Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů

Na Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní bylo vybudováno inovační centrum nových materiálů a technologií, které nese název Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT v Praze (ICDAM). Bylo vybudováno z peněz Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a spolufinancováno Fakultou strojní ČVUT v Praze. Jedním z cílů tohoto centra je přilákat mladé vědecké pracovníky a studenty z Čech i ze zahraničí.

Hlavní výhodou centra je jeho vybavení jak světově ojedinělou výrobní technologií, tak špičkovou laboratorní technikou, což umožňuje současně vývoj a studium nových materiálů.

 Anotace
Rektor ČVUT profesor Havlíček, vedoucí Ústavu materiálového inženýrství FS ČVUT profesorka Pešlová a projektový manažer centra ICDAM doktor Rybníček při slavnostním zahájení jeho provozu 21. dubna t. r.

Vizí centra je být partnerem výzkumným institucím, univerzitám a státní správě pro výzkum, vývoj a zavádění inovací a vzdělávání v oblasti materiálového inženýrství. Mělo by se zabývat vývojem technologií povrchového inženýrství, diagnostikou kovových a nekovových materiálů a konstrukcí, tribologickými zkouškami, komplexní expertizní činností v oblasti kovů, plastů a kompozitů, aplikací v oblasti biomedicíny, automobilového a leteckého průmyslu a energetiky.

Technické vybavení

Do centra bylo pořízeno zařízení pro duplexní povlakování Flexicoat 850 holandské firmy Hauzer, sloužící především k nanášení povlaků metodou PVD. Kromě toho lze tímto zařízením provádět plazmovou nitridaci, jež vytváří vrstvu nitridů působících příznivě na otěruvzdornost a tvrdost. Centrum dále disponuje nanotvrdoměrem anglické firmy Micro Materials. Laboratoř tribologie slouží k měření vlastností povlaků a vrstev, které se uplatňují při vzájemném působení povrchů tuhých těles při jejich relativním pohybu. Je vybavena tribometrem, dále pak scratch testerem Xpress pro hodnocení adheze povlaku k substrátu, hloubku vniku či koeficientu tření nebo kalotestem, jenž umožňuje orientační měření tloušťky povlaku různého charakteru na základním materiálu prostřednictvím výbrusu ve tvaru kulového vrchlíku. Laboratoř elektronové mikroskopie je vybavena přístroji umožňujícími zkoumat a hodnotit široké spektrum technických materiálů, vzorků s povlaky a vrstvami, analyzovat strukturu, chemické složení a krystalografickou orientaci. Laboratoř světelné mikroskopie disponuje stereomikroskopem, polarizačním mikroskopem a světelným mikroskopem. Laboratoř metalografie je pak vybavena moderními přístroji umožňujícími dělení a přípravu vzorků zkoumaných materiálů pro možnost jejich dalšího hodnocení.

Vybudování centra ICDMA si vyžádalo částku 70 milionu korun, která byla poskytnuta z Evropského fondu pro regionální rozvoj. To je pro centrum dobrá startovací pozice, bez finančního zatížení. Zde instalovaná zařízení si na svůj provoz a servis vyžádají nemalé finanční částky. Věříme, že si dokážou na sebe vydělat a přes skutečnost, že jde o velmi specifická zařízení, komerční subjekty v rámci konkurenčního utajení přesto na spoluřešení svých projektů ICDMA přizvou.

-dvo-

Znalosti a konkurenceschopnost

Na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ne sice za tak velkého slavnostního lesku a slávy jako centrum ICDAM, vznikla dvě odborná centra, která však již konkrétní a aktuální spolupráci s praxí dávno zajištěnou mají.

Prvním je Měrové a školicí středisko Carl Zeiss, které na Fakultě strojní vzniklo jako odpověď na potřeby průmyslových podniků neustále zvyšovat kvalitu výrobků. Cílem tohoto projektu je vytvořit technicky špičkově vybavené pracoviště se statutem akreditované měrové laboratoře sdružující odborníky z oblasti metrologie a kvality, kteří budou schopni poskytovat odborné poradenství, realizovat zakázkové měření dílů pro průmyslové podniky a následně přenášet tyto znalosti i do výuky. Náplní tohoto pracoviště je aplikovaný výzkum v oblasti souřadnicového měření, poskytování odborného poradenství a školení v oblasti managementu kvality a metrologie, komerční měření rozměrových charakteristik výrobků a programování souřadnicových měřicích strojů. Fakulta strojní pro tento projekt postavila nové vhodné prostory a poskytla své odborníky z řad zaměstnanců a studentů. Generálním partnerem projektu je divize Průmyslové měřicí techniky Carl Zeiss AG zastoupená Ing. Karlem Tillingerem. Vedoucím tohoto projektu je Ing. Libor Beránek.

Anotace
Ing. Libor Beránek, vedoucí Měrového a školicího střediska Carl Zeiss 

Druhým počinem je Centrum průmyslové simulace, jehož generálním partnerem je společnost Siemens PLM Software (CZ). Toto centrum pod vedením Ing. Luďka Volfa (spolupracuje s významnými společnostmi, např. Centropen, Continental, Triton, Bosch, SEW, Letiště Praha, Bobcat, Trumpf, Carl Zeiss) integruje a rozvíjí činnosti a aktivity související s počítačovou simulací v oblasti technologického projektování výrobních procesů a systémů ve strojírenství. Na FS ČVUT CPS vstupuje do vědeckých grantů a výuky rozšiřováním konvenčních přístupů ke strojírenské technologii o softwarové nástroje a metody umožňující plnohodnotný posun této oblasti do 21. století a její další produktivní vývoj. V praxi se CPS zabývá projekty návrhů nových výrobních technologií od jednotlivých pracovišť po celé výrobní haly, rozšiřováním a optimalizací stávajících výrob a jejich komplexního procesního propojení.

Anotace
Ing. Luděk Volf, vedoucí Centra průmyslové simulace

Projekty spolupráce pracovišť vysokých škol s průmyslovými partnery jsou jednou z cest, jak úspěšně podporovat transfer znalostí a zvyšovat konkurenceschopnost malých, středních i velkých podniků. Oba dva pánové jsou si toho vědomy a iniciativou svojí a svých spolupracovníků navazují úzké vazby mezi těmito, občas odlišnými, světy.

-dvo-

libor.beranek@fs.cvut.cz

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: