Témata
Reklama

Perfektní povrchová úprava

Ten, kdo vytváří povlaky, může dosáhnout bezvadných výsledků pouze důkladnou předpřípravou povlakovaného povrchu. Také za tímto účelem investovala firma Bot Oberflächentechnik z Kulmbachu do nového zařízení – a dosáhla tak nakonec fascinujících výsledků.

Frank Kiefer, vedoucí odbytu firmy Bot Oberflächentechnik, je přesvědčen, že pro konečnou kvalitu povrchu je velmi důležité otryskání: „Z ocelových součástí se odstraní rez a okuje, kromě toho se zlepší drsnost povrchu a tím i přilnavost povrchové vrstvy při ponorném zinkování a katodickém lako-vání (KTL).“ Aby byla od začátku procesu povlakování zajištěna dobrá kvalita povrchové vrstvy, uvedla firma do provozu nové tryskací zařízení od firmy Agtos. Výrobce tryskacího zařízení z Emsdettenu poskytoval od začátku značné výhody – minimálně 80 % součástí, které firma Bot Ober-flächentechnik povrchově upravuje, musí projít tryskacím zařízením.

Reklama
Reklama
Tryskací zařízení Agtos instalované u firmy Bot Oberflächentechnik má osm turbín, každou o výkonu 15 kW, uspořádaných do tvaru písmene X a umístěných v držácích umožňujících na-stavení trysky ve správném úhlu a vzdálenosti od obrobku.

Tryskací zařízení zvládá rozmanité součásti

U firmy Kulmbachern jsou vyráběné součásti velmi rozmanité a používají se v různých oborech (strojírenství, kolejová vozidla, zemědělské stroje, tramvaje, ocelové konstrukce, větrné elektrárny, až po součásti vesmírné stanice ISS). Firma Bot Oberflächentechnik zajišťuje, aby byla na součásti aplikována vhodná povrchová úprava. Povlaky jsou nanášeny technologií ponorného zinkování nebo katodického lakování na jednotlivé součásti, jako jsou plechy nebo trubky, až po svařence složitých tvarů.

„I složité svařence nyní tryskáme většinou pouze jednou,“ říká spokojeně Kiefer. V instalovaném zaří-zení je možné tryskat součásti široké až 1 500 mm a vysoké 1 000 mm, o hmotnosti 30 kg a více. Zatímco novým tryskacím zařízením lze strojně tryskat až 90 % součástí, na původním zařízení to bylo pouze 40 % až 50 %. „Tím, že se nyní musí ručně otryskat méně součástí, snížil se pracovní čas a tedy i náklady,“ dále vysvětluje Kiefer.

Tryskací zařízení pojme obrobky široké 1 500 mm a vysoké 1 000 mm.

Pro optimální využití stroje umístila firma Agtos v pracovním prostoru osm tryskacích turbín, při-čemž každá má výkon 15 kW. Turbíny jsou uspořádány ve tvaru X a upevněny na pohyblivých držá-cích. Držáky umožňují nastavit trysku do správného úhlu a na správnou vzdálenost vzhledem k obrobku. „Turbíny je možné řídit také frekvenčně,“ vysvětluje Ulf Kapitza, vedoucí prodeje a mar-ketinku výrobce tryskacího zařízení. Ale podle jeho slov to není v tomto případě nutné.

„Pro konečnou kvalitu povrchu je nejdůležitější jeho otryskání,“ říká Frank Kiefer, vedoucí prodeje firmy Bot Oberflächentechnik.

Trvalý povlak jako nikdy předtím

V konečném efektu dosahuje firma Bot Oberflächentechnik přilnavosti jako žádný jiný podnik. „Náš produkt jsme nazvali OR 6000, protože při experimentech v solné lázni odolávaly povlaky 6 000 hodin bez tvoření puchýřů, bez odlupování a bez tvoření trhlin (popraskání),“ říká Kiefer. V současné době splňuje Bot Oberflächentechnik všechny vysoké požadavky dané normou DIN EN ISO 12944, včetně dodatků: odolnost proti korozi Im3 a C5-M (dlouhý) – test v solné mlze 1 440 hodin a nejvyšší kate-gorii Norsok, M-501 (Offshore-Richtlinie), požadující střídavý test 4 200 hodin, rovněž také ISO 20340 (Offshorebereich) C5-M a Im2.

Vysokou trvanlivost povlaku zaručuje firma procesem, který na první pohled působí konvenčně. Součásti jsou nejprve pozinkovány v lázni, potom je katodicky nanášen lak (KTL) a poté jsou až dvěma vrstvami práškově lakovány – to celé přirozeně včetně několikerého čištění, praní a sušení. KTL je bez chromu a bez olova. Rovněž z hlediska spotřeby energie šetří Bot Oberflächentechnik životní prostředí: zinkovací lázeň musí mít běžně teplotu mezi 400 °C až 460 °C, zatímco u OR 6000 je u všech lázní teplota maximálně 70 °C a jen ve vypalovací peci je teplota 180 °C.

Na ochranu proti korozi dává firma Bot Oberflächentechnik záruku 50 let. Ve srovnání s běžnými postupy ochrany žárovým zinkováním a lakováním za mokra poskytuje OR 6000 ještě možnost do-datečně opravit bodově poškozená místa, tj. cíleně pouze dané místo porušení. Další předností je bezúdržbový provoz zařízení.

Celý postup OR 6000 nechtěl Frank Kiefer přirozeně prozradit, pouze dodal: „Tajemství spočívá v našem vlastním receptu.“ A ten začíná již otryskáním povrchu.

MM Das Industriemagazin č. 46, 2016, str. 37–38

Jaroslav Řasa

info@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Koroze a ochrana proti korozi zásobníků na kapalná paliva

Známe-li příčiny koroze zásobníků na kapalná paliva (viz 1. část článku v minulém čísle), pak můžeme aplikovat ochranu proti korozi. Způsoby ochrany proti korozi lze rozdělit na následující technologické postupy: aplikace povlaků (organických a kovových), použití inhibitorů koroze a katodické ochrany. Každý z těchto postupu je jedinečný a unikátní.

Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Související články
Korozní problémy při spalování biomasy a komunálního odpadu

Kotle pro spalování biomasy jsou určeny buď ke 100% spalování biomasy, nebo ke kombinaci biomasa - uhlí. V současné době se spaluje především dřevní štěpka, ale přechází se i na spalování zemědělských produktů (sláma, otruby, seno, slupky, oříšky). Předpokládá se i spalování energetických rostlin (šťovík, laskavec, topolovka, mužál). Ve srovnání s dřevnými štěpky se jedná o suroviny s vyššími obsahy chlóru a síry a jejich sloučeniny ve spalinách zvyšují korozní problémy teplosměnných ploch kotlů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Porušení celistvosti při žárovém zinkování

Nanášení povlaků žárového zinku spočívá v ponoření ocelových součástí do tekutého kovu o teplotě cca 450 °C. Zinkovaný dílec je při ponořování do taveniny vystaven nerovnoměrnému působení zvýšené teploty, kdy část pod hladinou se rychle prohřívá, zatímco část nad hladinou má teplotu prostředí. Součásti jsou proto v průběhu ponořování do zinkové taveniny namáhány významným proměnným pnutím vyvolaným tepelnou roztažností materiálu. Napětí jsou tahová a tlaková a dosahují meze kluzu materiálu. Zinkované dílce se vždy deformují a obsahují zbytková napětí.

Koroze a ochrana proti korozi zásobníku na kapalná paliva

Surová ropa je směsí různých uhlovodíků, které samy nevyvolávají korozi kovů a slitin. Surová ropa obsahuje ale také vodu, některé soli (chlorid sodný, chlorid vápenatý a chlorid hořečnatý), sulfan (sirovodík) a mikroorganismy. Tyto kontaminanty jsou obsaženy v surové ropě ve velmi malých koncentracích (1-3 % hmotnostních) a působí korozí dna zásobníků, pontonů, střech a nikoliv jejich stěn.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Výrobní laserové technologie

Výrobní laserové technologie lze dělit mnoha způsoby-, podle použitého výkonu, délky pulzu nebo interakce s materiálem. Nejjednodušší způsob rozdělení laserových technologií je do tří skupin: dělení a odebírání materiálu, spojování materiálu a úprava povrchu materiálu. Vzhledem k rozmanitosti využití laseru není toto dělení zcela jednoznačné a existuje několik dalších technologií, které se nacházejí mezi těmito kategoriemi.

Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

Koroze napříč všemi obory

Mezinárodní konference Eurocorr, která každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nejvýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších, se letos v září díky Asociaci korozních inženýrů poprvé v historii konala v Praze.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Interdisciplinární studentské projekty

Profesor Stanislav Hosnedl před dvanácti lety přišel s ideou realizace týmových studentských konstrukčních a designérských projektů. Z původní studentské akce na Fakultě strojní ZČU v Plzni se rozrostla spolupráce napříč čtyřmi zdejšími fakultami, dvěma zahraničními univerzitami a patnácti tuzemskými a zahraničními firmami. Celým tímto vším prošlo při řešení 36 témat na 980 studentů. Letošní dvanáctý ročník byl opět v celé řadě aspektů výjimečný.

Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit