Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Desatero pro export - Marketingový průzkum poprvé

V dnešním díle našeho exportního seriálu se budeme věnovat marketingovému průzkumu. Ten je základním nástrojem pro posuzování jednotlivých vývozních teritorií a sestavování individuálních exportních plánů. Cílem je vytvořit profily potenciálních trhů, které zahrnou jejich charakteristiky, očekávání a preference. Na základě těchto profilů chceme sestavit klasifikaci atraktivity trhů podle předem určených kritérií. Dalšími cíli jsou analýza konkurence na vybraných trzích, identifikace hrozeb a příležitostí a určení právního rámce a systému autorského práva.

Vzhledem k široké problematice marketingového průzkumu jsme se rozhodli rozdělit tuto část do dvou samostatných dílů. Ty se budou postupně zabývat druhy průzkumů trhu, spolu se základními otázkami, na které by si měl exportér odpovědět, a dále tematickými okruhy obsaženými v těchto analýzách. Některým otázkám se pak budeme věnovat podrobněji v následujících samostatných dílech exportního seriálu.

Autor seriálu PhDr. Miroslav Manďák celý svůj dosavadní profesní život zasvětil oblasti exportu se specializací na latinskoamerické trhy. Nejprve v komerční sféře (Frontera, Fermat či sdružení portugalských firem v ČR aicep Portugal Global) a následně v roce 2010 odešel do agentury CzechTrade, kde mj. téměř šest let působil jako ředitel kanceláře Mexico City.  

Marketingové průzkumy můžeme v obecné rovině rozdělit na sekundární analýzu dat a primární výzkum. Jako první zde uvádíme sekundární analýzu, nazvanou podle dat, která nebyla primárně získána pro náš marketingový průzkum, ale pro jiné účely. Zde se pracuje s množstvím zdrojů od právních předpisů přes informace od dopravců až po databáze a novinové články. Tato analýza může být rychlou a poměrně levnou cestou ke zjištění širších informací o daném trhu. Primární výzkum je základem pro upřesnění dat a potvrzení daných zjištění, tak aby byla pro vaše záměry relevantní. Jiné dělení marketingových průzkumů může vycházet ze specifičtějších kritérií zahrnujících obsahové zaměření dat v analýzách. V tomto díle exportního seriálu se zmíníme o prvních třech typech, další pak budou rozvedeny v následujícím čísle MM Průmyslového spektra.

Prvním druhem je průzkum kulturního a sociálního prostředí potenciálního exportního teritoria. Primárně totiž musíme uvážit, jaká jazyková, náboženská nebo etická pravidla a zvyklosti v dané zemi platí. Zde je dobré si ujasnit, jakým dojmem může váš výrobek z těchto úhlů pohledu zapůsobit. Kromě výrobku samotného je v této části potřeba brát na zřetel i plánované marketingové aktivity. Jedná se například o případy, kdy bývá propagace výrobku na veletrhu nebo v katalogu podpořena spoře oděnými hosteskami. To nemusí ve všech zemích vyvolat pozitivní odezvu. V některých arabských zemích může být dopad naopak výrazně negativní. Podobně pokud se název nebo logo produktu shoduje nebo podobá nedobře vnímanému místnímu symbolu, může to vyvolat přinejmenším rozpaky. Například jestliže se značka elektrospotřebičů v dané zemi shoduje se jménem militantní separatistické organizace, reakce pravděpodobně nebude u většinového obyvatelstva příznivá. Ne vždy je ale jednoduché si tyto souvislosti uvědomit, a je proto vhodné probrat situaci s někým, kdo se v daném teritoriu dlouhodobě pohybuje. Z hlediska jazykového a kulturního je pak vhodné zvážit personální obsazení příslušných postů ve firmě relevantně zkušenými lidmi.

Analýzu distribučních sítí zde uvádíme jako druhý typ marketingové analýzy trhu. Zde je potřeba vzít v úvahu, jaké distribuční sítě jsou k dispozici, a vyhodnotit si, zda je stav distribuční soustavy dostačující pro vaši firmu. Posledním druhem marketingové analýzy, o němž se zmíníme v tomto díle, je průzkum technologických podmínek. V tomto případě je užitečné zjistit, zda nastávají v daném místě technologické změny, které by mohly ovlivnit životní cyklus vašeho výrobku či služby a/nebo by je mohly učinit nepotřebnými. Je tedy dobré vědět o možných dopadech technologických změn na každý produkt a na jednotlivých trzích.

Příště budeme pokračovat v rozboru dalších typů marketingového průzkumu.Partnerem seriálu Desatero pro export je agentura CzechTrade, která nabízí služby exportérům ve svých více než padesáti zahraničních kancelářích nacházejících se na všech kontinentech. Pokud byste měli konkrétní dotazy týkající se vašeho exportu, můžete se obrátit přímo na její pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout radu nebo pomoc. Konkrétní kontakty na jednotlivé zahraniční kanceláře či pražskou centrálu získáte na www.czechtrade.cz.


CzechTrade

PhDr. Miroslav Manďák

miroslav.mandak@czechtrade.cz

Další články

3D technologie
Inovace
Management a řízení
Strojírenství v lékařství
Exportní příležitosti
Materiály konstrukční nekovové
Materiály konstrukční kovové
Nekonvenční technologie
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: