Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Pracovní měřidla nepodléhající periodické kalibraci
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Pracovní měřidla nepodléhající periodické kalibraci

Připouštějí české právní předpisy kategorii pracovních měřidel, která by nepodléhala periodické kalibraci? Jak přistupují k této kategorii zákazníci nebo orgány certifikující váš systém jakosti? Jak v této záležitosti postupovat, abyste byli v souladu s požadavky vašich obchodních partnerů? Můžeme vyjmout z péče o metrologické zabezpečení výroby (kalibrace během používání měřidla) určité druhy měřidel? U kterých měřidel musíme naopak požadovat důslednou rekalibraci?

Oprávněnost existence měřidel, která nepodléhají periodické kalibraci, se řeší téměř deset let a mnoho průmyslových podniků má tato měřidla zařazena bez problémů ve svém metrologickém systému. Dosud se však stále v této oblasti vyskytují v některých podnicích bílá místa, jak dosvědčují četné dotazy některých metrologů z průmyslu. V následující stati se pokusíme nalézt na tyto otázky odpověď. Takovou, která by brala v potaz požadavky na jakost výroby a výrobků, a byla zároveň přijatelná z hlediska nákladů.

Legislativa

České metrologické právní předpisy, zejména zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění platných předpisů, uvádějí následující druhy měřidel:

 • etalony;
 • pracovní měřidla stanovená (označovaná jako stanovená měřidla);
 • pracovní měřidla nestanovená (označovaná jako pracovní měřidla);
 • referenční materiály (certifikované a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného či pracovního měřidla).
 • Existenci pracovních měřidel nepodléhajících periodické kalibraci lze odvodit z uvedeného zákona, i když v něm není tato kategorie pojmenována. Ostatně takovou možnost nabízí v uvedeném zákoně § 11, odst. 5, který citujeme: "Jednotnost a správnost pracovních měřidel zajišťuje v potřebném rozsahu jejich uživatel kalibrací, není-li pro dané měřidlo vhodnější jiný způsob či metoda."

  Anotace

  Pracovní měřidla

  O pracovních měřidlech se předpokládá, že bude jejich jednotnost a správnost zabezpečována kalibrací, a to prvotní (provádí ji zpravidla výrobce měřidla) a periodickou (během používání). Nasazení některých pracovních měřidel v průmyslovém reprodukčním procesu je však takové povahy, že ne vždy vyžaduje periodickou kalibraci (rekalibraci). Kalibrace měřidel používaných v průmyslové praxi je činnost náročná finančně i z hlediska času. Proto je nutno pečlivě posuzovat, u kterých měřidel je periodická kalibrace nutná a kde bude možno s ohledem na nižší požadavky kladené na měřidlo od této kalibrace ustoupit.

  Anotace

  Orientační měřidla

  Jde o skupinu měřidel, která se obvykle nazývají orientační nebo informativní měřidla (v tomto článku se přidržíme pojmu orientační). Jsou to většinou měřidla, která nemají bezprostřední význam pro řízení výrobních procesů a neovlivňují jakost finálního výrobku nebo jeho částí, bezpečnost, obchodní styk a jiné zájmy zákazníků. Jedná se především o měřidla v pomocných profesích, např. v údržbě, ve skladech nebo v rozvodech energií. Ve strojírenském podniku to budou některá jednoduchá měřidla, např. pravítka, svinovací metry, teploměry a tlakoměry na potrubí, v chemickém průmyslu např. teploměry na nádržích, tlakoměry na čerpadlech pro měření tlaku chladiva, dřevěné měrky pro stanovení objemu v zásobnících atd.

  Typickým příkladem orientačního měřidla je posuvka, používaná ve skladu materiálu skladníkem, který se přesvědčuje měřením např. průměru polotovaru, že vydává materiál správného rozměru. U některých měřicích prostředků může být měřidlo určitého druhu zařazeno jak mezi měřidla podléhající rekalibraci, tak mezi orientační měřidla. Příklad: Dilatační teploměr umístěný ve mzdové účtárně nebude zcela jistě podléhat periodické kalibraci.

  Podobný teploměr umístěný v metrologické laboratoři, jehož hodnoty budou uváděny v kalibračních listech, bude nutno v pravidelných intervalech kalibrovat. Určitým kritériem pro rozhodnutí, které přístroje patří do skupiny orientačních měřidel, je jejich mezní dovolená chyba. Zde je však třeba uvědomit si jistá úskalí při vyjadřování velikosti těchto chyb. Určitý podnik uvede, že konkrétní druh měřidla, specifikovaný konkrétní mezní dovolenou chybou (např. všechny nonické posuvky v podniku s mezní chybou ? 0,15 mm) patří mezi orientační měřidla. Při takovém vyjádření může dojít k nepřesnostem v posuzování, neuvede-li se zároveň i měřicí rozsah posuvky nebo se mezní chyby nevyjádří v percentuálním tvaru. Zatímco posuvka s rozsahem do 150 mm a mezní chybou ? 0,15 mm patří svými metrologickými parametry mezi orientační měřidla, posuvku s měřicím rozsahem 2000 mm a stejnou mezní dovolenou chybou (? 0,15 mm) bude možno využít i pro náročné kontrolní operace, které vyžadují nasazení měřidla podléhajícího periodické kalibraci.

  Pravidla pro zařazení mezi orientační měřidla

  Vzhledem k tomu, že skupina orientačních měřidel není popsána v právních metrologických předpisech ani není dostatečně rozvedena v systémových normách (např. ISO 9001, ISO 10012), musí se při jejím zavedení do podnikového metrologického systému dodržovat určitá pravidla:

 • Pro zařazení měřidla do kategorie orientačních měřidel nerozhoduje druh určitého měřidla (např. nelze paušálně všechny posuvky nebo všechny deformační tlakoměry používané v podniku, označit jako orientační měřidla). Pro zařazení měřidla do této skupiny je rozhodující účel jeho použití. Začne-li se orientační měřidlo používat pro účely, které následně uvádíme, musí být neprodleně převedeno mezi pracovní měřidla podléhající kalibraci.
 • Pokud však v některém podniku existuje určitý druh měřidel, která prokazatelně nevyžadují rekalibraci, lze celou takovou skupinu zařadit mezi orientační měřidla (např. v některých podnicích to jsou svinovací metry).
 • V dokumentaci podniku by měla být stanovena pravidla pro práci s orientačními měřidly, aby se pro zařazování měřidel vytvořily co nejjednoznačnější podmínky.
 • Zařazení měřidla mezi orientační měřidla nelze zdůvodňovat nedostatkem pracovní kapacity metrologického střediska nebo nedostatkem finančních prostředků pro kalibraci měřidel.
 • Anotace

  Měřidla, která nesmějí být zařazována mezi orientační

  Mezi orientační měřidla nesmějí být zařazována měřidla, která se používají:

  - při prokazování shody se specifikovanými požadavky, resp. při kontrole jakosti výroby nebo při předávání výrobků zákazníkovi;

  - při kalibraci a mezilhůtové kontrole měřicích prostředků;

  - při kontrole přesnosti výrobních (technologických) zařízení;

  - jako součást výrobních zařízení v souvislosti s výrobou prvků, jejichž požadované hodnoty jsou tolerovány (omezeny mezními úchylkami);

  - v souvislosti s bezpečností práce, bezporuchovostí technologického provozu a s ochranou životního prostředí;

  - k monitorování ovlivňujících veličin, které jsou uváděny v protokolech nebo kalibračních listech.

  Podmínky pro zavedení orientačních měřidel

  Zavedení kategorie orientačních měřidel vyžaduje, aby všichni pracovníci, kteří s těmito měřidly přicházejí do styku, byli vyškoleni a znali příslušné podnikové organizační předpisy. Významnou roli pro používání těchto měřidel má i sledování, zda se orientační měřidla nepoužívají při kontrole jakosti nebo k jiným účelům předpokládajícím periodickou kalibraci měřidla. Toto přezkoušení provádí zpravidla průběžně podnikový metrolog.

  Podobná kontrola je rovněž předmětem interních auditů v oblasti metrologie a řízení jakosti.Při zavedení orientačních měřidel v podniku jsou významná i organizační opatření. Tato kategorie měřidel musí být jednoznačně specifikována a popsána v odpovídající podnikové organizační normě, např. v příručce jakosti nebo v metrologickém řádu podniku. V tomto dokumentu musí být také vymezena odpovědnost konkrétního pracovníka, resp. pracovníků nebo odborných útvarů za zařazování měřidel mezi orientační měřidla a za vedení jejich evidence.

  U větších podniků to mohou být vlastníci měřidel (vedoucí odborných útvarů nebo výrobních jednotek, které mají tato měřidla v evidenci) s tím, že ve sporných případech by měli za povinnost konzultovat toto zařazení s podnikovým metrologem, k jehož stanovisku se při konečném rozhodnutí přihlédne. U malých podniků s relativně malým počtem měřidel může rozhodovat o začlenění těchto měřidel přímo podnikový metrolog centrálně za celý podnik.Všechna orientační měřidla musí být označena evidenčním štítkem nebo visačkou, z nichž je zřejmé, že jde o měřidlo nepodléhající rekalibraci. Pokud by štítek nebo visačka odpadly, musí uživatel předložit měřidlo odpovědnému pracovníkovi (vlastníku měřidla nebo podnikovému metrologovi, který opatří měřidlo novým štítkem).

  Kontrola orientačních měřidel

  Platí-li zásada, že orientační měřidla nepodléhají periodické kalibraci, neznamená to, že by nepodléhaly kontrole vůbec. Jde o kontrolu funkce měřidla, resp. o posouzení jeho funkčnosti. Tuto kontrolu provádí:- u měřidel dlouhodobě zapůjčených (zapůjčených tzv. na knížku) uživatel měřidla, např. výrobní dělník, technický kontrolor, pracovník technické obsluhy výroby;- u měřidel krátkodobě zapůjčovaných ze skladu nebo výdejny nářadí, zpravidla na jednu pracovní směnu nebo na vykonání jediné výrobní, popř. kontrolní operace (zapůjčovaných tzv. na známku), vlastník měřidla nebo vedoucí výdejny nářadí, ve které je měřidlo trvale uloženo, popř. pracovník, který je jimi k tomu pověřen, např. údržbář ve výdejně nářadí.

  U některých měřidel je však nutné, aby jejich uživatel před měřením zkontroloval správnost nastavení měřidla, například u třmenového mikrometru;- u měřidel, která jsou součástí výrobních, technologických či energetických zařízení, odpovídá za tuto kontrolu příslušný útvar, např. útvar Měření a regulace, podnikový mechanik nebo energetik atd.

  Čeněk Nenáhlo

  Česká metrologická společnost

  ČMS

  //www.csvts.cz/cms/

  cms-zk@csvts.cz

  Další články

  Měření ve strojírenství

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: