Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Proměny plechu v karosářské díly
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Proměny plechu v karosářské díly

Nejmodernější technologie, vysoké nároky na kvalitu, čistota a pořádek, to vše provází výrobu výlisků v mladoboleslavské automobilce.

Asi před měsícem jsem se v Mladé Boleslavi zúčastnil semináře o zpracování plechu. Jedním z přednášejících byl vedoucí lisovny společnosti Škoda Auto, a zároveň i můj někdejší spolužák ze strojní fakulty, ing. Jaroslav Urbánek. Využil jsem tedy této příležitosti a požádal jej o rozhovor do letního dvojčísla. V dohodnutém termínu jsem odjel do Boleslavi, kde mne Jaroslav provedl lisovnami M12 a M15 a během prohlídky mi podal zasvěcený výklad.
Ing. Urbánek: Lisovna M15 je, pokud se týká budovy i technologie, jedna z nejmodernějších lisoven v Evropě. Nejprve ale pojedeme do lisovny M12, což je vlastně z pohledu "stáří" prostřední lisovna. Kromě nich tu máme ještě starou lisovnu M4.
Pro výrobu výlisků používáme výhradně žárově nebo elektrolyticky pozinkovaný plech. Materiál dovážíme ze 7 oceláren Evropy, vloni se sem dokonce kvůli požáru v jedné z oceláren vozil materiál až z Ameriky. Svitky se přivážejí vlakem nebo kamiony do skladu, který je 3 km od závodu a odkud každou hodinu vozí kamion jeden svitek do lisovny. Hmotnost jednoho svitku je obvykle 20 až 25 tun, šířka až 2 m a délka navinutého plechu až 3 km. Denně se v lisovnách vyrobí 106 000 výlisků, což představuje 280 t zpracovaného plechu denně, ročně je to přes 220 000 tun. Každý svitek je určen pro výrobu konkrétního dílu a je označen identifikačním štítkem s čárovým kódem.

MM: Nyní jsme tedy v lisovně M12 ...

Ing. Urbánek: Výroba u nás začíná na nástřihové lince, kde se svitky nastříhají na nástřihy, které jsou vstupním materiálem do lisovacích linek. Nástřihová linka obsahuje rovnačku, mazačku a lis, podle tvaru dílu mohou být nástřihy pravoúhlé, trapézové nebo tvarové. Hotové nástřihy se automaticky rovnají do palet a odvážejí se na lisovací linku. Nástřihová linka pro každou paletu vytiskne identifikační štítek, takže vždy víme, z jakého svitku a z jaké ocelárny materiál pochází.
Ukážu ti třeba linku 26, která sestává ze 6 lisů. Na začátku linky se provádí automatické rozstohování nástřihů pomocí čeřicích magnetů, které načeří plechy tak, aby mezi nimi vznikla mezera. První plech z balíku je pak magnetickými pásy přemístěn k podávacímu manipulátoru, který je vybaven přísavkami. Ten pak vloží nástřih do první operace. Ještě předtím ale plech projde pračkou a mazačkou. V prvním lisu se provádí tahová operace, kde se výlisek vytáhne do požadovaného tvaru. Vytažený plech se pomocí přísavek vyjme, obrátí se a postupuje do dalších lisů, kde se vystřihují díry, ohýbají stojiny atd., až z posledního lisu vyjde dokončený díl. Každý díl má přitom vlastní typ palety, která je navržena tak, aby nedošlo k poškození výlisků. Výlisky jsou od sebe odděleny tak, aby se navzájem nedotýkaly a při manipulaci se nepoškodily, protože sebemenší poškození by bylo pod lakem vidět. Hotové výlisky se v paletách ukládají do automatických regálů, kde jsou zaevidovány počítačem. Odtud se odvážejí vysokozdvižnými vozíky do sousední svařovny, kde se rodí karoserie. Tam je zásoba "just in time", to znamená, že jsou tam jen dvě palety. Jedna je plná a z druhé se výlisky odebírají. Když se vyprázdní, doveze se místo ní jiná a takhle se to pořád střídá.

MM: Po prohlídce jsme se vrátili do nejmodernější lisovny M15. První dojem je fascinující - jsme uvnitř rozlehlé moderní haly, po pravé straně máme prosklené kanceláře vedoucích a THP pracovníků a přímo pod našimi chodidly je tak dokonale čistá a rovná podlaha, že jsem jen stěží potlačoval pocit, že bych se měl po vstupu do lisovny přezout. Ale nechám opět mluvit Jaroslava.

Ing. Urbánek: V lisovně M15 máme dva transferové lisy na výrobu výztuh a dvě velkoprostorové lisovací linky na výrobu velkých povrchových dílů. Pak tu máme halu pro zapracování a údržbu lisovacího nářadí a v současné době zprovozňujeme druhou nástřihovou linku. Na linky navazuje logistická plocha, kde jsou vylisované díly uloženy a odkud jsou dopravovány do svařovny.
Velkoprostorový lis umožňuje dokonce výrobu i dvou dílů současně, například pravých a levých dveří, což znamená zproduktivnění technologie. Nástřihy jsou do lisovací linky přiváženy na paletě. Když zásoba nástřihů dochází, je výměna palet řešena tak, že lis se ani na vteřinu nezastaví. Když je na paletě posledních asi 10 cm nástřihů, vjedou pod zbývající materiál vidle, naberou jej, zvednou do výšky a stroj odebírá materiál z vidlí. Mezitím prázdná paleta vyjede ven a nová vjede pod vidle. Jakmile je odebrán poslední plech, vidle se sklopí a pracovní cyklus pokračuje dál. Linka začíná opět pračkou a mazačkou plechu. Z plechu se musí odstranit veškeré nečistoty, aby pod lakem nebylo nic vidět. Mazačka slouží k tomu, aby se výlisek při tažení složitých tvarů nezadíral, každý díl má svůj plán s mazacími místy, kam se v různé intenzitě tryská mazadlo. Technologie v lisovně M15 je moderní i v tom, že na rozdíl od starších lisoven používá tažení zespodu, pomocí hydraulického zařízení. Plech se proto nemusí mezi prvním a druhým lisem otáčet, čímž se ušetří na délce linky. Mezi jednotlivými lisovacími operacemi se výlisky odkládají do mezioperačních stanic, z nichž si je rameno manipulátoru pomocí přísavek odebírá a vkládá do další operace. Hotové výlisky pak vyjíždějí z lisu na dvou pásech, které jsou z bizoní kůže a odkud je pracovníci odebírají a ukládají do speciálních palet.
Celá linka je zakapotována, průběh lisování lze sledovat velkými okny. Vyrábí se v dávkách a na světelné tabuli pod stropem je vidět, kolik se má vyrobit kusů a kolik je již vyrobeno. Uvnitř lisu je sada lisovacího nářadí, na kterém se právě vyrábí a hned vedle lisu je na pohyblivých stolech již připraveno nářadí na následující díl. Když je potřeba nářadí vyměnit, vyveze se ven a z druhé strany zajíždí dovnitř nářadí pro výrobu dalšího dílu. Ve staré lisovně přestrojení z jednoho dílu na druhý trvá až 3 hodiny, tady je to za 10 - 12 minut. Na každé lince se vyrábí 13 druhů výlisků.
Transferové lisy slouží pro výrobu menších výlisků, jako jsou různé výztuhy karoserie. Jde o jeden samostatný postupový lis, kde se jedním zdvihem vyrobí všechny operace naráz.
Hotové díly se naskládají do speciálních palet a uloží na logistickou plochu, odkud se odvážejí do svařovny. Tam mají zase pouze dvě palety s výlisky, a jakmile je jedna z nich prázdná, logistika jede k nám do lisovny a bere si další plnou paletu.
Ve sklepě, pod jednotlivými lisy, je pomocí pásových dopravníků sbírán a dopravován veškerý technologický odpad z lisů k paketovacímu zařízení. Z odpadu se lisují balíky o konkrétní hmotnosti, nakládají se do vagonů a odvážejí k dalšímu zpracování.

MM: Jak se postupuje při zapracování nového nářadí?

Ing. Urbánek: Když se vyrobí nové nářadí, celá sada musí projít zapracovacím lisem, kde se zaznamenají potřebná data. Pak se nářadí vezme na simulátor, kde se staví automatizace potřebná pro transport výlisku lisovací linkou. Jde vlastně o sestavy hliníkových trubek osazených přísavkami a podle konkrétního dílu umístěných na nosné traverze, kterých je v lince 12. Traverzy jsou z kevlaru, neboť musí být co nejlehčí, aby při rychlých pohybech a zastavováních byly minimální setrvačné síly. Výlisek musí být do nářadí vložen naprosto přesně.
Nároky na kvalitu jsou u nás obrovské, stále se něco vylepšuje, aby byla karoserie co do kvality povrchu a rozměrů co nejlepší.

MM: Které díly jsou technologicky nejnáročnější?

Ing. Urbánek: Jednoznačně to jsou rámy dveří, které tvoří bok auta. Jde o velké výlisky s hlubokými tahy, složitými tvary a s velkými povrchovými plochami v zadní partii.

MM: Jak se hlídá kvalita výlisků?

Ing. Urbánek: Kvalita materiálu by měla být hlídaná již v ocelárně. S ocelárnami musíme úzce spolupracovat, abychom naši kvalitu dotáhli na ještě vyšší úroveň. Rovněž u nás, když plech přichází do nástřihové linky, odstřihneme vzorek a zkoušíme brouskovací metodou, zda tam nejsou otlaky nebo zvlnění z válcovacích stolic. Zjišťujeme dostatečnost tloušťky zinkové vrstvy a její rovnoměrnost - plech musí mít odpovídající drsnost a počet vrcholků. Pokud je vše v pořádku, je materiál uvolněn do výroby, pokud ne, zahajuje se reklamační řízení. Na identifikačním listě, který jde s každou paletou, je jméno člověka, který prováděl kontrolu. Pak se samozřejmě kontroluje výlisek, a to na začátku a na konci lisovací dávky a namátkově v jejím průběhu. Kontrolu provádějí jednak pracovníci z výroby, kteří kontrolují namátkově brouskem kritická místa, ale nezávislá technická kontrola ještě reviduje rozměry a další nezávislý kontrolní útvar GQ kontroluje povrch. Potom ještě podle předem stanoveného cyklu dáváme díly do našeho měřicího střediska, kde se sledují všechny rozměry na měřicím stroji. Kvalita je tedy neustále pod kontrolou. Nakonec se dělají kontroly ještě ve svařovně, v lakovně i na hotovém voze.

MM: Kolik zaměstnanců v lisovně M15 pracuje?

Ing. Urbánek: V současné době pracuje v této lisovně cca 200 pracovníků ve třech směnách - ve všech lisovnách je dohromady 900 lidí. Technologie je na vysoké technické úrovni, ale je velmi náročná na znalosti pracovníků. Naše lidi, hlavně elektroniky, jsme školili rok a půl před rozjezdem lisovny. Byli na praxi u VW a u Audi, aby se naučili všem nejmodernějším metodám. Absolvovali mnohatýdenní školení i u nás, v Boleslavi. Pracovníci byli vybíráni tak, aby měli zájem tady dělat, a snažili jsme se přitom spojit ty nejlepší lidi ze starých provozů s lidmi novými.

MM: Na závěr mi dovol osobní otázku: Co pro tebe znamená práce ve funkci vedoucího lisoven?

Ing. Urbánek: Práce je to tvrdá, náročná na organizaci, na čas a je i hodně stresující. Ale uspokojuje mě, že výsledky své práce vidím každý den na silnici. Mám možnost být v kontaktu s lidmi z mnoha zemí, například s výrobci lisovací techniky, s pracovníky oceláren nebo s kolegy z koncernu, což každého člověka vždy obohatí něčím novým. A dělám tuto práci rád.

MM: Přeji ti v ní hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.

Další články

Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: