Témata
Zdroj: ČVUT v Praze

Řezné nástroje pro moderní výrobu

Trendy v obrábění kladou stále vyšší nároky i na řezné nástroje. K hlavním požadavkům na nástroje patří zejména vysoký výkon a produktivita, dlouhá doba použití, stabilita výrobní kvality, celková hospodárnost, přesnost práce, schopnost zpracování specifických materiálů, určitá forma chytrosti a konektivity a v neposlední řadě i udržitelnost při použití. Vývoj nástrojů je výrazně progresivní a vzniká tak mnoho nových technických řešení.

Pavel Zeman

Docent na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde získal inženýrský i doktorský titul. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), kde zastává pozice garanta témat výzkumu a spolupráce s průmyslem v oblasti technologie obrábění a vedoucího skupiny Technologie. Jeho odbornou specializací jsou zejména problematika obrábění těžkoobrobitelných materiálů, nové způsoby chlazení při obrábění a aplikace laserových výrobních technologií.

Reklama

Jelikož platí, že pro realizaci konkrétního obrobku existuje vždy mnoho alternativ určitého typu, konkrétních variant provedení nástroje a pracovních podmínek, za kterých bude použit, musí být současně s vývojem nástrojů samých věnována významná pozornost i tvorbě znalostí o způsobu, jakým budou nástroje používány.

Vše začíná u materiálu...

Základem správného fungování nástroje je materiál, tvar a geometrie jeho řezné části. Vývoj řezných materiálů, ochranných povlaků a provedení geometrie kontinuálně pokračuje, aby bylo možné dosáhnout vyšší únosnosti mechanického a tepelného zatížení. Vyvíjejí se i technologie zpracování materiálů, přípravy povlaků a dokončování mikrogeometrie (rozměr a kvalita ostří, drsnost funkčních ploch, kvalita provedení ostří a navazujících ploch). Pozitivní je, že i dnes je možné vyvinout a na trh dodat zcela originální produkt s významným posunem funkčních vlastností, jako je například povlak BIGAAN XC na bázi nitridu boru (od společnosti SHM). Nejrozšířenější řezný materiál, slinutý karbid, je stále zdokonalován. Vysoká spotřeba slinutého karbidu v průmyslu, s podílem více než 50 % všech vyráběných nástrojů, a ekologický a sociální rozměr komplikace těžby zdrojových surovin vedou k tomu, že karbid musí být recyklován. Vznikají tím nové sorty karbidů s vysokým podílem recyklovaného materiálu, například Green Carbide (Ceratizit) s 99 % recyklátu, a to při deklarovaném zachování jeho řezivosti v porovnání s prvotně zpracovaným materiálem.

Detail originální frézy určené pro mikroobrábění kompozitního materiálu Al-MMC s výztuží SiC. Řezná část z CVD diamantu je napájena na dříku ze slinutého karbidu. (Zdroj: Rotana + ČVUT v Praze)

Zajímavým trendem je rostoucí spotřeba supertvrdých materiálů, jako je např. polykrystalický kubický nitrid boru (PKNB) a diamant ve své polykrystalické podobě (PKD), popř. diamant bez pojiva vyrobený chemickým procesem (CVD-d). Zatímco nástroje PNKB lze úspěšně nasazovat především pro obrábění tvrdých ocelí, litin a niklových slitin, diamantové nástroje se uplatňují při obrábění hliníkových slitin, slinutých karbidů, kompozitů (včetně těch s kovovou matricí) a plastů. Tím, jak dochází k etablování nových technologií výroby a dokončování geometrie nástroje (např. vakuové pájení, laser, EDM), jsou nástroje z těchto materiálů cenově dostupnější, efektivnější a celkově konkurenceschopnější nejen pro velké výrobní série v automobilovém průmyslu, ale také pro přesnou a automatizovanou výrobu komponent určených pro elektrotechniku, medicínu, letectví a další odvětví. Při zavádění nástrojů z těchto materiálů do výroby je třeba mít na paměti, že oblast vhodných podmínek použití je zpravidla výrazně užší, než je tomu například u nástrojů ze slinutých karbidů.

Koncept nástroje a jeho provedení

Výrobci nástrojů přicházejí s řadou inovací i z pohledu nových konceptů nástrojů a jejich konstrukce. Na trh s rotačními nástroji pronikají tříbřité vrtáky, monolitní vrtáky se schopností vrtat a současně vystružovat otvor nebo vrtat a řezat závit, tuhé a produktivní vysokoposuvové a barelové frézy, frézy ve speciálním provedení pro obrábění kompozitních materiálů nebo složené/multifunkční nástroje umožňující na jedno seřízení provádět celé spektrum výrobních operací (např. frézování drážek kotoučovou frézou, vrtání, zahloubení, srážení hran). Směr vývoje takových nástrojů a jejich použití naplňují trend celkově rychlejší výroby (na přesnějších strojích a s efektivnějším využitím možností strojů multifunkčních) s minimem prostojů nutných k přípravě výroby a k seřízení stroje a nástroje.

Frézování vláknového kompozitu s polymerní matricí nástrojem se speciální geometrií břitu, která eliminuje delaminaci povrchových vrstev dílce. (Zdroj: ČVUT v Praze)

Z hlediska konstrukčních materiálů je i pro rotační nástroje zajímavá kombinace oceli a vláknových kompozitů s polymerní matricí. Schopnost tlumit procesní vibrace (s přínosem významného snížení hmotnosti nástroje) lze s úspěchem využít například v případě kotoučových fréz firmy Hofmeister.

Ani v oblasti soustružení není vývoj nových řešení pozadu. Jednou z nejvýraznějších a nejzajímavějších koncepcí poslední doby jsou nástroje konstruované pro zachycení řezné síly (zpravidla významně největší složky v procesu) ve směru vysoké tuhosti tělesa nástroje. Vznikají tak řešení pro soustružení na moderních a multifunkčních strojích s možností pohybu v ose Y a případně i s možností rotace nástroje. S nástroji pro tento způsob soustružení postupně přicházejí všichni významní výrobci nástrojů a vznikají tak produkty, jako např: CoroCut QD (Sandvik Coromant), AddYAxisTurn (Tungaloy) nebo FreeTurn Tool (Ceratizit). Současnou výzvou pro tento způsob obrábění je přitom schopnost efektivně a spolehlivě připravovat dráhy pro takové nástroje v některém z CAM softwarů.

Pracovní podmínky lze (při zachování kvality obrobku) zvýšit tlumicími prvky pro potlačování samobuzených vibrací. Kromě použití již delší dobu známých aplikací pro vyvrtávací tyče je tento princip formou speciálních upínačů a modulárních nástavců postupně nabízen a nasazován i pro sestavy frézovacích nástrojů s velkým vyložením a také pro vyvrtávací hlavy. Obrábění hlubokých profilů a dutin například u forem je (vedle použití fréz pro frézování vysokými posuvy – HFC) alternativou, která zajistí vysokou produktivitu a kvalitu.

Reklama
Reklama
Reklama

Jak využít technologii 3D tisku kovů?

Velkou samostatnou oblastí je průnik technologie 3D tisku do konstrukce a výroby upínačů a těles nástrojů. Technologie umožňuje v podstatě nový pohled na výrobu nástroje, ale i na způsob jeho použití. Zejména je možné zcela jinak uvažovat o tom, jakým způsobem a v jakém objemu přivést procesní médium (kapalinu, olejový aerosol, plyn) co nejblíže k místům s potřebou účinku. Jsou to zejména oblasti kontaktu břitu nástroje s třískou a s nově vznikajícím povrchem obrobku. Kanálky pro rozvod média v nástroji, umístěné uvnitř samotného nástroje nebo upínače, jsou optimalizovány s ohledem na maximalizaci využití potenciálu procesního média bez ohledu na omezení konvenčních výrobních technologií. K dostání jsou proto 3D tištěná ocelová tělesa vrtáků s VBD opatřená spirálovými kanálky pro chlazení a mazání každého z břitů (např. firma Mapal), speciální fréza „Hybrid AM Tool“ od společnosti Seco, 3D tištěné frézy Komet Group nebo třeba speciální upínací elementy VBD na soustružnických nožích s vnitřním rozvodem média.

U velkých a hmotných nástrojů umožňuje technologie 3D tisku uzpůsobit konstrukci tak, aby došlo k maximálnímu odlehčení a úspoře materiálu při zachování dostatečné tuhosti. Produktem jsou proto často až futuristicky vypadající struktury speciálních frézovacích a vyvrtávacích hlav s možností upínání přímo břitových destiček nebo kazet s vyměnitelnými či pájenými břity. I když pořizovací cena takových nástrojů je vysoká, lze snížením seřizovacích a cyklových časů a zvýšením trvanlivosti břitu docílit celkově vyšší efektivity výroby. Použití takových nástrojů je dnes směrováno převážně do oblasti obrábění slitin lehkých kovů. Lze konstatovat, že tomuto přístupu se věnují všichni přední výrobci rotačních obráběcích nástrojů.

Nástroj pro přesnou a účinnou aplikaci vysokotlakého chlazení při obrábění titanové slitiny břitem z PKD. (Zdroj: Rotana + ČVUT v Praze)

Vhodné strategie a způsoby použití

Vlastnosti nástrojů je třeba v praxi doplnit volbou vhodných strategií při obrábění a optimalizací pracovních podmínek tak, aby byl využit jejich potenciál. To je silně závislé na zkušenostech obchodně-technických zástupů výrobců nástrojů a také technických pracovníků na straně koncových uživatelů. Situace se přitom komplikuje tím, že o úspěchu nástroje v dané operaci často rozhodují detaily provedení, například podoba mikrogeometrie břitu nástroje a udržení její stability ze strany výrobce nebo způsob upnutí nástroje (typ upínače, vyložení, velikost házení). Výborné vlastnosti nástroje samého je ovšem třeba podpořit také vhodnou strategií obrábění a řeznými podmínkami pro dodržení limitů tepelného a silového zatížení břitů, vhodným řezným prostředím a způsobem jeho dodávání (externě vs. interně; typ, tlak a průtok média aj.), způsobem upnutí obrobku a také nezbytnou dobrou kondicí stroje a správným nastavením jeho řídicího systému a parametrů pohonů. Podaří-li se pochopit podstatu a komplikace realizované operace a vhodně na ně reagovat ve výše uvedených aspektech, nejsou vyloučené ani zdánlivě nemožné případy operací, jako je například dokončovací soustružení titanové slitiny nástrojem z PKD při řezné rychlosti 300 m.min−1 s trvanlivostí břitu v řezu přes 14 minut. Nástroj byl vyvinut v rámci spolupráce firmy Rotana a ČVUT v Praze.

Reklama

Nástroje s integrovanou senzorikou

Moderní výroba vyžaduje i sekundární funkce nástrojů. Jednou z nich je schopnost zapsat, uchovat a předat informace o parametrech, a to například prostřednictvím RFID čipů integrovaných v upínači. Identifikace nástrojové sestavy, hodnoty rozměrových korekcí a celková doba použití ve stroji jsou některé z informací klíčových pro bezchybné a efektivní použití nástroje při operaci a pro digitalizaci správy dat a nástrojového hospodářství. Druhým přístupem, který má své uplatnění, je možnost vybavovat nástroje aktivní senzorikou pro přímé sledování procesních dějů. Dnes jde nejčastěji o nástrojové systémy pro sledování vibrací, případně silových účinků, a to včetně nezbytného propojení s řídicím systémem stroje a uživatelskou aplikací pro operátora. Sběr dat umožňuje přímo nebo nepřímo reagovat na odehrávající se proces, vytvářet a hodnotit trendy změn a zajišťovat kvalitu a stabilitu výroby. Jedněmi z funkčních příkladů takto vybavených nástrojů jsou systém Piezo-Tool (Paul Horn, Kistler), Silent Tools Plus (Sandvik Coromant) a senzorický upínač rotačních nástrojů iTendo (Schunk).

Závěrem...

Především pro svou přesnost a flexibilitu má obrábění stále významnou pozici mezi moderními výrobními technologiemi. Kvalitní nástroje a správný způsob jejich použití jsou přitom klíčem ke zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti výroby. Článek je základním přehledem vybraných trendů, směrů vývoje a konkrétních řešení řezných nástrojů. Je zřejmé, že dynamika a potenciál vývoje v tomto oboru jsou vysoké.

Související články
Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Související články
Aktuální trendy v oboru obráběcích strojů

Obor obráběcích strojů prochází velkými změnami, které pravděpodobně nejsou na první pohled tak zřetelné. Požadavky na stroje se mění v důsledku postupných proměn světa okolo nás a výrobci strojů na to reagují, aby si zajistili potřebnou konkurenceschopnost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvyšování užitné hodnoty obráběcích a tvářecích strojů

Konkurence v oboru prodeje obráběcích strojů je velká a všechny firmy hledají způsob, jak nabídnout koncovému uživateli vyšší užitnou hodnotu. Tato užitná hodnota se posuzuje podle parametrů koncové výrobní technologie (přesnost, jakost, produktivita, celkové náklady) a pro výrobce obráběcích strojů je to jeden z bodů, kde mohou technickými znalostmi a inovacemi ovlivnit svou konkurenceschopnost na trhu.

Spolupráce firem a univerzit přináší výsledky

Inovace v technickém vývoji výrobních strojů a technologií jsou nezpochybnitelnou povinností pro každou firmu, která chce dlouhodobě působit na současném vysoce konkurenčním trhu. Dlouhodobý vývoj ve firmách stojí především na šikovnosti a zkušenosti vlastních konstruktérů a technologů. Zapojení externích výzkumných pracovníků je pro firmu možností inspirovat se jiným pohledem, nalézt a rozvinout žádoucí řešení novým směrem a získat tak potřebný náskok před konkurencí. V oboru výrobní techniky a technologie je spolupráce firem a výzkumných institucí dlouhodobě intenzivní. Firmy mají své dobré partnery pro výzkum jak na technických univerzitách v Praze, Brně, Plzni, Liberci a Ostravě, tak i na mimouniverzitních pracovištích, např. v libereckém VÚTS nebo v kuřimském centru Intemac.

Upnutí obrobku ovlivňuje přesnost a produktivitu obrábění

Přesnost a produktivitu obrábění ovlivňuje mnoho faktorů. Svůj podíl na výsledku má typ a vlastnosti použitého obráběcího stroje, volba nástrojů a řezných podmínek, zvolená strategie obrábění a v neposlední řadě i způsob upnutí a vyrovnání dílce před obráběním. V některých specifických případech je volba upnutí klíčovým faktorem pro realizaci celé technologie v požadovaných parametrech.

160 let strojařského vzdělávání v Praze: Bezuhlíková perspektiva budoucnosti

Dekarbonizace energetiky a průmyslu ve vazbě na Green Deal 2050 je v současnosti jedním z hlavních celospolečenských a politických témat. Ta ve výsledku určují směr technologického vývoje, vědy a výzkumu.

160 let strojařského vzdělávání v Praze: Tištěné implantáty i oční endoskop

Moderní lékařství se neustále vyvíjí a stále více se spoléhá na inovativní materiály, diagnostické metody a technologie z jiných oborů. Proces zavádění nových materiálů a diagnostických metod v oblasti lékařství je zároveň nemyslitelný bez dlouhodobé spolupráce mezi výrobci a výzkumnými institucemi.

Hlavní trendy EMO Hannover 2017 očima výzkumníků

Hannoverský veletrh EMO je právem považován za výkladní skříň toho nejlepšího, co inovační týmy světových leaderů i jejich následovníků navrhli a v prototypech či již sériově nabízejí. Sektor výrobních strojů bývá na špici technického pokroku v oblasti strojírenství a udává směr dalším oborům, které jej následují. U nás má velkou tradici a není proto s podivem, že letos do Hannoveru zavítalo na 2 200 českých návštěvníků.

Výzkum v oblasti výrobní techniky a technologie

MM Průmyslové spektrum se po dlouhá léta systematicky věnuje problematice výzkumu, vývoje a inovací. V rámci spolupráce nabízíme prostor zveřejňovat své názory a postoje jak zástupcům výzkumné sféry, tak i komerčním firmám.

Reflexe EMO Milano 2015

Italské výstaviště Fieramilano se první říjnový týden stalo středem pozornosti strojařů především evropské provenience. Po šesti letech, kdy vrcholila hospodářská krize, se prestižní veletrh EMO vrátil do italského průmyslového regionu s „budovatelským“ mottem: Let’s build the future. Na ploše 120 000 m2 ve dvanácti výstavních halách se prezentovalo přes 1 600 vystavovatelů, z toho na 500 tuzemských. Podle závěrečné zprávy navštívilo akci přes 155 tisíc návštěvníků (145 tis. EMO Hannover 2013), polovina ze zahraničí. (Pozn. V neděli před zahájením EMO navštívilo vedlejší Expo přes 260 tisíc návštěvníků. Z České republiky do Milána vycestovalo 2 160 strojařů (2 300 na EMO Hannover 2013). Každý z návštěvníků si domů patrně odvezl svůj osobní rekord v nachozených kilometrech po výstavišti.

Kovosvit MAS a výzkumné centrum RCMT

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT) při Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze ze své podstaty aplikačního výzkumu již dlouhodobě spolupracuje s výrobními podniky. Patří mezi ně zejména celá řada výrobců obráběcích strojů ‒ k zásadním partnerům pak Kovosvit MAS, se kterým se spolupráce datuje hned ke vzniku pracoviště po roce 2000.

Projekt Národní centrum kompetence - Strojírenství dosáhl úspěšných výsledků

Projekt Národní centrum kompetence - STROJÍRENSTVÍ (NCKS) byl realizován od ledna 2019 do prosince 2022. V konsorciu bylo zapojeno celkem 26 účastníků, z toho 9 výzkumných organizací a 17 průmyslových partnerů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit