Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Snížení energetické náročnosti výroby díky digitalizaci
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Snížení energetické náročnosti výroby díky digitalizaci

Digitální transformace výroby je současným největším trendem nejenom v oblasti průmyslu. Přechod na nové, modernější technologie napříč jednotlivými odvětvími, od automobilového průmyslu přes stavebnictví až po farmacii, se závratným tempem zrychluje.

Firmy, které jsou schopny rychle reagovat na změny, jež přináší digitální transformace, včetně zavádění nových technologií, budou v následujících letech disponovat celou řadou výhod oproti své konkurenci. Dodání kvalitního výrobku za konkurenceschopnou cenu je nyní již automatickým požadavkem všech zákazníků. Pro jejich získání a udržení se bude muset každý podnik snažit nabídnout ještě něco navíc. Jedná se zejména o rychlou a automatizovanou komunikaci s dodavateli a odběrateli, rychlejší uvedení produktů na trh, větší míru flexibility, vyšší kvalitu, rostoucí efektivitu i zvýšení bezpečnosti. V některých oblastech pak i širší možnost specifikace výrobků a služeb dle přání zákazníka.

V průmyslové výrobě lze nalézt uplatnění technologie internetu věcí (IoT), cloudových technologií digitálních dvojčat či sdílení dat především v oblasti optimalizace provozu a snížení nákladů. Nasazuje se ke vzdálenému monitoringu aktuálního stavu strojů, výroby či jednotlivých produktů, k propojení jednotlivých procesů a sledování jejich efektivity, k prediktivní údržbě a správě objektů.

 

Dveře k Průmyslu 4.0 otevřeny

Potřebu digitalizovat a automatizovat výrobu a přenést podniky do éry Průmyslu 4.0 k zajištění dostatečné konkurenceschopnosti v porovnání se světovou konkurencí vnímá i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které za tímto účelem poskytuje finanční podporu v podobě dotačního programu Technologie – Průmysl 4.0 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK).

Podstatou tohoto dotačního titulu je podpora projektů zaměřených na digitální transformaci společností. Cílem dotačního programu je napomoci společnostem integrovat pomocí různých modulů informačních systémů všechny nebo většinu podnikové činnosti, především pak plánování a řízení výroby, skladování, nákup, prodej, finanční řízení, účetnictví, personalistiku apod. Výstupem projektů je pak pořízení nových strojů a technologií, které musí být propojeny se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem. Nejčastěji se jedná o ERP, MES či MIS.

O podporu mohou žádat malé a střední podniky působící ve zpracovatelském průmyslu, které mají za sebou minimálně dvouletou historii. V tomto programu lze čerpat dotaci v rozmezí 1–40 mil. Kč. V rámci komplexní poradenské činnosti nabízí společnost 201 consulting svým zákazníkům bezplatné předběžné posouzení investičního záměru, ověření přijatelnosti a bodovou optimalizaci projektu v souladu s hodnoticími kritérii dotačního programu. Tímto krokem je zajištěna vyšší šance na úspěch při schvalovacím procesu.

„Hlavním cílem tohoto programu je účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie,“ objasňuje autorka článku, Pavlína Torhanová. (Zdroj: 201 Consulting)

Omezení emisí

Nejen Průmysl 4.0, ale i problematika úspory primárních zdrojů energie spojená s omezením emisí CO2 patří ke klíčový tématům Evropské unie, a to i včetně České republiky. Do této oblasti směřují tedy nemalé finanční prostředky napříč všemi podporovanými oblastmi. Mezi nimi je i dotační program Úspory energie (rovněž z OP PIK), který je zaměřen na podniky napříč jednotlivými hospodářskými odvětvími.

Správně nakládat s energiemi

Hlavním cílem tohoto programu je účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin a celkově zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru. Podporováno je například zateplení obvodového pláště, výměna oken, modernizace soustav osvětlení, kotlů, rozvodů energií, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren na střechy objektů do max. výkonu 100 kWp atd. Za určitých podmínek je možné do projektu zahrnout i výměnu staré technologie za novou.

Cílovou skupinou jsou všechny velikosti podniků a také podnikatelské subjekty s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu. Minimální doporučená výše investice je cca 3 mil. Kč. Povinnou přílohou k žádosti o dotaci je energetický posudek.

Společnost 201 consulting nabízí svým zákazníkům bezplatnou vstupní energetickou analýzu, v rámci které upřesní charakter projektu, aby měl vysokou šanci na schválení. Tento krok je ze strany žadatelů velmi vítaný, protože umožňuje správně nastavit skladbu projektu tak, aby následné zpracování energetického posudku bylo smysluplné. Žadatelé pak mají zajištěnou kompletní přípravu projektu, monitoring projektu a případná výběrová řízení na dodavatele.

Jana Nejedlá
 


 

Další články

Inovace
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: