Témata

Řízení podniku podle ROI

Míra zhodnocování kapitálu se v angličtině obecně nazývá Return on Investment, ve zkratce ROI. Hodnotu této veličiny je tedy třeba maximalizovat. Omezení při realizaci cíle, v jejichž rámci by se podniky měly pohybovat, jsou zdravotní, ekologická a sociální a jsou obsažena v legislativě států či nadstátních seskupení.
Vztah managementu podniků k těmto omezením by měl být vstřícný. Pozitivní limity při naplňování cíle vytvářejí lidé a prostředí. Příkladným firmám v přístupu k lidem a prostředí se to zpravidla vyplácí, zjištěná překračování, a tím spíše podvody, jsou naopak nezřídka tvrdě pokutovány a vždy poškozují pověst firem.

Řízení podniků podle ROI

Během loňského roku jsme v celkem osmi částech seriálu prezentovali na stránkách MM Průmyslového spektra nejen manažerské obci, ale i dalším zájemcům z řad průmyslových podniků a akademických i profesních institucí podstatu potřeby maximálního zhodnocování kapitálu ROI (Return on Investment).

Rozhovor s autory seriálu PPROI

10. 02. 2017
Roman Dvořák

Počínaje květnem loňského roku 2016 jsme v celkem osmi částech seriálu prezentovali na stránkách MM Průmyslového spektra nejen manažerské obci, ale i dalším zájemcům z řad průmyslových podniků a akademických i profesních institucí podstatu potřeby maximálního zhodnocování kapitálu a důvody k tomu vedoucí. (Míra zhodnocování kapitálu, angl. Return on Investment, nebo-li ROI). Autory byli profesor Milan Matějka a ing. Petr Zavoral, kteří informační systém PPROI integrují do výrobních podniků. Tento rozhovor by měl přiblížit dílčí milníky na cestě obou pánů, která je přivedla až do současného stádia.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Řízení podniku podle ROI, Část 8. závěrečná - Znalostní výzva

Seriál článků v tomto časopise, který jsme v loňském roce věnovali řízení podniku podle ROI, vyvolal mnoho ohlasů z různých podniků a několik i z akademické sféry. Nejvíc reakcí z praxe se týkalo tristní situace v plánování výroby podle ERP systémů. Na články reagovali i pracovníci finančních útvarů.

Řízení podniku podle ROI, 7. část - architektura informačního systému PPROI

Švýcar Le Corbusier, považovaný za největšího architekta 20. století, charakterizoval architekturu jako „umění a praxi budování struktur“. To je aktuální i pro architekturu podnikových informačních systémů, kterou určují záměry jejích tvůrců a schopnosti je prakticky ztvárnit. Limitováni existující architekturou tvůrci IS nejsou – mohou „stavět na zelené louce“. Struktury architektury ERP systémů, vztahující se k výrobním procesům, zčásti 50 let, zčásti 100 let staré, jsou velkou brzdou rozvoje podniků. Pro podstatné zkvalitnění řízení a zvýšení výkonnosti podniků nestačí ani nadstavby nad touto základnou. Nutná je architektura s novými základními struktruami, do nichže se promítají treny vědy třetího milénia.

Řízení podniku podle ROI, 6. část - Příčinné řízení ROI vrcholovým managementem

Hlavní faktory ROI (Return on Investment – výnosnost investic), slévající se do této přirozené komplexní míry efektivnosti podnikání, může a měl by mít pod celkovou kontrolou vrcholový management podniku (zejména CEO a CFO). Znalostním základem by měla být perfektní orientace v ekonomických veličinách, jejich obsahu, vlastnostech a vazbách – v zájmu relevantního číselného určování a sledování plnění úkolů přímo řídicích útvarů. Informační systém podniku by měl poskytovat úplná, správná a včasná data. Z těchto hledisek rozvineme a doplníme hlavní myšlenky předchozích částí seriálu.