Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Sběr (léčivých bylin) dat z výroby
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Dnešní výrobní technologie umožňují organizování poměrně velmi rozsáhlých sběrů dat od výrobních technologií a operátorů, kteří s těmito technologiemi pracují. Jaké budou na takový sběr požadavky? Bezpochyby to musí být pravdivost dat, k tomu asi není třeba komentáře, neboť následné výsledky a závěry uzavřené nad nepravdivými daty nebudou generovat nic jiného než nepravdivé výsledky.

Sběr dat by měl být opakovatelný – ve srovnatelných podmínkách tak, aby se kdykoli mohl transparentně zopakovat, a tak následně bylo možné porovnávat data získaná v různých časových obdobích. Data by měla mít odpovídající četnost a pravidelnost, aby jejich vyhodnocení mělo náležitou statistickou přesnost.

Čas výrobní i nevýrobní

Připomeňme nyní hlavní výrobní data, která bývají předmětem sběru. Stroj (výrobní technologie) – směnnost, čistý výrobní čas, množství produkce (v měrných jednotkách dle typu výroby), množství neshodných výrobků. Dále nevýrobní čas, a hlavně důvody nevýrobního času: seřizovací čas, čekání na materiál, nenaplněnost kapacity atd. Samozřejmě také technologické parametry vlastního výrobního procesu – tlaky, teploty, otáčky atd., jednak pro analýzy řízení jakosti, ale v poslední době také jako doklad pro zákazníka, aby věděl, jak jsou dodržovány technologické podmínky výroby ve vztahu k předepsaným technologickým výrobním parametrům.

Samostatnou kapitolou je právě nevýrobní čas z důvodů poruchy výrobní technologie. Zde nastupuje celá další oblast tvorby datové základny a sběru dat pro následné analýzy a vyhodnocení: reakční doba od nahlášení poruchy do doby, kdy se na odstranění začíná pracovat, typ a druh poruchy a vlastní doba opravy, a dále – jaké jsou náklady na opravu (externí i interní), náklady na náhradní díly (nejen na konkrétní opravu, ale i sledování v čase) atd.

Data (byliny) rozličných druhů

Jen z tohoto nástinu možných oblastí sběrů dat a jejich typů je zřejmé, že to je oblast opravdu rozsáhlá. V žádném případě nelze tuto oblast zúžit na seznam „sbíraných“ výrobních dat (bylin), která jediná jsou ta správná. Zcela jiná data výrobních technologií (byliny) budou shromažďovat firmy a společnosti s opakovanou, sériovou a linkovou výrobou a zcela jiná data budou sbírat a vyhodnocovat firmy s výrobou zakázkového typu, tedy s nulovou nebo minimální opakovatelností. Rozhodná pro optimální strukturu dat, která budou sbírána, bude i branže, ve které konkrétní firma působí – strojírenství, elektrotechnický průmysl, chemický průmysl, zpracování plechů, nástrojárna atd.

Nedílnou součástí sběru dat, má-li být tato oblast uchopena opravdu komplexně, je i odvádění práce. A to operátory vlastních výrobních technologií. Opět s velmi odlišnými požadavky v sériových a zakázkových výrobách s malou opakovatelností výroby a konkrétní branže, jak bylo uvedeno výše.

Posbírali jsme zde (byliny) data, která jsou pro nás důležitá a která jsme schopni v daných reálných výrobních podmínkách získat. Další důležitou fází je propojení oblasti sběru dat od výrobních technologií a odvádění práce, údržby atd. Zcela zásadní v dalším pokračování je vytvoření správných vazeb mezi nasbíranými daty tak, abychom ve výsledku získali co možná nejpřesnější informace, kde se „ztrácí“ produktivita práce, kde je nízké využití kapacity stoje, pracoviště nebo výrobní linky, kde se produktivita ztrácí v neshodných výrobcích, kde se ztrácí ve špatných logistických procesech apod. 

Každá konkrétní výrobní firma je propojený organismus, v němž jedna oblast doplňuje druhou a spolupracuje s ní. (Zdroj: NVSP)

 

Můžeme začít léčit

To nejdůležitější je ale teprve před námi – rozhodnout o změnách a opatřeních, jejichž cílem je zlepšení efektivity (léčba) výrobních procesů. V naprosté většině případů, kdy jsou analyzována data výrobních procesů, se ukazuje, že příčiny neefektivity, nekvality, ztrát a dalších problémů spočívají nejen ve vlastní výrobě, ale i v jiných oblastech: v technické přípravě výroby, v logistických procesech, a to jak v oblasti nákupu, tak vnitřních skladovacích a přepravních procesech, v obchodu atd. Pak už je nutno rozhodnout o dalších změnách (přimíchání dalších bylin). V praxi se stále častěji ukazuje, že zdánlivě úzká a uzavřená oblast sběru výrobních dat při analýze příčin neefektivity, ztrát a dalších komplikací začne poukazovat i na oblasti, které s vlastním sběrem dat od výrobních technologií zdánlivě souvisejí jen velmi málo nebo nesouvisejí vůbec.

Nad takto vytvořenou analytickou základnou následuje rozhodování o konkrétních krocích, změnách, úpravách (namíchání správných bylin) v příslušných oblastech a jejich uvedení do praxe. Tato fáze zpracování nasbíraných výrobních dat bývá nejkomplikovanější, neboť nemusí obsahovat jen relativně snadnější organizační změny a opatření, ale může sahat i do investičních oblastí a podobně. Poté následuje rozhodnutí o tom, které konkrétní oblasti budou změněny. Zde je třeba připomenout, že výběr konkrétních změn, opatření a zásahů by měl být, mimo jiných vlivů, organizován tak, aby bylo zřejmé, jak (negativně, pozitivně) se takový zásah projevil. Pokud v konkrétní věci bude provedeno více zásahů najednou, pak je v následném vyhodnocení sporné exaktně určit, jaký konkrétní vliv mělo to či ono opatření na vlastní výsledek.

Dnešní výrobní technologie umožňují organizování poměrně velmi rozsáhlých sběrů dat od výrobních technologií a operátorů, kteří s těmito technologiemi pracují. (Zdroj: NVSP)

Někdy dobře, jindy špatně

Je na místě připomenout, že každá konkrétní výrobní firma je propojený organismus, v němž jedna oblast doplňuje a spolupracuje s druhou. Při úvahách o změnách a zásazích do takového organismu je třeba mít tuto skutečnost na paměti. V praxi to znamená, že konkrétní zásah (podaná bylina) sice může zdánlivě jasně významně pomoci na jednom místě, ale tentýž zásah (bylina) způsobí komplikace, nebo i „kolaps“ v jiné části organismu výrobní firmy.

A teď jsme znovu na začátku – sběr dat (bylin) pokračuje, jejich vyhodnocení kontinuálně probíhá a management sleduje, jak se konkrétní kroky, změny a úpravy (směs bylin) pozitivně, nebo také negativně, projevily v dosahovaných skutečnostech a výsledcích.

Tam, kde se to podařilo, pokračujeme nastoupeným směrem (použité byliny zůstávají), a tam, kde se výsledky neprojevily nebo nejsou dostatečně progresivní, je třeba navrhnout změny (zvolit jiné byliny) tak, aby cíle byly splněny.

„Nekonečnost“ celého tohoto procesu (naznačená na obrázku) je nejen zřejmá, ale je podmínkou k tomu, aby „léčba“ byla ve svém výsledku opravdu účinná, efektivní a vedla k předpokládaným výsledkům.

Ing. Jiří Flídr

NVPS

Další články

Průmysl 4.0
Štíhlá výroba a logistika
Management a řízení
Informační technologie/E-business
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: