Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Odvětví povrchových úprav čeká nejedna výzva
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Odvětví povrchových úprav čeká nejedna výzva

Všichni, kdo v oboru povrchových úprav pracují nebo je ke své práci potřebují, potvrdí, že tento obor umožňuje zvládnutí nejen jednotlivých požadavků na ochranu materiálů a nové funkční vlastnosti povrchů, ale napomáhá i k pozitivnímu vývoji strojírenství a řady dalších oborů či výrobních činností

Cíle povrchových úprav jako nedílné součásti především strojírenských technologií splývají s požadavky rozvoje celého strojírenství. Jde především o zvyšování provozní spolehlivosti a životnosti, snižování výrobních nákladů, zlepšování kvality a omezování znečišťování životního prostředí. Zaváděním nových technologií a provozů i rekonstrukcemi a certifikacemi stávajících pracovišť povrchových úprav postupně došlo k vyrovnání technicko-ekonomických ukazatelů s průmyslově vyspělými zeměmi i v tomto oboru.

Dnešek v "povrchářském Česku"

Pozitivní směry rozvoje povrchových úprav u nás lze spatřovat v řadě oblastí. Při zvyšování objemu prací prováděných při výrobě polotovarů a ve větších provozech povrchových úprav napomáhá efektivnějšímu využívání materiálů a snižování energetické náročnosti. Příznivý rozvoj nastal v oblasti žárového zinkování rozšířením kapacit o nové provozy. Zavedení pokrokových technologií žárových nástřiků, především plazmových, umožnilo nanášet speciální slitiny i keramické materiály. K značnému kvalitativnímu rozvoji došlo v oblasti galvanotechniky především zavedením slitinových povlaků zinku v oblasti protikorozních a kompozitních i slitinových povlaků v oblasti funkčních využití. Značný rozvoj byl zaznamenán u povlaků a vrstev připravených metodami chemické (CVD) a fyzikální (PVD) depozice s využitím plynných fází a jejich reakcí. V řadě aplikací jsou používány již i nové nanotechnologické vrstvy. K zásadním změnám dochází u metod a prostředků při čištění a přípravě povrchů novými technologiemi tryskání, omílání a odmašťování. U povlaků z nátěrových hmot poklesl objem technologií s organickými rozpouštědly. Úspěšně se rozvíjejí technologie práškových bezrozpouštědlových materiálů a vodou ředitelných nátěrových hmot. Všechny nové technologické procesy byly vedeny snahou o snížení spotřeby energií i úspory vody a především s ohledem na splnění všech ekologických požadavků. Úspěšnost rozvoje povrchových úprav dokazuje především zvládnutí všech výrobních požadavků tak, aby nedocházelo k omezování technologických ani obchodních záměrů a potřeb.

Ve dveřích Evropy

Při pohledu do budoucna tohoto oboru je nutno nejen vycházet z perspektiv rozvoje jednotlivých technologií a směrů, ale především sledovat vývojové změny, které čekají celou společnost. Soutěž s vyspělými a ekonomicky silnými partnery jsme z hledisek technologických i kvalitativních zvládli. Požadavky spojené s integrací a rozšiřováním Evropy jsou však neméně náročné. Omezení v podobě ekologické legislativy se postupně dotýkají budoucnosti všech provozů povrchových úprav.
Nikdo jistě nepochybuje o smysluplnosti ochrany životního prostředí. Po podrobném prostudování všech těchto nových předpisů zůstává však otázka dalšího provozování řady provozů nejistá. Skutečnosti plynoucí z této nové legislativy mohou totiž zásadně ekonomicky zatížit řadu především menších provozů. Pokud by to bylo z důvodů nedostatků ve výrobě či důvodů ekologických, bylo by to opodstatněné. Daleko nebezpečnějším důvodem jsou však požadavky a s tím spojené náklady na splnění tohoto legislativního břemena, které má i řadu neekologických aspektů.

Kde najít více informací

Smyslem tohoto příspěvku je upozornit na závažnost problematiky, která omezí fungování řady provozů povrchových úprav a na nebezpečí z toho plynoucí pro navazující strojírenskou výrobu. Zájemci o tuto problematiku najdou bližší informace na následujících internetových adresách:
 • www.env.cz - Ministerstvo životního prostředí
 • www.ceu.cz - Český ekologický ústav a Agentura pro IPPC
 • www.ippc.cz - Informační server Ministerstva průmyslu a obchodu o problematice
 • integrované prevence a omezování znečištění
 • www.svuom.cz - Česká inspekce životního prostředí
 • Na uvedených adresách lze získat podrobnější informace, případně další kontakty pro řešení dané problematiky v oblasti povrchových úprav ve vazbě na ochranu životního prostředí.
  Nové předpisy, nařízení, limity a zákony jsou dnes již faktem předloženým všem v oboru povrchových úprav. Tato skutečnost se zásadně dotýká blízké budoucnosti všech provozů povrchových úprav.
  Touto problematikou se budou také zabývat přednášky v sekci Povrch a jeho vlastnosti v rámci konference Kvalita, technika a technologie ve strojírenství, konané při příležitosti veletrhů Mach, Finet a Metal. Seznam přednášek naleznete v tomto vydání na straně 92.

  Další články

  Technologie pro povrchové úpravy

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: