Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Za dosavadní existenci vydavatelství MM publishing jsme podporovali a stále podporujeme celou řadu charitativních, vzdělávacích a osvětových aktivit. Jsme hrdými partnery prospěšných projektů a s respektem a pokorou přistupujeme k jejich činnostem.


 
Dobrý Anděl je nadace, jejímž posláním je finanční podpora rodin, v nichž dítě či rodič onemocní onkologickým nebo jiným závažným onemocněním. Veškeré získané finanční prostředky od dárců jsou na počátku každého kalendářního měsíce rozděleny rovným dílem mezi potřebné rodiny. Všechny provozní náklady jsou hrazeny ze soukromých financí zakladatelů a dalších filantropů.

Naše vydavatelství pomáhá šířit myšlenku Dobrého anděla také mezi strojaře prostřednictvím bezplatné inzerce v časopise i na webu. Je nám ctí podporovat tento smysluplný projekt.

https://www.dobryandel.cz/
 

Nadace ZET globálního profesora Milana Zeleného byla založena s cílem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících ekonomikách. Šéfredaktor Roman Dvořák je pověřen agendou komunikace a PR nadace. V rámci našich vydavatelských a konferenčních aktivit šíříme myšlenky nadace mezi odbornou veřejnost, iniciujeme vzájemná partnerství.

MM publishing se stalo partnerem nadace pro publikování knih prof. Milana Zeleného.

http://zetfoundation.com/cs/nadace-zet/
  
Každý koš pomáhá je sdružením lidí, kteří milují basketbal a chtějí pomáhat těm, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Od roku 2007 již sdružení pomohlo ve spolupráci s ligovými kluby, Českou basketbalovou federací, ale třeba i s týmy a jedinci v menších městech několika desítkám lidí.

Naše vydavatelství podpořilo tento projekt finančním darem.

http://kazdykospomaha.cz/
 


 


Konto bariéry je stěžejní projekt Nadace Charty 77, který nepřetržitě běží od roku 1992, jehož cílem je zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáhá nejen s řešením kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů či škol, ale také se vzděláváním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.

Naše vydavatelství přispělo na pořízení neuro-stimulátoru WalkAaide  vybranému handicapovanému klientovi finančním darem.

https://www.kontobariery.cz/nadace.aspx
 

Nadace Naše dítě pomáhá již od roku 1993 dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytuje bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně a snaží se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí.

Naše vydavatelství podporovalo šíření myšlenek nadace bezplatným poskytováním reklamního prostoru v časopise MM Průmyslové spektrum i na webu.

http://www.nasedite.cz/
 

Cebrebrum – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin je spolek, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Naše vydavatelství podporovalo činnost sdružení propagací v časopise v rámci bezplatné inzerce i finančními dary.

http://www.cerebrum2007.cz/
 Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu zaměřený na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Naše vydavatelství přispělo tomuto projektu finančním darem.

http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/
 


 

Jana Zahálková je naše bývalá kolegyně, která stála u prvopočátků MM Průmyslového spektra na českém trhu. Jana se dostala do složité životní situace a naše vydavatelství jí přispělo na pořízení funkčního elektrického neuro-stimulátoru WalkAide, díky němuž se její zdravotní stav podařilo stabilizovat.

https://www.facebook.com/jana.zahalkova.73
  
Dětský domov Humpolec
Dětský domov  byl postaven městem Humpolec místo bývalého sirotčince a zahájil provoz v roce 1942. V současné době je zde umístěno 32 dětí ve 4 rodinných heterogenních skupinách, t. j. maximálně 8 dětí v jedné rodinné buňce. Jedná se o děti se syndromem CAN /děti zanedbávané, zneužívané, týrané/ a s počínajícími výchovnými problémy /průvodní jev syndromu/. Dětský domov v žádném případě nechce a nemůže nahradit dětem fungující rodinu. Děti pobývají v zařízení pouze po tu dobu, než si původní rodina upraví poměry tak, aby se dítě mohlo vrátit, nebo se podaří najít pro dítě rodinu náhradní.

Naše vydavatelství poskytlo tomuto domovu finanční dar.

http://ddhumpolec.cz/
 


 
Inženýrská akademie České republiky sdružuje členy, jejichž společným zájmem je podpora a rozvíjení technických disciplín, technického rozvoje, technického vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech s cílem uspokojovat technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Hlavní činností IA ČR je výzkum a vývoj v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce.

Naše vydavatelství je již řadu let hrdým partnerem IA ČR – publikuje aktuální zpravodajství ze dění v IA ČR a podporuje ji také finančními dary. Šéfredaktor Roman Dvořák byl v roce 2015 jmenován do Rady IA CŘ – jejího nejvyššího orgánu a přímo se tak podílí na směřování této renomované organizace, která se řadí po boku takových věhlasných akademií, jako je anglická Royal Academy of Engineering či The Engineering Academy of Japan a desítky dalších.

Od roku 2015 je udělována Čestná cena IA ČR za nejlepší příspěvek MM Science Journal, kterou přebírá autor vítězného článku v rámci tradičního slavnostního večera spojeného s předáváním cen IA ČR v Betlémské kapli v Praze.

http://www.eacr.cz/cs/
 


 
Zlaté medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
Naše vydavatelství je již tradičním mediálním partnerem tohoto největšího strojírenského veletrhu ve střední Evropě. Vedle toho se aktivně zapojuje do výběru vítězných exponátů prestižních cen Zlatá medaile, které jsou předávány během slavnostního zahájení veletrhu v brněnské Rotundě. Roman Dvořák je dlouholetým členem hodnotící komise Zlatých medailí a spolutvůrcem nové koncepce udílení.

Redakce MM Průmyslového spektra od roku 2006 předává ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství a vyznamenané uvádí do Síně slávy strojařů. Toto ocenění je nerozlučně spjato s výše zmíněným slavnostním večerem zahájení strojírenského veletrhu. Jeho historie sahá již do roku 2006, kdy redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum přišla s ideou systematicky oceňovat odborníky, kteří se za svůj profesní život zásadním podílem zasloužili o rozvoj technického oboru, ve kterém působili či nadále stále působí.

http://www.bvv.cz/msv/msv-2017/zlata-medaile/, http://www.mmspektrum.com/drzitele-oceneni.html
 Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT v Praze je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby průmyslu obráběcích a tvářecích strojů v ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Naše vydavatelství s centrem již řadu let aktivně spolupracuje a informuje čtenáře MM Průmyslového spektra o aktuální činnosti a výsledcích práce této výzkumné základny. Roman Dvořák je vedoucí Kontrolního výboru Centra kompetence Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii.

http://www.rcmt.cvut.cz/


 
Technologická agentura ČR

Technologická agentura zabezpečuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na účelovou podporu programových projektů výzkumu, vývoje a inovací a zadávání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Naše vydavatelství dlouhodobě spolupracuje s Technologickou agenturou, pravidelně publikuje aktuální informace týkající se probíhajících programů. Roman Dvořák je aktivním členem hodnotící komise Rady programu Centra kompetence.

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/centra-kompetence.html
 Budoucnost české výroby

Tato iniciativa vznikla z impulsu společnosti Autodesk a propojuje důležité oborové hráče z celé České republiky. Klade si za cíl odstraňovat překážky, které stojí v cestě
produktivitě a inovacím, a chce zvyšovat konkurenceschopnost českého designu a výroby. Šéfredaktor Roman Dvořák byl společností Autodesk osloven k aktivnímu zapojení do vytváření této iniciativy. V současné době zde aktivně spolupracuje přes deset subjektů, které svým přístupem reagují na přicházející éru změn  - internet věcí, aditivní výroba, robotika či strojové učení.
 
K produktivitě, procesům či inovacím již nemůžeme přistupovat tak, jak jsme to dělali doposud. Této výzvě čelíme společně. I na tomto místě nabízíme návštěvníkům portálu www.mmspektrum.com, aby se aktivně zapojili. Otevřou se vám dveře k nejnovějším technologiím, zapáleným studentům z předních českých univerzit i klíčovým oborovým zdrojům. Navíc budete na akcích organizovaných po celé republice potkávat kolegy z oboru. Přidejte se k nám a začněte hned teď zvyšovat svoji konkurenční výhodu.

Více na http://www.budoucnostceskevyroby.cz/
 


 
Česká inovace je nezisková organizace poskytující služby určené k podpoře českého průmyslu, začínajících projektů a technologických společností. Každoročně vyhlašuje celonárodní soutěž o nejlepší inovativní nápady, projekty a realizovaná řešení v několika různých kategoriích. Festival Česká inovace je událostí s celorepublikovým významem, který se v následujících letech koná v jednotlivých krajích ČR s přesahem do přeshraničních regionů. Hlavním cílem festivalu je maximální propojení lidí z průmyslového sektoru, akademické sféry, veřejné správy a start up prostředí.

Naše vydavatelství se altivně podílí na všech výše uvedených aktivitách České inovace. Šéfredaktor Roman Dvořák zasedá v porotě pro hodnocení nominací v oblasti VaV pro praxi. Všichni, kdo v České inovací působí, jsou přesvědčeni, že inovace jsou cestou k lepšímu životu.

https://www.ceskainovace.cz/
 IPA Slovakia je poradenská firma založená prof. Jánem Košturiakem, jejímž posláním je poskytování komplexních řešení pro dlouhodobé zvyšování výkonnosti výrobních a servisních společností bez rozdílu odvětví. IPA Slovakia nabízí rozvojové programy, exkurze, expertní programy, semináře a konference.

Naše vydavatelství dlouhodobě spolupracuje s IPA Slovakia, jsme pravidelnými mediálními partnery akcí a publikujeme odborné články prof. Košturiaka.

https://www.ipaslovakia.sk/
  

Sinumerik Cup – Putovní pohár partnerských škol Siemens je soutěž studentů středních průmyslových škol v oblasti programování obráběcích strojů, kterou iniciovala Eva Klocová ze společnosti Siemens. Do soutěže jsou zapojeny tři partnerské školy z Mohelnice, Domažlic a Jičína. Cílem je podpořit spolupráci mezi studenty a vzbudit jejich zájem o danou problematiku.

Naše vydavatelství je tradičním mediálním partnerem akce.

https://www.youtube.com/watch?v=gyZz5nnAGxE
  
Svaz strojírenské technologie je zájmové sdružení výrobců a dodavatelů strojírenské techniky působící v ČR již od počátku 90. let minulého století. Cílem sdružení je podpora inovačních aktivit v oboru obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a jejich technologií a podpora konkurenceschopnosti členských podniků SST.

Naše vydavatelství je dlouholetým partnerem Svazu, informuje své čtenáře o aktuálním dění a také spolupracuje při realizaci propagačních tiskovin a katalogů Svazu.

https://www.sst.cz
  
VŠB-TU v Ostravě, obor Průmyslové inženýrství
Na ostravské VŠB-TU se podařilo s přispěním Romana Dvořáka zrealizovat a úspěšně zakreditovat magisterský studijní obor Průmyslové inženýrství, jenž donedávna na tuzemských vysokých školách technického zaměření zcela chyběl. Koncepce programu studia prošla velmi pečlivou přípravou, byla diskutována s desítkami zástupců strojírenských firem a nadefinována na základě požadavků vzešlých od zástupců praxe.

https://www.vsb.cz/cs/chci-studovat/studijni-program/prumyslove-inzenyrstvi_bd57-829

Rok průmyslu a technického vzdělávání byl vyhlášen v roce 2015 Svazem průmyslu a dopravy ČR. Cílem bylo nastartovat celospolečenské změny ve vnímání průmyslu a technických oborů, podpořit a posílit zapojení firem do spolupráce se školami a vzdělávacími zařízeními a zahájit diskusi o systémových změnách ve vzdělávání.

MM Průmyslové spektrum bylo mediálním partnerem kampaně a poskytlo v rámci osvěty oboru celou řadu odborných příspěvků.

http://www.nuv.cz/pospolu/rokprumyslu


 

Sledujte nás na sociálních sítích: