Témata
Reklama

Produktivní a hospodárné obrábění vláknových kompozitů

S potřebou snižovat hmotnost výrobků při zachování jejich mechanických a dalších vlastností roste počet konkrétních aplikací pro použití specifických konstrukčních materiálů. Jedním z příkladů materiálů s rozšiřujícím se využitím jsou vláknové kompozitní materiály s polymerní matricí. Tyto materiály dnes již nejsou využívány výhradně v leteckém průmyslu, ale rozšiřují se dále například v oblasti automobilového průmyslu, energetice, stavebnictví nebo pro spotřební a sportovní zboží.

Pavel Zeman

Docent na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde získal inženýrský i doktorský titul. Od roku 2001 pracuje ve Výzkumném centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), kde zastává pozice garanta témat výzkumu a spolupráce s průmyslem v oblasti technologie obrábění a vedoucího skupiny Technologie. Jeho odbornou specializací jsou zejména problematika obrábění těžkoobrobitelných materiálů, nové způsoby chlazení při obrábění a aplikace laserových výrobních technologií.

Tak jako v jiných oblastech výroby, přináší silný konkurenční tlak potřebu zvyšovat efektivitu výroby i v případě obrábění těchto materiálů. Vzhledem ke specifikům jejich obrábění je jednou z cest dosažení vyšší efektivity procesu nasazení moderních nástrojů a pro ně vhodných řezných podmínek. Právě touto problematikou se v poslední době intenzivně zabývali ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) v rámci řešení evropského projektu nazvaného FibreChain ze 7. rámcového programu EU.

Reklama
Reklama

Specifika vláknových kompozitů s termoplastickou matricí a jejich obrábění

Skupina vláknových kompozitních materiálů s polymerní matricí se v zásadě dělí na dvě hlavní materiálové skupiny: s termosetickou a termoplastickou matricí. Materiály s termoplastickou matricí (také termoplastické kompozity nebo FRTP materiály) se přitom stávají stále rozšířenější – také kvůli dalším možnostem zpracování, jako je termoforming, spojování dílců nebo vkládání insertů do dílců. Tyto materiály se s rostoucí teplotou stávají měkkými a tvárnými, a jsou proto teplem tvarovatelné. K nejčastěji rozšířeným materiálům s termoplastickou matricí pak patří PP, PA12, PPS a PEEK, v kombinaci s uhlíkovými (C) nebo skleněnými vlákny (G).

Příklady možné orientace a vazeb vláken v kompozitu

Jisté odlišnosti mezi oběma skupinami polymerních vláknových kompozitů lze nalézt i v jejich obrobitelnosti. Při obrábění materiálů s termoplastickou matricí se netvoří tolik typický prach, ale třísky mají často podobu blízkou těm elementárním z obrábění kovových materiálů. I přesto je však třeba pro zdraví obsluhy a bezpečnost provozu stroje pracovní prostor účinně odsávat. Základní problém obrábění však zůstává u obou typů kompozitních materiálů stejný: v materiálu se vyskytují dvě zcela odlišné materiálové složky. Měkké a adhezivní matrice mají relativně nízkou hodnotu teploty, do které nevykazují změnu svých vlastností (podle typu matrice 150 °C až 350 °C). Na druhé straně jsou v materiálu silně abrazivní vlákna, navíc s možností jejich velmi různorodé skladby (jednosměrná nebo vícesměrná orientace, tkaniny – např. plátnová, keprová nebo saténová vazba – obr. 1). Řezný nástroj musí v řezu generovat velmi malé množství tepla a toto teplo navíc účinně odvádět. Z tohoto důvodu je třeba volit pozitivní geometrie břitu s nízkým sklonem k adhezi, a to spolu s vhodnými řeznými podmínkami. Samotný řezný materiál nebo povlak by měl mít větší tepelnou vodivost při vysoké otěruvzdornosti. Není proto překvapením, že z uvedených důvodů si v daných aplikacích dnes nejlépe vedou pozitivní nástroje ze slinutého karbidu s povlaky na bázi diamantu nebo, byť jsou méně pozitivní (zato však s vynikající otěruvzdorností), nástroje s břity z diamantu (PKD). Při obrábění FRTP materiálů je navíc také třeba počítat s tím, že uvedené materiály vykazují odlišné vlastnosti z hlediska obrobitelnosti a jakosti povrchu v odlišných směrech obrábění vůči orientaci vláken. To v praxi znamená, že na jednom obrobku mohou mít různé obráběné strany velmi různou jakost opracování.

Přestože lze uvedené materiály poměrně účinně opracovávat i dalšími technologiemi, jako je například řezání vodním paprskem, případně i laserem (to bylo ostatně také součástí řešení projektu, ovšem na pracovišti ILT Aachen v SRN), má obrábění svou nezastupitelnou roli především v technologiích frézování, soustružení a vrtání. Při správném nastavení technologie třískového obrábění lze totiž dosáhnout nízkých výrobních nákladů, a to při vysoké jakosti a minimálním ovlivnění a poškození povrchových vrstev obrobku.

Technologie ořezávání dílců frézováním

Cílem výzkumných aktivit na půdě VCSVTT v této oblasti bylo vyvinout prototypy řezných nástrojů pro obrábění FRTP materiálů, které by umožnily další zvýšení hospodárnosti a produktivity procesu, a sice při vyhovující jakosti obráběných dílců. Pro návrh, vývoj, testování a konkrétní aplikaci prototypů řezných nástrojů byla vybrána frézovací operace ořezu polotovarů z kompozitu s termoplastickou matricí (obr. 2).

První fáze výzkumu – monitorování schopností dostupných řezných nástrojů

Na trhu s řeznými nástroji dnes existuje široká škála typů, tvarů a geometrií nástrojů pro obrábění vláknových kompozitů s polymerní matricí. Přední světoví, ale již i lokální výrobci řezných nástrojů se doslova předhánějí s novými produkty, s často až zcela nelogickými nebo ne plně funkčními prvky řezné geometrie či povlakování. Naskýtají se proto logicky otázky: 1. Jak se v tak široké nabídce tvarově velmi odlišných nástrojů orientovat? 2. Podle jakých rysů vybrat nejvhodnější typy nástrojů pro danou konkrétní aplikaci? Také na to se pokoušíme nalézt odpověď řešením zmiňovaného projektu.

První testy v úvodu řešení byly zaměřeny na možnosti a schopnosti vybraných typických představitelů komerčních řešení řezných nástrojů. Některé z nich jsou uvedeny na obr. 3. Cílem prací však nebylo přímo určit, jak hospodárně a produktivně lze s takovými nástroji pracovat, ale které typy nástrojů jsou pro ořezávání FRTP materiálů vůbec vhodné a jsou schopny splnit přísné požadavky na potřebnou jakost ořezávaného dílce (minimální až nulová delaminace horní a spodní ořezávané plochy, bez otřepů a řezu, bez výskytu míst teplotou negativně ovlivněné matrice). Z testů vyšlo jednoznačně, že při ořezu FRTC materiálů (testováno na materiálech PPS/C, PEEK/C) je třeba pracovat výhradně s oboustranně kompresní šroubovicí nástroje. Jde o nástroje, kdy jeden břit nástroje má záporný úhel šroubovice a působí kompresně na horní hranu kompozitové desky, zatímco následný břit má pozitivní úhel šroubovice a působí tak kompresně na spodní stranu kompozitu. Jsou to právě nástroje ukázané v nejrůznějších variantách na obr. 3. Takováto geometrie spolu s dostatečnou pozitivitou břitu totiž umožní jakostní řez bez delaminace, vytrhaných vláken a tvorby otřepů jak na vrchní, tak i spodní straně dílce. Z hlediska jakosti obráběné plochy pak je vhodnější volit pozitivnější nástroje, tedy karbidové nástroje, případně je-li možnost, pak s diamantovými břity s pozitivní geometrií prostřednictvím laserovaného utvařece. Příklad účinku použití pozitivní geometrie laserovaného utvařeče v diamantovém břitu je patrný z obr. 4. Pro identické pracovní podmínky je zde patrné jednoznačné zlepšení jakosti hrany ořezávaného dílce (materiál PPS/C) při použití nástroje s laserem upravenou geometrií břitu.

Příklady řezných nástrojů pro obrábění vláknových kompozitů
Vliv úpravy břitu diamantového nástroje na jakost ořezávané hrany

Detailní citlivostní testy pracovních podmínek na změnu jakosti obrobku ukázaly, že velikost vlivu je v pořadí: geometrie nástroje, posuv, radiální hloubka řezu a řezná rychlost. Strategie obrábění (sousledně x nesousledně) pak ovlivňovala tvorbu otřepů velmi málo. Dosažené výsledky jakosti povrchu pro nás nastavily limity pro výzkum možností zvyšování produktivity a hospodárnosti procesu v druhé fázi výzkumu.

Druhá fáze výzkumu – produktivnější a hospodárnější nástroje vlastní konstrukce

Hlavním problémem při ořezech kompozitů obráběním může být vedle jakosti obrobku také produktivita a hospodárnost dané operace. Nasazení nástrojů o menších průměrech (6–10 mm) sice snižuje cenu nástrojů, avšak omezuje produktivitu především menším počtem břitů s pozitivní geometrií a tím nepřímo ovlivňuje i hospodárnost procesu ve smyslu hodinových nákladů na provoz obráběcího stroje. Naší vizí tak bylo, i na základě předchozích vlastních zkušeností, připravit jednak nástroj s pozitivní geometrií a současně velkým počtem břitů vyrobený ze slinutého karbidu a jednak realizovat nástroj s větším počtem břitů z PKD, a to rovněž při snaze o maximální možnou pozitivitu břitů. Výsledkem výzkumu a vývoje tak byly dvě základní varianty nástrojů, ukázané na obr. 5. Ve spolupráci s několika producenty řezných nástrojů se podařilo technicky zvládnout komplikovanou výrobu nástrojů o průměru 12 mm s 5 (z SK), resp. 4 břity (z PKD). Následně bylo otestováno několik prototypů takových nástrojů. Výsledky testování byly velmi pozitivní. Při testech se ukázalo, že navzdory tvorbě třísek a ne pouze prachových částic není zmenšení zubové mezery v důsledku většího počtu břitů žádným omezením. Výsledkem pak byla rovněž vysoká kvalita povrchu obrobku, minimální velikost otřepů a delaminace povrchu – obr. 6.

Nově vyvinuté prototypy řezných nástrojů
Ukázka hrany kompozitu frézované prototypovými nástroji

V další fázi proběhly životnostní testy nástrojů s kalkulací hospodárnosti a produktivity procesu. Na obr. 7 je graficky znázorněno, že se přes zvýšený počet břitů podařilo u prototypu karbidového nástroje (DEMO 2) dosáhnout výrazně vyšší trvanlivosti břitů než u vybraného komerčně dostupného nástroje (Standard Tool), který byl vyroben také ze slinutého karbidu. Tento výsledek navíc ukazuje, že úběr materiálu v čase (či posuvová rychlost) tak může být 2,5x vyšší, navíc při výrazném prodloužení trvanlivosti břitu. Podle předpokladů bylo nejdelší trvanlivostí dosaženo u nástrojů s diamantovými břity. Je však třeba mít na paměti, že nástroje s PKD břity jsou obecně při obrábění polymerních kompozitů náchylnější k tvorbě méně jakostního povrchu dílce a také k možným náhlým destrukcím v případě výskytu kmitání nástroje nebo částí obrobku. Tyto negativní jevy bude možné kompenzovat nástroji s laserovanými utvařeči. Zrychlení obráběcího procesu se následně odrazí i v jeho hospodárnosti, resp. výrobních nákladech. Přes vyšší pořizovací náklady karbidového a zejména diamantového prototypu nástroje oproti komerčním řešením nástrojů bylo dosaženo výrazného snížení výrobních nákladů u obou demonstrovaných řešení nástrojů. Graf na obr. 8 ukazuje, od jakých plánovaných objemů materiálu odebíraného z obrobku je vhodné použití jakých typů nástrojů. Jinak řečeno je zřejmé, že diamantové nástroje vedou k nejmenším výrobním nákladům v případě potřeby úběru větších množství materiálu (větší sériovost výroby), zatímco karbidový prototyp nástroje je vhodnější pro kusovou a malosériovou produkci ořezávaných dílců. Fakticky pak při větších posuvových rychlostech v důsledku většího počtu břitů došlo k nárůstu produktivity ořezávání dílců v řádech minimálně desítek procent. Konkrétní vhodné pracovní podmínky pro tyto nástroje průměru 12 mm tak jsou vc = 300–400 m.min-1pro karbidový nástroj, vc = 400 –600 m.min-1 pro nástroj s břity s PKD, a posuvové rychlosti pro oba nástroje mezi 2 až 2,6 m.min-1. Konkrétní aplikací použití nástrojů pak byla výroba projektového demonstračního dílce, prostřednictvím nějž budou v konečné fázi projektu porovnávány technologie třískového a laserového obrábění.

Trvanlivost břitu nových nástrojů v porovnání s vybraným komerčním řešením
Velikost výrobních nákladů v závislosti na objemu odebíraného materiálu z dílců

Cílem řešení projektu bylo vyvinout nástroje pro hospodárnější a produktivnější obrábění vláknových kompozitů s termoplastickou matricí, a to pro technologie ořezu polotovaru frézováním. Dosažené výsledky ukázaly, že prototypy nástrojů jsou a byly použity při řešení konkrétních aplikací a tedy zcela využitelné při nasazení v praktických aplikacích.

Tyto výsledky vznikly v rámci projektu Fibrechain, financovaného ze zdrojů Evropské unie v rámci 7. rámcového programu pro výzkum, technologický vývoj a demonstraci, pod grantem 263385.

Ing. Pavel Zeman, Ph.D.
VCSVTT ČVUT v Praze
P.Zeman@rcmt.cvut.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140520
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Firmy
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Budoucnost nástrojových materiálů bez kritických kovů

V současné době jsou nejrozšířenějšími nástrojovými materiály slinuté karbidy a nástrojové oceli. Slinuté karbidy, tedy cermety tvořené vysokým podílem karbidů, převážně karbidu wolframu, a dále TiC, TaC a NbC, a kobaltem jako pojivem jsou využívány především pro výrobu výměnných břitových destiček pro strojní obrábění, případně vrtáků do zdiva a betonu. Díky výborné otěruvzdornosti a velmi dobré lomové houževnatosti jsou v poslední době tyto materiály využívány pro různé aplikace, jako je obrábění ocelí, litin i neželezných kovů.

Související články
Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Patrick De Vos

Patrick De Vos se narodil v roce 1959 v Belgii. Už při studiu se věnoval oboru výrobní technologie. Po jeho skončení na škole zůstal ještě dva roky jako učitel a vědecký pracovník a věnoval se optimalizaci obráběcího procesu a výrobních technologií. Od roku 1983 pracuje pro Seco, kde vystřídal několik různých pozic. Od roku 2006 zastává svoji současnou funkci manažera výuky, kde je zodpovědný za vzdělávání zaměstnanců i zákazníků.

Nesousledné frézování

K výrobě zákaznických nástrojů neodmyslitelně patří rozvaha o životnosti a údržbě navrhovaných nástrojů. Její součástí je doporučení strategie obrábění včetně jeho smyslu. A to je zase přizpůsobeno konstrukčním možnostem obráběcího stroje. Konvenční stroje, které zajišťují posuv pomocí prosté soustavy šroub-matice, umožňují pouze nesousledný způsob frézování. Důvodem je obtížně odstranitelná vůle mezi šroubem a maticí. Ta by při volbě sousledného obrábění vedla v mezích této vůle ke vtažení obrobku pod frézovací nástroj a jeho jistou destrukci.

Cesty k vyšší energetické účinnosti v třískovém obrábění

Energie je stále dražší. Z analýzy spotřeby energie u obráběcích strojů a z návazného procesu obrábění je možné odvodit konkrétní závěry pro zvýšení energetické účinnosti a stanovit, co je základem pro optimalizaci nástrojů a procesu obrábění.

Výběr správného závitníku

Nejdůležitějším faktorem při jakémkoliv moderním obrábění je výběr nejvhodnějšího obráběcího nástroje pro danou aplikaci. Vzhledem k tomu, že nabídka závitníků umožňujících vytvoření závitu v obráběné díře je obrovská, může se nalezení správné volby jevit jako obtížné.

PKD a CBN nástroje

Nástroje s řeznými hranami z PKD (polykrystalického diamantu) a CBN (kubického nitridu boru) jsou obzvlášť vhodné pro opracování hůře obrobitelných a vysoce abrazivních materiálů. V těchto případech dosahují vysokých kvalitativních parametrů zároveň při velké efektivnosti, tj. enormních trvanlivostí spolu s vynikající kvalitou obrobených povrchů při extrémní procesní spolehlivosti.

Vyvrtávací tyče s tlumením zvyšují kvalitu obrábění

Pro některé operace obrábění jsou potřebné dlouhé vyvrtávací tyče a upínače. Ty jsou však náchylné k vibracím, což snižuje výkon obrábění a přesnost výroby. Vyvrtávací tyče s tlumením zlepšují značně kvalitu obrábění.

Rychlejší výměna nástrojových držáků

Výměna nástroje na stroji musí být provedena ve správný okamžik a rychle. Modulární rychlovýměnné systémy a technika polohování nástrojových držáků na stroji zjednodušují výměnu, čímž se zároveň zkracují vedlejší časy.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Produktivní výroba precizních závitů

Firma Gühring je v povědomí technické veřejnosti vnímána hlavně jako jedna z vedoucích v oboru precizních rotačních nástrojů. Tato firma má však již přes 25 let program s upínací technikou pod názvem GM300, který také zahrnuje i měřicí prostředky a služby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit