Témata
Reklama

Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

Mobilní technologie změnily náš každodenní život. Během posledních deseti let, od uvedení iPhonu a vývoje první vlny aplikací, jsme svědky exploze v používání médií na cestách, jejíž hnací silou je přístup k internetu kdykoli a odkudkoli. Tento technologický posun vedl ke vzniku nového druhu technicky erudovaných zákazníků, kteří využívají internet k vyhledávání, nákupu a posouzení celé řady produktů, jež potřebují.

I když zpočátku měla tato digitální závislost své kořeny na spotřebitelských trzích, rozšířila se i do ostatních oblastí. Stačí se podívat na transakce mezi obchodními společnostmi (B2B): není to tak dáv-no, co se většina technických produktů prodávaných na průmyslových trzích vyhledávala v tištěných katalozích a objednávala se po telefonu. To se nyní zcela změnilo.

V současné době se B2B trh vyznačuje vícekanálovým způsobem prodeje, který plně využívá digitální technologie dostupné prostřednictvím stolního počítače, notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu. Společnosti jako Sandvik Coromant investovaly značné prostředky do webových zdrojů, aby poskytly cílovým skupinám nové typy přizpůsobeného obsahu, včetně interaktivních materiálů, vzdělávacích prostředků a on-line komunit. Stručně řečeno, zákazníci – zejména mileniálové – chtějí digitální služby, které nabízejí skutečné hodnoty.

A jak konkrétně se tento posun projevil v oblasti obráběcích nástrojů a služeb? Pro společnost Sandvik Coromant to znamenalo přechod od marketingu a komunikace založené na použití tištěných materiálů k přístupu upřednostňujícímu digitální verzi. Výsledkem je řada nových interaktivních služeb, které byly navrženy tak, aby zákazníkům usnadňovaly vyhledání, dostupnost a nákup nástrojů, které potřebují.

Reklama
Reklama

Zakázkové produkty – jednodušší přizpůsobení nástrojů individuálním potřebám

Historicky vyžadoval proces nabídky a objednání na zakázku upraveného obráběcího nástroje velké množství času a úsilí, přičemž bylo nutné stažení, vyplnění a odeslání fyzického formuláře nebo pomoc obchodního zástupce. U některých organizací tento způsob stále přetrvává. Zákazníci společnosti Sandvik Coromant však nyní mohou celý proces individuálních úprav provádět on-line, což je mnohem rychlejší a jednodušší a následně se to i přímo promítá ve zkrácení dodacích lhůt nástroje.

Tento proces byl navržen tak, aby byl co nejintuitivnější. Každý registrovaný uživatel webových stránek Sandvik Coromant může po přihlášení začít prostřednictvím svého prohlížeče využívat tuto nově vyvi-nutou funkci. Uživatel může v několika asistovaných krocích kliknutím upravit standardní obráběcí nástroj tak, aby odpovídal konkrétním požadavkům. V posledním kroku celého procesu uživatel jed-noduše odešle objednávku.

V současné době se B2B trh vyznačuje vícekanálovými způsobem prodeje, který plně využívá digitální technologie dostupné prostřednictvím stolního počítače, notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu.

Zavedení této služby vychází ze zvyšujících se nároků na nástrojové vybavení přizpůsobené individuál-ním potřebám, vedených potřebou větší flexibility výroby. Nejčastějším případem poptávky po pro-duktech, které nejsou k dispozici skladem, je situace, kdy je předepsán specifický, nestandardní prů-měr díry. Vytvoření takového prvku zpravidla zahrnuje počáteční vrtací operaci a následné vyvrtávání na požadovaný rozměr. Po provedení malé úpravy příslušného skladovaného vrtáku však výrobce může vyrobit díru podle technologického předpisu s pomocí pouze jediného vrtáku.

Softwarové aplikace pro volbu nástrojů a pro vytváření nástrojových sestav fungují jako účinný prostředek pro zefektivnění výběru obráběcího nástroje a procesu plánování operací.

Mezi další výhody patří dostupnost většího množství produktů na webových stránkách (vedle stan-dardních produktů) a současně se také otevírají nové možnosti pro kontrolu všech na zakázku uprave-ných produktů zaslaných prostřednictvím obchodního zástupce. Vedle vrtáků se nová on-line služba vztahuje i na produkty pro upichování a zapichování, frézování a systémy pro upínání nástrojů.

Vzdělávací prostředky – výuka prostřednictvím webu

Webové stránky společnosti fungují jako základní vzdělávací nástroj, který každoročně využívá více než 35 000 techniků a výrobních specialistů pro přístup k elektronické výuce – včetně nejmodernějších technologií a metod obrábění kovů. Tyto elektronické učební materiály jsou rozděleny do devíti kapitol a 75 krátkých kurzů pokrývajících klíčová témata, jako jsou obrobitelnost, soustružení, výroba závitů, frézování, vrtání, vyvrtávání a systémy pro upínání nástrojů. Tyto prostředky obsahují širokou škálu školicích materiálů uspořádaných do několika různých formátů, včetně písemného seznamu nejčastěj-ších dotazů, animací, hlasových přenosů a videoklipů.

Obsah je prezentován způsobem, který zohledňuje životní styl lidí, jež jsou pod časovým tlakem, při-čemž jako hlavní prioritu mají kratší a uživatelsky komfortnější formáty. Například téma „Jak zlepšit kontrolu utváření třísek a zvýšit produktivitu soustružnických operací“ je prezentováno v tříminutovém videoklipu. Ten obsahuje nejdůležitější technické rady týkající se faktorů, jako jsou poloměr zaoblení špičky, hloubka řezu, rychlost posuvu nebo geometrie utvářeče na horní straně břitové destičky. Nabízí rovněž cenné rady, jak zabránit hromadění třísek.

Elektronické učební materiály jsou rovněž strukturovány tak, aby zajišťovaly smysluplné vedení a pro-fesní rozvoj, přičemž součástí každého z těchto prostředků jsou i doporučení, jaký další krok by měl následovat.

Webové stránky společnosti jsou bezesporu opravdovou pokladnicí plnou informací. Kromě elektro-nické výuky si zákazníci mohou tvořit výběry nejzajímavějších článků věnovaných průmyslové výrobě, prohlížet digitální publikace a vytvářet a sdílet digitální katalogy. Lze také vytvářet on-line cenové po-ptávky, nakupovat nástroje, prohlížet si ceny a dostupnost zboží a vyhledávat prodejce a distributory značky Sandvik Coromant. Skutečně je zde vše potřebné k úspěšnému dokončení pracovní úlohy.

Správně hned napoprvé – on-line výběr nástrojů a další

Digitální obrábění se stává v dnešních moderních továrnách důležitým trendem, přičemž nejmoderněj-ší on-line systémy – běžně dostupné v off-line verzi pro stolní počítače i ve verzi pro internetové pro-hlížeče – umožňují výrobcům vytvářet a exportovat nástrojové sestavy přímo do jejich CAM a simulač-ního softwaru i do softwaru pro správu nástrojů.

Například aplikace Sandvik Coromant CoroPlus ToolGuide a CoroPlus ToolLibrary technikům umožňují zvolit si nejprve činnost, kterou chtějí provádět, a vybrat obráběný materiál ještě předtím, než softwa-re vytvoří doporučení pro volbu nejvhodnějšího nástroje pro danou pracovní úlohu. Nedávno uvedená verze CoroPlus ToolLibrary pro internetové prohlížeče zákazníkům umožňuje snadné a rychlé vytváření nástrojových sestav z katalogů produktů Sandvik Coromant. Když je nástrojová sestava vytvořena, lze si stáhnout balíček obsahující 2D a 3D modely a další data a importovat ho do podporovaného CAM softwaru, kde lze provést simulaci. Kompletní nástrojovou sestavu vytvořenou v prohlížeči lze také přenést přímo do nákupního košíku.

Uživatel může v několika asistovaných krocích kliknutím upravit standardní obráběcí nástroj tak, aby odpovídal konkrétním požadavkům.CoroPlus ToolLibrary pro internetové prohlížeče zákazníkům umožňuje snadné a rychlé vytváření nástrojových sestav z katalogů produktů Sandvik Coromant.

Softwarové aplikace pro volbu nástrojů a pro vytváření nástrojových sestav fungují jako účinný pro-středek pro zefektivnění výběru obráběcího nástroje a procesu plánování operací, což zákazníkům přináší zvýšení produktivity práce. Je však velice pravděpodobné, že v dohledné době dojde v digitál-ním obrábění k dalšímu posunu v souvislosti s vývojem metod pro Průmysl 4.0. Technologie volby ná-strojů a pracovních postupů se možná nakonec nezastaví jen u samotných nástrojů. Společnost Sandvik Coromant se zaměřuje na celý řetězec plánování procesů, kde si uživatel může vybrat, jaký stroj je nejvhodnější pro výrobu daného typu součástí a jak propojit všechny vhodné metody, včetně sestavení nástroje.

Konečným cílem je vzít výkres součásti, přenést jej do softwaru, který provede analýzu součásti a sdělí technikovi nejlepší nebo nejrychlejší nebo nejlevnější způsob její výroby.


Konečným cílem je vzít výkres součásti, přenést jej do softwaru, který provede analýzu součásti a sdělí technikovi nejlepší, nejrychlejší nebo nejlevnější způsob její výroby, nejlevnější způsob a nejvhodnější kombinaci metod, nástrojů a hodnoty řezných parametrů. To by představovalo další úroveň automati-zace výroby v nové éře digitálního obrábění.

Zelený certifikát – snížení spotřeby papíru

Přechod od marketingu a komunikace založené na použití tištěných materiálů k přístupu upřednostňu-jícímu digitální verzi znamená, že všechny katalogy a příručky společnosti Sandvik Coromant jsou nyní k dispozici v elektronické podobě, s možností jejich prohlížení on-line nebo stažení v uživatelsky kom-fortních formátech, jako např. PDF. K dispozici je praktický filtr, který uživatelům umožňuje vyhledává-ní a získání přístupu k tomu, co potřebují, přičemž hlavní katalog Sandvik Coromant s úaji pro objed-nání je prakticky rozdělen do tří svazků: soustružnické nástroje, rotační nástroje a slinované rotační nástroje.

Přechod k politice upřednostňující digitální formu neznamená, že použití veškerých tištěných marke-tingových materiálů bylo ukončeno. V některých zemích, kde je on-line přístup omezený nebo připoje-ní k internetu není spolehlivé, stále přetrvává požadavek na tištěnou formu publikací o produktech, jako jsou katalogy, brožury a technické příručky. Celkově však digitální pojetí vede v celosvětovém mě-řítku k obrovskému snížení spotřeby papíru.

Toto jsou pouze některé z digitálních interakcí se zákazníky, které byly vyvinuty v posledních několika letech. Technicky erudovaní zákazníci vyžadují lepší on-line praktické zkušenosti, a společnosti, které jim je nenabídnou, zůstanou nevyhnutelně pozadu.

Shabir Chagan

Sandvik Coromant

Annie Leisma

annie.leisma@publitek.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 191011
Datum: 01. 10. 2019
Rubrika: Výroba / Digitální výroba
Autor:
Firmy
Související články
MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Související články
Nástroje v rámci čtvrté průmyslové revoluce

Abychom mohli vyrábět součásti hospodárně, je potřebné rozšířit proces o výměnu informací. Důležitou roli při tom hraje management nástrojů, neboť pokud chybí nástroj, výroba stojí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Kvalitnější data, lepší myšlení a správnější rozhodnutí

Inteligentní informace o nástrojích v podobě digitálních dat uložených v cloudu pro systémy řízení výroby, zásobování, elektronický obchod a další systémy umožňují zvyšovat produktivitu strojírenských provozů. NOVOsphere je služba určená pro provozy, které se snaží o skutečné zlepšení výrobních procesů.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Stroje a technologie pro závod s časem

VSC 600 M+C. Tak se jmenuje sofistikovaný vertikální soustruh, který vznikl ve výrobních halách brněnské rodinné firmy TDZ Turn. Letos na jaře jsme byli pozváni přímo do centra dění této firmy, abychom stroj mohli vidět na vlastní oči.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit