Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Všeobecné obchodní podmínky


Objednání inzerce

 1. Společnost MM publishing, s.r.o. (dále jen "vydavatelství") je vydavatelem titulu MM Průmyslové spektrum, ve kterých je na základě obchodní objednávky mezi zadavateli inzerce a vydavatelstvím uveřejňována za úplatu inzerce zadavatelů.
 2. Inzercí se rozumí jak standardní plošná inzerce, tak vklady a všívání, a dále i v krajním případě PR články. Vydavatelství si vyhrazuje právo označit, v souladu se zákonem, uveřejněné PR články jako placená inzerce, komerční prezentace apod. Podmínkou pro uveřejnění těchto PR článků je, že nebudou mít podobu redakčních stran (zejména zalomení, fonty, barvy, perex apod.).
 3. Objednávka inzerce musí obsahovat následující náležitosti:
  1. úplný název zadavatele dle výpisu z obchodního rejstříku;
  2. sídlo zadavatele, tj. fakturační adresu a dále korespondenční adresu;
  3. IČO, DIČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, bankovní spojení;
  4. dále pak kontaktní osobu zadavatele včetně čísla telefonu a faxu;
  5. název titulu, do kterého je inzerát objednán (v případě, že je inzerát objednán do některé z tematických příloh je nutné uvést název této přílohy);
  6. datum uveřejnění inzerátu;
  7. rozměr a cenu inzerátu včetně případné nárokované slevy a/nebo agenturní provize.
   Tuto objednávku je nutné doručit písemně. Písemnou objednávkou se rozumí také doručení objednávky faxem.
 4. Kompletně a správně vyplněnou objednávku inzerce potvrdí vydavatelství písemně. Písemným potvrzením se rozumí také potvrzení faxem. Písemné potvrzení objednávky bude vycházet z ceníku inzerce požadovaného tiskového média a bude obsahovat údaje o rozsahu zadané inzerce, datu expedice, názvu titulu, ve kterém bude inzerce uveřejněna, a ceně inzerce (včetně vyčíslení všech slev, příplatků a/nebo agenturní provize). Pokud zadavatel inzerce neobjedná konkrétní rozměr, umístění a termín inzerátu, přenáší tuto volbu na vydavatelství s tím, že uhradí cenu inzerátu podle skutečně realizovaného inzerátu.
   

Právo odmítnutí inzerátu

 1. Vydavatelství si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zakázky, jestliže grafická nebo textová podoba inzerátu je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, s dobrými mravy a zvyklostmi, poškozuje nebo by mohla poškodit dobré jméno nebo zájmy vydavatelství.
 2. Vydavatelství není povinno odmítnutí takovéto zakázky odůvodňovat a odmítnutí zakázky zadavateli inzerce pouze písemně oznámí. Taková zakázka může být odmítnuta i později, pokud by důvody pro její nepřijetí byly zjištěny teprve dodatečně.
 3. Vydavatelství si vyhrazuje právo stornovat již přijatou a potvrzenou objednávku zadavatele v případě, že je tento v prodlení s úhradou svých závazků déle než 30 dní za dříve poskytnutou inzerci ze strany vydavatelství MM publishing, s.r.o. v jeho titulu.
 4. Vydavatelství neodpovídá za případné škody vůči zadavateli inzerce, pokud zveřejnění inzerátu odmítne z výše uvedených důvodů.
   

Podklady pro inzerci

 1. Vydavatelství poskytuje běžnou kvalitu tisku inzerce obvyklou pro daný titul, danou i kvalitou dodaných podkladů. Zadavatel inzerce akceptuje barevnou změnu oproti chemickému nátisku, která odpovídá technologii tisku daného periodika. Vydavatelství neodpovídá za vady způsobené chybnými podklady dodanými zadavatelem inzerce. V případě, že vydavatelství takto chybné podklady odhalí a bude to časově možné, vyžádá si od zadavatele podklady nové bezchybné. V opačném případě, kdy nebudou dodány nové bezchybné podklady nebo již nebude z časových důvodů možné podklady vyměnit, není zadavatel inzerce oprávněn uplatňovat jakékoli nároky na reklamaci.
 2. Zadavatel inzerce ručí za včasné dodání bezchybných tiskových podkladů (tiskové PDF - soubory ve formátu PDF pro tisk musí obsahovat všechny použité fonty a ořezové značky + 4 mm spad; TIFF - 1:1, rozlišení 400 dpi; JPEG - 1:1, rozlišení 400 dpi) v souladu s platnými technickými specifikacemi a nese plně náklady na jejich zhotovení.
 3. V případě výroby inzerátu prostřednictvím DTP studia vydavatelství, na základě podkladů dodaných jiným způsobem, než je uvedeno v bodu 2, účtujeme příplatek 5% z ceny inzerce.
 4. Součástí podkladů inzerce dodaných zadavatelem inzerce může být chemický nátisk. V případě, že zadavatel netrvá na přesné reprodukci barev, stačí pouze digitální nátisk ve velikosti 1:1. Datum a čas uvedený v hlavičce souboru s dodanými podklady inzerce musí souhlasit s hlavičkou uvedenou na nátisku. Pokud údaje nesouhlasí nebo není-li nátisk dodán vůbec, není vydavatel odpovědný za obsah a správnou kvalitu inzerátu.
 5. Vydavatelství není povinno uchovávat ani vracet inzertní podklady.
 6. Zadavatel inzerce odpovídá za obsah a právní přípustnost dodaných textových a obrazových předloh a zbavuje vydavatelství případných nároků učiněných ze strany třetích osob. Vydavatelství v tomto směru není povinno jakkoli prověřovat, zda uveřejněná inzerce zadavatele nepoškozuje či nepoškodí práva a oprávněné zájmy třetích osob.
   

Reklamace inzerce

 1. Zadavatel inzerce je povinen reklamovat případné vady uveřejněného inzerátu výhradně písemně do 30 dnů po expedici inzerátu, jinak jeho práva zanikají.
 2. V případě, že dojde k podstatnému snížení informační hodnoty inzerátu, nebo je prokazatelně poškozeno dobré jméno zadavatele inzerce/klienta, má tento nárok na snížení ceny nebo na uveřejnění opraveného inzerátu.
 3. Pokud bude uveřejnění náhradního inzerátu již bezpředmětné, může zadavatel inzerce žádat snížení ceny, a to max. do výše hodnoty vadně uveřejněného inzerátu. Vydavatelství odpovídá pouze za prokázané vady uveřejněného inzerátu.
 4. Při uveřejňování opakovaných inzerátů je zadavatel inzerce povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevila tatáž chyba, aniž by byla tato chyba bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámena vydavatelství.
   

Platební podmínky

 1. Ceny inzerce jsou stanoveny v souladu s platnými ceníky tiskových médií, ve kterých je inzerce uveřejněna.
 2. Zadavatel inzerce uhradí cenu inzerátu na základě faktury vystavené vydavatelstvím převedením příslušné částky na účet uvedený na faktuře. Tuto fakturu vydavatelství vystaví do 5 dnů od expedice titulu, v kterém je uveřejněna příslušná inzerce.
 3. Faktura vydavatelství je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení. Spolu s fakturou zasílá vydavatelství každému zadavateli inzerce dokladový výtisk titulu, ve kterém vyšel jeho inzerát. Zadavatelům inzerce agenturám zasílá vydavatelství dva dokladové výtisky.
 4. Při prodlení zadavatele se zaplacením ceny za inzerci jsou vydavatelstvím účtovány úroky z prodlení ve výši 0,05 procenta z ceny inzerce za každý den prodlení.
 5. Při nedodržení splatnosti faktury má vydavatelství právo neuveřejnit další i již objednanou a potvrzenou inzerci až do doby zaplacení dlužné částky.
 6. Vydavatelství si vyhrazuje právo na zaplacení zálohy na cenu inzerce před jejím uveřejněním, a to až do výše 100 % ceny inzerce. U zadavatele inzerce, který vstupuje do obchodního vztahu s vydavatelstvím poprvé, je požadována záloha předem ve výši 100 % na první tři objednané inzeráty. Na tyto inzeráty bude vystavena proforma faktura se splatností 14 dní před termínem uveřejnění inzerce. V případě, že nedojde k úhradě, vyhrazuje si vydavatelství právo inzerci neuveřejnit.
   

 Storno inzerce

 1. Storno inzerce podléhá následujícím poplatkům. Pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci do 4 týdnů před zveřejněním inzerátu, neplatí žádný storno poplatek. Pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci po uzávěrce tiskových podkladů (specifikováno v platném ceníku pro dané období) hradí 100 % ceny inzerátu. Stornování je nutné učinit výlučně písemnou formou.
 2. Z naléhavých důvodů lze provést storno i telefonicky. V tomto případě však musí být do 24 hodin potvrzeno písemně.
 3. V případě storna má vydavatelství právo požadovat vrácení slev za opakování nebo za finanční objem, na které pozbyl zadavatel inzerce tímto stornem právo.
   

Závěrečná ustanovení

Zadavatel inzerce byl s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MM publishing, s.r.o., řádně seznámen, souhlasí s nimi a tento souhlas svou inzertní zakázkou stvrzuje.

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích: