Témata
Reklama

Odmašťování pro malé lakovny

V technologiích povrchových úprav náročných na čistotu povrchu je nezbytné dokonalé odmaštění dílů. V dnešní době je již samozřejmostí požadavek na používání ekologicky nezávadných odmašťovadel.

Oba požadavky splňují výrobky a služby firmy MS Ekologické mycí stoly IBS, spol. s r. o., z Náchoda. Pomocí mycích stolů této firmy lze jednoduchým způsobem a bez stavebních úprav zřídit odmašťovací pracoviště, které plně odpovídá i nejpřísnějším předpisům, s trvale zajištěným přísunem odmašťovacího média a zároveň s bezplatným odvozem znečištěné náplně k likvidaci. Majitel stolu se tak zbaví starostí s dodržováním ekologických, hygienických a bezpečnostních norem a předpisů a s plněním podmínek zákona o odpadech.
Reklama
Reklama

Mycí stoly

Zařízení je vyráběno ve spolupráci s německou firmou IBS Scherer. Výroba odmašťovacích van mycích stolů je prováděna v České republice, což umožňuje pružně reagovat na přání zákazníků výrobou stolů atypických rozměrů či technického řešení. Stoly jsou vybavovány vysoce kvalitními čerpadly a kapalinami IBS. Znečištěné kapaliny jsou zákazníkům bezplatně odebírány zpět a odváženy do SRN firmě IBS Scherer. Jen v loňském roce tak bylo z České republiky vyvezeno 132 tun nebezpečného odpadu z odmašťování.

Kapaliny IBS

Kapaliny IBS jsou zdravotně nezávadná organická rozpouštědla bez halogenovaných uhlovodíků. Mají vynikající odmašťovací účinnost za studena, přičemž se jedná o bezoplachové mytí. Většinu typů IBS kapalin je možné používat uvnitř dílen bez nutnosti instalace zvláštního odsávání. IBS kapaliny nepoškozují lakované kovové povrchy, nepůsobí korozivně na hliník, hliníkové slitiny a šedou litinu a neovlivňují korozní odolnost ocelového povrchu.
Vysoká odmašťovací účinnost IBS kapalin byla úspěšně ověřena v odborných ústavech a zařízeních (VTÚO Brno, ČVUT Praha, SVÚOM Praha aj.). Například z dopisu Vojenského technického ústavu Brno vyplývá, že IBS kapaliny mají vysokou odmašťovací účinnost shodnou s čisticí účinností technického benzinu a při stoupající koncentraci oleje v čisticích kapalinách dochází ve srovnání s technickým benzinem k nižšímu zbytkovému zamaštění povrchu při zachování shodné čisticí účinnosti. Životnost čisticích kapalin při splnění požadavku na čisticí účinnost je proto vyšší než u technického benzinu

Uplatnění

Uplatnění mycích stolů firmy MS Ekologické mycí stoly IBS je nesmírně široké a zahrnuje čištění dílů od olejů, vazelín a nečistot v opravárenství a v mezioperačním mytí po obrábění. Dále se velmi účinně uplatňují také v odmašťování v technologiích náročných na čistotu povrchu, jako např. před nanášením práškových nátěrových hmot a plastů. V galvanotechnice a dalších technologiích zvlášť náročných na dokonalost odmaštění se tyto mycí stoly úspěšně uplatňují jako první stupeň odmaštění, kdy je veškeré možné množství mastnot zachyceno v mycím stole a následně používané lázně jsou pak minimálně zatěžovány. Tím se velmi výrazně prodlužuje životnost těchto lázní a snižují se náklady na jejich obnovu a související likvidaci.
Firma vychází vstříc všem, kdo mají zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí, a nabízí doplňující sortiment výrobků - záchytné vany k ukládání sudů v celé řadě velikostí, sudové regály a skladové kontejnery, to vše v kvalitě splňující harmonizované normy.
Podrobně se s mycími stoly a odmašťovacími kapalinami pro malé lakovny seznámíte též na výstavě Finet.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10514
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Související články
Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Čištění energetických zařízení

Vnitřní povrchy otopných a chladicích systémů jsou během svého provozu postupně pokrývány, vlivem chemických a fyzikálně chemických reakcí, pevnými úsadami nečistot, minerálů a korozních produktů. Vzniklé látky jsou tepelným izolantem a brání přestupu tepla. To má za následek omezení účinnosti systémů, zvýšení energetických a tlakových ztrát ale i omezení možnosti regulace a celkově snížení účinnosti těchto systémů.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Nový druh maskování pro metrické šrouby

Do současné doby bylo k dispozici pro maskování vnějších závitů několik druhů krytek, které jsou sice levné, ale mají spoustu nevýhod.

Plazmová předúprava povrchu - povrchová energie versus adheze

V oblasti úprav povrchů materiálů je obecně přijímáno, že povrchová energie je jedno z rozhodujících kritérií pro adhezi nátěrových hmot, barev, lepidel nebo speciálních povlaků. Čím vyšší je povrchová energie, tím lepší by měla být přilnavost. Na základě získaných výsledků z oblasti předúpravy povrchu plazmatem nebo ionizací však nebyla prokázána přímá korelace mezi volnou povrchovou energií materiálů povrchově upravených různými technologiemi a výslednou adhezí nátěrové hmoty nebo lepidla.

Funkční materiály pomocí depozice atomových vrstev

Depozice atomových vrstev (ALD – Atomic Layer Deposition) je technologie využívající depozice tenkých vrstev na povrch substrátu s přesností v atomovém měřítku, založená na řadě reakcí výchozí látky v plynném stavu s povrchem substrátu. Většina ALD reakcí používá dvě chemické látky, které se nazývají prekurzory.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit