Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Úprava kovového odpadu se značkou ŽĎAS
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Úprava kovového odpadu se značkou ŽĎAS

Akciová společnost ŽĎAS Žďár nad Sázavou je dlouholetým výrobcem zařízení na úpravu kovového odpadu. Svým zákazníkům nabízí stroje na různé technologie jeho zpracování: střihání, paketování či briketování.

V posledních letech byl v akciové společnosti ŽĎAS vyráběný sortiment rozšířen o mobilní zařízení pro technologie střihání a paketování, která jsou schopna zpracovat odpad přímo v místě jeho výskytu, což je výhodné z ekonomického i ekologického pohledu. ŽĎAS realizuje dodávky těchto zařízení od projekčního řešení a dodávek na klíč přes kusová zařízení až po servisní opravy, náhradní díly a modernizace zastaralých zařízení.

Nabídka zařízení pro paketování a střihání

V poslední době se zájem trhu soustřeďuje především na menší stroje s minimálními investičními nároky. Na tyto změny reagovali konstruktéři a zákazníkům jsou nabízena zařízení schopná pokrýt všechny jejich požadavky na výkonné, spolehlivé a finančně dostupné výrobky.
V oblasti technologie úpravy kovového odpadu paketováním bylo úsilí směrováno do oblastí, kde je potřeba ekonomického zpracování velkého množství této důležité suroviny velmi žádoucí. Oblastí výskytu velkého množství kovového odpadu jsou lisovny velkých automobilek. Zde se jedná především o plechový odpad z výroby dílů karoserií lisováním. Tyto provozy mají vysoké požadavky na dodávky automatizovaných šrotových hospodářství, zaručujících ekonomické zpracování odstřižků plechu, a to bez jakéhokoliv dopadu na životní prostředí.

Pracoviště s lisy CPS 320

Tato moderní pracoviště garantují všechny požadavky a spolehlivě pracují v nelehkých podmínkách. Soustavou dopravníků je odpad shromažďován do jednoho místa, kde je umístěno pracoviště sestávající z paketovacího lisu, vážicí násypky a skladu hotových paketů. Konstrukce lisu je přizpůsobena skladbě odpadu i požadavku zákazníka lisovat i neshodné díly karoserií. Dávky odpadu se váží, protože někteří odběratelé vyžadují délku paketu v předepsané toleranci. Odpad je lisován do kompaktního paketu ve třech na sobě nezávislých směrech. Slisované pakety jsou vysouvány do skladu paketů. Celý průběh lisování a vážení je zobrazen na displeji řídicího pultu, což je možno použít pro diagnostikování případných chyb. Pracoviště paketovacího lisu CPS 320 je včetně dopravníků a ukládacího jeřábu řízeno z kabiny vybavené řídicími pulty všech ovládaných zařízení a monitory. Ty umožňují sledování dopravní trasy odpadu, plnění vážicí násypky, výstup paketů z lisu i sklad paketů. Lis je umístěn v olejotěsné vaně, schopné pojmout v případě havárie celkový objem oleje v lisu. Pro snadnou kontrolu těsnosti je vana 160 mm nad úrovní podlahy. Základem hydraulické části lisu jsou dva čerpadlové agregáty, které umožňují dosažení času lisování jednoho paketu za 42 s, při nízkém instalovaném výkonu hlavních elektromotorů. Z důvodu nízké hladiny hluku je použito vodní chlazení. Řízení lisu je elektrohydraulické, pouze vážicí násypka se sklápí stlačeným vzduchem. Lis pracuje ve čtyřech různých režimech: automatickém, poloautomatickém, ručním a seřizovacím. Slisované pakety jsou vysouvány do skladu paketů, který tvoří koryta, každé o délce 13 m a úložné kapacitě přibližně 8 tun. Postupné plnění jednotlivých koryt je zajištěno otočným žlabem. Sklad tvoří potřebnou rezervu při výměně železničních vagonů přepravujících pakety do hutí. Celý pracovní cyklus probíhá plně automaticky, s ohledem na maximální pohodlí obsluhy. Výsledným produktem jsou kompaktní pakety se zaručenou hmotností a velikostí. Dva paketovací lisy CPS 320 pracují ve Škodě Auto Mladá Boleslav.

Mobilní paketovací lis CPM 140

Tento lis paketuje lehký objemný kovový odpad s tloušťkou stěny do 4 mm. Jeho nasazení je vhodné především v místech malých sběren. Pracuje nezávisle na elektrické energii, přepravován na místo je tahačem. Lis s pohonem, potrubím a hydraulickou rukou s kabinou je umístěn na třínápravovém návěsu. Odpad zavezený do otevřené lisovací komory se nejprve ruční manipulací bočnicí a víkem stlačí do uzavřeného obdélníkového prostoru a tlačkou se dolisuje. Po otevření bočnice a víka lze vyjmout paket z lisovací komory a zavézt další dávku kovového odpadu. Čerpadla hydraulického pohonu jsou poháněna dieselovým motorem.

Nůžky CNS 630-S

I pro další technologii úpravy kovového odpadu - střihání - jsou k dispozici menší stroje. Moderním a výkonným zařízením, u kterého zákazníci oceňují především spolehlivost, minimální nároky na stavební úpravy při instalaci a snadnou údržbu, jsou nůžky s označením CNS 630-S.
Nůžky mají jednoduchou lisovní skříň a jsou vhodné pro zpracování velkoobjemového lehkého kovového odpadu. Po stlačení bočnicí a víkem je odpad uzavřen do tunelu, ve kterém je pomocí tlačky přesouván pod přidržovač a nože. Pohyb bočnice a víka je řízen ručně, vlastní střihání včetně chodu přidržovače a tlačky probíhá automaticky. Možnost ohřevu oleje v nádrži a umístění silové a elektrické řídicí části do kabiny vytváří předpoklady pro spolehlivý provoz i v zimním období. Celý provoz je vyřešen i z hlediska ochrany životního prostředí.
Nůžky lze ovládat z kabiny, nebo dálkově z kabiny zakládacího jeřábu, případně z kteréhokoliv místa v prostoru pracoviště. Přeprava nůžek je řešena v základních smontovaných celcích, což následně urychlí jejich montáž. Vysoké výkony, snadné ovládání a jednoduchá údržba, to všechno jsou pozitiva těchto nejmenších stacionárních nůžek.

Paketovací a střihací lis CPN 400

Nabídku tvoří dále větší typorozměry paketovacích lisů i nůžek, ale i stroje, v nichž jsou obě tyto technologie zpracování odpadu sloučeny. Paketovací a střihací lis
CPN 400 slouží k úpravě neskladného a rozměrného odpadu s pevností v tahu do 440 MPa jak paketováním, tak také střiháním. Konstrukce stroje dovoluje snadný přechod ze stříhání do paketování a naopak. Pakety i postříhaný odpad odcházejí jedním směrem pod zvednutými nožovými saněmi

Kontejnerové nůžky CNS 400 K

Kontejnerové nůžky na stříhání kovového odpadu CNS 400 K jsou koncepčně zcela novým typem hydraulických nůžek, s vodorovným pohybem přidržovače a nožových saní, s originálním řešením příčného zhušťování šrotu bez pomocných hydraulických mechanismů. Snadnost převážení zajišťuje jejich konstrukční uspořádání s připojovacími rozměry kontejneru podle DIN 30722. Nůžky lze převážet tahačem s nosností 24 t.
Koncepce střižné části dřívějších zařízení byla jednotná ve svislém provedení nožových saní a přidržovače. Koncepce předlisovacího zařízení byla jednotná v použití tlačky pro posuv odpadu do střižné části. Oba tyto principy nové řešení opouští a umožňuje tak maximální zjednodušení funkcí nůžek při zachování možnosti střihání velkoobjemového odpadu (např. karoserie aut) na konstantní délky 420 mm a šířky cca 1000 mm. Výsledkem je vysoká sypná hmotnost nastřihaného odpadu.
Po vyztuženém dnu kontejneru posouvají hydraulické válce nožových saní odpad proti střižné stěně se šípovými noži. Stlačení odpadu před střihem provádí přidržovač s hydraulickým válcem. Krajní šikmé nože saní pomáhají snižovat šířku střihaného odpadu z 1600 na 1000 mm. V zadní části nůžek je umístěn pohon s rozvodem a elektrozařízení.
Zavážení odpadu do nůžek provádí řidič nakladače, který je současně i operátorem nůžek. Z přenosného panelu dálkového ovládání může spouštět jednotlivé operace i automatický chod nůžek. Volbou zkrácených zdvihů nožových saní může zvýšit počet střihů a tím i výkon nůžek při střihání tyčového odpadu. Elektroskříň na boku nůžek obsahuje elektronické řízení, panel pro ovládání dieselagregátu pohonu a ovladače nožových saní a přidržovače.
Všechny funkční plochy nůžek, které jsou namáhány otěrem nebo vysokým měrným tlakem, jsou vyrobeny z plechů Hardox 400. Tyto plechy jsou přivařeny a opracovány v nosné konstrukci, což snižuje hmotnost zařízení, která je limitována nosností tahače. Zvlášť namáhaná místa jsou zhotovena ze zušlechťovaných ocelolitinových odlitků s vysokou vrubovou houževnatostí a vysokou mezí kluzu. Zavážecí komora nůžek je sestavena z dílů spojovaných pery a předepnutými šroubovými spoji. Všechny díly byly počítačově kontrolovány metodou konečných prvků na zadaný počet zatěžovacích cyklů, což zajišťuje vysokou spolehlivost a životnost nůžek při požadované nízké hmotnosti nůžek. K nízké hmotnosti přispívá i koncepčně nový pohon, který má použitu vakuovou nádrž zabraňující kontaktu oleje se vzduchem. To umožňuje použít nádrž s malým obsahem oleje (700 litrů), přestože průtok oleje činí 670 litrů za min. Samomazné třecí lišty nožových saní snižují nároky na údržbu a zvyšují životnost stroje. Regulovatelná vůle mezi noži umožňuje střihat tenké plechy.
Na konstrukční řešení nůžek byla zaregistrována přihláška vynálezu na Úřadě průmyslového vlastnictví v Praze pod číslem PV 1945 - 99.
Princip řešení je založen na úpravě nožových saní, doplněných dvěma shrnovacími hranami, které spolu se šípovým nožem střižné stěny provádí zmenšení šířky střihaného odpadu bez použití přídavných mechanismů. Toto řešení snižuje hmotnost, výrobní náklady, zvyšuje počet střihů v automatickém cyklu a tím i výkon nůžek.
Bezpečnost a hygiena práce jsou zajištěny dle norem ČSN a harmonizovaných norem ČSN EN, se strojem je dodáváno i prohlášení o shodě CE. Nůžky vyhovují všem požadavkům podle ISO 9001. Jsou ovládány z pracovní kabiny nakladače a veškeré nároky na komfort obsluhy a hygienu práce přebírá kabina nakladače. Umístění provozovny musí uživatel volit s ohledem na okolní zástavbu tak, aby hluk nakladače a nůžek nepřekročil povolené hodnoty.
Servisní služby a dodávky náhradních dílů jsou zajišťovány v České republice do 24 hodin, v evropských státech do 48 hodin.
Zařízení pracuje s minerálním hydraulickým olejem na volném prostoru. Při konstrukci hydraulického systému byla provedena opatření zajišťující max. těsnost a bezpečnost proti tlakovému přetížení, čímž jsou minimalizovány možné úniky oleje.
Kontejnerové nůžky byly v roce 2000 vystaveny na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde za své progresivní řešení získaly Zlatou medaili.

Zpracování druhotného atomového odpadu

Zařízení na zpracování druhotného atomového odpadu - lis HDP 2000 - je umístěno v budově a zajišťuje slisování odpadu do zhutněného sudu - briket. Odpad je dopraven v sudech připravených mimo pracoviště. Zařízení, které smontovaný sud zasune do pracovního prostoru lisu, provede perforaci otvorů pro odvzdušnění a sud obepne a zhutní tlakem beranu. Zhutněný sud je vysunut z pracovního prostoru a změřen na odebíracím místě. Řízení celého pracovního cyklu je automatizováno a prováděno v cyklech nebo v částech cyklu. Zařízení bylo vyrobeno dle dokumentace firmy Nukem ze SRN.

Výroba trubkových oblouků

Lis na výrobu trubkových oblouků CXT je určen k hromadné výrobě trubkových oblouků a redukcí protlačováním za tepla dávkovou metodou. Výchozím polotovarem jsou trubkové přířezy. Předností je vysoká výrobnost, přesné nastavení technologických hodnot a možnost jejich rychlé změny. Lis lze použít i pro ohřev přířezů na výrobu redukcí v zápustkových lisech. Je dodáván buď samostatně, nebo řazený v lince, s požadovaným stupněm automatizace.
Trubkové oblouky se tvarují na trnech při elektroindukčním ohřevu. Přířezy jsou nasouvány do přípravné části v době, kdy v pracovní části probíhá protlačování. Po dojetí do koncové polohy pracovního vozíku dojde k reverzaci a rychlému přesunu vozíku do počáteční polohy, následuje pohyb pomocného vozíku s připravenými trubkovými přířezy před pracovní vozík a opakování cyklu.

Hydraulický lis CYAA 1800

Jedná se o speciální zařízení pro linku na výrobu polypropylenových komponentů pro osobní automobily. Plastifikátor, který připravuje lisovaný materiál před vložením do temperovaných forem, dodala americká firma. Na lisu se lisují krycí díly pod podlahy automobilů.
Po založení polotovaru do formy se spustí lis. Beran lisu se odaretuje, pohybuje se přibližovací rychlostí dolů, po najetí na navolenou hodnotu polohy se rychlost sníží na pracovní hodnotu a následuje řiditelný průběh pracovního zdvihu. Po dosažení seřiditelného tlaku se může tlak udržovat po nastavitelnou dobu, kterou lze použít k vychlazení materiálu i nástroje. Spodní polohu lze měřit a použít pro korekci polotovaru. Následuje zpětný uvolňovací pohyb seřiditelnou rychlostí a po najetí na navolenou hodnotu dojde k odsunu zpětnou rychlostí a zaaretování v horní nastavené poloze. Tím je jeden cyklus ukončen a dochází k dalšímu cyklu.

Další články

Ekologie
Technologie spojování/ dělení materiálů
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: