Témata
Reklama

Počítačová podpora jakosti CAQ

Počítačová podpora jakosti CAQ musí být navržena jako integrovaný systém určený pro podporu managementu jakosti. Jedná se tedy o informačně-řídicí systém, který je nutno rozdělit do jednotlivých oblastí, programů a modulů, jež pokrývají celou šíři požadavků mezinárodních norem pro management jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 i doplňující požadavky managementu jakosti, jako je to dáno např. v automobilovém průmyslu normou ISO/TS 16 949:2002.

Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

K evidenci monitorovacích a měřicích prostředků slouží např. komplexní systém pro zajištění metrologie Palstat DAT - evidence, kalibrace měřidel s modulem pro analýzu systému měření. Pro vytvoření procesů k zajištění toho, že se monitorování a měření může provádět takovým způsobem, jenž je ve shodě s požadavky na monitorování a měření, slouží propojení programu na ostatní moduly celého systému CAQ.
Pro zajištění platných výsledků musí být měřicí zařízení identifikována tak, aby bylo možno určit kalibrační stav, musí být kalibrována nebo ověřována v předepsaných intervalech nebo před použitím podle měrových etalonů navázaných k mezinárodním nebo národním etalonům a seřizována tam, kde je to nutné. Dále musí být zabezpečena proti seřízením, jež by mohla ohrozit platnost výsledků měření, a chráněna před poškozením a zhoršením stavu během manipulace, udržování a skladování. To lze zajistit pravidelným auditem procesu metrologie. Rovněž se musí udržovat záznamy o výsledcích kalibrace a ověřování evidence počítačových softwarů pro monitorování a měření specifikovaných požadavků.
Při provádění statistických studií se musí analyzovat variabilita ve výsledcích každého typu systému měřicího a zkušebního zařízení. K statistické analýze slouží speciální moduly využívající metodiky QS 9000 MSA, která je vyjadřována parametry GRR (R&R), a alternativně dle metodik vyjadřující způsobilost pomocí parametrů Cg, Cgk.
Záznamy o kalibračních činnostech u všech měřidel, měřicích a zkušebních zařízení včetně měřidel pracovníků a zákazníků musí obsahovat identifikaci zařízení včetně etalonů, podle nichž se zařízení kalibruje, revize po technických změnách, jakékoli hodnoty zjištěné při kalibraci/verifikaci, které neodpovídají specifikaci, posouzení dopadu podmínek, které neodpovídají specifikaci, vyjádření o shodě se specifikací po kalibraci/verifikaci a sdělení zákazníkovi, pokud byl expedován podezřelý výrobek nebo materiál. Příslušný modul vhodného systému proto obsahuje generátor kalibračních protokolů s možností tvorby vlastní datové základny kalibračních informací a kalibračních rozměrů a hodnot.
Reklama
Reklama

Měření, analýza a zlepšování

Každá organizace musí plánovat a implementovat potřebné procesy pro monitorováni, měření, rozbory a zlepšování k prokázání shody výrobku. Pomocí v této činnosti jsou programy pro monitorování jakosti, umožňující řízení vstupních přejímek, statistickou regulaci procesu, výrobní kontrolu a řízení uvolňování výroby. V oblasti zajištění shody systému managementu jakosti se jedná o moduly řízení auditu systému, procesů, ale i výrobků.
Stálému zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti napomáhají softwarově zpracované studie způsobilosti strojů/procesů, hodnocení zákazníků, dodavatelů a nejrůznější reporty. Pro reklamační řízení je vhodné využití modulů, které umožňují sledování dosahovaného ppm pro dosažení výroby bez vad.

Monitorování a měření procesů

Z metodiky norem pro řízení jakosti vyplývá i nutnost použití vhodných metod pro monitorování a měření procesů systému managementu jakosti a tyto metody musí prokazovat schopnost procesů dosáhnout plánovaných výsledků. Výkonný řídicí systém proto musí obsahovat i moduly pro využití statistických metod s funkcemi vyhodnocení regulačních diagramů pro variabilní znaky (X-R diagramy, X-S diagramy, histogram, testování normálního rozdělení, hodnocení způsobilosti strojů Cm, Cmk, hodnocení předběžné způsobilosti procesů Pp, Ppk, hodnocení způsobilosti procesů Cp, Cpk) i pro regulační diagramy s atributivními znaky (p diagramy, np diagramy, u diagramy, c diagramy).

Monitorování a měření produktu

Systém CAQ musí monitorovat a měřit charakteristiky produktu k ověření, zda jsou splněny požadavky kladené na produkt. To se musí provádět v přiměřených etapách procesu realizace produktu v souladu s naplánovanými opatřeními. Počítačová podpora jakosti CAQ umožňuje propojením programů monitorování jakosti dílů (knihovna dílců/produktů, specifikací kót a znaků jakosti, zákazníkem a organizací stanovené zvláštní znaky), kontrolních plánů (tvorba ověřovacích, validačních, monitorovacích, kontrolních a zkušebních postupů specifických pro daný produkt), vstupů (řízení vstupních přejímek), statistické regulace procesu SPC, výrobní kontroly SQC, výstupů a vzorkování (řízení uvolňování výroby).
Důkazy o shodě s přejímacími kritérii musí být zaznamenány elektronickou formou v systému CAQ.
Ing. Jaromír Palán
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40641
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Jakost
Autor:
Firmy
Související články
Kontrolní a třídicí systém Equator

Ve spolupráci s předními výrobci v automobilovém průmyslu s cílem získat efektivní dílenské měřidlo pro automatizovanou kontrolu sériově vyráběných dílů byl vyvinut kontrolní a třídicí systém Equator. Jeden takový přístroj dokáže zastat stejnou práci jako stovky jednoúčelových měřidel, přípravků nebo kalibrů.

Nezávislá kontrola - nástroj pro minimalizaci technických rizik projektů

Nejčastějším případem projektu, kde se setkáváme s velkým množstvím technických rizik, je investice do výstavby nového technologického celku, a to bez ohledu na to, o jaké průmyslové odvětví se jedná.

Zaměřeno na povrch

Vývoj výrobních technologií a metod ověřování jejich kvality si vynucuje plynulé zdokonalování způsobů kontroly jakosti výrobků. Společnost Taylor Hobson, přední výrobce metrologických prostředků, rozšířila řadu svých měřících přístrojů pro měření a hodnocení textury, tvaru a kontury povrchu.

Související články
Laserové svařování pro Průmysl 4.0

Vláknové lasery jsou významným nástrojem pro svařovací aplikace, které slouží mnoha zavedeným odvětvím i novým rychle rostoucím oborům. Pro progresivní výrobce, kteří již výhod laserového svařování využívají, zůstává otázkou, jak dále zlepšit efektivitu procesu a být krok napřed oproti konkurenci. Optimalizace jakéhokoli průmyslového procesu pro inteligentní výrobu vyžaduje vysoce kvalitní on-line sběr dat. Stále roste potřeba technologií, které pomohou lépe monitorovat proces laserového svařování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Chytrý metrologický software

Nový progresivní software pro měření a hodnocení povrchu Metrology 4.0 představila společnost Taylor Hobson. Inovací tohoto metrologického softwaru je nasazení dvou souřadných systémů – měřicího přístroje a měřené součásti. Touto novinkou jsou vybaveny nejnovější modely z řady špičkových profiloměrů Form Talysurf. Další budou následovat.

Obrobkové sondy a úskalí jejich použití

Téměř většina z nově vyrobených, zejména pak sofistikovaných obráběcích strojů, je dnes vybavena obrobkovými měřícími sondami. V uživatelských návodech k těmto sondám se lze dočíst o tom, jakými přínosy je jejich nasazení ve výrobě ohledně efektivnosti, snižování vedlejších časů při mezioperačních a finálních kontrolách obrobků atd. Ano, to vše je pravdou, nicméně i měřící sondy mají svá úskalí - tak jako ostatně každé jiné měřící zařízení.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Délkové snímače pro automatickou kontrolu

Linková montáž mění výrazně charakter kontroly. Do linek jsou integrovány automatické kontrolní stanice pro 100 % kontrolu s taktem v řádu sekund a s přesností běžnou donedávna jen u laboratorní měřicí techniky.

Převratná novinka pro povrchy

Novinku pro měření vlastností a jakosti povrchu nazvanou TALYScan 280 představila Společnost Taylor Hobson. Jedná se o bezkontaktní, optický přístroj navržený pro rychlou a přesnou 3D kontrolu povrhu v dílenském prostředí.

Flexibilní multisenzorová technologie

Měřicí stroj Werth ScopeCheck FB DZ umožňuje díky dvěma nezávislým senzorovým osám provádět bez omezení rozličná multisenzorová měření. Po demontáži skleněného stolu s jednotkou spodního osvitu je možné přímo na měřicím stole umístit a měřit také těžké obrobky.

Moderní kontrola jakosti povrchu Metrology 4.0

Rozvoj a inovace výrobních metod a prostředků vyžaduje měřicí i hodnoticí techniku na odpovídající úrovni. Přední výrobci měřicí techniky se proto zaměřují na komplexní rozvoj metrologie. Výsledkem pokroku v rozsahu, přesnosti i rozlišení měření, zvětšování univerzálnosti aplikace, vyšší automatizace i uplatnění moderních výrobních metod je progresivní metrologický systém Metrology 4.0.

Když je součástka rozhodující

Dokonalé fungování nového automatického testovacího systému realizovaného společností Sagicofim k provádění přejímacích zkoušek bezpečnostních nádob na filtrační prvky podle nejpokrokovějších předpisů zaručuje servoventil řady LR z produkce společnosti Camozzi.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit