Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Fórum výrobních průmyslníků - 2018

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví.

Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

MM 1_2/2018
Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?


MM 3/2018
Jste spokojeni se stávající dotační politikou státu pro produktové inovace či technologické vybavení, případně jaký jiný způsobe podpory byste ze strany státu, namísot dotačních titulů, přivítali?


MM 4/2018
Co podle vás pomůže zvýšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Jakou nápravu nedostatků, jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury, shledáváte jako klíčové pro další rozvoj podnikání?


MM 5/2018
Jaký má na vaše podnikání vliv státní byrokracie a jak ji vnímáte vy osobně? Můžete případně doložit na konkrétním příkladu z firemního života, kdy jste byli pod tlakem státních úřadů a různých regulací, které jste ze svého pohledu považovali za bezpředmětné?


MM 6/2018
Je typ vaší výroby (klíčový výrobní úsek ve firmě) vhodný k tomu, abyste integrací inteligentních automatizovaných systémů a „chytrých“ technologií on-line propojenými zvýšili její efektivitu provozu? Je to pro vás v této chvílí „na programu dne“, nebo jsou pro vás aktuálnější investice do upgrade výroby?


MM 7_8/2018
Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?


MM 9/2018
Stává se pro vás nedostatek technicky zaměřených pracovníků limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek, případně dokonce ovlivňuje realizaci stávajících? Jakým způsobem minimalizujete tato rizika?


MM 10/2018
Jste 100% závislí na externích dodávkách energií, nebo jste částečně soběstační např. díky kogeneračním jednotkám, rekuperacím, využíváním alternativních zdrojů či jiných způsobů výroby energie? Jakých ročních úspor cca dosahujete? Jedná se o rentabilní investice z pohledu ekonomiky vaší firmy?


MM 11/2018
Které výrobní postupy nebo technologie, které ve vaší firmě používáte, jsou nyní na okraji vašeho odborného zájmu a ekonomické efektivity, a uvažujete, že budou odstraněny a nahrazeny modernějšími? Jakými?


MM 12/2018
S jakými ekonomickými výsledky uzávíráte letošní rok a jaký vývoj očekáváte v roce příštím?

 

Sledujte nás na sociálních sítích: