Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Mezinárodní strojírenský veletrh 2001
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

V minulém vydání časopisu MM Průmyslové spektrum jsme vám představili oborový celek Obrábění, tváření a povrchové úpravy. Dnes vás čekají oborové celky Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika a Ekotechnika a prezentace Mezinárodního veletrhu dopravy a logistiky Transport a logistika, jehož první ročník proběhne souběžně s MSV 2001.

Představujeme oborový celek MSV 2001: Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika

...o oboru

Hornictví a hutnictví se v minulém století staly pilířem, na kterém vyrostl český průmysl. Současná situace je samozřejmě jiná, ale tradice do značné míry přetrvává. Česká těžba hnědého uhlí se v roce 2000 meziročně zvýšila z 25 na 30 milionů tun a díky evropské konjunktuře ocelářského průmyslu vzrostla i těžba černého uhlí na 15 milionů tun.
Stejně tak i zařízení na výrobu a zpracování kovů zůstávají žádaným artiklem, čemuž napomáhá především úspěšný rozvoj českého slévárenství. Tato stěžejní kovozpracující technologie v současnosti prochází progresivním vývojem a výrazně se zde prosazují nové materiály vyšších užitných vlastností. V ČR dynamicky roste zejména výroba odlitků ze slitin hliníků a z tvárné litiny. Téměř dvě třetiny české slévárenské produkce v hodnotě přibližně 13 mld. Kč se vyvážejí.
Exportně mimořádně úspěšným odvětvím je i sklářský průmysl, který je převážně v rukou zahraničních majitelů. Vysoce žádané jsou nejen tradiční výrobky stolního skla, které vyvážíme na nejvyspělejší světové trhy, ale i produkty technologie skleněných vláken, užívané v automobilovém a leteckém průmyslu, aj. Investiční "boom", který je letos v českém sklářském průmyslu patrný, by měl pokračovat i v nejbližší budoucnosti.
Také český keramický průmysl ovládají převážně zahraniční investoři a produkty jemné a sanitární keramiky jsou ve velké míře určeny na export.

Členění oborového celku

První oblastí jsou důlní, zeměvrtná a úpravárenská zařízení, sloužící nejen pro povrchovou a hlubinnou těžbu, ale i pro geologický průzkum, úpravu uhlí a rud a zpracování nerostných surovin. Nechybí zde ani dopravní a skladovací zařízení, řídicí systémy těžebních strojů, servis a technologie pro těžební procesy.
Zařízení na výrobu a zpracování kovů - hutní zařízení - zahrnují výrobu surového železa i neželezných kovů, zařízení oceláren, válcoven a tažíren, zařízení na úpravu a zpracování šrotu, průmyslové pece pro zpracování kovů, výrobu přesných odlitků apod.
Poslední skupinou jsou stroje a zařízení pro keramický a sklářský průmysl. Sem patří například žárové technologie, technologie chlazení skla aj., stejně jako projektování a výstavba skláren nebo realizace investičních celků pro sklářský a keramický průmysl.

Potenciál oboru

Na MSV 2000 vystavovalo v oborech důlní, hutní, slévárenské, keramické a sklářské techniky 56 firem, tj. 2,3 % z celkového počtu vystavovatelů. Jako hlavní cíl návštěvy veletrhu uvedlo tyto obory 6,9 % registrovaných návštěvníků.
S podporou know-how veletrhu
Prezentace oborového celku Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika se koná s podporou know-how veletrhů GIFA a METEC Düsseldorf.

Představujeme oborový celek MSV 2001: Ekotechnika

...o oboru

S ohledem na konání specializovaného mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO stál tento obor na minulých ročnících MSV poněkud stranou. Avšak pokud jde o budoucnost, vývojové trendy hovoří jasně. Ekotechnika je jednou z perspektivních oblastí, které do MSV pojatého jako komplexní prezentace průmyslové výroby rozhodně patří. Připomeňme si, že v nejvyspělejších zemích je již dnes v průmyslu zaměřeném na ochranu životního prostředí zaměstnáno přibližně 1 % všech pracujících.
Ochrana životního prostředí patří k prioritám české ekonomiky už s ohledem na náročné podmínky v zemích EU. Celkové náklady na splnění environmentálních požadavků EU odhaduje Ministerstvo životního prostředí ČR na 250 mld. Kč. Modernizace české průmyslové výroby z pohledu nároků na ochranu životního prostředí patří k finančně nejnáročnějších úkolům, které nás v souvislosti se vstupem do EU čekají. Nejde však o samoúčelnou investici, protože progresivní, ekologicky šetrné a méně znečisťující technologie jsou obvykle také méně energeticky náročné a jejich výsledné produkty mají vyšší konkurenceschopnost. Přinášejí tzv. řešení dvojího zisku: jak z hlediska životního prostředí, tak i z hlediska ekonomického.

Členění oborového celku

Z širšího pohledu aplikace ekologicky šetrných technologií je ekotechnika součástí většiny oborových celků nového MSV. Ekotechnika v užším slova smyslu odstraňuje či zmírňuje negativní dopady průmyslové výroby - a lidské činnosti vůbec - na životní prostředí..V rámci nového oborového celku Ekotechnika se budou prezentovat zařízení pro čištění vzduchu a spalin; úpravny vody, čerpací stanice; technika pro čištění odpadních vod ze strojírenské výroby; zařízení pro třídění a manipulaci s odpadem a stroje pro průmyslové čištění a mytí.

Potenciál oboru

Ekotechnika je nejmenším oborovým celkem nového MSV, ovšem s velkou perspektivou. V roce 2000 v této oblasti vystavovalo 19 firem, tj. 0,8 % vystavovatelů MSV. Hlavním cílem návštěvy byla pro 2,5 % z celkového počtu registrovaných odborných návštěvníků. Letos je již půl roku před zahájením přihlášeno 23 vystavovatelů.

S podporou know-how veletrhu

Prezentace oborového celku Ekotechnika se koná s podporou know-how veletrhu ENVITEC Düsseldorf.

Představujeme Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika

Souběžně s letošním Mezinárodním strojírenským veletrhem bude mít na brněnském výstavišti premiéru Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika. Nový veletrh naváže na tradice Středoevropských veletrhů logistiky Intrama a Cenetra, stejně jako na prezentace dopravní, manipulační a montážní techniky v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Umožní tak představit problematiku dopravy a logistiky v nové, komplexní podobě.
Veletrh Transport a logistika má všechny předpoklady stát se nejvýznamnějším oborovým veletrhem v ČR i v celém regionu střední a východní Evropy. Termínové spojení s MSV mu již při premiéře zaručuje návštěvu stotisícové odborné klientely. Jsou to totiž právě průmyslové podniky, které v rostoucí míře hledají efektivní logistická řešení.
Na druhé straně spojení obou veletrhů vychází vstříc i klientům MSV, kteří mohou již v průběhu strojírenského veletrhu projednat logistická zajištění svých kontraktů.

... o oboru

Sektor logistiky u nás v současné době prochází obdobím rozvoje. Úroveň organizování a řízení transportních a skladovacích procesů se stává klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. Kvalita logistických technologií se postupně zvyšuje a z průzkumů vyplývá, že již více než 70 % českých průmyslových podniků vlastní nové nebo částečně nové vybavení. Relativně nejdále postoupila modernizace v oblasti manipulační techniky a informačních systémů, přičemž do popředí poptávky se nyní dostávají systémy skladového vybavení. Současně přibývá specializovaných firem, které jsou schopny zajistit celý komplex dopravních a logistických činností včetně systému řízení. Vznikají logistická centra, která spojují skladové zázemí s nabídkou celních a spedičních služeb.
Doprava se vlivem rostoucí mobility osob a stále užšího propojení ekonomik stává nejen jedním z nejperspektivnějších sektorů, ale i globálním problémem. Navzdory nejistému vývoji na ropných trzích i negativním ekologickým vlivům současnému logistickému řetězci nadále vévodí doprava silniční. Také výkony české silniční přepravy vzrůstají na úkor ostatních druhů, především pak železnice. Je to dáno jednak změnou předmětu výroby, kdy odvětví náročná na zpracování surovin ustupují do pozadí, ale i změnou procesu výroby, protože ve snaze co nejvíce omezit zásoby mnoho podniků pracuje systémem "just in time". Zde silniční doprava jasně vítězí nad železnicí svou operativností, schopností doručit zásilku rychle, přesně a prakticky na jakékoliv místo.

Členění veletrhu

Veletrh Transport a logistika je koncipován tak, aby dokázal nabídnout komplexní systémová řešení pro vnitřní i vnější dopravu a manipulaci. Tzv. "hardwarová část" je členěna do těchto oborů: lodě, letadla, kolejová vozidla, jeřáby, zvedací mechanismy, dopravní a zdvihací vozíky, výtahy, transportní zařízení, zařízení pro dopravu po laně, manipulační zařízení, lešení, pracovní, bezpečnostní a evakuační technika pro práci ve výškách, montážní stroje a zařízení, montážní a manipulační roboty, skladovací technika a provozní vybavení, průmyslová vrata, brány, závory, CAD, CAM, CIM v dopravní, manipulační a montážní technice, servis a opravy, repasovaná technika, technologie a konečně realizace investičních celků v dopravní, manipulační a montážní technice.
Velká pozornost je věnována oblasti služeb. Ta je členěna do oborů: služby pro přepravce, dopravní terminály, služby pro dopravu, telematika, komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku, literatura, poradenství, školení a servis, výzkum a vývoj v logistice a dopravě a organizace, asociace, svazy a sdružení v logistice a dopravě.

Doprovodný program

Významnou součástí nového veletrhu bude doprovodný program zaměřený na aktuální problémy logistické teorie i praxe. Z chystaných akcí můžeme již dnes jmenovat dopravní informační dopoledne na téma "Co je nového v české a evropské dopravě a spedici v roce 2001", které proběhne za účasti náměstka ministra dopravy a spojů ČR v pondělí 24. září.
Záštitu nad veletrhem převzal Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR, jeho odbornými garanty jsou Česká logistická asociace a Svaz spedice a logistiky ČR.

Zájem vystavovatelů

Půl roku před zahájením 1. mezinárodního veletrhu Transport a logistika je k účasti přihlášeno na sto přímých vystavovatelů. Velká konkurence se představí v oblasti dopravních a zdvihacích vozíků, významně budou zastoupeny i další obory speciální dopravní a manipulační techniky nebo manipulační zařízení.
V souladu s tradicemi brněnských strojírenských veletrhů bude velký prostor věnován prezentaci kolejových vozidel.

Perspektiva

Bienální veletrh Transport a logistika bude probíhat vždy v lichých letech, zatímco v sudých letech se jeho náplň stane integrální součástí MSV jako specializovaný oborový celek Transport, manipulace, skladování, logistické služby.

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Hutnictví/ Slévarenství
Technologie zpracování skla/ keramiky
Ekologie
Logistika/ manipulační/ dopravní technika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: