Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Trojlístek programů pro CAD/CAM
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Trojlístek programů pro CAD/CAM

Volba vhodného CAD a CAD/CAM systému je složitá záležitost. Vždy je potřeba zvážit, co od systému požadujeme, zaměřit se na bezproblémovou datovou komunikaci a návratnost vložených investic. Pro určitou představu jsou zde popsány tři samostatné programy. Mohou být použity buď samostatně, nebo jako ucelený CAD/CAM systém při dobrém poměru cena/výkon

Inovate 3D

Program Inovate je 3D objemový modelář, vyvinutý firmou IronCAD. Systém je zajímavý množstvím podporovaných formátů pro import a export dat. Uživatel se může rozhodnout pro modelovací jádro - ACIS nebo Parasolid. Základem pro tvorbu objemových těles je 2D obrysová geometrie. Existuje zde veliké množství nástrojů pro tvorbu a následnou editaci profilu. Je možné vytvářet parametrické vazby, používat automatické úchopové módy, skicovat a až následně zadávat přesné rozměry atd. Pro vytvoření objemového tělesa z daného profilu lze použít všechny standardní metody, např. tažením profilu, je možné vytvořit samostatné těleso nebo přidávat, respektive odebírat objem aktuálnímu tělesu, vytahovat těleso v jednom směru či na obě strany (o stejnou hodnotu nebo rozdílně), k ploše, k tělesu, z vybrané roviny nebo podél ní atd. Dalšími metodami jsou mimo jiné rotace uzavřeného profilu, objemové těleso vytvořené z řezů, tvorba skořepiny atd. Je tak možné vytvářet libovolné tvarové plochy, které lze dále použít pro ořezávání, přizpůsobení tvaru atd.
Těleso lze kdykoli libovolně editovat. První způsob editace spočívá v přímé editaci tělesa. Označí se těleso a postupným posouváním kurzoru po tělese se automaticky zvýrazňují plochy a zobrazuje symbol šipky. Pokud se šipka uchopí a táhne, dochází k posuvu dané plochy s tím, že ostatní se uzpůsobují podle posunutí. Další způsob je zaoblení nebo sražení hran. K dispozici jsou dvě metody -konstantní nebo variabilní rádius/sražení. Klepnutím pravého tlačítka myši na již vytvořeném zaoblení se zobrazí menu, které umožňuje dané zaoblení editovat. Zajímavá je možnost vzájemně polohovat jednotlivé prvky daného tělesa. Je možné je vůči sobě různě natáčet, posouvat, kopírovat apod. To lze samozřejmě použít také pro přidávanou i odebíranou hmotu (např. různě okopírovaná díra na tělese). Dále stojí za zmínku dobrá práce se zkosením, offsetováním plochy, s přizpůsobením tvaru plochy referenční ploše, s posunutím a natočením plochy pomocí polohovacích nástrojů. Pro kombinaci dvou těles jsou zde booleovské operace.
Součástí je prohlížeč - strom historie, umožňující správu jednotlivých těles, editaci prvků těles (děr, výstupků, zaoblení, sražení atd.), editaci 2D profilů atd. Další význam prohlížeče leží ve správě sestav. Je možné vytvářet sestavy přímým modelováním (z vybrané plochy vytáhnout nové objemové těleso, např. kotouč a přírubu apod.) nebo již namodelované součásti vzájemně polohovat pomocí posunu, rotace, orientace na bod, na středový bod, rovnoběžně s hranou, kolmo na plochu, rovnoběžně s osou, obráceně či ozrcadlením. Všechny tyto metody jsou obsaženy v nástroji TriBall, který lze libovolně umístit na součásti a orientovat (střed koule TriBallu je řídicím bodem pro polohování). Je zde možné orientovat dvě plochy proti sobě (normály proti sobě nebo ve stejném směru).
Součástí jsou katalogy sloužící k práci s předdefinovanými prvky. Záložka Tools obsahuje spojovací součásti, díry, ozubená kola, ložiska, žebra, profily atd. V ostatních záložkách jsou uloženy např. základní tělesa (koule, šestiúhelníková díra atd.), složitější tvary (např. díra ve tvaru hvězdice), nástroje pro tvorbu animace, různé textury a povrchy renderingu. Katalog je možné rozšířit o uživatelem namodelované prvky. Prvky katalogu použijete pouhým přetažením a umístěním buď do sestavy nebo zakomponováním do součásti.
VBA prostředí (verze 6.2) umožňuje použít většinu vnitřních funkcí programu. Díky tomu lze vytvářet jakkoliv složitá makra, která mohou komunikovat s ostatními aplikacemi pomocí API rozhraní (např. interakce s textovým editorem, databází, AlphaCAMem atp.).
Použití tohoto modeláře je široké. Záleží na uživateli, zda jej využije pro konstrukci strojních součástí, forem, design, vizualizaci nebo animaci 3D těles. Cena tohoto produktu se pohybuje kolem 50 000 Kč. Velmi vhodným doplňkem se pak jeví Rhinoceros - plošný modelář, kterému bylo již v tomto časopise věnováno několik článků. I zde je velmi dobrý poměr cena/výkon - Rhinoceros stojí aktuálně kolem 34 000 Kč.

AlphaCAM

V oblasti CAD/CAM systémů je již řadu let znám program AlphaCAM. Jedná se o CAM systém, který je určen pro frézování, soustružení, drátořez, laser, plazmu, vysekávání a opracování kamene. Bylo by zbytečné se podrobněji rozepisovat o jeho základních vlastnostech. Zaměříme se proto na několik novinek a metod verze pro tříosé frézování. Nejprve je třeba se zmínit o možnostech dokončování za vysoké řezné rychlosti a posuvu. Pro tento způsob obrábění je možné upravit přejezdy mezi jednotlivými třískami jedné dráhy. Dráhu lze prodloužit a připojit k ní rampu, která může být oblouková a pod určitým úhlem, a následně ji pomocí oblouku napojit na sousední dráhu, která bude mít najetí stejného charakteru jako výjezd předchozí třísky. Změna směru pohybu nástroje je vytvořena mimo záběr v materiálu (odstranění nežádoucích dynamických účinků na nástroj). Nejvýhodnější je tato metoda pro klasické řádkování rozměrnějších obecných ploch, které nemají příliš velké rozdíly v Z ose. V programu nově přibyly poloautomatické metody, které rozšiřují funkční vlastnosti starších způsobů obrábění. Jednou z nich je například funkce odstraňující klasický problém při řádkování. Obráběním obecných ploch řádkováním vznikají v místech, která jsou strmá (pod ostrým úhlem vzhledem ke směru obrábění) vlnky zbytkového materiálu. K jejich odstranění je možné použít kombinaci metod "Paralelně strmá místa", což je řádkování ploch, které mají sklon vyšší, než je zadaný uživatelem, a klasického řádkování. Povrch se tak podaří snadno upravit. Zajímavou se jeví možnost použití metody "Řídicí křivky". Jedná se o projekci geometrie nebo dráhy nástroje na plochu, při níž se zohlední tvar aktuálně vybraného nástroje. Takto lze vytvářet různé drážky pro těsnění, které mají konstantní hloubku na obecné ploše nebo dráhy libovolného tvaru promítnuté na ploše. Mezi novinky patří i např. automatické propojení ostrůvků ve stejné Z souřadnici u řádkování, zohlednění tvaru dráhy podle hranice u promítaných kontur nebo obrábění podle ostrůvku uvnitř hranice či rozdělení součásti podle sklonu ploch na separátní oblasti pro obrábění různými metodami.
Cena AlphaCAMu se stanovuje podle vybrané kombinace technologií a jejich dovedností. Nová verze je zajímavá nejen pro současné uživatele, ale i pro ty, kteří CAD/CAM teprve hledají.

MetaCut Utilities

S ohledem na velký objem dat a určitou nepřehlednost NC kódu pro tříosé frézování je vhodné nejen pro dílenskou kontrolu NC kódu použít program MetaCut Utilities - nástupce programu MetaCUT View. Program pracuje na principu postupné kontroly NC kódu a pohybu nástroje vůči předdefinovanému polotovaru řádek po řádku. V případě jakékoliv kolize se zobrazí hlášení a odkaz na daný řádek v kódu, kde ke kolizi dochází. Pracovní oblast programu je rozdělena na okno pro správu nástrojů, pro listování a editaci NC kódu a pro zobrazení obráběného tvaru. Informační lišta slouží pro nastavení velikosti polotovaru, zobrazení aktuálních hodnot dráhy nástroje, pro nastavení rozlišení simulace atd. Uživatel si může nastavit libovolný vstupní formát pro načítaný NC kód (vždy v textové podobě). Dále je možné předdefinovat jednotlivé nástroje nebo je definovat ručně s každým programem. Úprava kolizního NC kódu je jednoduchá a provádí se následujícím způsobem: Po proběhnutí simulace se v informační liště zobrazí číslo chybného řádku, po klepnutí na toto číslo se kurzor myši přesune do okna pro editaci NC kódu na řádek s kolizním pohybem. Zde je již možné upravit například hodnotu Z souřadnice a tak odstranit kolizi. Takto se lze postupně zbavit všech kolizních stavů v NC programu.
Cena produktu se pohybuje kolem 32 000 Kč. Vzájemná datová komunikace mezi všemi programy je bezproblémová a z toho vyplývá, že je výhodné použít je jako ucelený CAD/CAM systém.

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: