Témata
Reklama

Adsorpční sušení stlačeného vzduchu

11. 07. 2001

Kvalita tlakového vzduchu významně ovlivňuje efektivnost průmyslové výroby. Kompresorem stlačený vzduch obsahuje řadu nečistot, jako prachové částice, vodu, olej a podobně. Toto nežádoucí znečištění, způsobující korozi potrubí a poškozující pneumatická zařízení, je nutné odstranit.

Podstatnou část odstraní vodní separátory a vzduchové filtry, přesto je zbytková vlhkost vysoká a je nutné vzduch dále vysoušet.
Reklama
Reklama

Adsorpční sušiče

Pro snížení vlhkosti stlačeného vzduchu se používají sušiče. Nejběžnějším druhem jsou vymrazovací, též kondenzační sušiče vzduchu, vysušující vzduch maximálně na tlakový rosný bod +3 oC. Pro řadu aplikací, například pro lakovny, je vysušení tlakového vzduchu na tlakový rosný bod +3 oC nedostačující. Vyššího stupně vysušení lze dosáhnout pouze při použití adsorpčních sušičů.

Princip adsorpčního vysoušení

Princip adsorpčních sušičů spočívá ve využití vysoké adsorpční schopnosti molekulárního síta typu 13X. Jedná se o sodnan hlinitokřemičitý se schopností adsorbovat molekuly do průměru 10 angströmů (0,000 001 mm). V porovnání s běžnými adsorbenty typu 3A, 4A a 5A dokáže typ 13X adsorbovat molekuly větších průměrů, například molekuly aromatických uhlovodíků.
V praxi se používají klasické dvouvěžové adsorpční sušiče tlakového vzduchu. Jsou zdrojem vzduchu v kvalitě ISO 8573.1 třídy 1.1.1, tj. vysušení na tlakový rosný bod až -70 oC, avšak nevýhodou jsou značné rozměry a hmotnost, energetická náročnost a nižší životnost adsorbentu. Eliminovat uvedené nevýhody se podařilo firmě "domnick hunter" vyvinutím adsorpčních sušičů typu Pneudri.

Adsorpční sušiče vzduchu Pneudri

Systém Pneudri je modulární koncepce. Základním prvkem každého modulu jsou dvě paralelní vertikální komory ze speciálně vyvinutého uzavřeného profilu, vytlačovaného z vysoce pevnostního hliníku. Komory jsou naplněny adsorbentem. V pracovním cyklu sušiče je vždy jedna komora aktivní, tlakový vzduch procházející komorou odspoda nahoru je adsorbováním molekul vody a dalších příměsí vysoušen, současně je druhá komora regenerována metodou střídavé tlakové adsorpce (PSA).
K tomu je použit malý podíl vysušeného tlakového vzduchu, přivedený shora do regenerované komory pro zpětný proplach. Následnou expanzí vzduchu z pracovního tlaku na tlak atmosférický dojde k uvolnění adsorbovaných molekul z nasyceného adsorbentu a jejich odvedení z komory. Periodické přepínání z fáze aktivní na regenerační provádí řídicí jednotka (tzv. cyklovač).
Sušicí - regenerační - cyklus je nastaven na jmenovitý průtok vzduchu sušiče při určitých konstantních parametrech vstupního vzduchu, obvykle 35 oC, 100% relativní vlhkosti a 7 barech g tlaku v potrubí (podle ISO 7183, 1986E). Řídicí jednotka nastavená na výše uvedené hodnoty přepíná pracovní cyklus sušiče bez ohledu na skutečné momentální provozní a klimatické podmínky.

Řídicí systém DDS

V našich klimatických podmínkách dosahuje vzduch hodnot stanovených pro činnost cyklovače pouze výjimečně. S ohledem na konstantní adsorpční kapacitu adsorbentu není při řízení sušiče cyklovačem využita celá adsorpční kapacita aktivní komory, tj. skutečné vlhkostní zatížení adsorbentu (množství adsorbované vlhkosti) je nižší, než je jeho kapacita.
Plné využití dynamické adsorpční kapacity umožní instalace snímače vlhkosti, který monitoruje rosný bod vysušeného vzduchu proudícího z aktivní komory. Povel k přepnutí ze sušení na regeneraci vyšle snímač vlhkosti do cyklovače až po úplném nasycení adsorbentu v aktivní komoře. Tím se podstatně prodlouží interval sušení, zvýší se účinnost sušiče a prodlouží servisní interval. Snímač vlhkosti musí reagovat na všechny změny hodnot vstupního vzduchu, které mohou ovlivnit proces adsorpce v aktivní komoře. Kromě toho musí mít dostatečnou reakční rychlost pro včasnou detekci čela adsorpční fronty v aktivní komoře a včasným přepnutím ze sušení na regeneraci zamezit přesycení adsorbentu v aktivní komoře a následnému průniku vlhkosti do výstupního potrubí. Jediným řešením splňujícím uvedené požadavky je instalace hygrometru do výstupního potrubí sušiče. Pouze aplikace hygrometru umožňuje řídicímu systému reagovat na vzájemně působící a stále se měnící vstupní a procesní podmínky při nepřetržité přímé kontrole požadované kvality výstupního vzduchu .
Použití řídicího systému DDS (Dewpoint Dependant Switching) vykazuje až 80 % úspory energie nutné pro vysušení tlakového vzduchu a z toho vyplývající rychlou návratnost investovaných prostředků.

Výhody systému Pneudri

Výhodou systému Pneudri ve srovnání s dvouvěžovým sušičem jsou méně než poloviční rozměry a nízká hmotnost. Rozměry a modulární koncepce tohoto systému umožňují snadnou manipulaci a jednoduché rozšíření kapacity. Nevýhodou dvou věžových sušičů je také trojnásobně větší objem adsorbentu pro srovnatelný sušicí výkon. Volně sypaný adsorbent ve věžích není homogenní, průchodem stlačeného vzduchu dochází k víření adsorbentu a jeho fluidizaci, což má za následek nižší životnost adsorbentu a nutnost jeho doplňování. Tento nedostatek řeší u systému Pneudri originální plnicí zařízení nazývané "Snow Storm Filler". To zaručuje homogennost celého sloupce adsorbentu, zabraňuje vzájemnému pohybu jednotlivých částic adsorbentu a jeho následné fluidizaci. Životnost takto plněného adsorbentu je až trojnásobná. Systém Pneudri je pro každé průmyslové odvětví zárukou vysoce efektivního a ekonomického zdroje čistého a suchého tlakového vzduchu.
Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 10713
Datum: 11. 07. 2001
Rubrika: Trendy / Pneumatika
Autor:
Firmy
Související články
Stavebnicový systém pro rozvod stlačeného vzduchu

Hliníkový potrubní systém Transair je řešení modulárního rozvodu plynů. Na trh byl uveden již v roce 1996 a od té doby bylo postupně provedeno mnoho úprav a vylepšení tak, aby byly splněny všechny nároky na sítě stlačeného vzduchu, inertních plynů a vakua.

Tlakový vzduch na míru

Plynulá dodávka tlakového vzduchu je ve velké většině případů jednou ze základních podmínek zajištění plynulé výroby. Vyžaduje však vysoce efektivní kompresorovou techniku, což může být investičně nákladné. Společnost Kaeser Kompressoren proto přišla už před téměř 15 lety na český trh s výhodným řešením pod označením Sigma Air Utility, jež přesouvá takovéto investice do kategorie provozních nákladů. Služba Sigma Air Utility se osvědčila ve světě i u nás.

Tradice s novým jménem

Historie společnosti Glentor se pod tímto obchodním jménem datuje od roku 1995, ale tradice výrobního programu v oboru hydraulických a pneumatických systémů, na kterou aktivity Glentoru přímo navazují, sahá až do padesátých let minulého století.

Související články
Optimální výkonnost pneumatických prvků

Parker Hannifin, přední celosvětový výrobce automatizačních přístrojů a technologií, uvedl do prodeje novou modulární řadu jednotek určených pro úpravu tlakového vzduchu k použití kdekoli ve světě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Modulární příprava vzduchu pro průmyslové aplikace

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie za předpokladu, že se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný nebo dokonce "bezplatný" zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu.

Nové pneumatické válce dle ISO 15552

Nové pneumatické pohony Parker řady P1F s certifikací podle ISO 15552 řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách. Nová série nahrazuje stávající série P1D a AZ. Válce jsou k dispozici ve velikostech pístu od 32 do 125 mm.

Přichází doba zmenšování

Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Jak na stlačený vzduch chytře, bezpečně a úsporně

Ať se podíváme kamkoli, všude se mluví o úsporách energií, bezpečném a spolehlivém provozu a co nejvyšší produktivitě. Stlačený vzduch je cennou formou energie, to si jistě uvědomujeme všichni. Méně už ale bývá známo, že ztráty způsobené úniky běžně činí 30 až 70 %. Přitom převážná většina ztrát je způsobena chybami, nedostatky a závadami v rozvodné síti, tedy nikoliv v pohybující se části strojů a zařízení.

Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

Moderní jednotky pro úpravu vzduchu

Účinná úprava vzduchu vytváří ideální provozní podmínky pro nepřetržitě pracující pneumatické pohony – válce a kyvné pohony – a zlepšuje produktivitu stroje.

Efektivní řešení i pro extrémní aplikace

Elektrické a pneumatické prvky společnosti Festo využívá více než 300 000 zákazníků na celém světě. Z širokého portfolia výrobků v následujícím článku představíme trojici komponent z oblasti pneumatických pohonů a automatizace..

Úsporná filtrace stlačeného vzduchu

Kdo potřebuje stlačený vzduch vyšší kvality, nevyhne se jeho odpovídající úpravě filtrací. Právě takové provozy mohou nyní využít nové energeticky úsporné filtry firmy Kaeser.

Technologie pro sušení a filtraci stlačeného vzduchu

Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie, který je široce používán v celém průmyslu. Toto médium, označované také jako čtvrtá energie, používá v některém aspektu své činnosti přibližně 90 procent všech výrobců. Na rozdíl od jiných energií je však stlačený vzduch generován na místě a jeho kvalita a cena jsou tak odpovědností uživatele. e.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit