Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Nabídka modernizovaných nástrojů
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Nabídka modernizovaných nástrojů

Současný vývoj třískového obrábění směřuje k vysokým řezným rychlostem, k opracování tvrdých i houževnatých materiálů s problematickou obrobitelností a k omezování použití řezných kapalin. Požadavek ekonomické a produktivní výroby i za těchto nepříznivých podmínek je přitom samozřejmostí.

V dané situaci je nutno mít k dispozici vedle vhodného obráběcího stroje schopného poskytnout dostatečně vysoký výkon, požadovanou (mnohdy velmi vysokou) řeznou rychlost, dokonalou tuhost a spolehlivost upnutí obrobku i nástroje především kvalitní, speciálně konstruovaný obráběcí nástroj.
Konstrukce těchto nových nástrojů musí zajistit bezpečný způsob upnutí vyměnitelné destičky, novou vhodnou geometrii řezné hrany, odpovídající kvalitu řezného materiálu a v případě rotačního nástroje též jeho dokonalé vyvážení. Nezastupitelnou roli hrají rovněž upínací prvky spojující rotační nástroj a vřeteno stroje v jediný tuhý a přesný celek. Firma Iscar si je vědoma nedělitelnosti všech zmíněných aspektů, a proto zaměřuje nepřetržitý výzkum a vývoj na celou oblast jako nedílný komplex od spolehlivého a bezpečného upnutí nástroje v obráběcím stroji po bezproblémový odchod třísky z místa řezu a kvalitu obrobeného povrchu.
V posledních letech bylo věnováno značné úsilí vědecko-výzkumných pracovišť firmy Iscar na využití analytických modelů s aplikací FEM (metoda konečných prvků) při vývoji řezných nástrojů a k analýze vlastního procesu obrábění. Hlavním cílem je využití této metody k simulaci řezného procesu a chování nástroje při obrábění s možností následné optimalizace ještě před jeho skutečným vyrobením. Díky úspěšné aplikaci FEM nejen na konstrukci řezných nástrojů, ale i na analýzu vlastního řezného procesu, optimalizaci výkonu, a dokonce i díky jejímu využití k podrobnému průzkumu vzájemných vazeb a vlivu vlastností nástroje a obrobku se tato metoda stává často používaným prostředkem ve výzkumu a vývoji řezného procesu jako celku.
Strategie firmy spočívá nejen v důrazu na vysokou kvalitu a výkonnost vyráběných nástrojů a řezných materiálů, ale též v jejich upotřebitelnosti jak v podmínkách průmyslových gigantů se sériovou i kusovou výrobou, tak i v oblasti drobnějších výrobců s rozmanitou univerzální výrobou a mnohdy i velmi speciálními požadavky na nástroj.
V nedávné době uvedla firma Iscar na trh řadu novinek a perspektivních řešení v oblasti obrábění a řezných nástrojů. V následném stručném výčtu budou uvedeny alespoň některé z nich.

Heli 2000

Do souboru nových nástrojů a řezných destiček vyvinutých na přelomu století a označených symbolickým číslem 2000 jsou zařazeny i výrazně modernizované stopkové frézy E90A a E90AD a dále čelní frézy F90A a F90AP z dosavadní řady HeliMill. Rozsáhlá modernizace byla provedena jak na tělese nástroje, tak i na vlastním řezném elementu - vyměnitelné destičce.
Šroubovitý řezný břit s vysoce pozitivním úhlem čela umožňuje hladký a čistý řez s dokonalým napojováním jednotlivých záběrů na obrobené ploše. Zvýšená geometrická přesnost obvodového tvaru řezné hrany destičky umožňuje obrábění vysoce přesných 90° osazení. Změna tvaru řezného břitu umožňuje též zapouštěcí frézování v širším rozsahu oproti původní geometrii destičky. K popsaným změnám řezného elementu lze přiřadit i podstatné úpravy vlastního tělesa frézy. Např. byla zlepšena konstrukce lůžka destičky, zúženy tolerance geometrického tvaru tělesa s cílem zabezpečení klidného chodu nástroje, zlepšeno tepelné zpracování materiálu tělesa s cílem zlepšení jeho mechanických vlastností, rozšířen výběr tvarových variant a další. Výsledkem všech provedených inovací je vytvoření dokonalého nástroje zabezpečujícího vysokou přesnost a kvalitu obrábění při dokončovacích operacích frézování. Významným faktem z hlediska ekonomického využití stávajících skladových zásob je možnost vzájemné zaměnitelnosti a použitelnosti starých i nových nástrojů a destiček z původní řady HeliMill a nové Heli 2000. Zmíněné zkvalitnění výsledků obrábění je však podmíněno kombinací nových nástrojů i nových řezných destiček.

Mold 2000

Skupina nástrojů zařazená pod toto globální označení je dalším členem modernizovaného souboru 2000. V podstatě ji tvoří dvě charakteristické podskupiny stopkových fréz osazených kruhovými vyměnitelnými destičkami o velikosti průměru 5 - 12 mm. První podskupina je tvořena celistvými stopkovými nástroji s různým počtem zubů a rozsahem průměrů od 8 do 40 mm, druhá je kombinací frézovacích hlaviček a modulárního nástrojového systému FlexFit, zkompletovaných na požadovanou délku závitovým spojem. Soubor frézovacích hlaviček lze navíc doplnit hrubozubými frézovacími hlavičkami Ø 40 mm ze systému ChamMill.
Nástroje příslušející pod skupinu Mold 2000 jsou určeny především pro průmyslová odvětví zabývající se výrobou zápustek, šablon, forem a podobných součástí s tvarovými dutinami, hlubokým osazením apod.

Závitové frézy

Rozsáhlá řada nástrojů pro výrobu závitů byla v nedávné době rozšířena o závitové frézy. Tyto nástroje umožňují výrobu přesných závitů na CNC frézkách a obráběcích centrech s možností využití interpolačních programů. Jsou vyráběny s jedním či dvěma lůžky pro speciální broušené závitové destičky, dodávané ve čtyřech základních velikostech a pro různé druhy závitů. Stejným tělesem nástroje lze obrábět pravý i levý, vnější či vnitřní závit různých průměrů se shodným stoupáním. Frézy jsou určeny především pro obrábění přesných závitů umístěných mimo osu rotace obrobku. Metoda frézování závitů přináší i řadu dalších technických a ekonomických výhod. Zcela odpadají běžné problémy s odstraňováním třísek, případně ulomených závitníků při obrábění vnitřních závitů klasickými metodami, výrazný ekonomický zisk se objevuje při potřebě zhotovení vnitřních závitů velkých průměrů, kdy není nutno zajišťovat nákladný rozměrný nástroj.
Závitové destičky s velmi přesně broušeným profilem závitu jsou k dispozici v rozsahu obvyklých stoupání pro nejpoužívanější standardy ISO, Whitworth, UN, NPT, NPTF a BSPT. Destičky jsou zhotoveny z povlakovaných druhů řezných materiálů IC 328 a nového IC 928, což je vylepšený IC 328 s novým PVD povlakem TiAlN, vhodný i pro obrábění litiny.
Kromě běžných závitových fréz standardně vybavených přívodem chladicí kapaliny jsou vyráběny i nástroje s karbidovou stopkou pro zvýšení tuhosti při obrábění závitů s potřebným větším vyložením. Firma Iscar nabízí též nástroje vybavené destičkami se speciálním profilem závitu dle požadavku zákazníků.

Multi-Master

Firma Iscar rozšiřuje v rámci svých inovačních aktivit soubor stopkových rádiusových fréz (Ball - Nose) o koncepčně nový člen označený Multi-Master. Je reprezentován sadou rozmanitých stopkových fréz tvořených štíhlým tělesem rozličných délek, tvarů a průměrů a unikátní rychlovýměnnou karbidovou hlavou se speciálním spojovacím závitem.
K dispozici jsou tři rozdílné typy vzájemně zaměnitelných hlav, které umožňují sestavit stopkový nástroj s rádiusovým i rovným břitem a dále též nástroj pro prořezávání drážek při velkých vyloženích. Každá hlava má předlisovaný tvar s ostrými broušenými řeznými břity. Nástroje Multi-Master se vyznačují výrazně zlepšenou ekonomií provozu, danou zvýšeným výkonem a velmi krátkými časy potřebnými pro přestavení a seřízení nástroje. Lze je s výhodou používat při obrábění různých zápustek, forem a jiných obdobných součástí, kde je vyžadováno stabilní obrábění i při velkém vyložení nástroje. Soustava těles nástrojů s celokarbidovými frézovacími hlavami přispívá ke zvýšené životnosti nástrojů i v podmínkách vysokorychlostního obrábění.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: