Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Míchadla pro vyhnívací nádrže
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Míchadla pro vyhnívací nádrže

Důležitou součástí čistíren odpadních vod jsou vyhnívací nádrže. Slouží ke stabilizaci kalu, která umožňuje jeho další manipulaci a uskladnění. Jako vedlejší produkt pak vzniká bioplyn, jenž je cenným zdrojem energie.

Ke stabilizaci kalu dochází za nepřítomnosti vzduchu a světla. Podmínkou účinného stabilizačního procesu je pravidelné rozdělení teploty a intenzivní promíchávání celého obsahu vyhnívací nádrže.

Kritické zóny

V České republice existují bohaté zkušenosti s mícháním stlačeným bioplynem nebo recirkulačními čerpadly umístěnými vně nádrže. Provozovatelé čistíren odpadních vod přiznávají, že tyto zkušenosti jsou často negativní. Ve vyhnívací nádrži se vytváří dvě kritické zóny. Lehké složky kalu vytváří u stropu plovoucí koberec, nad nímž se hromadí pěna. Těžké složky sedimentují a hromadí se u dna nádrže. Tyto kritické zóny časem narůstají a snižují efektivní objem nádrže a výtěžnost bioplynu. Zlepšení provozu se hledá ve zvyšování teploty kalu v takzvaném termofilním procesu, který poněkud snižuje nežádoucí pěnění. Nemůže však vyčistit dno nádrže. Bude zřejmě třeba překonat zastaralé obavy, že vyhnívací nádrže s výbušným bioplynem nejsou vhodným prostředím pro instalaci mechanického míchadla.

Řešení Halberg

Myšlenka, která vedla ke zrodu tohoto výrobku, je prostá - spojit obě kritické zóny u dna a u stropu nádrže rourou a zajistit mezi nimi intenzivní nucené proudění v obou směrech reverzibilním čerpadlem. K tomu pak bylo třeba doplnit rozstřikovací prstenec, který zajišťuje zkrápění pěny a rozbití plovoucího koberce u vrchlíku nádrže při proudění rourou směrem nahoru. Základní funkci pak zajišťuje míchadlo při proudění rourou od stropu směrem dolů ke dnu. Čerstvý kal přitékající do nádrže je spolu s pěnou a částečkami rozbitého koberce strháván do centrální roury, odkud vytéká rychlostí přes 2 m.s-1, která představuje dostatečnou energii pro vyčištění dna od písku a štěrku. Střední vzestupná rychlost v průřezu nádrže kolem 0,02 m.s-1 pak zajišťuje intenzivní promíchávání celého obsahu nádrže.

Konstrukce

Rotor míchadla je uložen v závěsném tělese, které je zabetonováno nebo přivařeno ke stropu nádrže. Dvojitá ucpávka zabezpečuje plynotěsnost nádrže. Ucpávka a ložisko čerpadla jsou kontinuálně mazány tukem. Rotor je krátký, což eliminuje nebezpečí chvění. Může být vybaven jedním nebo dvěma oběžnými koly s hydraulickým tvarem vhodným pro čerpání hustých kalů s vláknitými příměsemi. Druhé oběžné kolo se používá při zvětšeném kolísání hladiny kalu. S větším kolísáním hladiny v nádrži se však nepočítá. Není vynucené tvorbou pěny, neboť tato je míchadly Halberg spolehlivě eliminována. Jiné provozní důvody snad ani neexistují. Cílem správného provozu je využívat celý objem nádrže. Pokud se na vstupu do nádrže přítok kalu zmenší, lze prodloužit dobu zdržení. Při dočasném snížení hladiny vlivem nárazového odběru lze míchání přerušit. Míchadla Halberg jsou vyráběna v 7 velikostech pro nádrže od 200 do 15 000 m3. Proudění v nádrži lze pro různé viskozity kalu modelovat na počítači s využitím metody konečných prvků.
Pro montáž stoupací roury je třeba do nádrže postavit lešení. Stoupací roura je kotvena v patce do dna nádrže a kotevními lany je jeho vertikální poloha fixována do stěn nádrže. Montáž jednoho míchadla trvá cca 5 dnů. Vlastní čerpadlo lze snadno demontovat bez nutnosti vypouštění nádrže. Míchadla Halberg však mohou bez revizí a oprav spolehlivě pracovat 10 let i déle. Jedinou podmínkou spolehlivého provozu je kontinuální mazání, které je zabezpečováno speciálním čerpadlem dodaným s míchadlem. Při minimální úrovni mazacího tuku je chod míchadla blokován.

Rekordní životnost

Míchadla Halberg lze zařadit mezi výrobky s mimořádně dlouhým cyklem životnosti. Stěží lze nalézt jiný strojírenský výrobek, který vznikl před více než 70 lety a stále zaznamenává růst prodeje. Přispívá k tomu jednak celosvětový nárůst investic do čištění odpadních vod a v nemalé míře i neúspěchy jiných principů míchání. Téměř 80 % produkce míchadel Halberg je dodáváno na rekonstrukce stávajících vyhnívacích nádrží. Většina z nich je válcového tvaru s kuželovým vrchlíkem a dnem. Uspokojivé výsledky byly zaznamenány i u nádrží s plochým dnem. Ideální jsou nádrže vajíčkovitého tvaru, které se staví zejména v USA. Míchadla Halberg se osvědčila jak v mezofilním, tak i termofilním procesu. Od r. 1950 bylo instalováno více než 750 míchadel Halberg v cca 480 ČOV po celém světě. Věřme, že výhody těchto zařízení brzy ocení i provozovatelé v ČR. Halberg je dnes součástí nadnárodního sdružení Sterling Fluid Systems.

Další články

Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: