Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Aktuální informace ze světa dotací
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Aktuální informace ze světa dotací

Zkušenosti s výběrem vhodného dotačního programu aplikovatelného na konkrétní projekt a možnosti čerpání finanční podpory z evropských fondů nám v rozhovoru přiblížila Ing. Pavlína Torhanová, jednatelka poradenské společnosti 201 consulting s.r.o.

Je vaše společnost zaměřena na určitý segment na trhu?

Zaměřujeme se především na projekty z oblasti strojírenství. Většina projektů se týká pořízení obráběcích a tvářecích strojů. V portfoliu našich klientů jsou však i firmy z jiných oblastí.


Ing. Pavlína Torhanová, jednatelka poradenské společnosti 201 consulting s.r.o.

Jak byste charakterizovala přechod mezi jednotlivými programovými obdobími?

Programové období 2007–2013 bylo ukončeno z důvodu pomalého čerpání až ke konci roku 2015. Věřím, že spousta firem si například z programu Rozvoj odnesla vlastní, a to pozitivní zkušenosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu především v roce 2015 reagovalo extrémně flexibilně a rychle a schvalovalo velké množství projektů. Žadatelům se v rámci Operačního programu Podnikání a inovace podařilo nakonec vyčerpat veškerou alokaci ve výši 84,4 miliardy Kč. Nové období 2014–2020 bylo zahájeno u většiny programů s různě dlouhým zpožděním a na konci roku 2016, tedy po třech letech od zahájení programového období, nejsou proplaceny žadatelům téměř žádné prostředky. Teprve v posledních měsících se tempo schvalování projektů začalo zrychlovat.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), což je základní programový dokument Ministerstva průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů, se bude rozdělovat celkem 117 miliard Kč. Největší podíl, a to 38 % na celkové alokaci, má první osa programového dokumentu s názvem „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, která by měla sloužit jako primární nástroj pro dotační financování výzkumu a vývoje (VaV). Všechny níže uvedené programy buď přímo vyžadují, nebo bodově zvýhodňují propojení VaV institucí a soukromého sektoru.

Finanční prostředky pro dotace na podporu výzkumu a vývoje jsou rozdělovány z několika zdrojů. Můžete je vyjmenovat a krátce charakterizovat?

Nejdříve bych ráda uvedla programy již z výše zmíněného OP PIK. Jsou to programy Aplikace, Potenciál a Inovace pro podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, které chtějí vytvořit prostředí pro vývoj nových produktů či je následně uvést na trh. Dále jsou to národní dotace Technologické agentury ČR – programy podporující propojení výzkumných institucí s podnikatelskou sférou.

Za zmínku také určitě stojí méně známý mezinárodní program Horizont 2020 –podporující propojení společností na mezinárodní úrovni pro rychlejší získání výsledků výzkumu.

Existuje v novém programovém období program, který podporuje čistě jen nákup nové technologie bez nutnosti doložení vývojové nebo inovativní činnosti?

Ano, je to program s názvem Technologie. Jde v podstatě o obdobu známého programu Rozvoj z předchozího období. Bohužel, předposlední výzva, kdy příjem žádostí probíhal v lednu loňského roku, rozčarovala mnoho žadatelů, a to z následujících důvodů. Prvním z nich byl extrémně dlouhý hodnoticí proces. V porovnání s poslední výzvou do programu Rozvoj, kde se projekty hodnotily dva až tři měsíce, se zde čekalo skoro 10 měsíců. Docházelo totiž k přechodu z externích hodnotitelů na interní, kdy zároveň v období podávání žádostí nebyly personální kapacity úplně zajištěny. Dalším důvodem, který měl vliv na zdržení, byl přechod na nový elektronický systém pro administraci žádostí MS 2014+ s důrazem na unifikaci pro všechny operační programy. Univerzální portál na podávání žádostí nebyl bohužel schopen postihnout všechny programy a jejich specifika. V období vkládání žádostí do systému tak nebylo prostředí aplikace MS 2014+ zcela technicky doladěno. Žadatele také hodně znepokojovalo, že termín vyhlášení výsledků se několikrát oddaloval.

Největším rozčarováním nad minulou výzvou byla hlavně úspěšnost programu. Celkově byl podán požadavek na dotaci ve výši 5,9 miliardy Kč. Rozdělovaly se však pouze 3 miliardy Kč. Po vysoké úspěšnosti na konci předchozího programového období v rámci posledních dvou výzev do programu Rozvoj to byl pro žadatele velký šok.

Ráda bych zdůraznila, že k vyhodnocení došlo ve druhé polovině listopadu loňského roku a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k 3. lednu 2017 má zatím jen jeden projekt.Ke zpoždění v hodnocení došlo jen u programu Technologie nebo také u jiných programů?

K časovému posunu došlo u všech programů a mnoho žadatelů dosud nezná výsledky hodnocení. U programu Inovace bylo k 3. lednu letošního roku vydáno pouze 25 Rozhodnutí o poskytnutí dotace při alokaci 4 miliardy Kč v rámci I. výzvy. Většina projektů je však již vyhodnocena a věříme, že proces vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace se rychle rozeběhne.

Jaký to mělo dopad na trh?

Již několik let je patrný trend, kdy se investiční aktivita firem více váže na dotace a jistotu jejich získání. Rok 2016 tedy znamenal výrazné zpomalení prodeje strojů, což mělo určitý dopad také na dodavatelské společnosti. Zdravé úvahy nad investicemi se mezi některými majiteli firem vytratily a často do způsobilých výdajů svého projektu mají tendence zahrnovat dražší řešení, než by si normálně pořídili.

Dále se hodně firem cítilo diskriminováno oproti firmám z podporovaných regionů, které několik let po sobě využívaly dotaci z programu Rozvoj a pořídily si tak nový strojový park výrazně levněji. Nezřídka se totiž pak stávalo, že dotované firmy zvyšovaly svoji konkurenceschopnost díky snížení cen své produkce. Neuvědomují si však, že pokud nebudou zároveň produktivnější, nebudou moci v budoucnu obnovit strojový park v té kvalitě, jakou jim umožnila dotace. Na nový dražší stroj si při takové cenové politice těžko vydělají sami.

 

Máte nějaký komentář k poslední výzvě do programu Technologie?

Určitě, a to rovnou několik. IV. výzva byla zaměřena pouze na podporu malých podniků do 49 zaměstnanců. Střední firmy byly zcela vyloučeny a doufejme, že jen pro toto kolo programu. Podporované regiony byly značně omezeny. Dále byly provedeny změny v závazných ukazatelích a požadavky na žadatele v podobě navýšení obratu a zaměstnanosti byly velmi zpřísněny, což mnoho žadatelů zcela odradilo. 

Můžete být konkrétnější?

Firmy do 10 zaměstnanců musejí povinně zaměstnat dva nové zaměstnance. Firmy s velikostí od 10 do 25 zaměstnanců tři nové zaměstnance a firmy nad 25 zaměstnanců čtyři nové zaměstnance. U navýšení tržeb za prodej zboží a služeb v souvislosti s projektem se výsledky budou porovnávat s rokem před podáním žádosti o dotaci, což je rok 2015, který byl pro mnoho firem velmi úspěšným. Z tohoto důvodu mnoho žadatelů z podporovaných regionů od úvahy podat žádost o dotaci ustoupilo. Navíc vázat udělení podpory na vytvoření nových pracovních míst v době, kdy je všeobecný nedostatek pracovní síly, postrádá logiku.

Existuje ještě nějaký další důvod, který může potenciální žadatele od podání žádosti odrazovat?

Doba mezi vyhlášením výzvy a zahájením příjmu žádostí se zkracuje. Někdy jsme vystaveni opravdu velkému tlaku, kdy do poslední chvíle neznáme všechna pravidla ke konkrétní výzvě, nebo musíme rychle reagovat na změny, protože v průběhu podávání žádostí poskytovatel dotace vydává ještě různá dovysvětlení pravidel pro žadatele.

 

Doporučila byste nějaký náhradní program místo programu Technologie?

Doporučila bych program Úspory energie, který podporuje mimo jiné i pořízení nových technologií za předpokladu, že se jedná o energeticky úspornější řešení. Z naší zkušenosti však vyplývá, že pouhá výměna stroje za stroj není vždy úplně dostatečná a musí pak dojít i k dalším opatřením (např. zateplení obvodového pláště, výměně zdroje vytápění) snižujícím spotřebu energie v rámci areálu provozovny. Program platí pro celou Českou republiku kromě hlavního města Prahy, pro všechny velikosti firem. V otevřené výzvě je nachystáno až 11 miliard Kč.

zbynek.koukolik@mmspektrum.com


Informace o poradenské činnosti společnosti 201 consulting naleznete na webových stránkách:
https://www.201consulting.cz
https://www.201consulting.cz/clanek/aplikace-71
https://www.201consulting.cz/clanek/potencial-podpora-vyvoje-70
https://www.201consulting.cz/clanek/inovace-72
https://www.201consulting.cz/clanek/uspory-energie-78

 

 

 

Další články

Strukturální fondy EU
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj
Inovace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: