Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.


Aktivity projektu jsou, v souladu s cíli IA ČR, zaměřeny na podporu účasti českých vědeckovýzkumných institucí, vědců a odborníků z technických oborů v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a mezinárodní výzkumné spolupráci. Toho bylo dosahováno skrze propojení české vědeckovýzkumné sféry s mezinárodními vědeckými a výzkumnými subjekty za využití znalostí IA ČR o výzkumném a inženýrském prostředí v České republice a dlouhodobě budovaných kontaktů a významného postavení Inženýrské akademie České republiky v mezinárodních vědeckovýzkumných a inženýrských infrastrukturách. Tím je myšleno zejména členství IA ČR ve světovém sdružení Inženýrských a vědeckých organizací CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) a v Řídícím výboru evropského sdružení Inženýrských akademií Euro-CASE (European Council of Applied Sciences and Engineering), které poskytuje IA ČR a jeho řešitelskému týmu zajímavý zdroj přímých osobních kontaktů na širokou škálu odborníků a na členy ostatních Inženýrských akademií nejen v Evropě, ale i dalších částech světa. Projektové aktivity byly zaměřeny také a přenos relevantních informací do českého vědecko-výzkumného prostředí a na propagaci českého výzkumu v zahraničí a další stimulaci zapojení českých subjektů do projektů se zahraničním zastoupením. Projektový tým také pracoval s konkrétními evropskými i tuzemskými nástroji na podporu mezinárodní výzkumné spolupráce.

Jedním z těchto nástrojů, který řešitelé projektu využili, je největší mezinárodní síť podporující vědecko-výzkumnou a technologickou spolupráci, Enterprise Europe Network. Inženýrská akademie má s touto sítí podepsané Memorandum o spolupráci a využívá její služby zaměřené na rozvoj aktivit podporujících mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu a hledání vhodných partnerů pro tuto spolupráci.

Členové řešitelského týmu se z důvodů získávání relevantních informací a kontaktů účastnili mezinárodních konferencí a domácích i zahraničních kooperačních setkání. Jednalo se zejména o identifikaci obecně přijímaných trendů v současném technologickém výzkumu, vývoji a inovacích na mezinárodní úrovni, přenos těchto informací do České republiky a navázání kontaktů se zajímavými mezinárodními experty z oblasti VaVaI. Nejčastěji se jednalo o akce soustředěné do sektorů jako ICT, biotechnologie, pokročilé strojírenství nebo energetika. Typickými příklady této aktivity jsou například: kooperační setkání českých a arménských firem a výzkumných institucí „ICT European Expedition: Auto Rally across Europe 2015“, „ICT-Nano-Bio Brokerage Event 2015“ v Ostravě, nebo mezinárodní kooperační setkání v čínském Chengdu „EU-China Business & Technology Cooperation Fair“.

Další aktivitou řešitelského týmu projektu byla aktivní účast na veletrzích FOR Industry a FOR Surface v Praze, kde IA ČR nabídla svůj výstavní prostor ústavům Akademie věd ČR, aby jejich zástupci mohli prezentovat výsledky svého výzkumu, představit svou spolupráci s průmyslem a nabídnout účast české Akademie věd v dalších projektech. Že se jedná o stěžejní aktivitu projektu, dokládá i fakt, že podpora kooperačních setkání vedla k navázání pěti mezinárodních spoluprací mezi českými výzkumnými institucemi a firmami se zahraničními partnery v sektorech ICT, strojírenství a energetiky.

Projekt se zabýval také naprosto zásadním tématem dalšího inženýrského vzdělávání v ČR. Je nepopiratelným faktem, že nízký počet inženýrů a techniků v českých průmyslových subjektech může mít za následek pokles technického inovačního potenciálu v technologicky vyspělé výrobě. Řešitelský tým ve spolupráci s externími partnery zpracoval studie „Technické vzdělávání v ČR“ a „Inženýrský výzkum a vývoj – publikační a patentová aktivita v ČR“, které posloužily mimo jiné jako podklady pro výměnu zkušeností s technickým vzděláváním v ČR a na Taiwanu na semináři v roce 2016.

Závěrem je vhodné zmínit, že řešitelé projektu věří, že i v následujícím období budou moci dále pracovat na výše zmíněných tématech pomocí návazného projektu. V případě zájmu ze strany čtenářů o mezinárodní spolupráci v inženýrském výzkumu, identifikování vhodných partnerů pro mezinárodní spolupráci nebo účast na kooperačním setkání firem a výzkumných institucí neváhejte kontaktovat autory článku, kteří setkání s každým takovým zájemcem velmi uvítají.

Za členy řešitelského týmu

Ing. Petr Hladík, Ph.D., FEng.
hladik@tc.cz

Ing. Jiří Janošec, Ph.D., FEng.
janosec@tc.cz

 

Další články

Inovace
Všeobecné strojírenství
Exportní příležitosti
Výzkum/ vývoj
CAD/CAM/CAE/CIM
Automatizace, regulace
Převody/pohony/ložiska/spojky
Elektrotechnika a regulace
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: