Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Prevence závažných chemických havárií
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Prevence závažných chemických havárií

Závažné průmyslové chemické havárie jsou velmi nebezpečné mimořádné události a lidstvo jich ve druhé polovině minulého století poznalo celou dlouhou řadu. Při těchto událostech dochází mnohdy jak ke ztrátě lidských životů, tak k závažnému a často i trvalému poškození lidského zdraví, poškození až zničení životního prostředí a bohužel také k rozsáhlým škodám na majetku. Mezi další dopady takových havárií ovšem můžeme počítat i dopady ekonomické (např. ztráty z přerušení výroby), sociální dopady (ztráta zaměstnání) a konečně i dopady mezinárodní a další.

Některé příklady z technické a technologické praxe v posledních desetiletích jasně dokládají, žei v nejrozvinutějších zemích, jako jsou Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Itálie, Nizozemsko či Španělsko, se stávají závažné průmyslové chemické havárie s fatálními následky

Výše uvedené havárie jsou podrobně popsány ve výborné odborné publikaci se stručným titulem Chemické havárie, vydané v roce 2009 Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. V současné době se jedná o nejdůležitější, nejlepší a nejcennější odbornou publikaci, která se zabývá otázkami závažných chemických havárií z nadčasového hlediska.

Samozřejmě vycházejí i další odborné publikace, jako příklad může složit odborné skriptum Policejní akademie České republiky v Praze z roku 2017.

Krátký pohled od historie po současnost

Ještě v bývalé České a Slovenské federativní republice (ČSFR) dala vláda pokyn Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), aby zpracovalo návrh zákona „o prevenci a likvidaci závažných havárií“. Tento pokyn byl vydán v roce 1992.

Následně už v podmínkách samostatné České republiky došlo k tomu, že gesce zpracování návrhu zákona přešla přibližně v roce 1995 z MPO na Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Došlo však také ke změně pojetí výše uvedeného zákona, protože MŽP mělo za úkol zpracovat návrh zákona „o prevenci závažných havárií“. Je otázkou diskuze, zda tyto havárie mohou být pojmenovány jako chemické, protože se jednalo o havárie spojené s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (nyní se již nově používá odborný výraz „směs“ místo „přípravek“). Přesněji řečeno se v názvu zákona objevilo „havárie, způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky“.

Tak se nakonec po letech příprav podařilo vydat první zákon o prevenci závažných havárií, který je všeobecně známý a dnes již neplatný. Uvedený zákon byl v počátku roku 2000 doplněn několika odbornými prováděcími vyhláškami.

Pokud velkoryse vynecháme další dílčí právní úpravy v legislativě v roce 2004, musíme konstatovat, že ještě v nedávné době platila další verze zákona. Zákon byl doplněn a rozšířen několika prováděcími vyhláškami. Tyto výše uvedené právní normy jsou v současné době již zrušeny, proto nejsou ani uvedeny v literatuře.

Pro úplnost je potřeba uvést alespoň poslední zákon o chemických látkách a směsích, a to zákon č. 350/2011 Sb. Tento zákon, stejně jako zákon o prevenci závažných chemických havárií vychází zejména z evropské právní úpravy, kterou zavádí do českého právního řádu. Není pochyb o tom, že uvedená odborná legislativa – čili také zákon č. 350/2011 Sb. – zcela zásadně a pozitivně ovlivnila „průmyslovou chemickou bezpečnost“ v České republice.

Odpovědné ministerstvo životního prostředí chystalo na základě nových poznatků, ale především nové evropské závazné legislativy nový zákon o prevenci závažných havárií, který měl být zaveden do zemí Evropské unie k 1. červnu 2015. Tento termín se nepodařilo splnit a nový zákon o prevenci závažných havárií byl vydán až ve Sbírce zákonů (částka 93) dne 11. září 2015 jako zákon č. 224/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015. Zároveň byly vydány i prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, některé jsou dále připomenuty.

Zákon zpracovává příslušnou Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemická směs s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky případných závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. Zákon nabyl účinnosti dne 1. října 2015. Zákonem se ruší starý zákon o prevenci závažných havárií.
Nový zákon a nové prováděcí vyhlášky v podstatě tvoří novou etapu prevence závažných chemických havárií v podmínkách České republiky. Kromě toho je možné konstatovat, že z výše uvedeného výčtu pravidelně novelizovaných zákonů a nových prováděcích vyhlášek je jasně patrné, že v této oblasti dochází stále k velkému pohybu a že prevence závažných havárií a další příbuzné obory se velmi rychle a dynamicky rozvíjejí.

Objekty, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo směsi v množství překračujícím stanovený limit, se v závislosti na tomto množství zařazují do tří základních skupin:

  • nezařazené objekty, pokud jsou v nich umístěny nebezpečné chemické látky nebo směsi v množstvích menších, než je nižší stanovený limit v zákoně a výpočet podle sčítacího vzorce je nižší než 1;
  • do skupiny A jsou zařazovány objekty, v nichž jsou vybrané nebezpečné chemické látky nebo směsi umístěny v množstvích vyšších než nižší limit a zároveň nižších než vyšší hmotnostní limit;
  • do skupiny B jsou zařazovány objekty, v nichž jsou vybrané nebezpečné chemické látky nebo směsi umístěny v množstvích dosahujících nebo překračujících vyšší hmotnostní limit.
  • Rozsah bezpečnostní dokumentace je přesně stanoven jak zákonem, tak také důležitými prováděcími vyhláškami, jak byly výše uvedeny a jsou citovány na konci sdělení. Její podrobný rozbor a komentář by si vyžádaly podstatnější detailnější článek, protože se jedná o řadu samostatných oblastí od analýzy a hodnocení rizika přes bezpečnostní programy, bezpečnostní zprávu a vnitřní havarijní plán až po důležitou oblast ochrany obyvatelstva v zónách havarijního plánování.

Zkušenosti z domácích informačních zdrojů

Řadu zkušeností z oblasti chemické průmyslové bezpečnosti je možno čerpat z domácích bohatých informačních zdrojů, protože především v poslední dekádě bylo získáno mnoho odborných zkušeností na poli analýzy a hodnocení rizik, bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu, ale i v ochraně obyvatelstva v zóně havarijního plánování, informování obyvatelstva a v dalších odborných oblastech.

Legislativní zabezpečení je v České republice v dané oblasti na velmi vysoké úrovni, rovněž tak výkonný státní aparát. Klasicky lze konstatovat, že nejhorší připravenost je připravenost obyvatelstva v zónách havarijního plánování. Přesto, že jsou k tomu vytvořeny poměrně slušné legislativní podmínky, vlastní realizace je velmi rozdílná a liší se případ od případu.

V závěru je možné konstatovat, že Koncepce environmentální bezpečnosti z roku 2015 pojímá velmi komplexně celou oblast environmentální, ale také průmyslové chemické bezpečnosti.

Koncepce se však také zabývá reálnou možností zneužití nejen nebezpečných chemických látek, ale obecně zneužití tzv. CBRN látek. Tato oblast je ovšem velmi složitá a rozsáhlá a vyžadovala by samostatné sdělení.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

doc. Ing. Otakar J. Mika, CSc.

otakar_mika@email.cz

Další články

Bezpečnost práce a požární ochrana

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: