Témata

Partnerství

Za dosavadní existenci vydavatelství MM publishing jsme podporovali a stále podporujeme celou řadu charitativních, vzdělávacích a osvětových aktivit. Jsme hrdými partnery prospěšných projektů a s respektem a pokorou přistupujeme k prezentaci a osvětě jejich činnosti.


Dobrý anděl

Dobrý anděl je nadace, jejímž posláním je finanční podpora rodin, v nichž dítě či rodič onemocní onkologickým nebo jiným závažným onemocněním. Veškeré získané finanční prostředky od dárců jsou na počátku každého kalendářního měsíce rozděleny rovným dílem mezi potřebné rodiny. Všechny provozní náklady jsou hrazeny ze soukromých financí zakladatelů a dalších filantropů.

Naše vydavatelství pomáhá šířit myšlenku Dobrého anděla také mezi strojaře prostřednictvím bezplatné inzerce v časopise i na webu. Je nám ctí podporovat tento smysluplný projekt.

Více informací o Dobrém andělu naleznete zde.


Dobré víly dětem

Objetí je víc než hračka. V České republice je téměř 8000 dětí v ústavní péči. Většina z nich je citově deprimovaná, proto potřebují lásku a objetí. Dobré víly již šestým rokem pomáhají dětem ze čtyř středočeských dětských domovů. Setkání probíhají pravidelně každý týden. Dobré víly znají děti, jejich potřeby a přání, dávají dětem svůj čas, lásku a pozornost. Organizují pro ně víkendové akce nebo prázdninový kemp. Cílem je rozšířit tuto bohulibou činnost i do dalších dětských domovů v České republice. 

Naše vydavatelství pomáhá propagovat tento projekt formou bezplatné inzerce v časopise i na webových stránkách. Těší nás, že můžeme pomoci. 

Více informací o projektu naleznete zde.


Křesťanský sbor – křesťané Pelhřimov

Jedná se o křesťanské společenství, jehož členové žijí podle Bible a Kristova učení. Pořádají bohoslužby, Biblické a modlitební večery, do jejich činnosti patří také publikace knih s křesťanskou tématikou, realizace dětských letních kempů s výukou angličtiny či provozování Malého muzea Bible ve Starém Pelhřimově č. 45. Srdečně zveme k návštěvě. 

V současné době poskytují volné ubytovací kapacity uprchlíkům z Ukrajiny prchajícím před válkou včetně veškerého servisu v praktických záležitostech i psychologické a duchovní pomoci. 

Naše vydavatelství souzní s výše uvedenými myšlenkami a hodnotami a podporuje činnost Křesťanů Pelhřimov finančně. 

Více informací zde.


Debra

Debra je pacientská organizace, která usnadňuje život lidem s tzv. nemocí motýlích křídel. Poskytuje odborné poradenství, šíří informace o nemoci a možnostech léčby a propojujeme pacienty a jejich rodiny z celé ČR. Úzce spolupracujeme s týmem odborníků specializovaného centra pro léčbu této nemoci při FN Brno.

Naše vydavatelství pomáhalo propagovat aktivity Debry prostřednictvím bezplatné inzerce v časopise. 

Více informací naleznete zde


Nadace ZET

Nadace ZET globálního profesora Milana Zeleného byla založena s cílem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících ekonomikách. Šéfredaktor Roman Dvořák byl pověřen agendou komunikace a PR nadace. V rámci našich vydavatelských a konferenčních aktivit šíříme myšlenky nadace mezi odbornou veřejnost, iniciujeme vzájemná partnerství.

MM publishing se stalo partnerem nadace pro publikování knih prof. Milana Zeleného. Více informací naleznete zde.


Konto bariéry

Konto bariéry je stěžejní projekt Nadace Charty 77, který nepřetržitě běží od roku 1992, jehož cílem je zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Pomáhá nejen s řešením kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů či škol, ale také se vzděláváním a pracovním uplatněním lidí s handicapem.

Naše vydavatelství přispělo na pořízení neuro-stimulátoru WalkAaide  vybranému handicapovanému klientovi finančním darem.

Více informací naleznete zde.


Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá již od roku 1993 dětem týraným, zneužívaným, mentálně i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci. Kromě přímé finanční podpory ohrožených dětí a organizací, které děti chrání, poskytuje bezplatné právní poradenství, tvoří osvětové kampaně a snaží se prosazovat legislativní změny k lepší ochraně dětí.

Naše vydavatelství podporovalo šíření myšlenek nadace bezplatným poskytováním reklamního prostoru v časopise MM Průmyslové spektrum i na webu.

Více informací naleznete zde.


Cerebrum

Cebrebrum – Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin je spolek, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.

Naše vydavatelství podporovalo činnost sdružení propagací v časopise v rámci bezplatné inzerce i finančními dary.

Více informací naleznete zde


Každý koš pomáhá

Každý koš pomáhá je sdružením lidí, kteří milují basketbal a chtějí pomáhat těm, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Od roku 2007 již sdružení pomohlo ve spolupráci s ligovými kluby, Českou basketbalovou federací, ale třeba i s týmy a jedinci v menších městech několika desítkám lidí.

Naše vydavatelství podpořilo tento projekt finančním darem.

Více informací naleznete zde.


Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu zaměřený na pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.

Naše vydavatelství přispělo tomuto projektu finančním darem a dobrovolnickou činností při organizaci Běhu pro Světlušku.

Více informací naleznete zde.


Inženýrská akademie ČR

Inženýrská akademie České republiky sdružuje členy, jejichž společným zájmem je podpora a rozvíjení technických disciplín, technického rozvoje, technického vzdělávání a výzkumu, vývoje a inovací v těchto oblastech s cílem uspokojovat technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Hlavní činností IA ČR je výzkum a vývoj v oblasti techniky, technologií, inovací, technického vzdělávání a mezinárodní spolupráce.

Naše vydavatelství je již řadu let hrdým partnerem IA ČR – publikuje aktuální zpravodajství ze dění v IA ČR a podporuje ji také finančními dary. Šéfredaktor Roman Dvořák byl v roce 2015 jmenován do Rady IA CŘ – jejího nejvyššího orgánu a přímo se tak podílí na směřování této renomované organizace, která se řadí po boku takových věhlasných akademií, jako je anglická Royal Academy of Engineering či The Engineering Academy of Japan a desítky dalších. V současné době je Roman Dvořák víceprezidentem IA. 

Od roku 2015 je udělována Čestná cena IA ČR za nejlepší příspěvek MM Science Journal, kterou přebírá autor vítězného článku v rámci tradičního slavnostního večera spojeného s předáváním cen IA ČR v Betlémské kapli v Praze.

Více informací naleznete zde

Zlaté medaile Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Naše vydavatelství je již tradičním mediálním partnerem tohoto největšího strojírenského veletrhu ve střední Evropě. Vedle toho se aktivně zapojuje do výběru vítězných exponátů prestižních cen Zlatá medaile, které jsou předávány během slavnostního zahájení veletrhu v brněnské Rotundě. Roman Dvořák je dlouholetým členem hodnotící komise Zlatých medailí a spolutvůrcem nové koncepce udílení.

Redakce MM Průmyslového spektra od roku 2006 předává ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství a vyznamenané uvádí do Síně slávy strojařů. Toto ocenění je nerozlučně spjato s výše zmíněným slavnostním večerem zahájení strojírenského veletrhu. Jeho historie sahá již do roku 2006, kdy redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum přišla s ideou systematicky oceňovat odborníky, kteří se za svůj profesní život zásadním podílem zasloužili o rozvoj technického oboru, ve kterém působili či nadále stále působí.


Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT v Praze

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT v Praze je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby průmyslu obráběcích a tvářecích strojů v ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Naše vydavatelství s centrem již řadu let aktivně spolupracuje a informuje čtenáře MM Průmyslového spektra o aktuální činnosti a výsledcích práce této výzkumné základny. Roman Dvořák je zpravodajem TA ČR pro projekt Národní centra kompetence, jehož je RCMT členem. 

Více informací naleznete zde.

Technologická agentura ČR

Technologická agentura zabezpečuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na účelovou podporu programových projektů výzkumu, vývoje a inovací a zadávání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Naše vydavatelství dlouhodobě spolupracuje s Technologickou agenturou, pravidelně publikuje aktuální informace týkající se probíhajících programů. Roman Dvořák je členem rady několika programů Technologické agentury ČR včetně Národního centra kompetence.

Více informací naleznete zde.

Technologické centrum AV ČR

Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

MM Průmyslové spektrum je tradiční partner Technologického centra při prezentaci výsledků jeho činnosti. 

Více informací naleznete zde.

CzechTrade

Agentura CzechTrade je již od svého založení v roce 1997 partnerem českých firem na cestě k jejich zahraničním exportním a investičním úspěchům. Jedná se o národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.

CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují profesionálové v ČR a hlavně v zahraničních kancelářích. Výsledkem je komplexní exportní podpora, která je maximálně rychlá a především snadno dostupná pro české firmy.Nejvýznamnější přidanou hodnotou spolupráce s CzechTrade jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti zahraničních zástupců agentury, jejichž výsledkem je prokázaná úspora času, nákladů a minimalizace rizik spojených s mezinárodním obchodem.

MM Průmyslové spektrum spolupracuje s CzechTrade při prezentaci konkrétní činnosti agentury a její pomoci českým exportérům v rámci celoročních seriálů.

Národní rozvojová banka

Cílem Národní rozvojové banky je přispět a podílet se na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Banka doplňuje nabídku bankovních a investičních produktů na trhu, a tím pomáhá překonat existující selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních nástrojů.

MM Průmyslové spektrum přináší v rámci seriálů konkrétní příklady a zkušenosti firem, které využily finanční podpory Národní rozvojové banky. 

Více informací naleznete zde.

IPA Slovakia

IPA Slovakia je poradenská firma založená prof. Jánem Košturiakem, jejímž posláním je poskytování komplexních řešení pro dlouhodobé zvyšování výkonnosti výrobních a servisních společností bez rozdílu odvětví. IPA Slovakia nabízí rozvojové programy, exkurze, expertní programy, semináře a konference.

Naše vydavatelství dlouhodobě spolupracuje s IPA Slovakia, jsme pravidelnými mediálními partnery akcí a publikujeme odborné články prof. Košturiaka.

Více informací naleznete zde

Svaz strojírenské technologie

Svaz strojírenské technologie je zájmové sdružení výrobců a dodavatelů strojírenské techniky působící v ČR již od počátku 90. let minulého století. Cílem sdružení je podpora inovačních aktivit v oboru obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a jejich technologií a podpora konkurenceschopnosti členských podniků SST.

Naše vydavatelství je dlouholetým partnerem Svazu, informuje své čtenáře o aktuálním dění a také spolupracuje při realizaci propagačních tiskovin a katalogů Svazu.

Více informací naleznete zde.

VŠB-TU v Ostravě, obor Průmyslové inženýrství

Na ostravské VŠB-TU se podařilo s přispěním Romana Dvořáka zrealizovat a úspěšně zakreditovat magisterský studijní obor Průmyslové inženýrství, jenž donedávna na tuzemských vysokých školách technického zaměření zcela chyběl. Koncepce programu studia prošla velmi pečlivou přípravou, byla diskutována s desítkami zástupců strojírenských firem a nadefinována na základě požadavků vzešlých od zástupců praxe.

Více informací naleznete zde

Západočeská univerzita v Plzni

Tato univerzita v sobě v rámci fakult zahrnuje nejen fakulty technické, ale i pedagogickou. Synergie mezi těmito fakultami, středními odbornými školami a průmyslovými podniky v Plzeňském kraji vytváří potřebný trojúhelník vysoká škola - střední škola - praxe. 

Šéfredaktor Roman Dvořák se snaží této synergii být nápomocen nejen produkty vydavatelství MM publishing, ale zároveň i svým aktivním působením v ekosystému aplikovaného výzkumu. 

Více informací naleznete zde.

Sinumerik Cup - Putovní pohár partnerských škol Siemens

Sinumerik Cup – Putovní pohár partnerských škol Siemens je soutěž studentů středních průmyslových škol v oblasti programování obráběcích strojů, kterou iniciovala Eva Klocová během svého působení ve společnosti Siemens. Do soutěže jsou zapojeny tři partnerské školy z Mohelnice, Domažlic a Jičína. Cílem je podpořit spolupráci mezi studenty a vzbudit jejich zájem o danou problematiku.

Naše vydavatelství je tradičním mediálním partnerem akce.

Více informací naleznete zde

World Skills

World Skills je světový vzdělávací program, který nabízí mladým lidem do 25 let fantastické příležitosti v soutěži v odborných dovednostech a olympiádě řemesel, jež oslavuje lidskou zručnost a kvalitní kvalifikovanou práci. 

MM Průmyslové spektrum propaguje tuto soutěž na svých stránkách, Roman Dvořák je členem správní rady Skills Czech Republic.

Více informací naleznete zde.

Budoucnost české výroby

Tato iniciativa vznikla z impulsu společnosti Autodesk a propojuje důležité oborové hráče z celé České republiky. Klade si za cíl odstraňovat překážky, které stojí v cestě
produktivitě a inovacím, a chce zvyšovat konkurenceschopnost českého designu a výroby. Šéfredaktor Roman Dvořák byl společností Autodesk osloven k aktivnímu zapojení do vytváření této iniciativy. V současné době zde aktivně spolupracuje přes deset subjektů, které svým přístupem reagují na přicházející éru změn  - internet věcí, aditivní výroba, robotika či strojové učení.
 
K produktivitě, procesům či inovacím již nemůžeme přistupovat tak, jak jsme to dělali doposud. Této výzvě čelíme společně. I na tomto místě nabízíme návštěvníkům portálu www.mmspektrum.com, aby se aktivně zapojili. Otevřou se vám dveře k nejnovějším technologiím, zapáleným studentům z předních českých univerzit i klíčovým oborovým zdrojům. Navíc budete na akcích organizovaných po celé republice potkávat kolegy z oboru. Přidejte se k nám a začněte hned teď zvyšovat svoji konkurenční výhodu.

Více informací naleznete zde

Inovato

Inovato je sdružení spojující lidí a nové technologie s cílem sdílet znalosti a zlepšovat svět kolem nás prostřednictvím inovací. Inovato vzniklo v roce 2018 jako projekt skupiny Švec Group s cílem vytvořit platformu síťování odborníků ve strojírenství a dalších oblastech. Vznikly aktivity jako Baťové inspirace, Strojírenská univerzita a INOFEST. Postupně se přidalo dalších devět firem. Cílem je vytváření hodnoty prostřednictvím inovace a vytváření sítě inovátorů, vědomostí, zkušeností a technologií. 

Duchovním otce této myšlenky ja prof. Ján Košturiak, s nímž MM Průmyslové spektrum dlouhodbě spolupracuje při publikaci jeho článků a výstupů s celé řady konferencí a setkání, jež pořádá. 

MM Průmyslové spektrum chystá nový seriál vznikající ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato, jehož cílem je provést naše čtenáře krok po kroku klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. O své zkušenosti se podělí praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky.

Více informací naleznete zde

Red Button

Red Button je sdružení inovátorů kolem Jana Maška, jehož cílem je vytváření prostoru pro sdílení a synergie, které jsou hybnou silou změn. Akceleruje lidský potenciál ve snaze pomoci v růstu firmám i jednotlivcům. Red Button pomáhá leaderům naplno rozvíjet potenciál všech lidí ve firmě, inspiruje a propojuje lidi mezi sebou a sleduje nejnovější trendy. V současné době sdružuje na 90 profesionálů, koučů, podnikatelů, inovátorů, konzultantů a lidí z neziskových organizací i veřejné správy. 

MM Průmyslové spektrum s Red Button spolupracuje při osvětě činnosti a publikaci výsledků. 

Více informací naleznete zde.

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání byl vyhlášen v roce 2015 Svazem průmyslu a dopravy ČR. Cílem bylo nastartovat celospolečenské změny ve vnímání průmyslu a technických oborů, podpořit a posílit zapojení firem do spolupráce se školami a vzdělávacími zařízeními a zahájit diskusi o systémových změnách ve vzdělávání.

MM Průmyslové spektrum bylo mediálním partnerem kampaně a poskytlo v rámci osvěty oboru celou řadu odborných příspěvků.

Více informací naleznete zde

Česká inovace

Česká inovace je nezisková organizace poskytující služby určené k podpoře českého průmyslu, začínajících projektů a technologických společností. Každoročně vyhlašuje celonárodní soutěž o nejlepší inovativní nápady, projekty a realizovaná řešení v několika různých kategoriích. Festival Česká inovace je událostí s celorepublikovým významem, který se v následujících letech koná v jednotlivých krajích ČR s přesahem do přeshraničních regionů. Hlavním cílem festivalu je maximální propojení lidí z průmyslového sektoru, akademické sféry, veřejné správy a start up prostředí.

Naše vydavatelství se altivně podílí na všech výše uvedených aktivitách České inovace. Šéfredaktor Roman Dvořák zasedal v porotě pro hodnocení nominací v oblasti VaV pro praxi. Všichni, kdo v České inovací působí, jsou přesvědčeni, že inovace jsou cestou k lepšímu životu.

Více informací nalezenete zde