Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Efektivní nástroj pro zvyšování jakosti výroby
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Efektivní nástroj pro zvyšování jakosti výroby

Lessons Learned (LL) je účinný nástroj, jak zabránit (opakujícím se) chybám pomocí efektivního a cíleného předávání informací a zkušeností nejen ve výrobních oblastech průmyslových podniků. Proces vychází z principu učit se z vlastních chyb a z vlastních zkušeností. LL je vstupem pro zlepšení a standardizaci, pro další vývoj procesů, metod a předpisů, jako např. analýza možných vad a jejich následků (FMEA), pracovní postupy, proces návrhu výrobků atd.

Metodika LL je často využívána pro předání informací o příčinách a ověřených a úspěšných nápravných opatření ke známým chybám tak, aby nedocházelo k jejich opakování nejen v rámci daného výrobku, ale také u obdobných pracovních procesů, případně v rámci velkých nadnárodních společností mezi jednotlivými výrobními závody. Použití LL by se nemělo zaměřovat pouze na „negativní" hlediska, je smysluplné zahrnovat také pozitivní případy a příklady.

Význam kvality produktu

V dnešní době, kdy je trh doslova přesycen produkty od výrobců z celého světa, hraje u koncového zákazníka pro výběr výrobku roli celá řada aspektů. Ovlivňuje jej cena, záruka, design, servis, komfort používání, poruchovost apod. Všechna zmíněná hlediska se dají označit souhrnným slovem - kvalita.

Úkolem každého podniku je nabízet na trhu stoprocentně kvalitní výrobky, aby zákazník byl s produkty maximálně spokojen a výrobce si jeho zájem i do budoucna udržel. V případě, že i přes veškerou tuto snahu dojde k dodání zboží, které svým charakterem neodpovídá některé z očekávaných vlastností nebo vykazuje určitou odchylku od ideálu, je nutné, aby výrobce co nejrychleji zareagoval a vyskytnutý problém vyřešil. V těchto případech je nutné identifikovat zdroj a učinit adekvátní opatření, jež zamezí její opakovatelnosti. Integrovaný systém řízení kvality v průmyslových podnicích využívá celou řadu nástrojů jakosti, které mu v řešení chyb a reklamací pomáhají. Jedním z účinných nástrojů je metodika Lessons Learned.

Volný překlad slova Lessons Learned znamená „lekce ponaučení". Princip metody LL je učit se z vlastních chyb resp. ze získaných zkušeností, které jsou vhodnou formou předávány a dále šířeny.

Princip Lessons Learned

Metoda Lessons Learned je založena na principu sdílení znalostí a jejich cíleném předávání. Je důležité uvědomit si, že někdo někde už udělal to, co se snažíme udělat i my. Znalost lze definovat jako strukturovaný souhrn vzájemně souvisejících poznatků a zkušeností z určité oblasti nebo k nějakému účelu. Získávají se zejména praxí nebo studiem.

Základní kámen pro LL je založen na fungující spolupráci mezi jednotlivými odděleními, resp. závody u nadnárodních společností. Je důležité spolupráci navázat, podporovat a rozvíjet ji. Služby spadající do oblasti podpory spolupráce se zaměřují na zajištění vzájemné komunikace, koordinace a spolupráce.

Anotace
Lessons Learned

 

Tyto služby můžeme rozdělit na komunikační (zprostředkující výměnu informací, zpravidla zahrnuje elektronickou poštu, elektronickou nástěnku, chat, videokonference atd.), sdílení dat (umožňující v určitém definovaném prostoru sdílení dat, jde o systémy pro správu verzí apod.), workflow (cílem je koordinace osob, které pracují na jednotlivých činnostech jednoho úkolu nebo produktu) a v neposlední řadě na týmovou spolupráci (podpora společné práce týmů, plánování schůzek, sdílení stejných dokumentů apod.).

Za celý proces LL je vždy zodpovědný zástupce oddělení kvality. Zároveň je nutné definování odpovědných osob jednotlivých úseků a oddělení, aby se předávaná informace dostala do patřičných rukou a mohla být aplikována.

Celý proces zpracování, záznamu a následného šíření informace musí zahrnovat minimálně následující kroky: popis problému - krátce, jasně a výstižně popsat problém, který byl řešen (jde o základní informaci, která slouží k orientaci a identifikaci v checklistu pro LL), příčina problému - velice důležité je najít a přesně popsat příčinu problému, stanovení opatření - stanovit taková opatření, která vhodným způsobem eliminují či zcela odstraní příčinu problému.

Použití Lessons Learned

Metodika Lessons Learned se neomezuje pouze na výrobní úseky, ale je aplikovatelná na všechna oddělení společnosti. Podstatné je rozhodnout se, o jakou chybu se podělit. Hlavním kritériem pro výběr je poučný potenciál předávané informace pro druhou stranu.

Velké využití LL se nachází při řešení interních/externích případů reklamací, tedy u produktů, které vykazovaly určitou odchylku od předepsaného stavu.

Často používanou metodou řešení reklamací v průmyslových podnicích je 8D report, který je výstupem 8D procesu. Dle zmíněného nástroje kvality jsou řešeny reklamace podle přesně stanovených 8 kroků, kdy se od přesného popsání a definice problému dostáváme až k zavedení nápravných opatření, které zamezí opakování dané chyby. V posledních krocích 8D reportu pak dochází k ověření účinnosti zavedených opatření a informování ostatních oddělení a závodů - tj. využití metodiky LL. Zákazník dostává informaci, že výrobní závod zajistil, že neobdrží stejný nekvalitní produkt nejen ze závodu, který chybu zpracovává, ale i od ostatních poboček firmy, které se zabývají výrobou stejného či podobného produktu. Tato myšlenka získává velký význam zejména u velkých nadnárodních společností.

Praktické příklady použití LL:

  • § zvláštní případy zpole, zákaznické reklamace,
  • § interní výpadky,
  • § výstupy zanalýz/testování vývojových vzorků,
  • § první vzorkování a zprávy zprvního vzorkování.

Použití LL by se nemělo omezovat pouze na „negativní" případy a hlediska. Je smysluplné zahrnout pozitivní případy (Good Practise), jako jsou například:

  • § trvale nízké (nebo žádné) zákaznické reklamace,
  • § úspěšné projekty snižování nákladů,
  • § hladké náběhy výroby.

Lessons Learned jsou vstupem pro zlepšení a standardizaci, pro další vývoj procesů, metod a předpisů, jako např. proces návrhu výroby, kontrolní plán, hodnocení kvality, analýzu možných vad a jejich následků, postupové návody, pracovní postupy apod.

Proces LL je vyvolán případy (výskytem) zjištěnými, např. u zákazníka, na výrobní lince nebo během náběhu platformy, při požadavkovém a změnovém řízení, při přemístění výrobků a výrobního zařízení, při zpracování FMEA, během hodnocení rizik, ze zpráv z auditů, u vývojových projektů a analýz, z testování výrobků a vývoje výrobního procesu.

Shrnutí

Systematika Lessons Learned vede k účinnému předcházení opakujícím se chybám, které byly v minulosti řešeny a vyřešeny. Často pomocí LL nacházíme vzor či příklad pro řešení nových případů nekvalitních výrobků. Hlavním úkolem pro efektivní využití LL je pro na nás snaha učit se z vlastních chyb. Pokud se informace o řešení problému nedostane k osobám, které řeší obdobné problémy, je význam LL značně znehodnocen. Je nutné si uvědomit, že každý pracovník společnosti je členem jednoho týmu a u koncového zákazníka je jako tým také hodnocen.

I přes maximální snahu vyrábět a dodávat stoprocentně kvalitní výrobky se odchylky objevovaly, objevují a objevovat budou. Cílem a úkolem je zabránit jejich dalšímu výskytu. Každý člověk, který je součástí výrobního procesu, si musí tuto skutečnost uvědomit a mít ji na paměti, stejně jako si ji uvědomuje náš zákazník.

Ing. Libor Šanda

Libor.Sanda@cz.bosch.com

BOSCH 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Tabulky a grafy naleznete v tištěné verzi časopisu MM Průmyslové spektrum.

Další články

Legislativa, nařízení
Informační technologie/E-business
Výzkum/ vývoj
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: