Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Strojní zařízení, pracovní stroj nebo technologické zařízení?
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Strojní zařízení, pracovní stroj nebo technologické zařízení?

Ještě před zahájením vývoje, konstrukce a výroby nového stroje nebo strojního zařízení, musí výrobce sám zjistit, jaké technické předpisy (NV nebo Směrnice EU) se na dané zařízení vzta-hují. Jinak není schopen přesně stanovit všechny základní hygienické a bezpečnostní poža-davky, jejichž splnění může kontrolovat Česká obchodní inspekce.

Za posouzení shody před uvedením zařízení na trh nebo do provozu je odpovědný výrobce, přičemž posouzení provede buď sám výrobce, nebo použije autorizovanou (resp. notifikovanou) osobu.
Stejné postupy musí být uplatněny i u strojů a strojních zařízení rekonstruovaných nebo modernizovaných, neboť tyto stroje jsou, z pohledu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., uváděny na trh nebo do provozu jako nové a musí tedy splňovat všechny relevantní požadavky všech aktuálních bezpečnostních předpisů, které se na ně vztahují, bez ohledu na datum jejich prvního uvedení na trh nebo do provozu (změnily se vlastnosti zařízení ve vztahu k původnímu strojnímu zařízení i vzhledem k základním požadavkům NV).

Definice stroje a strojního zařízení

Termín strojní zařízení zahrnuje v současné době velmi rozmanitý sortiment technických zařízení, charakteristických tím, že mají alespoň jednu motoricky poháněnou pohyblivou část, jejíž pohyby jsou zdrojem mechanických nebezpečí, která jsou obecně u strojních zařízení dominantní. Přesnou definici strojního zařízení lze najít hned na začátku prvního odstavce § 1 NV č. 170/1997 Sb., ve znění změny č. 15/1999 Sb. a ve znění změny č. 283/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení. Termín strojní zařízení zahrnuje rovněž jednotlivé stroje nebo skupiny strojů a vyměnitelná přídavná zařízení.
Jako stroj je chápán výrobek sestavený ze součástí nebo částí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, příslušných pohonných jednotek, ovládacích (řídicích) a silových obvodů a jiných částí, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, především zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu.
Jako skupina strojů je chápán funkčně spojený soubor strojů, uspořádaný a ovládaný jako jeden integrovaný celek za účelem dosažení stejného cíle, tj. zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu.

Pozor na zastaralou terminologii

Zastaralý termín pracovní stroj stále tvrdošíjně používá mnoho techniků, kteří jako pracovní stroj chápou obvykle jen klasické obráběcí a tvářecí stroje, např. soustruhy, frézy, vrtačky, lisy apod. Ostatní technická zařízení označuje tato skupina techniků jako technologická zařízení nebo prostě jen jako technologii. Z předchozích odstavců je přitom jednoznačně zřejmé, že většina tzv. technologických zařízení splňuje některou z uvedených definic a z pohledu zákonných předpisů se jedná o stroje nebo strojní zařízení.
Strojním zařízením jsou tedy i všechny výrobní stroje a linky (montážní, zpracovatelské, úpravárenské, plnicí, třídicí, balicí, expediční atd.), jednoúčelové stroje, automatizovaná a robotizovaná pracoviště apod. - výčet zdaleka není úplný. Nekvalifikované používání zastaralého termínu pracovní stroj nebo velmi mlhavého termínu technologické zařízení, zejména v případech, kdy provozovatel objednává rekonstrukci nebo modernizaci strojního zařízení, může značně zkomplikovat dodavatelsko-odběratelské vztahy při uvádění rekonstruovaného nebo modernizovaného zařízení do provozu.

Dodávky průmyslové automatizace

Volba správné terminologie je zvláště důležitá při uzavírání smluv na tzv. dodávky průmyslové automatizace, které zpravidla zahrnují dílčí dodávku PLC a příslušného softwaru, obvykle rozšířenou ještě o zpracování projektové dokumentace souvisejícího elektrického zařízení a v mnoha případech se jedná také o dodávku a montáž všech komponent elektrické části zařízení, včetně oživení a uvedení do provozu. Smlouvy o dodávkách průmyslové automatizace se nejčastěji týkají rekonstrukcí nebo modernizací řídicích systémů provozovaných zařízení (obvykle strojních zařízení), kdy stávající ruční nebo reléový systém řízení je nahrazován jiným řídicím systémem, jehož jádrem je programovatelné zařízení, např. PLC.
Jedná se tedy o dodávku nebo subdodávku elektrického zařízení, jehož dodavatel je schopen zaručit vydaným prohlášením o shodě pouze splnění požadavků NV č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí a NV č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.
V žádném případě nemůže dodavatel elektrické části strojního zařízení vydat prohlášení o shodě podle NV č. 170/1997 Sb., i když tato část významným a často rozhodujícím způsobem ovlivňuje bezpečnost strojního zařízení jako celku.

Problematika prohlášení o shodě podle NV č. 170/1997 Sb.

Ve většině případů je objednavatelem (sub)dodávky průmyslové automatizace provozovatel strojního zařízení a z pohledu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb., je tedy provozovatel sám sobě hlavním dodavatelem. Sám provozovatel tedy nese odpovědnost za splnění požadavků NV č. 170/1997 Sb., musí před uvedením zařízení do provozu zajistit posouzení shody, vydat ES prohlášení o shodě podle tohoto technického předpisu a musí strojní zařízení označit značkou shody CE (v souladu s ustanoveními protokolu PECA).
Doporučuje se proto, aby objednatel smluvně sjednal s dodavatelem průmyslové automatizace splnění požadavků NV č. 170/1997 Sb. při realizaci objednávky, nebo alespoň splnění požadavků objednatelem stanovených bezpečnostních norem pro strojní zařízení. Uvedeným pojmům pracovní stroj, výrobní stroj, technologické zařízení a průmyslová automatizace odpovídá v současném pojetí termín strojní zařízení.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: