Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> CAD/CAM podle uživatele
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

CAD/CAM podle uživatele

Velmi zajímavá je možnost modifikace dnešních softwarů CAD/CAM podle potřeb a zvyklostí uživatele. Lze tak i velmi efektivně reagovat na technologické zvyklosti, dovednosti, osvědčené pracovní postupy a možnosti výrobní základny uživatele.

Například pro hrubování 3D tvarů, zvláště dutin forem a zápustek, se dnes používá metoda zapichovacího frézování. Nasazení a výkonnost této technologie je ovšem podmíněna použitím nového typu nástroje - zapouštěcí frézy. Tento nástroj je efektivní a hospodárný zvláště při obrábění hlubokých drážek, přímých nebo svažujících se stěn dutin zápustek a v podobných případech, kdy je nutno použít nástroj s velkým vyložením. Pracovní posuv nástroje je shodný s jeho osou. Boční síly působící na nástroj při této technologii jsou minimalizovány, což příznivě ovlivňuje namáhání obráběcího stroje i zatížení obrobku. Zapouštěcí frézy např. firmy Iscar jsou osazeny robustními oboustrannými tangenciálními výměnnými břitovými destičkami střechovitého tvaru s velkým úhlem čela pro usnadnění odchodu třísky z místa řezu. Strategie hrubování vrtáním zapouštěcí frézou je ve srovnání s technologií hrubování v konstantních hloubkách produktivnější dva- až pětkrát. Řezná síla neprohýbá nástroj, ale pouze jej namáhá na vzpěr. Velmi produktivní je tato technologie i při využití na starších NC strojích s 2,5D řízením. Vhodným strojem pro hrubování se tak může stát například i starší vodorovná vyvrtávačka s NC řízením, neboť při této technologii nástroj najíždí rychloposuvem na jednotlivé body sítě pro vrtání v ose Z. Poté pracovním posuvem jede do takové hloubky, aby odvrtal hrubovaný materiál, tj. zastavuje o velikost přídavku načisto před tvarem plochy.

AlphaCAM

Pro příklad technologické modifikace byl vybrán systém AlphaCAD/CAM firmy Licom. Tento software je mimořádně vstřícný k uživatelově snaze přizpůsobit si nejen postprocesory, ale i procesory podle svých představ, neboť umožňuje řešit aplikační úlohy jednak za pomoci uživatelsky jednoduchých parametrických maker a jednak prostřednictvím programátorského rozhraní API (Application Programming Interface). API je pro uživatele velmi efektivní nástroj k tvorbě vlastních nadstaveb, které lze propojit s ostatními objekty v rámci prostředí Microsoft Windows.
API rozhraní systému AlphaCAD/CAM je programovatelné automatické rozhraní OLE. Jeho základní vlastností je možnost obsluhy interních příkazů systému ze souborů (AlphaCAM Basic script), které jsou kompatibilní s programovacím jazykem Visual Basic. Funkce systému jsou dostupné jak z VBA ( Visual Basic for Applications, tj. Word, Excel, Acces atd.) nebo z externích programů, tak i z dynamických knihoven DDL, vytvořených ve Visual Basicu, Delphi, C++ či v jiném produktu podporujícím OLE automatizaci.
V rámci diplomové práce řešené na Ústavu strojírenské technologie Strojní fakulty ČVUT v Praze byla naprogramována tímto postupem technologická rutina pro hrubování 3D tvarů zapouštěcí frézou. Po jejím spuštění z roletového menu "obrábění" programátor zadává formou dialogových oken technologická data. Poté označí plochu, na níž je tato rutina aplikována. V jednotlivých bodech vrtací sítě je "spuštěno v ose Z" na plochu devět přímek modelujících nástroj. Z průsečíků těchto přímek a hrubované plochy je vybrán ten s největší hodnotou souřadnice Z - slouží pak pro omezení hloubky vrtání v uvažovaném bodě sítě. Rutina dále vede nástroj na další bod sítě, a postupně tak vygeneruje CL data pro vrtání po celé zadané ploše.

Stále je co vylepšovat

Podle získaných praktických zkušeností bude vhodné tuto technologickou rutinu dále modifikovat. Například se nabízí možnost dalšího zkrácení času hrubování, budou-li do CL dat zařazeny jen ty body vrtací sítě, ve kterých je hodnota souřadnice Z pro vrtání menší než souřadnice horní plochy polotovaru. CL data (Cutting Location Data) jsou produktem procesoru CAM a jde v podstatě o polotovar programu pro řízení NC stroje. Tento řídicí NC program je na základě CL dat následně generován postprocesorem pro konkrétní obráběcí stroj a jeho řídicí systém.
Je třeba řešit i obrábění více ploch současně a eventuálně zapracovat i další požadavky technologů a pracovníků provozu, aby bylo dosaženo vytýčeného výsledku.
Tyto možnosti, které nám některé softwary poskytují, je jistě vhodné zvážit při rozhodování, který CAM zvolit. Můžeme sami modifikovat CAM podle našich zvyklostí a provozem osvědčených postupů a nemusíme naše zkušenosti "vnucovat" programátorům, přesvědčovat je, aby jimi vyvíjený produkt byl pro nás, uživatele, přívětivější. Vždyť strojírenská technologie disponuje mnoha metodami a postupy, přičemž zvolit ten nejlepší musí být výsadou technologa, který se nemůže nechat omezovat ničím jiným než svými znalostmi a zkušenostmi.
Tato problematika je na Ústavu strojírenské technologie řešena v rámci Výzkumného záměru CEZ:J04/98:212200008.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
CAD/CAM/CAE/CIM

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: