Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Pojištění pro řízení rizik strojírenských firem
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Pojištění pro řízení rizik strojírenských firem

Strojírenství je velmi široký obor, který má v Česku dlouhodobou tradici. Nachází se u nás podniky zabývající se výrobou obrovských součástí lodních motorů i ty, které vyrábějí součásti velmi jemné mechaniky a elektroniky. Naprosto specifickou oblastí strojírenství je pak automobilový průmysl.

Vzhledem k variabilitě tohoto oboru, je někdy velmi složité hledat průniky a společná rizika všech jeho složek. Z rizik, která jsou typicky nepojistitelná, ale společná a významná pro celý obor strojírenství, je nutno zmínit například nedostatek kvalifikovaných pracovníků či stále silnou závislost na okolních „velkých“ ekonomikách, především na Německu. Přestože pomalu, ale jistě přestáváme být montovnou a výrobky našich firem mají stále vetší a větší přidanou hodnotu, díky vlastnímu vývoji a designu, tuto závislost by měl každý manager při řízení rizik svého podniku brát v potaz.

Služby risk managementu, které Renomia poskytuje svým klientům, neřeší pouze pojištění, ale zabývají se komplexním pohledem na jejich rizika, a to jak pohledem současného stavu, tak pohledem rozvoje svých klientů v čase a také prostoru (geograficky).

Co vše je riziko...

Risk management v širším slova smyslu by se měl zabývat čtyřmi základními oblastmi:

 • Strategie (Strategic) – kde organizace chce být neboli dlouhodobé plánování – rizika spojená se strategickými rozhodnutími musí být analyzována a správně pochopena.
 • Taktika (Tactics) – jak se organizace dostane tam, kam chce být, neboli střednědobé plány a projekty – je potřeba vyhodnotit rizika jednotlivých přístupů, plánů a projektů a zvážit možné alternativy.
 • Provoz (Operations) – kde je organizace nyní, roční plány a obchodní cíle – je nutno zajistit plynulost provozu, a schopnost dodávat výrobky/služby v daném čase, v požadované kvalitě a za předpokládaných nákladů.
 • rávní rámec (Compliance) – organizace musí sledovat požadavky úřadů, regulátorů a zákazníků, a řídit svůj chod tak, aby tyto požadavky byly plněny.

...a jak mu předejít

V anglické literatuře jsou výše uvedené oblasti známy pod akronymem STOC. V naší praxi se setkáváme velmi často s tím, že řada organizací řídí svá rizika především v oblasti právního rámce a provozu. V oblasti provozu lze také nejčastěji aplikovat financování rizik pojištěním. Renomia pro úvodní diskuzi nad riziky často využívá nástroj nazývaný mapa rizik, díky kterému je schopna s odpovědnými manažery provést základní pohovor a identifikaci rizik.
 


Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Zaměříme-li se na oblast provozu, vyznačuje se strojírenství řadou specifických rizik, s nimiž se rizikoví inženýři Renomia setkávají dnes a denně a k nimž se společnost snaží sjednat nejen pojistnou ochranu, ale definovat také opatření ke snížení aktuálního rizika.

Jedná se především o tato provozní rizika:

 • Živelní/požár – kde se často řeší olejové sklepy, obrábění s olejovým chlazením, rozsáhlé hydraulické systémy, mastnota a prach na elektroinstalacích apod.
 • Přepětí – respektive obecně problematika dodávky energie, kdy při kolísání či vypnutí dodávky dochází k zalomení obráběcích nástrojů, různým zatuhnutím, zalomením či poškození obráběného výrobku a poškozením řídicí elektroniky.
 • Škody na strojích a strojní přerušení provozu – zde se řeší unikátnost nebo nahraditelnost jednotlivých strojů, ať už co se týká vyráběného sortimentu, nebo kapacity výroby, a také možnosti kooperace, systémy údržby a dostupnost náhradních dílů, kvalifikace údržby a obsluhy.
 • Přerušení provozu – i malý požár či jiná živelní škoda, která nemusí být majetkově významná, může způsobit významné přerušení provozu. Typické zde jsou například požáry rozvoden elektrické energie či jiných uzlových prvků, bez kterých může provoz stát v řádu týdnů až měsíců.
 • Kvalita výrobků a odpovědnost za ně, včetně stažení výrobků z trhu – to v dnešní globalizované ekonomice a častých požadavcích na dodávky just-in-time představuje další významné riziko.
   

Doporučení na závěr zní, že je potřeba se zabývat všemi riziky, které ovlivňují nebo v budoucnu mohou ovlivnit organizaci, protože pojištění, i když ve vysoké kvalitě a rozsahu, je schopno pokrýt jen část rizik. Například dojde-li ve strojírenské výrobě k nežádoucí události a přerušení provozu, pojistitel uhradí náklady a ušlý zisk, nikdo už ale neuhradí ztrátu trhu, ztrátu důvěry zákazníků a poškození značky. Je proto důležité nespoléhat se jen na pojištění, ale i na kvalitní řízení rizik a předcházení škodním událostem.

Renomia

Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE, IRMCert

tomas.tragan@renomia.cz


O autorovi

Tomáš Tragan pracuje ve společnosti Renomia jako ředitel oddělení risk managementu od roku 2004. Má technické vysokoškolské vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí a průmyslové bezpečnosti. Aktivně se účastní rizikových prohlídek a poradenství pro významné klienty v ČR a zahraničí. Problematikou risk managementu se zabývá od roku 1998. Dodnes na VŠB-TUO, Fakultě bezpečnostního inženýrství, vyučuje analýzu rizik. Je členem Institution of Fire Engineers ve Velké Británii (s právem užívat titul MIFireE) a absolventem londýnského Institute of Risk Management (titul IRMCert).

Další články

Management a řízení
Všeobecné strojírenství
Legislativa, nařízení

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: