Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Česko a Sasko společně pro plasty
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Česko a Sasko společně pro plasty

Pracovní skupina zabývající se technologiemi plastů a vláknových kompozitů se na Vysoké škole v Žitavě/Zhořelci (Hochschule Zittau/Görlitz) začala postupně ustavovat v zimním semestru roku 2015.

Šlo o reakci na požadavky rostoucího plastikářského průmyslu v regionu Horní Lužice (Oberlausitz) a podporu získala také kooperací s Plastikářským centrem Horní Lužice při Fraunhofer-IWU v Žitavě. Mezi Technickou univerzitou v Liberci (TUL) a Vysokou školou v Žitavě/Zhořelci (HSZG) probíhá již řadu let v různých vědních oblastech partnerská spolupráce. Mohlo tedy dojít k propojení obou vysokoškolských pracovišť také v tomto oboru, kde Fakulta strojní TUL poskytuje ucelené vzdělání více než 50 let. Libereckému kraji totiž tradičně náleží silná pozice plastikářského průmyslu, který představuje nejvýznamnější průmyslový segment regionu. Spolupráce obou škol, k níž byl přizván také Ústav didaktiky odborného vzdělávání TU v Drážďanech, je zaměřena na efektivní realizaci vzájemně provázané výuky technologií plastů a jejich kompozitů i na rozvoj klíčových kompetencí studentů.


Vybudována byla čtyři vědecká praktika zaměřená na technologie zpracování plastů. Zde vidíme praktikum laminace lopatek větrné elektrárny. 


Praktikum montáž a funkční testy větrné elektrárny – návrh náboje rotoru lopatek

Výuka praxí

Během tří let byly vytvořeny dvojjazyčné podklady pro realizaci 35 přednášek a 35 cvičení z oblastí konstrukce a technologií zpracování plastů, polymerních materiálů a lehčených kompozitních struktur. Ve výuce je kladen značný důraz na praktické vzdělávání, realizované společnými česko-saskými exkurzemi do výrobních podniků a vědeckými praktikami na obou školách. Vybudována byla čtyři vědecká praktika zaměřená na technologie zpracování plastů (vstřikování, kompaundaci, vyfukování, výrobu laminátových dílů a aditivní technologie), na efektivní řízení vstřikovacích strojů ve vztahu k výsledné kvalitě výrobků a na využití digitální mikroskopie při hodnocení kompozitních struktur. Vyvrcholením praktické výuky je třídenní workshop, kde se studenti zaměřují na vývoj plastových dílů malé funkční větrné elektrárny. V rámci workshopu se studenti seznamují s procesem vývoje a technickými požadavky, které jsou na větrné elektrárny kladeny, jedná se zejména o způsob natáčení ve směru větru, o řešení konstrukce skříně s integrovaným otočným kloubem, hmotnost jednotlivých komponent nebo ochranu větrné elektrárny při silném větru. V rámci praktického workshopu studenti využívají znalosti z oblasti materiálů, technologie, konstrukce a dimenzování plastových dílů, přičemž výsledky vlastních koncepčních návrhů si mohou ověřit na základě pevnostních analýz, ale také v praxi při montáži a funkčních testech větrné elektrárny.

 
Praktická výuka v provozech, zde v Denso Manufacturing Czech

Vzájemná spolupráce

Významnými účastníky této česko-saské platformy jsou: výzkumný ústav Fraunhofer-IWU a česko-němečtí průmysloví partneři, kteří umožňují studentům společné česko-saské exkurze a praktika ve svých výrobních provozech či se aktivně účastní sítě CroBoPlast (Cross-Border-Plastic Network), jejíž setkání se koná střídavě na TUL nebo HSZG vždy jednou za dva roky. Druhý ročník setkání akademické, výzkumné a průmyslové sítě CroBoPlast se uskuteční již tento měsíc, 27. března 2019 na HSZG v Žitavě (více informací: www.croboplast.eu). Cílem přeshraniční sítě je propojení průmyslu se vzděláváním a výzkumem, a to na základě prezentací výrobních, vývojových a výzkumných projektů, dialogu i výměny informací mezi vysokými školami, podniky a studenty samotnými. Snahou těchto setkání je posílit regionální hospodářství zaměřené na technologie zpracování plastů a nepřímo zvýšit sociální soudružnost či interkulturní komunikaci přeshraničního regionu. Prvního ročníku, který hostila TU v Liberci v prosinci roku 2017, se účastnilo více než 160 účastníků – studentů, vědeckých pracovníků a průmyslových partnerů.


Setkání sítě CroBoPlast 2017 – Cross-Border-Plastic Network

Modely a pomůcky

V rámci česko-saské platformy byly vytvořeny také troje dvojjazyčná skripta zaměřená na moderní technické plasty, aktuální poznatky z oblasti technologií zpracování plastů a konstrukci plastových i vlákny vyztužených polymerních dílů. Pro výuku byla vytvořena řada multimediálních aplikací technologických procesů a interaktivních výukových pomůcek (3D modely vstřikovacích a vyfukovacích forem, reálné modely forem zhotovené aditivními technologiemi), které usnadňují a zatraktivňují výuku. Konkrétní aktivity projektu budou prezentovány na závěrečné akci konané společně se sítí CroBoPlast letos v březnu v Žitavě. Zájemci jsou srdečně zváni. Účast je bezplatná.


Výuková skriptaInteraktivní pomůcka – výukový 3D model vstřikovací formy s funkčními prvky


Projekt byl podpořen Programem spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014–2020 Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Luboš Běhálek

Další články

Zajímavosti ve vědě a technice
Vzdělávání a školství
Výzkum/ vývoj
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: