Témata
Reklama

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Pro volný pohyb zboží i osob v rámci Evropské unie slouží v technické oblasti Evropské direktivy, které jasně vymezují podmínky uvedení zboží na trh EU. Direktivy se odvolávají na harmonizované normy vydané CEN (včetně svařování), schválené materiály apod. Tento příspěvek je zaměřen především na harmonizaci svářečského personálu.

Reklama
Reklama
Reklama

Normy

V roce 1991 CEN a ISO přijaly tzv. Vídeňskou dohodu o technické spolupráci (The Agreement on technical cooperation between ISO and CEN – Vienna Agreement) a v roce 2001 byly kodifikovány a schváleny předpisy pro konkrétní spolupráci. Od této dohody začaly pracovat společné normalizační subkomise. V praxi to znamená, že některé normy jsou pod patronací ISO a projednávání nové normy se účastní i delegáti z Evropy a CEN je pak převezme. Naopak některé normy jsou řešeny v CEN a ISO je přebírá. V praxi se to projeví i v označení přijaté normy jako EN ISO xxxxx.

Přesto je v používání harmonizovaných norem určitý rozdíl. ISO normy jsou „doporučující“ technické normy. Na rozdíl od norem EN, které se od okamžiku přijetí (nebo převzetí a schválení ISO normy jako EN) stávají závaznými pro členy CEN (v této chvíli téměř všechny evropské státy) a ti je musejí zavést do šesti měsíců jako národní a musejí zrušit jiné normy, které by byly s EN v rozporu.

Ve svém důsledku v řadě zemí mimo Evropu se používají místo ISO norem, resp. EN ISO stále ASME, JIS, AWS, a to i přesto, že jsou s normami ISO v rozporu. Přesto se (EN) ISO normy stávají základnou pro harmonizaci na celém světě i možnou oporou pro mezinárodní obchod. Jinak řečeno, pro evropské země se stává EN ISO závaznou, země mimo Evropu si často ponechávají své národní normy. Příkladem za všechny je EN 287-1 a ISO 9606-1 a mnoho let připravovaná a nakonec schválená společná norma EN ISO 9606-1, a přesto trvá platnost národních norem mimo Evropu.

Vazba na evropské direktivy pro evropské země je v normách uvedena v příloze normy. Někdy je celá norma harmonizována, někdy jen splnění některých článků vede ke splnění evropské direktivy.

Direktivy EU

Evropské direktivy se odvolávají na harmonizované normy. Jedná se o významný prvek harmonizace v rámci Evropy (např. 2014/68/EU (PED), 305/2011, 2014/29/EU (SPVD).

EWF – Evropská svářečská federace (European Welding Federation)

EWF bylo založeno v roce 1992 zeměmi EU, EFTA a některými východoevropskými zeměmi. Ihned po založení se započal proces harmonizace pravidel pro vyšší svářečský personál EWE, EWT a EWS. Tato pravidla byla ještě v roce 1992 schválena. První ANB byly schváleny v Portugalsku, Španělsku a Velké Británii. V roce 1994 byla schválena pravidla pro EWIP, EWP a EW metodou 111 a v roce 1996 pravidlo pro EW. V témže roce byl schválen harmonizovaný soubor pravidel pro certifikaci firem podle EN 729. V roce 1999 byla schválena harmonizovaná pravidla pro speciální kurzy (např. svařování betonářských ocelí, robotické svařování, laserové svařování apod.). Již v roce 1997 byla podepsána formální dohoda o spolupráci mezi EWF a IIW se snahou rozšířit fungující harmonizovaný systém EWF do světa. V tomto roce proběhlo i zasedání EWF v Praze. Od roku 1998 zavedlo EWF systém personální certifikace, kde CWS ANB bylo jedním z prvních autorizovaných subjektů. Po předání hlavních harmonizovaných pravidel do IIW se EWF zaměřila na harmonizovaná „speciální pravidla“ (evropský termický stříkač, svářeč pod vodou apod.). V roce 2001 byla vytvořena databáze certifikovaných organizací/firem podle EN 729, později podle EN ISO 3834.

V roce 2000 byl vydán a od té doby již několikrát revidován dokument EA 6/02, který vytvořila EWF a přispěla tím i v rámci EA (European Accreditation) k harmonizaci pravidel pro jakost procesu svařování. Od roku 2011 je EWF garantem pro EA tohoto významného pravidla.

IIW – Mezinárodní institut svařování (International Institut of Welding)

Formálně byl systém harmonizovaných pravidel od EWF převzat v roce 2000. V IIW ho spravuje IAB (International Authorisation Board). Byla vydána pravidla pro IWE, IWT, IWS a IWP. Prvními mezinárodními autorizovanými ANB byly Čína, Japonsko a Austrálie. IIW/IAB platí licenci za pravidla EWF, které používá. Přestože tato pravidla od svého vzniku prodělala řadu změn, vlastníkem je EWF. Na harmonizovaná pravidla EWF a IAB jsou odkazy v normách, plní významný prvek harmonizace kvalifikací svářečského personálu i certifikace firem podle EN ISO 3834 se zaměřením na výrobky.

CWS ANB

Na národní úrovni jsou odpovědné za implementaci harmonizovaných pravidel EWF a IAB jednotlivá ANB. Všechna ANB jsou podrobována náročným mezinárodním auditům a autorizována pro jednotlivé kategorie kvalifikací a systému certifikace firem (CC) po prokázání funkčnosti systému kvality a převzetí odpovědnosti za harmonizaci. CWS ANB má velmi širokou autorizaci pro kvalifikace i certifikace personálu i certifikaci systému kvality procesu svařování.

20. výročí CWS ANB a dnešek

V roce 2018 oslavila CWS ANB 20 let existence. Při vzpomínce na zakládání CWS ANB v roce 1998 v této hektické době je velmi ilustrativní úplně první článek na portále www.cws-anb.cz od prof. Ing. Jaroslava Koukala, CSc., a prvního předsedy správní rady CWS ANB s názvem Cesta České republiky do autorizovaných svářečských orgánů. Situaci velmi dobře charakterizují názvy jednotlivých kapitol: Vnitřní spory a angličtina, Dvě přihlášky z ČR, Příprava materiálů pro audit EWF, Účinná pomoc ze Slovenska nebo Otevřená cesta do Evropy.

Výkony CWS ANB se neustále zvyšovaly, v posledních letech je CWS ANB na třetím místě na světě v počtu diplomů a certifikátů, vztaženo na počet obyvatel i na spotřebu oceli. V průběhu dvou dekád získala CWS ANB 35 autorizací EWF a IAB a dvě akreditace ČIA. Vydala 1 840 diplomů EWE/IWE, 2 156 diplomů EWT/IWT a 616 diplomů EWS/IWS. CWS ANB má 27 ATB, operuje v devíti zemích. Vydala 521 542 certifikátů svářečů kovů, 7 140 svářečů plastů, 245 923 osvědčení o základním kurzu svařování atd. CWS ANB vydala více než 60 certifikátů EWF EN ISO 3834.

V lednu 2017 bylo založeno Centrum technické normalizace (CTN) a manažerem technické normalizace byl jmenován Ing. Václav Voves, dlouholetý pracovník ČNI a ÚNMZ v oblasti technické normalizace. CWS ANB je autorizována pro 36 různých kvalifikací a certifikací svářečského personálu.

Pro prokázání kvalifikace pro výkon funkce svářečského dozoru musejí být pracovníci kvalifikováni (nositelé diplomu) např. jako mezinárodní/evropský svářečský inženýr (I/EWE), mezinárodní/evropský svářečský technolog (I/EWT), mezinárodní/evropský svářečský specialista (I/EWS) a v některých případech může zástupce svářečského dozoru vykonávat (pokud to umožní výrobková norma) funkci s kvalifikací mezinárodní/evropský svářečský praktik (I/EWP).

EWF a IIW vlastní a provozuje tzv. personální certifikační schéma, které prostřednictvím jednotlivých ANB na celém světě pro výrobce ověřuje způsobilost svářečských dozorů. Certifikát IIW/EWF má omezenou platnost (3 roky). Při každé recertifikaci se musí doložit, že pracovník stále rozvíjí své znalosti, zvyšuje kvalifikaci, je a pracuje bez stížností na svou osobu.

Prokázání způsobilosti pro práci svářečského dozoru je prováděno certifikačním řízením a výsledkem jsou příslušné certifikáty. Systém IIW a IAB podporuje prostřednictvím ANB a ANB CC kvalifikaci i certifikaci svářečského dozoru i certifikaci firem podle EN ISO 3834.

Titul Certifikovaný I/EWE, I/EWT, I/EWS, I/EWP je tak nejvyšším dokladem pro prokázání způsobilosti svářečského dozoru podle EN ISO 14731. Certifikát EWF/IIW EN ISO 3834 je mezinárodně uznatelný.

Protože se první diplomy EWE udělovaly v ČR v roce 1996 a CWS ANB v roce 1998, certifikát svářečského dozoru má nyní velký význam pro firmy, které potřebují ověřit, zda kvalifikovaná osoba má znalosti, které odpovídají současnému stavu svařovací techniky. Kvalifikace platí celý život, ale některé osoby změnily např. oblast svého profesního působení a navracejí se zpět do oboru svařování po mnoha letech. Profesní způsobilost – certifikát – je jednou z možností, jak udržovat pracovníky způsobilé pro přidělené funkce a je výhodou při následných auditech systémů jakosti, resp. procesu svařování (EN ISO 3834, EN 1090, EN 15065 atp.)

Závěr

Systém pravidel IIW (IAB) a EWF navazuje na harmonizované normy a direktivy. Pravidla EWF a IAB mají harmonizované osnovy a hlavně zkoušky, kdy existuje harmonizovaná databáze otázek pro ANB na celém světě. CWS ANB si dokázala udržet mezinárodní uznání jak formální, tak i neformální. Důvodem je vypracovaný systém jakosti i skladba záznamů a na druhé straně prováděné výkony, které patří stále na 3. místo v rámci EWF a IAB. Ředitel exekutivy CWS ANB je zároveň zvoleným ředitelem EWF, což svědčí o prestižním ocenění nejen osobním, ale i činnosti CWS ANB, která si v celém průběhu 20 let stále novými aktivitami udržela dobré místo na trhu v ČR a o její služby je zájem i v zahraničí.

Ing. Václav Minařík, CSc.

Česká svářečská společnost ANB (CWS ANB), EWF

cws-ang@cws-anb.cz

www.cws-anb.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 190101
Datum: 06. 02. 2019
Rubrika: Trendy / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Související články
Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit