Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace. Státy postupně navyšují investice do této oblasti a zaměřují se silnou měrou právě na vysoké školy. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakci mezi univerzitou a privátním sektorem. Univerzity se stávají jak klíčovým zdrojem pro vytváření nových výzkumných základen, tak i stěžejním partnerem pro firmy orientované na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců. Zde v tomto kreativním prostředí se pak bude dařit získávat univerzitám vedle kvalitních pedagogů především proaktivní studenty, kteří mohou být již v průběhu studia zapojeni do řešení reálných problémů, a tím tak zkrátit čas pro jejich adaptaci v budoucím zaměstnání. Jaké je aktuální prostředí strojních fakult a okolního ekosystému? Oslovujeme příslušné děkany s aktuálními otázkami do názorového Hyde Parku.

Na základě čeho definujete kompetenční znalosti absolventů příslušných studijních programů vaší fakulty? Spolupracujete při tom např. se zástupci výrobní praxe v kontextu konkrétních požadavků uplatnění v daných oborech profesích?


Doc. Ing. Milan Edl, PhD., Děkan Fakulty strojní, ZČU v Plzni

Kompetenční model znalostí absolventů je důležitým parametrem pro definování profilu studenta každého studijního programu. Při definování struktury a obsahu studijních programů Fakulty strojní ZČU je klíčovým poradním orgánem Průmyslová rada FST. Tato rada se skládá z ředitelů klíčových firem plzeňského, karlovarského a jihočeského kraje, dále z představitelů regionálních autorit a profesních sdružení. Výstupy z diskuzí Průmyslové rady FST se již staly předlohou nových studijních programů nebo modifikací stávajících. Průmyslová rada FST se stala též grémiem, který připomínkuje i strategická témata a dokumenty Fakulty strojní i Západočeské univerzity v Plzni.Prof. Ing. Ivo Hlavatý, PhD., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Zpětná vazba ze strany praxe je pro fakultu strojního zaměření nezbytná. Po nástupu do funkce v roce 2012 jsem zřídil Průmyslovou radu FS jako poradní orgán děkana, s cílem vytvořit platformu pro výměnu informací o potřebách průmyslu a akademické sféry. Tato rada dnes čítá 34 zástupců firem, včetně Automobilového a Národního strojírenského klastru (zastupující více než 150 firem), kteří diskutují o náplni studia a profilu absolventa. Řada zaměstnavatelů dnes požaduje kromě odborných znalostí také jazykovou vybavenost, počítačovou gramotnost, adaptabilitu, schopnost týmové práce a další obecné dovednosti. K rozvoji těchto klíčových kompetencí studentů výrazně přispívají členové Průmyslové rady prostřednictvím odborných přednášek a nabízených praxí a stáží.Prof. Ing. Petr Lenfeld, děkan Fakulty strojní, TU v Liberci

Kompetenční znalosti absolventů definujeme nejenom na základě zpětné vazby od našich absolventů, ale i na základě požadavků pracovního trhu a průmyslové praxe, se kterou má fakulta velmi významnou a rozsáhlou spolupráci. V prvním případě používáme osobní vazby a zkušenosti, ale i dotazníková šetření. Ve druhém případě spolupracujeme se zástupci průmyslové praxe nejenom při zadávání a řešení témat závěrečných prací, výzkumných úkolů a projektů, ale v neposlední řadě i při diskuzích na průmyslové radě fakulty o potřebách průmyslu, zaměření programů a oborů, o kvalitě studia a znalostech absolventů.Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., děkan Strojníckej fakulty, STU v Bratislave

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave bol, ako prvý na Slovensku, akreditovaný profesijne orientovaný bakalársky študijný program (ŠP) „Prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky“. Na rozdiel od študentov študujúcich „univerzitné ŠP“ musia mať študenti „profesijne orientovaných ŠP“ v učebných osnovách minimálne jeden semester odbornej praxe. Podnetom pre akreditáciu tohto študijného programu bol záujem deviatich spoločností automobilového priemyslu. V súčasnosti na profesijnom bakalárskom programe študuje 13 študentov 1. ročníka a 9 študentov 2. ročníka. Kompetenčné znalosti absolventov boli definované v úzkej spolupráci s týmito firmami. Každý študent má s konkrétnou spoločnosťou podpísanú zmluvu, ktorá mu zaručuje podnikové štipendium počas celého štúdia a zamestnanie po jeho úspešnom absolvovaní a neobsahuje povinnosť študenta po ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania v tejto spoločnosti.Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., děkan Fakulty strojní, ČVUT v Praze


Kompetenční znalosti absolventů FS ČVUT v Praze jsou dány obsahem studijních plánů studijních programů. Ty jsou navrženy jejich garanty, kterými jsou akademičtí odborníci se znalostí svých oborů jak na jiných univerzitách, tak v praxi, se kterou mají kontakty a spolupráci. Návrh pak prochází zpětnými vazbami, především diskuzí na Vědecké radě fakulty před jeho schválením. Vědecká rada je sestavena tak, aby pro každý obor studia byl mezi jejími členy akademický pracovník reprezentující daný obor a současně zástupce významného průmyslového podniku z daného oboru. Vedle toho pořádám workshopy s reprezentanty průmyslové praxe a veřejnosti o činnosti fakulty.Doc. Ing. Jaroslav Katolický, PhD., děkan Fakulty strojního inženýrství, VUT v Brně

Kompetence, kterými jsou vybaveni absolventi našich studijních programů, aktualizujeme nejenom podle očekávání jejich budoucích zaměstnavatelů, ale také podle předpokládaného budoucího vývoje technologií a celé společnosti. Nejde nám jen o profesní kompetence, které se úzce pojí s konkrétní odborností, ale také o klíčové kompetence, které hrají rozhodující roli při uplatnění na trhu práce. Vycházíme jak z údajů poskytovaných nejrůznějšími institucemi např. Českým statistickým úřadem, Ústavem pro informace ve vzdělávání, Eurostatem, tak i z diskuzí se zaměstnavateli a vlastních šetření.


Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

 

Další články

Inovace
Management a řízení
Vzdělávání a školství
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: