Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Výběr obráběcích a chladicích kapalin pro těžkoobrobitelné materiály

07. 11. 2001

Výběr a kvalita chladicích a obráběcích kapalin má výrazný vliv na proces obrábění. Tato všem dobře známá pravda platí bezezbytku i pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů.

Grafit jako průmyslová kapalina

07. 11. 2001

Kdo se zabývá zušlechťováním grafitu, musí o tomto minerálu vědět vše. To platí od zajišťování suroviny přes výrobu finálních produktů až ke kontrole kvality.

Údržba pro 21. století

07. 11. 2001

Kvalitní mazací či hydraulický systém a zejména čistý olej jsou důležité předpoklady, které vedou ke snižování opotřebení strojních dílů. Od doby, kdy začalo používání prvních hydraulických systémů v různých průmyslových odvětvích, jsou známé chronické problémy spojené s poruchami hydrauliky.

Technologické kapaliny a strojírenství - kam směřuje tato oblast

07. 11. 2001

Při obrábění a tváření materiálů ve strojírenství jsou používány chladicí mazací prostředky, obvykle kapaliny, různých vlastností. Můžete nám říct, kam směřuje vývoj v oblasti těchto kapalin?

Centrální mazací systémy

07. 11. 2001

Centrální mazací systémy jsou soubory zařízení a slouží k dopravě mazacích prostředků do třecích ploch strojů a strojních zařízení za účelem snížení třecí síly a intenzity opotřebení.

Plasty v těžkém strojírenství

07. 11. 2001

Použití plastů v těžkém strojírenství má ve srovnání s jinými strojírenskými odvětvími, orientovanými především do oblasti spotřebního zboží, své zvláštnosti. Jde většinou o aplikace podrobené velmi náročným provozním podmínkám - vysokému mechanickému namáhání včetně dynamického, vysokým teplotám, vlivu chemikálií, prašnému prostředí a často i povětrnostním vlivům.