Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Energetická efektivita tepelných zařízení
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Energetická efektivita tepelných zařízení

Nově jsou zavedeny předpisy EU, které se zabývají ekodesignem a energetickými štítky, kdy u tepelných zařízení hraje významnou roli právě energetická účinnost.

Legislativní požadavky na ekodesign

Záměrem „ekodesignové“ směrnice (2009/125/ES) je optimalizovat vliv výrobků na životní prostředí při současném zachování jejich funkčních vlastností. Prováděcími předpisy této směrnice jsou např. nařízení Komise (EU) 813/2013 a 814/2013. Nařízení Komise (EU) 813/2013 se týká kotlů, kombinovaných kotlů, tepelných čerpadel s tepelným výkonem max. 400 kW a kogeneračních jednotek s elektrickým výkonem do 50 kW. Nařízení Komise (EU) 814/2013 se týká ohřívačů vody s tepelným výkonem max. 400 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem max. 2 000 l. Tyto předpisy představují energetickou účinnost v jiném pohledu, než jak ji známe a jak byla doposud vyjadřována. V režimu vytápění přibylo slovíčko sezonní, tzn. že správným názvem je nyní „Sezonní energetická účinnost vytápění“, což je jakýsi průřez funkcí a chováním výrobku v různých režimech chodu včetně odstávky.

Sezónní účinnost je tedy váhový poměr výkonu a příkonu, kdy výkon je obvykle vyžadován při maximální i při minimální mezi regulačního rozpětí a do příkonu se specifickým způsobem započítává také spotřeba elektrické energie při obou mezích, spotřeba elektrické energie ve stand-by režimu a dále také statická tepelná ztráta. Podstatným rozdílem oproti minulosti je to, že energie (mimo elektrické) v palivu je vztahována ke spalnému teplu (dříve k výhřevnosti) a samotná el. energie je násobena koeficientem 2,5, který reprezentuje dohodu o účinnosti výroby el. energie na úrovni 40 %. Hlavním přínosem aplikování této metodiky je reálné porovnání různých typů výrobků, např. elektrokotlů, plynových kotlů, tepelných čerpadel, jak na tom jsou s energetickou účinností ve vztahu k celkové sumě spotřebovávané energie. Současně toto porovnání poskytuje koncovému zákazníkovi snadnou orientaci v tom, který výrobek, resp. technologie je v globálu úspornější.

Ekodesign zároveň stanovuje minimální požadovanou úroveň kritérií , která bude pro výše jmenované výrobky vyžadována od 26. 9. 2015.

Energetické štítky

Směrnice pro energetické štítky (2010/30/EU) se vztahuje na výrobky spotřebovávající energii a jejím záměrem je standardizovat způsob označování výrobků energetickými štítky a způsob uvádění normalizovaných informací o výrobku. Směrnice navazuje na ekodesignovou směrnici. Prováděcími předpisy této směrnice jsou např. nařízení Komise (EU) 811/2013 a 812/2013.

Nařízení Komise (EU) 811/2013 se týká kotlů, kombinovaných kotlů, tepelných čerpadel s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a kogeneračních jednotek s elektrickým výkonem do 50 kW.

Nařízení Komise (EU) 812/2013 se týká ohřívačů vody s tepelným výkonem nejvíce 70 kW a zásobníků teplé vody s užitným objemem nejvíce 500 l.
Tato nařízení navazují na ekodesignovou směrnici a v něm uvedená minimální požadovaná kritéria, která se dále rozvádějí do škály tříd podle dosahované úrovně účinnosti, viz příloha II Nařízení (EU) 811/2013.Podle uvedeného zatřídění je výrobek označen energetickým štítkem:

Legenda:
I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III. funkce vytápění;

IV. třída sezonní energetické účinnosti vytápění, stanovená podle bodu 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu sezonní energetické účinnosti vytápění u kotlového ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. jmenovitý tepelný výkon v kW, zaokrouhlený na nejbližší celé číslo;

VI. hladina akustického výkonu L WA ve vnitřním prostoru v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

Třídy energetické účinnosti ohřevu vody jsou uvedeny v příloze II Nařízení (EU) 812/2013.


Podle uvedeného zatřídění je výrobek označen energetickým štítkem:

Legenda:
I. název nebo ochranná známka dodavatele;

II. identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

III. funkce ohřevu vody včetně deklarovaného zátěžového profilu vyjádřeného příslušným písmenem;

IV. třída energetické účinnosti ohřevu vody stanovená v souladu s bodem 1 přílohy II; hrot šipky udávající třídu energetické účinnosti ohřívače vody při ohřevu vody je umístěn ve stejné výšce jako hrot šipky příslušné třídy energetické účinnosti;

V. roční spotřeba elektrické energie vyjádřená konečným množstvím spotřebované energie v kWh nebo roční spotřeba paliva vyjádřená množstvím spalného tepla v GJ, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VI. hladina akustického výkonu L WA ve vnitřním prostření v dB zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII. u konvenčních ohřívačů vody schopných pracovat pouze v době mimo špičku může být doplněn piktogram.

Výše zmíněná nařízení Komise taktéž obsahují pravidla a kritéria dohledu nad trhem, konkrétně stanovují maximální možné odchylky vlastností, které musejí být dodrženy v případě prováděných kontrol. Např. sezonní energetická účinnost vytápění ηs a energetická účinnost ohřevu vody ηwh nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 8 %.

Milan Holomek

Strojírenský zkušební ústav, s.p.

holomek@szutest.cz

www.szutest.cz

Další články

Legislativa, nařízení
Ekologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: