Témata
Reklama

Předúpravy povrchů velkorozměrných ocelových konstrukcí

V letech 2014 až 2016 budovala jako generální dodavatel firma S.A.F. Praha, spol. s r. o., technologická zařízení pro mechanické předúpravy povrchu, odmašťování a termické nástřiky ve výrobním závodě polské firmy Famet v blízkosti města Opole. Investor a uživatel vyrábí zařízení pro energetiku, plynárenský a ropný průmysl, jejichž součástí jsou velké ocelové svařence s hmotností do 250 tun.

V rámci modernizace závodu byly v těchto letech vystavěny tři haly s užitnou plochou asi 15 000 m2. Účelem modernizace bylo vybudování výrobní základny s možností výroby dílů o velikosti 30 x 7 x 7 m. Této velikosti odpovídá i následné vybavení technologiemi povrchových úprav, obrábění a manipulace. Dokončením pracovišť pro povrchové úpravy, která zaujímají 1 500 m2 plochy byla ukončena základní fáze dobudování tohoto rozsáhlého díla a firma Famet se tímto dostala mezi nejlépe vybavené výrobce velkorozměrných energetických zařízení z hlediska povrchových úprav.

Reklama
Reklama

Ocelové velkorozměrné svařence

Sortiment svařenců se pohybuje v rozsahu hmotnosti od 200 do 250 000 kg o maximálních rozměrech 30 x 7 x 7 m. Jedná se většinou o tvarově a technologicky složité svařence pro energetický a chemický průmysl. Pro svařence jsou charakteristické složité díly, množství výztuh, střídání tlustostěnných a tenkostěnných profilů či plechů. Běžné tloušťky plechů se pohybují od 20 do 150 mm. Z toho vyplývá i nutnost tepelného zpracování a obrábění. Firma je vybavena několika svislými soustruhy s průměrem soustružení až 8 m a horizontálními vyvrtávačkami příslušných rozměrů. Téměř všechny svařence jsou povrchově i vnitřně defektoskopicky kontrolovány v závislosti na požadavcích zákazníka. Samozřejmostí je i žíhání svařenců v pecích.

Pracoviště povrchových úprav tvoří spojovací celek mezi svařovnami s obrobnou a halou konečné montáže a expedice. Zahrnuje tyto technologie: odmašťování, tryskání nerez dílců, tryskání ocelových dílců a žárové nástřiky (obr. 1). Zavážení výrobků je zajišťováno pomocí kolejových vozů o nosnosti 25 tun (každý) se čtyřmi kolejemi s rozchodem kolejí 2x 1 435 mm. Středem komor a kabin prochází řetězový dopravník pro pohon zavážecích vozů. V tryskacích komorách a kabině pro žárový nástřik jsou umístěny manipulační plošiny pro obsluhu, které zajišťují obslužnost po celém pracovním prostoru. Ke komorám a kabinám náleží i technologické zázemí pro recyklaci abraziva, pro odsávání a zachytávání prachu, výroba a úprava stlačeného vzduchu (kompresorovna), vodní hospodářství včetně ČOV a likvidace kalů. Pro manipulaci a nakládku dílů slouží na obou stranách mostové jeřáby, které se pohybují ve dvou výškových úrovních (obr. 2). Jelikož má závod vlastní přístav na řece Odře, jsou velké díly dopravovány na lodích.

Obr. 1. Celkový pohled na pracoviště povrchových úprav.Zleva: tryskací komora 18 m, odmašťovací komora 36 m, tryskací komora 36 m
Obr. 2. Hala montáže a jeřáb s nosností 250 tun

Tryskací komory

Pracoviště povrchové úpravy je vybaveno dvěma velkorozměrnými tryskacími komorami. Ta první velikosti 36 x 9,2 x 9,2 m (obr. 3) je určena pro předúpravu svařenců vyrobených z běžných konstrukčních ocelí. Tryskací prostředek používaný v této komoře je ostrohranný ocelový granulát typu GH, který svou granulometrií umožňuje tryskat povrchy s drsností Rmax 50 až 80 µm. To je drsnost vhodná pro velkou přilnavost termických nástřiků, silnovrstvých anorganických i organických nátěrových systémů či duplexních (kombinovaných) povlaků.

Obr. 3. Pohled do pracovního prostoru tlakovzdušné tryskací komory TTK 36 x 9,2 x 9,2 m

Podlaha komory je vybavena celoplošným sběrem abraziva (shrnovací dopravníky s elektropohonem), dvěma elevátory, třístupňovým čištěním abraziva, velkorozměrnými zásobníky pro vyčištěné abrazivo a pěti tlakovzdušnými tryskacími jednotkami. Na obrázku 4 je vidět rozměrný svařenec před otryskáním po provedené defektoskopické kapilární zkoušce svarů.

Obr. 4. Zavezený rozměrný svařovaný díl (hmotnost 23 tun) do tlakovzdušné tryskací komory TTK 36 x 9,2 x 9,2 m po provedení kapilární zkoušky svarů

Druhá tlakovzdušná tryskací komora velikosti 18 x 9,2 x 9,2 m je určena pro otryskávání povrchu nerezových výrobků skleněnými kuličkami (obr. 5). Podlaha je vybavena celoplošným sběrem abraziva, elevátorem se vzduchovým čističem abraziva, magnetickým separátorem abraziva, zásobníkem pro vyčištěné abrazivo a dvěma tlakovzdušnými tryskacími jednotkami. Používaným tryskacím prostředkem jsou skleněné kuličky (balotina), které nemají tak výrazný abrazivní účinek jako ostrohranný tryskací prostředek a jejich použití je ve sjednocování povrchu výrobků z nerezových ocelí, odstraňování lehce ulpělých okují a oxidů z povrchu svarů a jejich okolí. Obě komory mají vyložený strop a stěny abraziodolným materiálem.

Obr. 5. Pohled do pracovního prostoru tlakovzdušné tryskací komory TTK 18 x 9,2 x 9,2 m

Vybavení tryskacích komor

Obě tryskací komory jsou osazeny vysoce účinnými vysokotlakými odsávacími ventilátory, které odsávají veškerý prach z komor vznikající při procesu tryskání. Prach se zachycuje na filtračních patronách velkokapacitních odlučovačů prachu. Odmašťovací kabina o velikosti 36 x 9,2 x 9,2 m se používá pro oplach a odmaštění dílů, které jsou kontaminovány řeznými kapalinami a oleji. Stěny komory jsou vyrobeny ze sendvičových panelů s nerezovou funkční stranou panelu z důvodu snazší údržby a delší životnosti (obr. 6). Pro vlastní proces odmašťování jsou používány speciální vysokotlaké agregáty s tlakem na trysce 300 bar a vlastním ohřevem vody s možností použití širokého sortimentu odmašťovacích přípravků, přípravků pro lehké moření a přípravků s fosfáty či inhibitory. Součástí příslušenství odmašťovací komory je kompletní vodní hospodářství včetně ČOV, které zajišťuje kompletní regeneraci oplachových vod včetně separace kalů pomocí kalolisu.

Obr. 6. Pohled do pracovního prostoru odmašťovací kabiny OK 36 x 9,2 x 9,2 m

Posledním článkem tohoto pracoviště je kabina pro provádění žárového (termického) nástřiku na předem otryskané dílce. Velikost kabiny je 18 x 9,2 x 9,2 m. Celá kabina je včetně odsávací vzduchotechniky vybavena tak, aby bylo možné žárově stříkat elektrickým obloukem zinek a jeho slitiny. Přestřiky jsou odsávány vysoce výkonnou vzduchotechnikou do odlučovačů prachu, které jsou zabezpečeny proti výbuchu nebo hoření kovových prachů. V obou tryskacích komorách i kabině pro žárový nástřik jsou umístěny pracovní plošiny, které umožňují bezproblémový přístup obsluhy k upravovaným velkorozměrným dílcům (obr. 7).

Obr. 7. Pohled do pracovního prostoru kabiny pro žárový nástřik Zn a jeho slitin s plošinou pro obsluhu

Umístění komor do technologického toku

Toto pracoviště navazuje na již dříve zbudovanou lakovnu, kde se výrobkům dostává konečné povrchové úpravy nátěrovými hmotami. Technologický uzel povrchových úprav, který firma SAF dobudovala v samém středu výrobních hal celého komplexu, dává tomuto uzlu jedinečné postavení v celém technologickém toku. Jednotlivá zařízení se mohou využívat v různých fázích výroby. Je možné odmašťovat díly po kalení do oleje či po obrábění před dalším svařováním. Nebo zbavovat vyžíhané konstrukce okují před další operací. Univerzálnost umístění zařízení se promítne i v ekonomice, kde se výrazně zkrátí manipulační časy a časy na dopravu do kooperací.

Je také nutné zmínit se v závěru i o zvýšení kvality provádění povrchových úprav. Tím, že vše je „pod jednou střechou“, odpadají problematické převozy a zdlouhavé přejímky u kooperantů a pracovníci kontroly mohou všechny případné problémy zjišťovat a následně řešit okamžitě. Uživateli se tímto dostalo do rukou zařízení, které je svým charakterem a rozsahem v Evropě výjimečné.

S.A.F.

Ing. Alexander Sedláček, Ph.D.

asedlacek@saf.cz

www.saf.cz

Uložit

Reklama
Související články
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Související články
Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Otěruvzdornost povlaků žárového zinku s přídavkem cínu

Žárové zinkování ponorem představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů ochrany ocelových materiálů kovovými povlaky. Životnost takto zhotovených povlaků je v běžném prostředí více než 50 let, a proto nevyžadují údržbu. Vlastnosti zinkového povlaku lze navíc podle použití částečně ovlivňovat přídavkem některých prvků do oceli nebo zinkové lázně. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze bylo cílem zhodnotit odolnost proti otěru zinkového povlaku v závislosti na obsahu cínu v zinkové tavenině.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Náhoda jako impulz inovace nátěrové hmoty

Kdyby nespadlo jablko Newtonovi na hlavu, nebylo by gravitačního zákona. Totéž lze říci o náhodné plísni, z níž Flemingovi vzešel penicilín. Nebýt rozsáhlé zakázky povrchových úprav osmi tisíců konstrukčních dílů Metalkovu Vlašim pro General Electric v Abu Dhabí, nepřišel by významný světový výrobce nátěrových hmot na zcela specifický technologický problém. Roli hrála náhoda, ne špatná práce výrobce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit