Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Na povrchy předupravené plazmatem se aplikují lepidla, povlaky, inkousty, barvy aj., přičemž takto vytvořený spoj je spolehlivý a dlouhodobý, v některých faktorech lepší než při tradiční předúpravě povrchů.

Podstata plazmových procesů

Plazma je směs elektricky nabitých a neutrálních částic, které na sebe vzájemně působí. Považujeme ho tedy za ionizovaný plyn vzniklý odtržením elektronů z elektronového obalu atomů plynu nebo roztržením molekul (ionizací) – tedy dodáním energie či srážkami mezi sebou. Pomocí plazmových výbojů lze také zbavovat povrch různých nečistot, jako jsou tuky, mastné kyseliny nebo i bakterie. K očištění povrchu dochází jeho „bombardováním“ aktivními ionty a následným odsátím nečistot. Provádí se zejména před lepením nebo finálními úpravami, jako je např. lakování, potisk apod.

Podstata plazmových procesů spočívá ve vytváření aktivních částic (iontů, excitovaných atomů, radikálů atd.) průchodem plynu plazmovým výbojem (obr. 1). Tyto částice mohou například vytvářet vrstvy, vyvolávat chemické reakce nebo se jich aktivně účastnit. V našem případě aktivní částice plynu vzniklé ve výboji způsobují reakci na povrchu polymeru, kde dochází k navázání nových funkčních skupin na jeho řetězec, zejména OH skupin. Mění se tedy chemická struktura povrchu částic z nepolární na polární a hydrofobní materiál se stává hydrofilním. Výsledným efektem je požadovaná změna povrchové energie projevující se například zvýšením smáčivosti a disperze materiálu či zvýšením adhezních vlastností polymerů k jiným materiálům.

Obr. 1 Atmosférické plazma k modifikaci polymerních struktur

Hodnota povrchové energie před a po plazmové úpravě se řídí rovnováhou sil na rozhraní fází a je definována Youngovou rovnicí. V místě, kde je povrchové napětí kapaliny v rovnovážném stavu s nasycenými výpary, jde o rozhraní kapalné a plynné fáze. Pokud je povrchové napětí pevné látky v rovnovážném stavu spolu s nasycenými výpary, jedná se o rozhraní pevné a plynné fáze.

Aktivace – funkcionalizace povrchu polymeru

Aktivací volných radikálů na povrchu polymeru fyzikálním účinkem chemicky inertního plazmatu následně po vystavení chemicky reaktivní plynné atmosféře nastává funkcionalizace, tj. vytváření chemicky odlišných povrchových skupin účinkem chemicky aktivního plazmatu (obvykle hydrofilizace povrchu polymeru).

Roubování (grafting)

Cílem graftingu je spojit dvě chemické látky, které jiným způsobem spojit nelze. Ve většině případů jde o „naroubování“ jedné látky na polymer. Povrch polymeru je nejprve aktivován aplikováním plazmatu. Poté je takto upravený povrch roubován vybranými částicemi. Modifikace polymerních struktur pomocí atmosférického plazmatu umožňuje připravit povrch před aplikací lepidel, povlaků nebo před tiskem. Ve výrobních linkách pracuje plazma při atmosférickém tlaku a při běžných provozních rychlostech. Může se aplikovat na všechny druhy materiálů – plasty, gumu, sklo, keramiku, kovy, ale také na kombinaci kovových a nekovových povrchů (např. desky tištěných obvodů), kompozity (např. plasty vyztužené skleněnými vlákny) a jemné pórovité (pěnové) materiály. Je možné účinně upravovat i složité trojrozměrné tvary materiálů dokonce i s různými drážkami a malými dutinami stejně jako široké ploché povrchy. Zařízení je kompaktní a snadno se integruje do výrobních linek.

Aplikace plazmatu pomocí tryskových systémů skýtá široké možnosti uplatnění. Mimo laboratoře fyzikálního a chemického zaměření naleznou uplatnění v některých pokročilých technologiích polovodičového průmyslu, farmacii, zdravotnictví, mikroelektronice, v oboru materiálového inženýrství, v chemickém a strojírenském průmyslu při zvýšení smáčivosti povrchu (hydrofilita) nebo přilnavosti roztoků, krycích barev, konzervačních prostředků, lepidel aj., dále ke zvýšení nasákavosti materiálu, hlubší penetraci impregnačních prostředků. Praktické příklady aplikací:
• zvýšení adheze lepených spojů – při lepení plastů aplikací plazmové trysky není nutné používat předúpravu povrchu; při lepení sklo na sklo lze dosáhnout zvýšení adheze lepeného spoje o 25 % ve srovnání se standardními postupy;
• zvýšení hydrofobity (ultrahydrofobita) – povrch předmětu je vůči kapalinám nesmáčivý a má samočisticí vlastnosti pro prach a jiné nečistoty;
• vytváření vrstev nebo klastrů kovů z různých prekurzorů pomocí redukčních procesů ve výboji plazmových trysek – nanostrukturní a mikrostrukturní materiály, kompozity apod.;
• ekologické vytvrzování pryskyřic na bázi formaldehydu;
• zlepšování visko-elastických vlastností ochranných vrstev na plastech;
• relaxace povrchových vrstev.

Modifikace nanovlákenných vrstev PVA v plazmě

V experimentech modifikace nanovlákenných vrstev byly použity vzorky připravené z nanovlákenných vrstev PVA. K určení povrchových vlastností nanovlákenných vzorků PVA modifikovaných v plazmatu byl použit přístroj Advex Instruments. Modifikace nanovlákenných vrstev PVA plazmatem významným způsobem ovlivňuje jejich smáčivost. Nemodifikované vzorky jsou silně hydrofilní (kontaktní úhel 22°). Vzorky modifikované plazmatem byly charakterizovány hydrofobními vlastnostmi (kontaktní úhel 119°). Obrázek 2 ukazuje kapku na povrchu nanovlákenného vzorku síťovaného PVA v první vteřině po jejím nanesení na modifikovaný a nemodifikovaný vzorek.


Obr. 2 Kapka destilované vody na povrchu nanovlákenného vzorku PVA: modifikovaný vzorek (a), nemodifikovaný vzorek (b)

Morfologie nanovlákenných vrstev PVA

Vzhled povrchu nanovlákenných vrstev PVA byl hodnocen pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Výsledky provedených studií ukázaly, že modifikace polymerní nanovlákenné vrstvy nesíťovaného PVA v metanovém plazmatu při zvolených podmínkách procesu neovlivňuje významným způsobem změnu jejich povrchu. Analýza SEM neukázala rozdíly v morfologii povrchu nanovláken modifikovaných a nemodifikovaných (obr. 3).Obr. 3 SEM snímky nanovlákenných vrstev PVA: před modifikací plazmatem (a) a po modifikaci plazmatem (b)

 

Závěr

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur přináší významné změny užitných vlastností povrchů. Současně nedochází k degradaci jemné nanovlákenné struktury. Tato technologie umožňuje průmyslové nasazení všude tam, kde je třeba funkcionalizovat povrch polymerních materiálů.

Poděkování:
Výsledky tohoto projektu LO1201 byly získány za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program udržitelnosti I“.


Technická univerzita v Liberci

Petr Louda, Totka Bakalova, Roman Kumpošt

petr.louda@tul.cz

www.tul.cz

Další články

Výzkum/ vývoj
Technologie pro povrchové úpravy
Materiály konstrukční nekovové
Technologie spojování/ dělení materiálů
Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: