Témata

Pavel Zeman

Docent na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde získal inženýrský i doktorský titul. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), kde zastává pozice garanta témat výzkumu a spolupráce s průmyslem v oblasti technologie obrábění a vedoucího skupiny Technologie. Jeho odbornou specializací jsou zejména problematika obrábění těžkoobrobitelných materiálů, nové způsoby chlazení při obrábění a aplikace laserových výrobních technologií.

Články

Výkonné nástroje z ultratvrdých materiálů

Použití nových konstrukčních materiálů, neustále se zvyšující tlak na růst objemu produkce, zkracování výrobních časů, snižování výrobních nákladů na dílec a zvyšování kvality výrobku jsou požadavky, které vedou na nové výzvy i pro technologie třískového obrábění. Jedním z možných směrů jak dosáhnout uvedených požadavků patří i použití nástrojů z nejtvrdších řezných materiálů.

Výzkum progresivních laserových technologií

Technologie s využitím paprsku laseru jsou stále dynamicky se rozvíjejícími oblastmi. Aktuálně se rozšiřuje využití laseru v mnoha oborech: od aplikací v medicíně, mikroelektronice, optice a měřicí technice až po průmyslové realizace se základem v úběru a ovlivňování vlastností kovových i nekovových materiálů. Právě tyto aplikace umožňují využít laser pro rychlé a efektivní řezání, svařování, gravírování, kalení, texturování, značení nebo leštění.

Efektivnější obrábění díky lepšímu využití potenciálu řezných nástrojů

V dnešním silně konkurenčním prostředí je stále větší tlak na snižování konečné ceny produktu. Existuje v podstatě několik možných způsobů, jak v této soutěži s vlastní výrobou obstát. Jednou z nich je i efektivnější způsob výroby, a to při zachování nebo lépe zvýšení kvality obrobků. To samozřejmě platí i pro oblast výroby třískovými technologiemi obrábění.

Produktivní a hospodárné obrábění vláknových kompozitů

S potřebou snižovat hmotnost výrobků při zachování jejich mechanických a dalších vlastností roste počet konkrétních aplikací pro použití specifických konstrukčních materiálů. Jedním z příkladů materiálů s rozšiřujícím se využitím jsou vláknové kompozitní materiály s polymerní matricí. Tyto materiály dnes již nejsou využívány výhradně v leteckém průmyslu, ale rozšiřují se dále například v oblasti automobilového průmyslu, energetice, stavebnictví nebo pro spotřební a sportovní zboží.

Řezné nástroje a testování jejich vlastností

Úsilí mnoha výrobních podniků je v dnešní době soustředěno na další zvyšování efektivity a produktivity vlastních obráběcích operací. Tímto krokem je realizováno zvyšování konkurenceschopnosti jejich výrobků na trhu. S ohledem na strukturu nákladů při výrobě je jedním z prostředků dosažení tohoto cíle i volba vhodných řezných nástrojů a následné optimální využití jejich potenciálu. Nejde však o lehký a jednoznačný úkol, a to především s ohledem na možnou variabilitu a modifikaci výroby a na neustálý vývoj řezných nástrojů vedoucí k jejich zdokonalování.

Efektivní frézování kompozitů s termoplastickou matricí

Vláknové kompozity s plastovou matricí dnes nacházejí stále větší uplatnění v různých průmyslových oborech. Zatímco ještě v nedávné minulosti se tyto materiály využívaly výhradně v kosmickém a leteckém průmyslu, dnes nacházejí své uplatnění například i v běžném strojírenství, automobilovém průmyslu nebo ve výrobě věcí každodenní potřeby a sportovních potřeb.

Možnosti simulace řezného procesu

Hlavním motivem třískového obrábění je vytvoření obrobku s požadovanými vlastnostmi při minimálních nákladech na jeho výrobu nebo při maximální produktivitě výroby.

Suché frézování materiálu Ti6Al4V vysokými rychlostmi

Obrábění tzv. těžkoobrobitelných materiálů, ke kterým řadíme především slitiny na bázi Ni, Ti a korozivzdorné oceli, je problematické především z pohledu relativně malé trvanlivosti břitu řezného nástroje. Problém velké intenzity opotřebení břitu je následně spjat také se zhoršenými charakteristikami integrity povrchu a energetické náročnosti obrábění. Přes tyto jevy je stále větší procento vyráběných součástí navrhováno právě z těchto obráběných materiálů, a to vzhledem k jejich poměrně unikátním vlastnostem.