Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Hodnocení tuzemského výzkumu a vývoje
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Výzkum/ vývoj

Hodnocení tuzemského výzkumu a vývoje

Úřad vlády České republiky zveřejnil v březnu tohoto roku analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013. Druhý díl našeho seriálu se tentokrát podrobněji zaměří na její sekci s názvem Výsledky výzkumu a vývoje. Prioritou jsou pro nás opět technické vědy.

Tato kapitola podrobně zpracovává a pečlivě vyhodnocuje veškeré údaje o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků.

Nárůst citačního indexu

Počet odkazů na publikovanou práci je měřítkem důležitosti, významu a relevance jejího informačního obsahu pro současný výzkum. Z výsledků výše uvedené vládní analýzy v roce 2013 je patrné, že celkově český výzkum spíše stagnoval, avšak v dlouhodobé perspektivě má velkou šanci uspět. Počet publikací českých autorů registrovaných v Thomson Reuters Web of Science v uplynulých pěti letech rostl o 18 % a citovanost českých publikací od roku 2010 dokonce převyšuje světový průměr. Zvláště technické obory, jako multidisciplinární fyzika, jaderná fyzika, jaderné vědy a technologie, dosahují nadprůměrné citovanosti i relativně vysokého podílu na celkovém světovém publikačním výstupu.


Celkové počty publikací autorů z ČR v letech 2000–2011 a jejich podíl na celkové světové produkci
Zdroj: Thomson Reuters Web of Science, InCites. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Nárůst udělování patentů

Počet udělených patentů významně roste. Podle závěrů studie je však nemožné bez hlubšího a především finančního hodnocení přínosu patentů detailněji ohodnotit skutečný efekt patentových aktivit. Nicméně faktem zůstává, že v roce 2012 došlo k výraznému, pětinovému meziročnímu nárůstu počtu vynálezů podaných k patentové ochraně – a to především ze strany tuzemských podniků, které podaly v tomto roce 378 přihlášek, tj. nejvíce od roku 1995, kdy má ČSÚ tyto údaje k dispozici v podrobném členění. Ještě větší nárůst, více než třetinový, byl zaznamenán u počtu patentů udělených podnikům. Naopak v čase výrazně klesá podíl fyzických osob jak na počtu podaných přihlášek vynálezů, tak i v případě udělených patentů. Z téměř dvou tisíc patentových přihlášek podaných podniky v letech 2007 až 2012 jich dvě třetiny pocházely od domácích firem a třetina od firem pod zahraniční kontrolou. V případě udělených patentů byl podíl domácích firem o 10 procentních bodů nižší. Z hlediska odvětvového bylo nejvíce přihlášek vynálezů v tomto období podáno ve strojírenském (224), automobilovém (190) a farmaceutickém (158) průmyslu. V roce 2012 podalo alespoň jednu patentovou přihlášku 226 tuzemských firem a patent byl udělen 118 firmám. Nejvíce patentových přihlášek podávají již od roku 2005 v ČR tradičně firmy Zentiva Group a Škoda Auto.


Patentová aktivita tuzemských subjektů v ČR (počet a struktura), udělené nebo validované patenty ÚPV ČR
Poznámka: VŠ – veřejná vysoká škola; VVI – veřejná výzkumná instituce; FO – podnikající nebo nepodnikající fyzická osoba
Zdroj: ČSÚ 2013 podle údajů ÚPV ČR a vlastních dopočt
ů. Pro zvětšení klikněte na obrázek.


Kromě údajů o patentové aktivitě tuzemských subjektů v ČR jsou ve vládní analýze české vědy a výzkumu k dispozici také informace o patentové aktivitě přihlašovatelů z ČR u největších (ať už mezinárodních nebo významných národních) patentových úřadů. Jde především o Evropský patentový úřad (dále jen EPO) a Úřad pro patenty a ochranné známky ve Spojených státech (USPTO – The United States Patent and Trademark Office). V letech 2007 až 2012 podaly subjekty z České republiky u EPO celkem 809 patentových přihlášek, ale tento počet tvořil pouze 0,09 % z celkového počtu přihlášek podaných u EPO za stejné období. Například přihlašovatelé z Finska, Dánska nebo Rakouska ve shodném období podali u EPO kolem 10 tisích patentových přihlášek, přihlašovatelé z Nizozemska téměř 38 tisíc a z Německa dokonce 158 tisíc. Obdobné údaje vycházejí i u udělených patentů EPO, kdy přihlašovatelům z ČR bylo od roku 2007 uděleno 276 patentů oproti téměř 4 tisícům přihlašovatelům z Rakouska nebo Finska a 76 tisícům z Německa. Pokud jde o patentovou aktivitu subjektů z ČR u USPTO, zůstává v posledních šesti letech téměř konstantní v průměru s 18 udělenými patenty ročně.


Patentové přihlášky podané u EPO, 2007–2012 (počet na milion obyvatel)*
*Průměrný roční počet podaných přihlášek patentů v letech 2007 až 2012 vztažený na milion obyvatel
Zdroj: ČSÚ 2013 podle údajů EPO. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Příjmy z udělených licencí

V roce 2012 získaly subjekty z České republiky za poskytnuté licence na patenty téměř 1,5 mld. Kč, ale jen 8 mil. Kč pocházelo z nových licencí. Česká republika má 73 subjektů, které měly v roce 2012 uzavřenou platnou licenční smlouvu poskytující právo použít vynález či technické řešení chráněné uděleným patentem, tj. o 15 více než v předchozím roce a o 33 více než v roce 2007. Z těchto 73 subjektů patřilo 60 % do podnikatelského sektoru (podniky nebo podnikající fyzické osoby). Zatímco podniky, fyzické osoby a částečně i VVI využívaly licencování svých patentů i před rokem 2011, vysoké školy začaly s licencováním svých vynálezů až v posledních dvou letech. V roce 2012 jen pětina subjektů za své licence obdržela více než jeden milion korun a naopak téměř 40 % poskytovalo právo využívat svůj chráněný vynález nebo technické řešení bez jakýchkoliv licenčních příjmů ve sledovaném roce.Příjmy subjektů působících v ČR z licenčních poplatků za poskytnuté právo využívat vynálezy/technické řešení chráněné patentem nebo užitným vzorem (mil. Kč, %). Pozn.: VŠ – veřejná vysoká škola; VVI – veřejná výzkumná instituce; FO – podnikající nebo nepodnikající fyzická osoba
Zdroj: Český statistický úřad 2013, Roční šetření o licencích Lic 5-01.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Ve srovnání se zahraničím mají nejvyšší příjmy za vývoz služeb v oblasti licenčních poplatků a autorských honorářů v roce 2012 Spojené státy (168 mld. eur), Nizozemsko (41 mld. eur) a Japonsko (40 mld. eur). Česká republika se svými 150 miliony eur podílela 0,1 % na celkových příjmech zemí EU v této oblasti, které dosáhly v roce 2012 hodnoty 143 mld. eur.


Příjmy za licenční poplatky inkasované ze zahraničí, 2011 (podíl na HDP)
Zdroj: Český statistický úřad 2013 podle United Nations Service Trade Statistics Database (září 2013) a vlastních dopočtů.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Vlastimil Růžička

roman.dvorak@mmspektrum.com

Zdroj: Literatura: Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013. (www.vyzkum.cz)

Další články

Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: