Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Průmyslová výstava roku 1791
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Průmyslová výstava roku 1791

První průmyslová výstava na evropském kontinentě se konala v roce 1791 v Praze.

Počátky výstavnictví jsou dávné a různorodé - od středověkých tržnic v Evropě po pražské trhy 10. století navštěvované arabskými kupci. Většinou představovaly nepříliš organizovaná uspořádání výrobků lidské práce jako předmětů trhu. Teprve v 18. století se začalo tvořit jádro moderního výstavnictví, ve kterém se také rodila kulturní a hospodářská osvěta.
Rozvoj přírodních a technických věd způsobil i značný průmyslový ruch již v druhé polovině 17. století. Postupně začínala převládat hromadná výroba se širším hospodářským vlivem. Do čela pokrokového a vlasteneckého hnutí se u nás stavěli osvícení šlechtici, tehdejší měšťanstvo bylo spíše strnulé. Svými vlasteneckými, osvětovými, hospodářskými a humanitními snahami a skutky povzbuzovali obrození i v oblasti technické. Jejich zásluhy jsou již bohužel zpola zapomenuty. Některá jména, jako Kašpar Šternberk, František Kinský, František Kolowrat, Rudolf a Karel Chotkovi a další, však zůstala v širším povědomí.
Těžkou ranou pro České království bylo v té době odtržení Slezska, které přerušilo těsné průmyslové i obchodní styky, zvláště v tkalcovství a přádelnictví. Nutnost vyhledat náhradu byla silnou pobídkou podnikavosti během celé druhé poloviny 18. století. Česká šlechta začala se zakládáním průmyslových závodů a postupně se podařilo pozdvihnout úroveň mnoha oborů, jako třeba sklářství, železářství, plátenictví, soukenictví a bavlnářství.

Veltruský trh a plány na "opravdovou" výstavu

V roce 1754 uspořádal ve Veltrusích český komerční rada O. L. Loscani s pomocí Rudolfa Chotka pro Marii Terezii trh "producta" - výstavu produktů Království českého. Můžeme možná říci, že nebýt toho, že byla celá záležitost uvedena v oficiální zprávě jako kratochvilný "bazar", byl by veltruský trh skutečně první průmyslovou výstavou nejen na evropské pevnině, ale i v celém světě.
Stav české průmyslové produkce v druhé polovině 18. století byl dobrým předpokladem pro uspořádaní první výstavy. Uskutečnění této myšlenky bylo zásluhou komerčního rady J. A. Schreyera, neúnavného propagátora průmyslového pokroku, který se za tím účelem spojil s nejvyšším purkrabím Království českého J. F. Rottenhamem. Bylo rozhodnuto uspořádat tuto akci při příležitosti korunovace Leopolda II. za českého krále v roce 1791. Tím byl položen základní kámen první průmyslové výstavy nejen v Čechách, ale na evropské pevnině vůbec.
Bylo také třeba vytknout lépe než v minulosti cíl výstavy: "Abychom odlišili kupecký trh a příležitostný "bazar" od výstavy, je třeba si uvědomit, že příčina i účel výstavy je její hospodářské a osvětové poslání, seznamovat se s výrobky lidské práce a výtvory umění, vzájemným porovnáním je lépe pochopit, ukázat, které druhy zboží a výrobků vynikají, a zároveň, které jsou nedostatečné."

První průmyslová výstava v Evropě

Fakt, že právě v Čechách byla uskutečněna první průmyslová výstava na evropském kontinentě, není nahodilý. Svědčí o kvalitativním posunu přirozených podmínek historického vývoje, etnických, hospodářských, sociálních i politických poměrů ovlivněných větší aktivitou a plodnější kulturní činností.
V oficiální zprávě J. Debroise (Praha 1792) se uvádí kromě jiného: "Aby J. Veličenství král za svého pobytu v Praze s výrobky píle a umění Čech blíže byl seznámen, Jeho přehled celku usnadněn a zároveň J. Veličenstvu ukázáno, které druhy továren a manufaktur již skvělé výše dosáhly, které druhy jejich naproti tomu jsou ještě nevyvinuty... Stav komerčních poměrů v Čechách i po stránce finanční byl zobrazen..., aby ve všech krajích rovněž i v městě Praze všechny továrny i jednotliví manufakturisté byli pozváni, aby hotové výbornější kusy a vzorkové karty svých výrobků zaslali presidiu gubernia... S potěšením tomuto pozvání vyhověno a zasláno ještě více, nežli očekáváno. Komerční rada Schreyer obral si pak za úkol, zaslané předměty... seřaditi a upravil pozvolna takový celek, že i nepředpojatý cizinec musil vzdáti svou pochvalu."
Zpravodaj listu Tagebuch der boehmischen Koenigskroenung Prag pravil: "Pohled na tyto výrobky podává přesvědčivý důkaz, kterak vysoko průmysl v Čechách se vyvinul, jakož i o tom, že tuzemské továrny a dílny za vhodného zařízení zajisté vyššího rozvoje schopny jsou."
Nechyběla však ani nedůvěra, se kterou v té době musel zápasit domácí průmysl. Vyloučit předsudky a pochybnosti bylo jedním z hlavních úkolů první české průmyslové výstavy roku 1791. "Za tlumočníka pochyby zvláště ohyzdné propůjčil se Jan Ferdinand šl. Schoenfeld, zakladatel tiskárny nyní Haasovské a kramář s posledními zbytky Rudolfinských sbírek na zámku hradčanském, projeviv na výstavě samé před králem Leopoldem II. podezření o domácím původu vystaveného zboží a donutiv tak české průmyslníky, aby křivé jeho nařknutí vyvrátili," pravil jeden dobový postřeh.

Další vývoj

Naše první průmyslová výstava v roce 1791 zůstala jako osamělý zjev bez jakéhokoli pokračování dlouhá léta a téměř upadla v zapomnění. Neutěšenému stavu lze porozumět, když si uvědomíme, že veškerá produkce byla postižena válkami, zkázou měny, zhoubnými fiskálními opatřeními, přístupem vídeňského kabinetu ke kontinentálnímu systému v roce 1808, bujením nesvědomitých burzovních spekulací i finančním patentem z roku 1811. Přesto se průmysl v Čechách rozvíjel a sílil.

Další články

Novinky z veletrhů a výstav

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: