Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Fórum děkanů strojních fakult
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Fórum děkanů strojních fakult

Jakými úskalími si musela vaše univerzita projít v procesu získání institucionální akreditace Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství? Jaké spatřujete výhody/nevýhody v porovnání s dřívějším modelem udílení akreditací Akreditační komisí?


Doc. Ing Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní, ZČu v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni získala institucionální akreditaci v 11 oblastech. Potěšující je, že právě technické obory ji získaly ve všech třech úrovních (bakalářské, navazující magisterské a doktorské vzdělávání). Kvůli získání akreditace musela univerzita projít mnohými změnami, tvorbou předpisů a jejich implementací do reálného života, což nebylo a není jednoduché, ale mnohé procesy na univerzitě se tím standardizovaly. Výhodou může být větší flexibilita fakulty ohledně potřeb ekosystému česko-bavorského regionu, tvorba nových studijních programů na základě potřeb společnosti. Nevýhody spatřuji ve větší administrativní zátěži, větší byrokratiza-ci procesů.

Prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava

Naše fakulta se zapojila do procesu tzv. malých akreditací s cílem akreditovat samostatné stu-dijní programy (Strojírenství, Aplikovaná mechanika atd.) ve všech třech stupních vzdělávání, důvodem byly končící původní akreditace. Nový způsob akreditací prověřil připravenost fakulty k výuce v požadované kvalitě. Navíc jsme si dali za cíl akreditovat všechny programy i v angličtině, což nebylo vůbec jednoduché. Nepomohla nám ani mnohaletá certifikace ISO 9001. Do přípravy se zapojili všichni pracovníci fakulty a usilovná práce přinesla kýžený výsle-dek. Všech 17 podaných žádostí bylo schváleno na 10 let. Po téměř dvouleté přípravě jsme kon-cem roku 2019 získali na 10 let institucionální akreditaci v 10 požadovaných oblastech vzdělá-vání napříč univerzitou. K jejím výhodám patří flexibilita ve změnách stávajících studijních pro-gramů a tvorba programů nových podle aktuálního vývoje vědy a techniky i zájmu studentů. Neméně důležitý je proces provádění habilitačních a jmenovacích řízení, které má naše fakulta uděleno v pěti oblastech rovněž na 10 let.Vysoké učení technické v Brně

VUT získalo institucionální akreditaci na konci ledna loňského roku. „Je to pro nás zásadní, pro-tože díky institucionální akreditaci budeme moci rychle a operativně reagovat na potřeby praxe, což je obzvlášť důležité v rychle se měnící oblasti techniky. Na druhou stranu nám to bohužel be-zesporu přinese i zvýšení vnitřní administrativy,“ uvedl rektor VUT v Brně Petr Štěpánek. Institu-cionální akreditace opravňuje VUT, aby samo schvalovalo své studijní programy v celkem sedmi oblastech vzdělávání: elektrotechnika, energetika, chemie, informatika, stavebnictví, ekono-mické obory a rovněž společná oblast strojírenství, technologie a materiály. Univerzita získala novou možnost slučovat stávající studijní obory do obecnějších studijních programů, které pak budou mít jednotlivé specializace. „Naším cílem je postupné zjednodušení struktury studia díky integraci jednotlivých oborů do zastřešujících programů. Chceme dát našim absolventům možnost všeobecného uplatnění ve více směrech,“ popsal změny prorektor Miroslav Doupovec.

Co je institucionální akreditace?

V rámci reformy českého vysokého školství došlo v roce 2016 k novele vysokoškolského zákona č. 111/1998 Sb. Mimo jiné byl zaveden Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ), kte-rý nahradil původní Akreditační komisi. Jedná se o úřad s vyšší pravomocí, jeho rozhodnutí platí samostatně, bez nutného schválení MŠMT. NAÚ akredituje (schvaluje) studijní programy, může vysoké škole udělit institucionální akreditaci pro oblasti vzdělávání. Škola si pak může progra-my schvalovat sama. Musí si však ustanovit Radu pro vnitřní hodnocení, která sestává z vlastních pedagogů, zástupců studentů i externích učitelů. Institucionální akreditace se vysoké škole standardně uděluje na dobu 10 let, pak se musí obnovit. Pro každý stupeň vzdělávání (ba-kalářský, navazující magisterský a doktorský). Vysoká škola např. obdrží akreditaci na oblast strojírenství, bude však ale již na ní, jaké konkrétní obory si vytvoří. NAÚ je schvalovat nebude, ten schválil jen strojírenský studijní program jako celek.

Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v roce 2018 rozhodla o udělení insti-tucionálních akreditací (v pořadí časové posloupnosti): Univerzitě Karlově, Masarykově uni-verzitě, Univerzitě Palackého v Olomouci, Univerzitě Pardubice, VŠCHT v Praze a VŠE v Praze. V roce 2019 Rada NAÚ rozhodla o udělení institucionálních akreditací (v pořadí časové po-sloupnosti): Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, VUT v Brně, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzitě v Opavě, Zá-padočeské univerzitě v Plzni a Vysoké škole báňské – TU Ostrava.

Další články

Inovace
Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: