Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Současnost vysokého technického školství
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automobilový průmysl

Současnost vysokého technického školství

Řezné nástroje v třískovém obrábění

Na stránkách MM Průmyslového spektra vám přinášíme další díl seriálu, jehož cílem je prohloubení a navázání nových vzájemných vztahů spolupráce mezi akademickou a výrobní sférou. V průběhu letošního roku vám představujeme jednotlivé profesní katedry a ústavy českých vysokých technických škol. Výběr jejich zaměření vždy koresponduje s nosnými tématy konkrétních vydání MM Průmyslového spektra. Tentokrát jsme se zaměřili na oblast řezných nástrojů a o prezentaci jsme požádali následující katedry a ústavy (v abecedním pořadí): ČVUT Praha, Fakultu strojní, Ústav strojírenské technologie, doc. Ing. Jana Suchánka, CSc.; TU v Liberci, Fakultu strojní, katedru obrábění a montáže, doc. Ing. Jana Jersáka, CSc.; Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu technologickou, Ústav výrobního inženýrství, doc. Ing. Miroslava Maňase; VŠB - Technickou univerzitu Ostrava, Fakultu strojní, katedru obrábění a montáže, doc. dr. Ing. Josefa Brychtu; VUT v Brně, Fakultu strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, doc. Ing. Miroslava Píšku, CSc.; ZČU Plzeň, Fakultu strojní, katedru technologie obrábění, doc. Ing. Karla Jandečku, CSc.

Uvedení zástupci od nás s předstihem obdrželi osnovu prezentace. Naši výzvu k propagaci svých aktivit z celkových sedmi oslovených přijaly čtyři dále uvedené katedry a ústavy.

Blanka Kutílková

blanka.kutilkova@mmspektrum.com

Ústav strojírenské technologie

Fakulta strojní ČVUT v Praze

Přístup ústavu k výuce

Ústav strojírenské technologie FS ČVUT v Praze zajišťuje výuku celého spektra strojírenských technologií (slévání, tváření, svařování, obrábění, metrologie, povrchové úpravy a technologické projektování). Pokrývá tak celou oblast rozhodujících technologií používaných ve strojírenských podnicích. Při vlastní výuce je kladen maximální důraz jak na obsah přednášek, tak na práci studentů v laboratořích.

V oblasti obrábění je studenty v nejširší míře využívána výpočetní technika a různé moderní softwarové produkty, které se daří získávat díky nevšednímu pochopení firem. Studenti si své teoretické znalosti pak ověřují při samostatné práci i na CNC řízených strojích.

V oblasti obrábění studenti pracují s CAD i CAM systémy poskytnutými například firmami Delcam Brno, s. r. o., Peška & Brtna Computer Service, s. r. o, Technodat, CAE-systémy, s. r. o., UGS PLM Solutions, s. r. o., Licom Systems Ltd., ale i dalšími.

Skupina obrábění je personálně nejpočetnější a zajišťuje výuku a výzkum v oblasti teorie obrábění, technologie obrábění konvenčními i nekonvenčními metodami a pochopitelně i technologie obrábění číslicově řízených strojů. Zajišťuje i výuku konstrukce a aplikace řezných nástrojů.

Anotace

Provázanost výuky s praxí

Skupina obrábění se podílí a podílela na řešení i takových projektů, jako například:

2006-2008 GA101/06/0508 GA ČR: Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy se zřetelem na možné katastrofické dopady na funkčnost strojních součástí.

2004-2006 GA 106/04/0122 GAČR: Studium vlastností modelových slitin mědi se sníženým obsahem nízkotavitelných kovů určených pro obrábění.

2003-2005 OE 131 EUREKA: Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova.

Profil pedagoga

Na Skupině obrábění působí řada uznávaných odborníků, ale i mladých začínajících vědecko-pedagogických pracovníků.

Vlajkové diplomové a dizertační práce

Diplomanti Skupiny obrábění obhájili například tyto práce:

Hana M.: Návrh metodiky sestavení partprogramu pro frézování v software CATIA. 2006

Jiřičný T.: Postprocesory pro víceosé frézování. 2006

Tomíček J.: Definice nástrojů pro soustružení v CAMu. 2005

Doktorandi Skupiny obrábění obhájili například tyto práce:

Novák, P.: Návrh metodiky hodnocení procesních kapalin při osových operacích obrábění

[Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2005. 201 s.

Hampl, P.: Metodika kalibrace souřadnicových měřicích strojů z pohledu geometrických požadavků na výrobky. [Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT FS, Ústav strojírenské technologie, 2005. 94 s.

Stěžejní spolupráce s VŠ, VÚ

Skupina obrábění spolupracuje s KOM TU v Liberci, KTO ZČU Plzeň, KTMI FVTM UJEP v Ústí nad Labem, ÚST FSI VUT v Brně, KOA FS ŽU v Žilině, KVS SjF STU Bratislava, FVT Technickej Univerzity Košice so sídlom v Prešove a mnoha dalšími.

Výsledkem spolupráce jsou například společné publikace:

Bilík, O., Mádl, J.: Strojírenská technologie - Trvanlivost břitu a provozní spolehlivost obráběcího nástroje. 1. vyd., Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2001. 86 s. ISBN 80-7044-389-8.

Mádl, J., Jersák, J., Holešovský, F., Koutný, V., Rázek, V.: Jakost obráběných povrchů. 1. vyd., Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2003. 179 s. ISBN 80-7044-539-4.

Mádl, J., Vrabec, M.: Technologičnost konstrukce z hlediska technologie obrábění.Ústí nad Labem, Ústav techniky a řízení výroby UJEP, 2006. 158 s. ISBN 80-7044-757-5.

Vasilko, K., Havrila, M., Novák-Marcinčin, J., Mádl, J., Zajaz, J.: Top trendy v obrábaní - III. časť - Technológia obrábania. Žilina, MEDIA/ST, 2006. 214 s.

Uplatnění absolventů a poptávka po nich v regionu

Pracovníkům ústavu není známo, že by některý náš absolvent nenašel odpovídající odborné uplatnění. V současnosti je velký nedostatek strojních inženýrů - technologů. České i nadnárodní firmy začínají nabízet našim studentům stipendia, zadání diplomových prací a lukrativní nástupní podmínky v případě podpisu pracovní smlouvy.

Naši absolventi totiž nacházejí uplatnění v nejširším spektru strojírenských i dalších průmyslových firem v tuzemsku i v zahraničí.

Připravenost pro spolupráci s praxí

Ústav strojírenské technologie spolupracuje s řadou firem na výzkumu a řešení výrobních problémů, ale mnoho firem se také podílí na zabezpečení a zajištění kvalitní výuky. Bez provázaní s praxí nelze dnes kvalitní výuku v oblasti strojírenských technologií zabezpečit. Technické univerzity jsou totiž podfinancovány, a proto jen obtížně mohou udržovat kontakt s dynamickým rozvojem obráběcích technologií. Proto úzký kontakt s průmyslem je nezbytný pro další zkvalitňování výuky. Vítáme spolupráci i s novými firmami, které jsou ochotny podpořit výuku i odborný růst našich studentů. Vedle výše uvedených, které spolupracují na výuce našich studentů, lze jmenovat i další partnery, jako jsou Mikronex, s. r. o., Misan, s. r. o., CNC Technology, s. r. o., Newtech, s. r. o, Pramet Tools, s. r. o., Karned, a. s., Děčín, Jan Havelka, spol. s r. o., Technology-support, s. r. o., a řadu dalších.

Budoucnost ústavu

Vzhledem k rozvíjející se strojírenské výrobě ve střední i západní Evropě lze očekávat, že zájem o absolventy strojních fakult, zejména v oblasti technologických procesů, dále poroste. Negativně však působí tradiční fáma o náročnosti studia matematiky a fyziky na Strojní fakultě. Podaří-li se pak udržet současné tempo inovace výuky na Ústavu strojírenské technologie, věříme, že zájem posluchačů obhajovat u nás diplomovou či dizertační práci neopadne. Naopak - vždyť strojařina dneška není černým řemeslem, ale musí řešit mnoho zajímavých problémů, a to s pomocí výpočetní techniky. Dnešní mladí lidé kouzlu počítačů propadají velmi brzy, ale často netuší, že současná strojírenská výroba bez číslicového řízení a zpracování dat na PC je nemyslitelná.

Statistická data za rok 2006

Počet absolventů magisterského studia Ústavu v oblasti obrábění v roce 2006 - 25

Počet absolventů doktorandského studia Ústavu v oblasti obrábění v roce 2006 - 1

Počet řešených grantů v oblasti obrábění a jejich finanční objem v r. 2006 - 3 (665 000 Kč)

Doc. Ing. Jan Suchánek, CSc.

vedoucí ústavu

Jan.Suchanek@fs.cvut.cz

Katedra obrábění a montáže

FS VŠB-TU Ostrava 

  

Přístup katedry k výuce

Výuka se skládá ze dvou částí - z teoretických přednášek a praktických cvičení v laboratořích. Součástí většiny cvičení je účast na exkurzích ve strojírenských podnicích, které mají přímo souvislost s vyučovaným předmětem. Toto se týká zejména posledních ročníků obou forem studia.

Přednášky se konají v moderně zařízených přednáškových aulách, všichni pedagogové využívají moderní didaktické pomůcky k výkladu a prezentace v programu MS Power Point. Postupně jsou všechny přednáškové studijní opory zveřejňovány na webu fakulty nebo osobních stránkách pedagoga.

Cvičení jsou úzce zaměřena na téma předmětu. Výuka probíhá v postupně modernizovaných a dovybavovaných laboratořích katedry s podporou výpočetní techniky. Je kladen důraz na samostatnou práci studentů a časté konzultace s cvičícím pedagogem.

Spokojenost či nespokojenost s výukou mohou studenti anonymně vyjádřit v dotazníku, který je zveřejněn na fakultních webových stránkách //www.fs.vsb.cz/.

Anotace
[multimedia 1691]

Provázanost výuky s praxí

Katedra obrábění a montáže spolupracuje s podniky zejména z regionu severní Moravy a Slezska. Mezi stěžejní patří spolupráce na stanovování indexu obrobitelnosti nově vyvíjených konstrukčních ocelí pro Třinecké železárny Třinec a Vítkovice Steel. Dále stanovování a optimalizace řezných parametrů pro obrábění multiportu klimatizačních jednotek pro Visteon Autopal Nový Jičín. Na všech projektech se aktivně účastní studenti, zejména končících ročníků.

Profil pedagoga

Každý z pedagogů se profiluje podle svého odborného zaměření. Na našem pracovišti pracuje 9 pracovníků na plný pracovní úvazek a 2 pracovníci na částečný pracovní úvazek (8 mužů a 3 ženy). Z toho 3 docenti, 4 odborní asistenti s vědeckou hodností Ph.D. a 4 odborní asistenti bez vědecké hodnosti. Soustavnou přípravou se všichni pedagogové připravují na zvyšování své vědecko-pedagogické úrovně. Průměrný věk pedagoga je 43 let. Řada z nich má bohaté zkušenosti jak s předchozí prací v průmyslu, tak se současnou aktivní úzkou spoluprací s průmyslovými podniky, nejen z regionu Moravskoslezského kraje. Mladší pedagogové jsou vysíláni na praxi v období bez výuky k načerpání praktických poznatků. Většina pedagogů se aktivně účastní přednášek na zahraničních univerzitách po celé Evropě, a to v rámci projektů Socrates/Erasmus a CEEPUS.

Vlajkové diplomové a dizertační práce

Diplomové práce:

Ing. Daniel Otáhal: Zkoušky tepelné stálosti řezných materiálů. Rok obhájení 2004.

Ing. et Ing., Mgr. Jana Nováková: Kreativní tvorba produktů v progresivním obrábění. Rok obhájení 2005.

Ing. Lukáš Šťastný: Progresivní výroba forem pětiosým frézováním v CHROPYŇSKÁ STROJÍRNA, a. s. Rok obhájení 2005

Dizertační práce:

Ing. Karel KOUŘIL, Ph.D.: Návrh nové metodiky zkoušek řezivosti a stanovení aplikačních oblastí nově vyvíjených vyměnitelných břitových destiček. Rok obhájení 2003. Spolupráce s Pramet Tools, s. r. o., Šumperk

Ing. Robert Čep, Ph.D.: Zkoušky nástrojů z řezné keramiky v podmínkách přerušovaného řezu. Rok obhájení 2005. Spolupráce se Saint Gobain Advanced Ceramics, s. r. o., Turnov

Ing. Marek Sadílek, Ph.D.: Zvyšování efektivnosti obrábění s využitím CAD/CAM systému. Rok obhájení 2005. Spolupráce s Pramet Tools, s. r. o., Šumperk, John Crane Sigma, a. s, Sigma Lutín - Průmyslová čerpadla, spol. s r. o., AMF Reece

Ing. Václav Moravec, Ph.D.: Zvyšování životnosti osových nástrojů pro moderní technologie obrábění. Rok obhájení 2006. Spolupráce s Monometal nástroje, s. r. o., Mošnov. Práce získala cenu Werner von Siemens Excellence Award 2006 za doktorskou práci.

Stěžejní spolupráce s VŠ, VÚ

Těžiště spolupráce se zahraničními univerzitami je zaměřeno zejména na Slovensko, a to Žilinskou Univerzitu Žilina a Fakultu výrobných technológií so sídlom v Prešove, TUKE Košice, a do Polska (Kielce University of Technology a Poznan University of Technology). Rozvíjí se i spolupráce s mnoha významnými univerzitami středoevropského regionu. Dále byly navázány užší kontakty s California State Polytechnic, San Luis Obispo, USA, kde je připravován společný výzkumný projekt i díky podpoře grantu Moravskoslezského kraje pro mladé vědecké pracovníky.

Stěžejní konference, semináře

2004 - Novinky a představení sortimentu nástrojů Pramet Tools na VŠB - TU Ostrava. Termín konání: 2. 9. 2004. Počet účastníků: 60. Sborník: Kolektiv autorů. Obráběcí nástroje Ostrava 2004. Ostrava : Pramet Tools Šumperk, 2004, 40 s.

2005 - Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní VŠB-TUO, sekce 7 - obrábění. Termín konání: 7. - 9. září 2005. Počet účastníků: domácí 45 + zahraniční 20. Sborník přednášek sekce 7, ISBN 80-248-895-1.

2006 - Odborný seminář s představením nástrojů firmy ISCAR ČR. Termín konání 7. 2. 2006. Počet účastníků: 70.

Uplatnění absolventů a poptávka po nich v regionu

Podle průzkumů uveřejněných na internetu mají naši absolventi (celá VŠB-TUO) nezaměstnanost cca 3,5 % (nejméně ze všech technických univerzit). To však neplatí o studentech strojních oborů a zejména z oblasti technologie. Průmyslové podniky se doslova perou o naše absolventy a požadují zvýšení jejich počtu. To je bohužel vzhledem ke kapacitám pracoviště nereálné. Největší personalistická akce Symbióza, která se koná každoročně na půdě VŠB-TU Ostrava, je toho důkazem. Uplatnění absolventů naší katedry je více než dobré a absolventi nemají problémy s uplatněním v podnicích. Podle hodnocení zaměstnavatelů jsou naši absolventi velmi dobře teoreticky připraveni na řešení problémů v technické praxi. Totéž se bohužel nedá říci o znalostech cizích jazyků, což je celorepublikový problém.

Připravenost pro spolupráci s praxí

Katedra je připravena na řešení problémů spojených s průmyslovou praxí zejména velmi dobrou teoretickou připraveností svých pedagogů. K dispozici jsou laboratoře konvenčního obrábění a víceprofesní laboratoř obrábění s CNC stroji a CAD/CAM učebnou, která je vhodná i pro školení pracovníků z praxe. Dále je k dispozici standardně vybavená laboratoř metrologie a laboratoř nástrojů s digitálním mikroskopem pro měření opotřebení a podobných parametrů. V neposlední řadě je to rozvíjející se laboratoř montáže.

Doc. dr. Ing. Josef Brychta

vedoucí katedry

josef.brychta@vsb.cz

Ústav strojírenské technologie

FSI VUT v Brně

Přístup ústavu k výuce

Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně (všechny podrobné informace: //ust.fme.vutbr.cz/) integruje technologie obrábění, tváření kovů a plastů, svařování, povrchových úprav a slévárenské technologie. Ústav garantuje výuku v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech v prezenční i kombinované (distanční) formě. Ve spolupráci s Podnikatelskou fakultou VUT zajišťuje mezioborové studium oboru Strojírenská technologie a průmyslový management v magisterském studiu. Ústav podporuje internacionalizaci studia v rámci programu Socrates a budování univerzity evropské úrovně pro naše i zahraniční studenty nabídkou možností recipročního absolvování vybraných předmětů magisterského i doktorského studijního programu v anglickém jazyce u nás i v zahraničí. V rámci projektů Evropského strukturálního fondu i v rámci aktivit pracovišť ústavu se realizuje inovace výuky i různé typy rekvalifikačních a speciálních kurzů pro zvyšování kvalifikace. Výuky doplňují exkurze, stáže a přednášky vybraných odborníků na pozvání. Řada pracovníků ústavu se angažuje v domácích i zahraničních odborných organizacích, vědeckých a akademických společnostech.

Anotace

Provázanost výuky s praxí

Provázanost výuky s praxí je pro náš ústav zcela přirozená, neboť naším základním cílem je připravit studenty pro praxi, což je bez zpětné vazby nemyslitelné. Vedle řady exkurzí do předních podniků u nás i v zahraničí (viz internetové stránky) probíhá výuka některých problematik přímo ve výrobních organizacích (např. Kovolit Modřice). Běžné je řešení bakalářských a diplomových prací s tematikou z praxe, studenti se mohou podílet na řešení problémů z praxe i v rámci tzv. doplňkové činnosti atd. Charakter těchto spoluprací závisí na schopnostech studenta.

1. Operační program ESF Rozvoj lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075 - Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management;

2. Projekty MPO ČR - Tandem - v letošním roce 4 projekty s průmyslovými podniky aktivní;

3. Projekt FRVŠ č. 1585 T.O. H „Inovace NC laboratoře pro výuku CAM".

Všechny tyto projekty jsou velmi zajímavé a opírají se o vysokou provázanost výuky s praxí, podporují zavádění nových výrobních technologií do výuky. Projekt ESF je v tomto směru unikátní - našimi partnery je pět brněnských firem, které představují moderní výrobní technologie a pravidelně zaměstnávají naše absolventy. V rámci tohoto projektu se přímo podílí na zpracování studijních osnov a obsahu výuky, což zvyšuje připravenost studentů pro praxi a současně to pomáhá nám udržovat orientaci studia k perspektivním výrobním trendům.

Profil pedagoga

Průměrný věk našeho pedagoga je přibližně 54 let, na ústavu pracuje 7 profesorů, 12 docentů a 20 asistentů a odborných asistentů, z toho 9 CSc./Ph.D., většina s bohatou průmyslovou praxí. Předchozí zkušenosti z praxe zahrnují zejména brněnské podniky (Zbrojovka Brno, a. s., Zetor Brno, a. s., Královopolská strojírna, a. s., Chepos, a. s., Pramet Tools, s. r. o., Ham-Final, s. r. o., ale i výzkumné ústavy - VÚVL Brno, VÚ 070.   

Mimo vědecké přednášky, které jsou běžně atributem aktivní participace v řadě zahraničních vědeckých konferencí (Velká Británie, Německo, Portugalsko, Japonsko, Čína, Brazílie, Austrálie), lze z pedagogických přednášek v zahraničí uvést - MTC Káhira, Egypt (Prof. Ing. B. Bumbálek, CSc.), The Sheffield University, Velká Británie, TU Lyngby, Dánsko, TU Oulu, Finsko (v rámci mezinárodní mobility učitelů projektu Socrates - doc. Ing. M. Píška, CSc.).

Vlajkové diplomové a dizertační práce

Diplomové práce

M. Bláha: Návrh progresivní technologie výroby tiskových válců na novém obráběcím centru - Adast, a. s., Adamov                            

P. Valášek: Jakost povrchové vrstvy titanových slitin po obrábění - Frencken, s.r.o., Brno

R. Sirsch: Technologicko-ekonomická analýza obrábění tvarových součásti s využitím CAD/CAM - Sklostroj Turnov CZ, s. r. o.

Disertační práce

A. Polzer: Monolitní frézovací nástroje pro efektivní obrábění kovových materiálů bez použití chlazení - SHM, s. r. o., Šumperk

P. Cihlářová: Zvyšování řezivosti rychlořezných nástrojových ocelí na bázi PVD povlakování a použití moderních řezných kapalin - ZPS-FN, a. s., Zlín, CIMCOOL, B. V. Europe, Jihlava

J. Dvořáková: Využívání informačních vztahů v technologických procesech pro počítačovou podporu výroby, PTV, spol s r. o., Hostivice.

Stěžejní spolupráce s VŠ, VÚ

Politechnika Opole - projekt MŠMT Kontakt: „Výzkum mechanismu vysokoteplotní oxidace slitin titan-hliník" - spolupráce zaměřená na vývoj nových materiálů pro transportní techniku;

TU Lyngby, Dánsko - „Mikroobrábění a mikrostereolitografie" - spolupráce zaměřená na velmi přesné technologie, které se u nás běžně nepoužívají;

The University of Sheffield - The Royal Society: Technologie vrtání a zevní fixace v ortopedii" - spolupráce zaměřená na problematiku osteosyntézy (pro léčbu fraktur nebo vrozených deformit dlouhých kostí).

Stěžejní konference, semináře

Slévárenské dny - nejvýznamnější celostátní slévárenská konference v ČR - koná se každoročně, zahrnuje vědecké a odborné aspekty slévárenských technologií.

Mezinárodní konference FORM je pořádaná jako součást doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu BVV Brno.

Frézování IV - specializovaná konference s mezinárodní účastí je tematicky zaměřená do všech odborných a vědeckých oblastí této rozšířené technologie.

Uplatnění absolventů a poptávka po nich v regionu

Uplatnění absolventů strojírenské technologie je velmi široké, a to nejen v podnicích zabývajících se strojírenskou výrobou, ale i v řadě nevýrobních organizací a ve státní správě. O velkém zájmu o inženýry - technology - svědčí trvale zaplněné informační nástěnky ÚST i dny firem na VUT. Tento zájem je pochopitelný, neboť v průběhu studia získají studenti veškeré nezbytné a kvalitní znalosti pro své dobré uplatnění v praxi. Ve skutečnosti neexistuje ani žádný strojírenský podnik, kde by nebyla některá z uvedených a vyučovaných výrobních technologií využívána. Poptávka po absolventech oboru slévárenská technologie již po řadu let převyšuje nabídku. Daří se uspokojovat podniky v brněnské průmyslové oblasti, ve vzdálenějších regionech však zcela nedostatečně, což by jistě zasloužilo více pozornosti.

Připravenost pro spolupráci s praxí

Spolupráce s praxí probíhá u nás prakticky každodenně a řada firem využívá možnosti pravidelně zadávat témata bakalářských a diplomových prací, nabídky zaměstnání i zveřejňování dalších informací. K tomu jsou velmi užitečné internetové stránky ústavu, kterých studenti (naši i zahraniční) často využívají pro informace k výuce, studijním oporám a dalším. Spolupráce s praxí na vyšší úrovni umožňují projekty MPO, GAČR, Euréka, 7. rámcový program a další instituce. To vede zpravidla k oboustranně výhodné spolupráci, neboť doménou ÚST jsou teoretické poznatky a znalosti, možnosti výpočtů, simulací a alternativních srovnávání, optimalizací a predikcí, na což v praxi mnohdy nebývá čas, někdy chybí vybavení nebo lidské zdroje. Nároky našich partnerů jsou dlouhodobě stoupající, neboť je k tomu tlačí obvykle konkurence a trh. Naše kapacity však nejsou neomezené a kvalitní práce si žádá svůj čas.

Budoucnost ústavu

Zájem uchazečů o studium strojírenských technologických oborů je rok od roku větší a stoupá i počet studentů přicházejících ze zahraničí (Francie, Řecko, Finsko, Dánsko, Rusko). Rostoucí poptávky výrobních podniků po absolventech technologických oborů se v současné výrobní konjunktuře jeví pro budoucnost ústavu velmi nadějně. Potenciální potíže však představuje vysoký věkový průměr pedagogického sboru, který prakticky není doplňován mladými odborníky s praxí. Nedostatečně je zhodnocována odborná praxe zájemců z praxe, koeficient finanční náročnosti studia technologických oborů je doposud nepříznivý. Jedině díky spolupráci se silnými partnery (např. firmou Siemens, Kovosvit, a. s., Sezimovo Ústí) se nám daří získávat velmi náročné investice, které jsou na úrovni rozpočtu ústavu neřešitelné, ale pro výuku moderních technologií nevyhnutelné. Ale tyto problémy má celá řada vysokých škol a nejenom u nás. Spolupráce s praxí, invence pracovníků ústavu, systematické předkládání nových projektů financovaných z různých zdrojů však pomáhá tyto problémy překonat.

Statistická data za rok 2006   

Počet ing. absolventů ústavu/katedry v roce 2006:

91 - obor technologie obrábění

8 - obor slévárenství

23 - obor tváření kovů a plastů a obor technologie svařování a povrchových úprav

Počet Ph.D. absolventů ústavu/katedry v roce 2006 - 3

Počet řešených grantů a jejich finanční objem v r. 2006:

4 granty GAČR - celkem 1 500 000 Kč

4 projekty MPO - 900 000 Kč

1 projekt ESF - 1 400 000 Kč

1 rozvojový projekty VUT v Brně (Rozvoj moderních strojírenských technologií využitím

progresivních CAD/CAM a CNC aplikací) - 1 000 000 Kč

Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc.

vedoucí ústavu

piska@fme.vutbr.cz

ZČU Plzeň, Fakulta strojní,

katedra technologie obrábění

Přístup katedry k výuce

Katedra KTO zajišťuje výuku ve třech zaměřeních. Obrábění - dává potřebné vědomosti z teorie a technologie obrábění, navrhování nářadí, doplněné o problematiku projektování výrobních procesů a systémů, v návaznosti na automatizaci a programování NC strojů. Řízení jakosti a metrologie - dávající přehled o řízení a zabezpečování jakosti i v předmětech souvisejících s podnikatelskou činností a praktickou aplikaci. Technologická příprava výroby - zaměřena na řešení problematiky technologického projektování, navrhování výrobních procesů (výrobní postupy a normy času), kapacitní výpočty, rozmísťování výrobních strojů a zařízení v dílně (včetně řešení manipulace s materiálem a robotizace). Neméně důležitou oblastí přípravy absolventa je automatizace výrobních procesů, zejména programování NC strojů s počítačovou podporou CAD/CAM. Zaměření dává studentům dále vědomosti z technologie obrábění a montáže, ekonomiky, managementu a další znalosti nutné pro založení a provozování menších strojírenských firem. Student KTO má možnost zvolit si zaměření, ve kterém chce studium dokončit (inženýr - Ing., bakalář - Bc.), a navazující doktorské studium, jehož absolvent získá akademicko-vědecký titul doktor (Ph.D.).

Anotace

Provázanost výuky s praxí

Projekt Alumina-Based Nano/Microcomposite Cutting Tools for High Speed Metal Cutting - SfP 97 41 22. Řešení v období 2000 - 2003. KTO spoluřešitel.

Řešení projektu v rámci programu Impuls, Ev. č. projektu.: FI-IM2/054, Název projektu: Vývoj a zavedení výroby nových nástrojů s využitím progresivních nanovrstev a sendvičových tenkých vrstev pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů. Nositel projektu: Hofmeister, s. r. o., řešitel projektu: Ing. Pavel Kožmín, Ph.D., termín 2005 - 6/2007. KTO spoluřešitel.

Projekt Kontakt ME365 - Výzkum chování obráběcího stroje, nástroje a obrobku v podmínkách rychlostního obrábění. Přínos především v poznání procesu HSC obrábění a ve verifikaci získaných výsledků.

Profil pedagoga

Asistenti - prům. věk 34,5

Odborní asistenti - prům. věk 42,75

Docenti - prům. věk 65,25

Profesoři - prům. věk 64

Vlajkové diplomové a dizertační práce

Hauptvogel Jiří: Využití metod FEM při analýze a návrhu nástrojů pro frézovací a válečkovací operace.

Chodová Blanka: Návrh technologie výroby prototypu turbodmychadlového kompresorového kola. (ČZ Strakonice)

Výrut Karel: Vliv materiálů HSCO (1.3243) a SSP (1.3207) na funkci a opotřebení mikrovrtáků. (Gühring)

Kožmín Pavel: Metoda tvorby víceosého postprocesoru. (Hofmeister, s. r. o.)

Dvořák Petr: Milling Cutter Behaviour by Milling with a Split Depth of Cut./Výzkum chování frézovacího nástroje při frézování dělenou hloubku třísky. (Hofmeister, s. r. o.)

Kubíčková Věroslava:Statistical Regulation in Connection with Operational Precision of Production Machines./Statistická regulace ve vztahu k pracovní přesnosti výrobních strojů. (YAZAKI)

Stěžejní spolupráce s VŠ, VÚ

  • GA ČR 101/95/1499 CIM - centrum. ZČU Plzeň 1997.
  • Úkol „Možnosti redukování množství řezných kapalin při obrábění". Výzkumný úkol: Umweltschonende Zerspantechnik ME383 (1997, 1998, 1999).
  • Úkol „Moderní metody obrábění tvarově složitých ploch". Výzkumný záměr MSM 232100006, Plzeň 1999.
  • VZ „Moderní metody obrábění tvarově složitých ploch". Výzkumný záměr MSM 232100006, Plzeň 2000 - 2004.

Stěžejní konference, semináře

  • Strojírenská technologie Plzeň 2004, mezinárodní konference. Plzeň: KTO, ZČU, 2004. ISBN 80-7043-304-3.
  • ICPM 2005 - Vídeň, mezinárodní konference, 2005. ISBN 3-901-888-31-4.
  • Strojírenská technologie Plzeň 2006, mezinárodní konference. Plzeň : KTO, ZČU, 2006. ISBN 80-7043-484-8.

Uplatnění absolventů a poptávka po nich v regionu

V současné době je poptávka po absolventech katedry taková, že ÚP Plzeňského kraje neeviduje žádného absolventa z daného oboru. Fakulta FST ZČU v Plzni i katedra (KTO) je neustále žádána podniky a organizacemi o absolventy s možností okamžitého zaměstnání. Poptávka v současné době převyšuje nabídku. Přesto je počet zájemců o studium daného oboru na FST ZČU v Plzni administrativně regulován.

Připravenost pro spolupráci s praxí

Katedra řadu let spolupracuje s řadou průmyslových podniků i firem, např.: Škoda - Steel, ŠKO - Tools, Lutos, s. r. o, Kovosvit Sezimovo Ústí, Motorlet Praha, Metalis Nejdek, s. r. o., Třinecké železárny Třinec, Decop, s. r. o., ORPA, s. r. o., Lanškroun, AirDesign, s. r. o., Metal Trmice, s. r. o., Formy Tachov, s. r. o., ELIS Plast Plzeň, s. r. o., Hofmeister, s. r. o., David, a. s., Iscar Czech, Hofmann, Gühring atd. Spolupráce s podniky je tím deklarována již řadu let, přesto výše zmíněné spolupráce i různé společné projekty dokumentují neustálé sepětí s praxí. Spolupráce se odehrává především v oblastech odborného záběru katedry KTO.

Budoucnost katedry

Konkurenceschopné strojírenství je předmětem zájmu zahraničních investorů a jejich podpora výzkumu a vývoje je klíčovou pro dlouhodobou stabilizaci investic v tomto odvětví. V rámci tohoto prostředí mají významné místo výzkumné a vzdělávací instituce schopné tuto roli plnit ve všech směrech. Především se to týká následujících oblastí: materiálový, technologický výzkum a vývoj a aplikace informatiky a CA metod v strojírenské praxi. Výzkum pokročilých technologií musí být rozvíjen s přihlédnutím na inovace, ekonomičnost, ekologii i k pracovním podmínkám. Aplikace progresivních tenkých vrstev na nástrojích v řezném procesu, výzkum obrábění a využití CA technologií v oblasti TgPV má KTO ZČU v Plzni dobré výsledky, což bylo oceněno řadou národních i mezinárodních grantů. V tom má KTO ZČU v Plzni dobré reference i předpoklady pro další období. Zároveň další potenciál vidíme v zapojení do širšího kontextu 7. rámcového programu v rámci regionu i celé ČR.

Doc. Ing. Karel Jandečka, CSc.

vedoucí katedry

jandecka@kto.zcu.cz

Statistická data za rok 2006

Absolventi Ing. - 33

Absolventi Ph.D. - 5

Absolventi Ph.D. - 7

Počet řešených grantů v r. 2006 - 3

DAAD - AV ČR D-CZ 14/05-06

Národní grant GAČR 101/052/562 „Optimalizace strategií obrábění složitých tvarových ploch", Národní grant GAČR 101/052/561 „Počítačová podpora technologické přípravy výroby tvarově složitých součástí".

Blanka Kutílková

blanka.kutilkova@mmspektrum.com

Další články

Automobilový průmysl

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: