Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Desatero pro export: Exportní strategie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Desatero pro export: Exportní strategie

V minulém díle našeho exportního seriálu jsme se dotkli úvodních úvah týkajících se nutných změn ve stávajícím byznys plánu, které vyvolá váš záměr exportovat. V něm jsme si určili, jaké oblasti vašeho podnikání plánovaný vývoz ovlivní, a identifikovali jsme možnosti a potřeby, se kterými by se firma mohla potýkat. Na základě získaných informací jsme tedy určili, jakým způsobem exportní zájmy ovlivní současné podnikání, jeho nároky a požadavky. Zásadní otázkou, na kterou bychom měli v této fázi dostat odpověď, je to, zda přínosy exportu převažují nad očekávanými výdaji. A to bychom měli zjistit sestavením exportní strategie.

Jejím cílem je definovat exportní cíle a porovnat zdroje firmy s těmito cíli. Exportní strategie nemůže být hned v úvodní fázi definitivně nastavena, ale měla by být jednoduchá a pružná, aby se mohla snadno přizpůsobovat potřebám jednotlivých zahraničních trhů, ekonomicko-politické situaci doma i ve vývozních teritoriích, ekonomickému vývoji podniku atd. Dobrá exportní strategie by měla napovědět něco o tom, zda je exportní expanze společnosti v jejích možnostech, a tím výrazně napomoci při jednání s institucemi zapojenými do exportních aktivit – jde například o banky nebo pojišťovny.

Při sestavování exportní strategie jsou kromě posouzení výroby/produktu a zdrojů, o kterých jsme se zmínili v minulém čísle seriálu, zásadní obchodní procesy a identifikace konkurence. Z pohledu obchodních procesů bude třeba zabývat se dopravou, obchodními podmínkami, právním systémem (případně autorskými právy), lidskými zdroji a organizační strukturou, v jejímž rámci se bude příslušná problematika zpracovávat. V analýze konkurence je dobré identifikovat faktory, které vedly k vašemu úspěchu na domácím trhu, a dále klíčové kompetence a schopnosti, jež vám dávají konkurenční výhodu v zahraničí.

Další významnou součástí exportní strategie je určení kvantitativních a kvalitativních cílů. S jejich definováním vám mohou pomoci různé metody postupu. Asi nejznámější z nich je tzv. smart analýza, která má pomoci k lepší uchopitelnosti výsledných informací. Tento výraz zároveň tvoří akronym z pěti bodů, které říkají, že cíle musejí být:

  • Specific – jasně definované;
  • Measurable – měřitelné a podložené daty;
  • Achievable – dosažitelné;
  • Realistic – realistické a podložené průzkumem;
  • Time Bound – vázané ke konkrétním časovým etapám.

Samotné cíle pak můžeme rozdělit do několika skupin. V první řadě se můžeme zabývat finančními cíli. Ty by měly být stanoveny podle toho, jakého profitu chcete dosáhnout (podle výrobku, podle trhu) a jakou očekáváte návratnost investic. Další skupinou jsou očekávané tržby podle produktu nebo služby, tedy otázky spojené s cash-flow. S tím souvisí rozhodování, na kolik zahraničních trhů chcete vyvážet a v jakém časovém horizontu. Výsledkem tohoto rozboru je stanovení tržeb, jakých chcete dosáhnout. Další skupinou cílů jsou vztahy s partnerskými institucemi. V tomto případě je potřeba identifikovat, zda bude nutné zajistit nějaké partnery, popřípadě je blíže definovat. V rámci provozních cílů je nutné stanovit požadovanou úroveň výrobní kapacity. Poslední skupinou jsou cíle v oblasti vzdělávání. Zde bychom měli zjistit, zda budou exportní aktivity od pracovníků vaší firmy vyžadovat nové dovedností a znalosti.


Příště se budeme věnovat otázce, jak realizovat optimální marketingový průzkum.Partnerem seriálu Desatero pro export je agentura CzechTrade, která nabízí služby exportérům ve svých více než padesáti zahraničních kancelářích nacházejících se na všech kontinentech. Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se vašeho exportu, můžete se obrátit přímo na její pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout radu nebo pomoc. Konkrétní kontakty na jednotlivé zahraniční kanceláře či pražskou centrálu získáte na www.czechtrade.cz.


CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

miroslav.mandak@czechtrade.cz

Další články

Management a řízení
Exportní příležitosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: