Témata
Reklama

Povrchové úpravy v novém kabátě

V loňském roce oznámila veletržní správa Terinvest svůj nový projekt s názvem

Finet 2001. Jedná se o veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky, který se bude konat za odborné garance České společnosti pro povrchové úpravy a Asociace českých a slovenských zinkoven ve dnech 29. až 31. května 2001 ve Veletržním paláci v Praze.
Časopis MM Průmyslové spektrum přijal možnost stát se mediálním partnerem a uskutečnit exkluzivní rozhovor s organizátory a garanty veletrhu.
První část otázek jsme položili generálnímu řediteli veletržní správy Terinvest ing. Jiřímu Švigovi.
Reklama
Reklama

MM: Pane řediteli, úvodem našeho rozhovoru se nabízí otázka, z jakého důvodu jste se rozhodli tento veletrh pořádat?

Ing. Šviga: Veletržní správa Terinvest byla při pořádání 9. ročníku veletrhu metalurgie Metal 2000, jehož součástí byla i prezentace povrchových úprav, oslovena zástupci odborné technické veřejnosti. Již tehdy přišli vystavovatelé s myšlenkou realizovat samostatnou odbornou výstavu povrchových úprav a finálních technologií na mezinárodní úrovni s místem konání v Praze.
Vzhledem k tomu, že jsme si plně vědomi nutné odborné úrovně, obrátili jsme se při přípravě koncepce projektu na odborné společnosti a asociace, zejména na Českou společnost pro povrchové úpravy a Asociaci českých a slovenských zinkoven. Ve spolupráci s nimi se potvrdil smysl pořádání této nové akce pod názvem Finet.

MM: Co je cílem veletrhu Finet?

Ing. Šviga: Jeho cílem je především zvýšit úroveň poznatků a vzájemné informovanosti o příslušných technologiích, vyzvednout i ta odvětví, která v minulých letech zůstávala pouze okrajovými součástmi jednotlivých akcí a v neposlední řadě poskytnout vystavujícím firmám i prostor pro firemní prezentace jednotlivých technologií. Tak plníme požadavek prezentovat společně navazující obory od povrchových úprav přes obalovou techniku k finálním technologiím. Vzájemná konfrontace by pak měla přispět i k řešení problémů v příslušných oblastech.

MM: Kromě jiných prezentačních akcí se v minulosti zabývala touto problematikou také výstava Protech. Co nabízí veletrh Finet pro spokojenost vystavovatelů a návštěvníků?

Ing. Šviga: Zajištěním co nejvyšší účasti vystavovatelů a návštěvníků a vysokou odborností chceme zviditelnit tyto progresivní obory na českém i evropském trhu. Pro podtržení významu a prestiže celé akce jsme zvolili velmi reprezentativní prostory Veletržního paláce v centru Prahy.

MM: Kolik potenciálních vystavovatelů jste oslovili a jaký je zájem o veletrh Finet?

Ing. Šviga: Veletržní správou Terinvest bylo osloveno kolem 900 možných vystavovatelů jak z tuzemska, tak i ze zahraničí. Podle prvotních ohlasů můžeme říci, že zájem o akci je značný. S více než 80 % firem, které vystavovaly v minulosti na akcích s podobným zaměřením, jsme projednali účast na veletrhu Finet 2001. V současné době se konkretizuje podoba jednotlivých expozic.

MM: Jak je zaměřena reklamní kampaň?

Ing. Šviga: Klademe velký důraz na spolupráci s odborným tiskem. O konání veletrhu informujeme formou plošné inzerce, článků a reportáží průběžně od listopadu 2000 do zahájení veletrhu. Hlavním mediálním partnerem je váš časopis, MM Průmyslové spektrum. Mezi další odborné časopisy, se kterými spolupracujeme, patří Povrchové úpravy, Ocelové konstrukce, Technika a trh, Technický týdeník, Pražská technika, Stavební informace a Stavební obzor.
Reklamní kampaň pro podporu návštěvnosti veletrhu proběhne i v denním tisku, v rádiu a na billboardech. Veletrh bude prezentován i v zahraničních odborných časopisech a propagace bude zajištěna na mezinárodních serverech internetu.
Informace o veletrhu pro vystavovatele, návštěvníky a novináře budou průběžně aktualizovány na internetových stránkách www.terinvest.com. Jsou vydávány kalendáře výstavních akcí pro ČR i zahraničí.
Obchodníci, odborníci, zástupci odborného školství, představitelé významných institucí, asociací, svazů a  velvyslanectví budou zváni cílenými pozvánkami v počtu cca 5000. Prostřednictvím hospodářských komor, odborných asociací, svazů a časopisů bude distribuováno přes 20 000 kusů čestných vstupenek.

MM: V čem spočívá spolupráce s odbornými garanty veletrhu?

Ing. Šviga: Jejich prostřednictvím nasloucháme požadavkům vystavovatelů tuzemských i zahraničních a konzultovali jsme s nimi i nomenklaturu. Odborní garanti doporučují účast a návštěvu svým členům. Společně s nimi připravujeme odborný doprovodný program a hodnocení soutěže o nejlepší exponát - "Zlatý Finet".
Druhou část našich otázek jsme směrovali na zástupce odborných garantů, a to na ing. Michaela Bartla, ředitele Asociace českých a slovenských zinkoven, a ing. Ladislava Obra, CSc., člena výboru České společnosti pro povrchové úpravy.

MM: Proč jste se rozhodli podpořit či iniciovat vznik nového veletrhu povrchových úprav?

Ing. Bartl: Plán intenzifikace marketingové činnosti Asociace českých a slovenských zinkoven, daný výsledky marketingové studie z roku 2000, předpokládá oslovení takových cílových skupin, které mají zastoupení na veletrzích povrchových úprav obecně. Výběr akce, která splňuje cíle plánu, souvisí s vytvořením podmínek pro ekonomickou realizaci představ vystavovatele. Volba naší asociace zúčastnit se veletrhu povrchových úprav Finet 2001 vychází z předpokladu o naplnění těchto představ. Svou volbou jsme tuto akci podpořili, nikoli však iniciovali. Věříme, že konkurence v realizaci veletrhů povrchových úprav povede ke snaze o jejich atraktivnost. S tím souvisí i vyšší návštěvnost veletrhů a to je v zájmu propagace povrchových úprav to nejdůležitější.
Ing. Bartl: Výbor České společnosti pro povrchové úpravy byl znepokojen stále klesajícím počtem vystavovatelů a následně kvalitou veletrhu povrchových úprav Protech. K vyvrcholení této nespokojenosti došlo v roce 2000, kdy počet vystavovatelů nadále poklesl oproti předchozímu roku a výrazně poklesla návštěvnost veletrhu.
Formou ankety výbor oslovil odbornou veřejnost a z výsledků této ankety např. vyplynulo, že 46,5 % respondentů nebylo spokojeno s celkovou úrovní organizace a služeb organizátorů veletrhu, 62,8 % se vyslovilo pro termín v 1. polovině června, 74,4 % respondentů vyjádřilo přání konat veletrh 1x za dva roky a 86 % respondentů považovalo za vhodné, aby je Česká společnost pro povrchové úpravy zastupovala při jednání s organizátory výstavy Protech, případně u organizátorů jiných odborných akcí.
Výbor České společnosti pro povrchové úpravy ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů a Asociací českých a slovenských žárových zinkoven vytvořil pracovní skupinu, která projednala s oběma organizátory, tedy s Terinvestem a Joly, možnou spolupráci ve snaze vytvořit opět fungující reprezentativní veletrh.
Výsledkem těchto jednání je uzavřená smlouva o spolupráci mezi Terinvestem a Českou společností pro povrchové úpravy v rámci veletrhu Finet 2001.
Pro členy České společnosti pro povrchové úpravy to znamená mimo jiné 10% slevy z ceny výstavní plochy, 10% slevy z ceny realizace expozice objednané u realizačního servisu výstavní správy Terinvest i řadu dalších výhod, včetně mediální a společenské propagace.

MM: Proč jste oslovili právě výstavní správu Terinvest?

Ing. Obr: Osloveny byly obě společnosti, které nabízely v roce 2001 konání veletrhu povrchových úprav, tj. společnost Joly a společnost Terinvest. Po posouzení nabídek a celkového komplexního přístupu k uvedené problematice zvolil výbor České společnosti pro povrchové úpravy společnost Terinvest a doporučil svým členům účastnit se veletrhu Finet. Je si na jedné straně vědom tradice veletrhu Protech, ovšem na druhé straně i současného poklesu zájmu o tento veletrh, a to jak ze strany vystavovatelů, tak i ze strany samotných návštěvníků.

MM: Lze v současné době říci, jaký názor na to má technická veřejnost?

Ing. Obr: Jak se k otázce postaví technická veřejnost, nelze v této době plně předpovědět. Pokud odpovědi na otázky v anketě České společnosti pro povrchové úpravy byly upřímné, pak by zde měla vzniknout nová tradice a Finet by se měl zařadit mezi úspěšné akce. Na základě v současnosti realizovaného průzkumu se řada důležitých vystavovatelů a členů České společnosti pro povrchové úpravy hodlá zúčastnit veletrhu Finet a otestovat si nového pořadatele.
O veletrhu Finet budou též jednat členové společnosti na svém plenárním zasedání, které se uskuteční 6. 2. 2001 v Jihlavě při příležitosti 34. aktivu galvanizérů.

MM: Děkujeme vám za rozhovor.

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10129
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: Management / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Fotonika - klíč k technologickému rozvoji

Vynález laseru, optických vláken a polovodičových optických součástek výrazně zvýšil význam využití optiky pro moderní technologie. Byl to také impulz pro rozvoj mladého vědního oboru – fotoniky –, který se zabývá vlastnostmi a metodami využití fotonů. Místem, kde si odborníci z těchto tří na sobě závislých oborů – optika, elektronika a fotonika – sdělují svá know-how a sdílejí své úspěchy, se každoročně stává nejvýznamnější světový veletrh optických a laserových technologií Laser World of Photonics. I letos jej koncem června na mnichovském výstavišti doprovázel světový kongres World of Photonics congress.

Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Štěstí musíte jít naproti, negativní zkušenost vás nesmí zlomit

Když většina českých studentů po roce 1989 odcházela studovat do Ameriky nebo na Západ, Kateřina Haring byla v té době jediná studentka, která se rozhodla studovat v Rusku. Na znalosti ruského prostředí a mentality si postavila byznys. Dnes její společnost Dynamic Group staví expozice po celém světě. V roce 2016 byla zvolena prezidentkou nejstarší asociace podnikatelek v České republice.

Cyklické zkoušky pro reálnější simulace

Životnost, trvanlivost, odolnost, ale i třeba degradace jsou důležitými pojmy, pokud se bavíme o životním cyklu jakékoliv součásti. Kupující nebo odběratel požaduje záruky, že právě obdržený díl, zařízení či konstrukce bude fungovat předem stanovenou dobu, navíc je-li ve hře také otázka bezpečnosti. Udělení certifikace či určení doby trvanlivosti často předcházejí různé zkoušky. Důležitou skupinou z nich jsou urychlené korozní zkoušky. Nejen jimi se v úzké spolupráci s průmyslem zabývají ve vědecko-technickém parku v Kralupech nad Vltavou.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Expozice Siemens magnetem veletrhu v Hannoveru

Digitálním podnikům patří budoucnost a koncern Siemens proto svou letošní účast na veletrhu v Hannoveru věnoval právě tomuto tématu. Expozice o celkové rozloze 3 500 m2 v pavilonu 9 se zaměřila na nově rozšířené portfolio řešení pro „digitální podnik“. Stala se doslova magnetem letošního ročníku a přitahovala pozornost mnoha odborníků.

Plně automatizovaný systém skladování

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně společnost Kardex Remstar představila plně automatizovaný systém skladování Kardex Remstar LR 35, který nám v rozhovoru představil obchodní ředitel společnosti Pavel Kraus.

Buďme více ambiciózní

Podpora exportu a jeho financování ‒ to bylo téma, které otevřelo druhý ročník Strojírenského fóra, které se uskutečnilo v polovině března v Obecním domě v Praze a my jsme vás o něm podrobněji informovali v minulém vydání MM Průmyslového spektra.

Mezinárodní technologická a výzkumná spolupráce

Na sklonku loňského roku se v hotelu Corinthia Prague v Praze konala výroční konference sítě Enterprise Europe Network v České republice, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s International Chamrer of Commerce Česká republika a Centrem pro regionální rozvoj. Hlavním mottem konference byla podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU.

MM Podcast: Rozhovor s Michalisem Busiosem o strojírenském veletrhu MSV 2021

Hana Janišová si povídá s Michalisem Busiosem o Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Dozvíte se například, proč se by se firmy měly zajímat o digitální technologie, zda a proč na veletrh míří mladí lidé i to, jak organizátoři reflektují anticovidová opatření i mnoho dalšího.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit