Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Transformace výroby
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Transformace výroby

Ještě zcela nedávno se spolupráce výrobních provozů a dodavatelů obráběcích nástrojů soustředila téměř výhradně na optimalizaci procesů obrábění kovů. Každý z dodavatelů spoluzodpovídal za výsledky, jichž dosahovaly jeho nástroje v jednotlivých operacích. Současná situace moderní průmyslové výroby však vyžaduje spolupráci daleko hlubší. Pouze důkladná znalost všech skutečností a souvislostí činnosti výrobního provozu totiž umožní využít jeho potenciál naplno.

Dnešní realita se stále více kloní k produkci s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy (HMLV). Taková situace vede k tomu, že se výroba mění daleko častěji – a se vším, co s ní souvisí. Pro zachování rychlé reakce a nezbytné flexibility musejí být všechny procesy připraveny a nastaveny tak, aby plně podporovaly tok výroby, vzájemně na sebe navazovaly a prolínaly se. Veškerou činnost je vlastně třeba skládat z hotových bloků, které jsou jasně dány a odzkoušeny – teprve pak je vše dostatečně rychlé, pružné, ovladatelné a měřitelné.


Transformace výroby směřuje k přizpůsobení stávajícího stavu nové realitě, kterou charakterizuje produkce s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy (HMLV). (Zdroj: Seco)

Cíle transformace výroby

Transformace výroby – tedy přizpůsobování stávajícího stavu nové realitě – je sama o sobě vysoce komplexní proces. Kdo se na takovou cestu vydává, musí mít jasný cíl – tím je dnes často skloňovaná, ale ne vždy úplně dobře chápaná či vykládaná úroveň Průmyslu 4.0. Ta vlastně zahrnuje všechny kroky nutné pro zvládnutí situace HMLV. Jedná se o dosažení provozní dokonalosti procesů, která se prolíná s interní digitalizací vlastního provozu a je následována externí digitalizací v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Na základě vlastních zkušeností

Společnost Seco Tools, známá jako dodavatel špičkových obráběcích nástrojů, je současně i jejich výrobcem. To znamená, že má velké zkušenosti i praxi v obou obchodních úlohách – prodejce i zákazníka. Proces transformace výroby sama realizuje ve všech svých 17 výrobních pobočkách po celém světě. Snaha o sjednocení procesů tak musí zohledňovat například i místní kulturní odlišnosti. Znalosti a zkušenosti nabyté v průběhu tohoto procesu se společnost rozhodla nabízet v rámci partnerské spolupráce i svým zákazníkům.

Znalost výchozího stavu

Základem pro jakoukoli cílenou změnu musí být vždy detailní znalost výchozího stavu. Jinak totiž nepoznáme, o čem všem vlastně nevíme – a pokud se to nezmění, nikdy se to nedozvíme. Nebo až ve chvíli, kdy bude příliš pozdě. Seco Consultancy proto nabízí svým partnerům možnost podpory pro zahájení, postup i završení transformačních aktivit. Stanovit všechny situace a okolnosti aktuálního stavu není snadné, zejména pro pracovníky uvnitř organizace. Ti jsou totiž podvědomě ovlivňováni svými znalostmi a zkušenostmi s provozem a postupy a některé skutečnosti nevědomky přehlížejí či podceňují. Zároveň mají předem formovaný názor ohledně priorit problémů, kterým ve své praxi čelí. Tato „provozní slepota“ pak brání objektivnímu posuzování a získání správných informací, ze kterých bude vycházet další postup.

Zaměření konceptu

Koncept Seco se zaměřuje na několik zásadních oblastí, které dosažení provozní dokonalosti umožní:

  • využívání moderního nástrojového vybavení a technologií k udržení konkurenceschopnosti;
  • zajištění rozvoje znalostí a schopností pracovníků;
  • zvýšení přesnosti nabízených cen, termínů dodání a profitability u jednotlivých zákaznických poptávek;
  • dodržování přesných termínů dodání slíbených zákazníkům v nabídce i při objednávce zakázky;
  • potlačování úzkých míst v toku produkce;
  • snižování zmetkovitosti, potřeby přepracování neshodných kusů a prostojů ve výrobě.

Analytické konzultační programy

Možnosti a postup dosažení potřebné úrovně v jednotlivých bodech vycházejí z aktuální situace ve třech souvisejících oblastech – obráběcích procesech, systému výroby a výrobním prostředí. Takový komplexní náhled do všech činností výrobního provozu mohou poskytnout analytické konzultační programy Seco pro transformaci výroby. I zde jsou k dispozici tři úrovně – analýza připravenosti k transformaci (MTR = Manufacturing Transformation Readiness), hodnocení efektivity výroby (MEE – Manufacturing Efficiency Evaluation) a implementace navržených změn (MIP – Manufacturing Improvement Process).

Projekt MTR představuje dvoudenní analýzu základních procesů, kterou provádějí dva konzultanti přímo v konkrétním výrobním provozu. Jeho výstupem je hodnotící zpráva prezentovaná na závěr projektu, která poukazuje na silné stránky v činnostech firmy a potenciální možnosti zlepšení v těch slabších. Stanovuje tři oblasti, na něž by se nejvíce vyplatilo zaměřit v rámci dalšího rozvoje firmy.

Analýza efektivity výroby – MEE – navazuje na výsledky MTR a vstupuje hlouběji do všech procesů, se zvláštním zřetelem na tři stanovené oblasti zaměření. Zde se jedná o práci dvou až tří konzultantů v rozsahu pěti pracovních dnů. Závěrečná zpráva zde prezentuje potenciál navrhovaných změn vyjádřený v hodnotách finančních a časových úspor a přínosů zlepšení procesů.

Nejvyšší úrovní je potom spolupráce na implementaci navrhovaných změn – projekty MIP. Zde se už jedná o úzkou součinnost konkrétních zaměstnanců firmy s konzultanty a techniky Seco, zaměřenou na dílčí projekty zlepšování procesů a s cílem dosažení skutečné provozní dokonalosti.

Samostatné projekty

Tyto projekty tvoří logický celek, avšak zákazník si sám může vybrat, které stupně, případně jejich části chce ve spolupráci realizovat. Žádný z nich přitom nezavazuje k jakémukoli dalšímu kroku. Analýzy jsou také zcela nezávislé na značkách používaného vybavení a nevymiňují žádné změny v této oblasti. Spolupráce je ve všech fázích zcela důvěrná a podložená vzájemnou smlouvou o mlčenlivosti. Výsledky jsou výlučným vlastnictvím zákazníka, který je může použít podle vlastního uvážení a pracovat na navrhovaných krocích vlastními silami. Výhodou spolupráce se Seco je rychlost procesů změn. Dosavadní realizované projekty ukazují, že čas je zhruba o 1/3 kratší než při samostatné činnosti.

V červenci 2020 byl realizován i první cílený projekt Seco Consultancy v České republice. Jednalo se o analýzu připravenosti k transformaci výroby (MTR) pro soukromou výrobní společnost na severní Moravě. Bližší informace o tomto projektu přineseme v některém z následujících článků.

Transformace výroby v oblasti digitalizace

Prostředky transformace výroby jsou kromě analytické, konzultační a technické činnosti nabízeny také v oblasti digitalizace. Systém správy skladových zásob, monitoring strojů, identifikace nástrojů a podpora CAM programování jsou nedílnou součástí nabídky služeb Seco Consultancy. Další možnosti pak tvoří hodnocení opotřebení obráběcích nástrojů a program technického vzdělávání STEP.


Model transformace výroby Seco řeší situaci produkce s vysokou rozmanitostí a nízkými objemy (HMLV) i dalších moderních výrobních ekosystémů prostřednictvím unikátních řešení odborného poradenství a průmyslového internetu věcí (IIoT), která jsou navržena tak, aby vyhovovala všem typům výrobních provozů a obráběcích strojů, a to bez ohledu na značky používaného vybavení. Kombinuje nejnovější a osvědčené postupy štíhlé výroby, hardware a software pro Průmysl 4.0 s více než osmi desetiletími zkušeností a odborných znalostí Seco Tools v oblasti obrábění kovů, které pomohou vytvořit stabilní základy a rozvíjet udržitelnou budoucnost i ve vašem podnikání.

Seco Tools CZ

www.secotools.com

Další články

Průmysl 4.0
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: