Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zdravotní rizika při svařování a řezání
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zdravotní rizika při svařování a řezání

Svařování a dělení materiálů patří mezi činnosti, u kterých existuje zvýšené riziko ohrožení zdraví. Bohužel stále existují pracoviště a pracovníci, kteří tato nebezpečí podceňují. Rizika při svařování nesmí být zlehčována vedením firem a hlavně dotčenými pracovníky. Existuje široká škála metod a ochranných pomůcek, které tato rizika minimalizují nebo zcela eliminují.

Mezi hlavní zdravotní rizika při svařování a dělení materiálů patří ultrafialové a infračervené záření, popáleniny, vdechované dýmy, zplodiny a aerosoly, hlučnost a úraz elektrickým proudem.

Ultrafialové a infračervené záření

Ultrafialové a infračervené záření se vyskytuje ve všech typech obloukového svařování a plazmového řezání. Viditelné světlo může poškodit sítnici, ultrafialové vyzařování může způsobit tzv. "nablýskání v očích" a úžeh, ultrafialové vyzařování o krátkých vlnách může podráždit rohovku (během 10 - 30 let může způsobit šedý zákal). Ultrafialové vyzařování o dlouhých vlnách může změnit tepelnou rovnováhu lidského těla a infračervené záření může způsobit přehřátí organismu.
Samostatnou kapitolou je záření při plazmovém řezání. Plazmový oblouk má teplotu 5x větší, než je teplota slunce. Plazmový oblouk je však téměř neviditelný, dokud nepronikne řezaným materiálem, proto se mnoho pracovníků domnívá, že u plazmového řezání toto vyzařování není a pracují bez osobní ochrany. To je hrubý omyl, který se takovým pracovníkům dříve nebo později krutě vymstí.
Způsoby osobní ochrany - kvalitní svařovací kukla je nejlepším preventivním prostředkem před zářením. U samozatmívacích kukel je nutno dbát na vysokou rychlost zatmění a opakovaného zatmění. Pro ochranu těla je nutno použít dobrý pracovní oděv. Nejvhodnějším materiálem je kvalitně zpracovaná kůže.

Popáleniny

Popáleniny bývají nejčastěji způsobeny rozstřikem rozžhaveného kovu z tavné nebo řezné lázně.
Způsoby osobní ochrany - pro ochranu těla je bezpodmínečně nutné použít dobrý, nehořlavý pracovní oděv. Nejvhodnějším materiálem je opět kvalitně zpracovaná kůže. Samozřejmostí jsou svářečské rukavice. Kvalita rukavic na českém trhu je velmi různorodá. Rukavice schválené pro svařování jsou vždy na lícové straně vybaveny piktogramy, které jednoznačně identifikují druh poskytované ochrany.

Dýmy, zplodiny a aerosoly

Část materiálu, který se svařuje nebo řeže, se v důsledku vysokých teplot odpařuje. K dýmu který vzniká, se přidávají nečistoty z vrstev na materiálu, např. barva, čisticí prostředky, oleje a plyn, který případně používáme. Vznikající dýmy, aerosoly a plyny mají rozličné chemické složení, vždy však jsou zdraví škodlivé.
Způsoby osobní ochrany - zplodiny a kouř lze odvést mnoha způsoby. Nejefektivnějším způsobem je centrální odsávání každého pracoviště nebo používání mobilních odsávacích jednotek s mechanickou i chemickou filtrací. Pokud to z nějakého důvodu nelze, je možno použít osobní filtraci nebo alespoň přívod čerstvého či filtrovaného vzduchu do svařovací kukly. Uvědomme si, že pokud je pracoviště odsáváno, velká zdravotní rizika z dýmu a kouře již nehrozí.
Dýmy, zplodiny a aerosoly mohou způsobit podráždění očí, kůže a dýchacího systému, i daleko vážnější zdravotní komplikace a to buď okamžitě, ale také po mnoha letech. Z těchto důvodů uvádíme i vlivy některých prvků a sloučenin na lidský organismus. Údaje jsou převzaty z odborných publikací a chcete-li se dozvědět více, obraťte se na hygienické stanice či na ordinace pracovního lékařství.

Škodlivé látky s vlivem na zdraví

Berylium - berylium a jeho složky jsou vysoce toxické. Mohou způsobit vážná poškození zdraví nebo smrt. Vystavení této látce může způsobit nevratné změny na plicích. Předpokládá se, že jde o karcinogen.
Kadmium - kadmiové zplodiny nebo malé částečky mohou po vdechnutí způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt. Ocel s kadmiovým povrchem si lze snadno splést s galvanizovanou ocelí. Kadmium, pokud je zahříváno, zanechává při oxidaci špinavě olivovou barvu. Vždy si buďte jisti, s jakým materiálem pracujete. Oxidové zplodiny u kadmia často způsobují výskyt syndromů, které přetrvávají až několik hodin. Kadmium je karcinogen.
Oxid uhelnatý - oxid uhelnatý může způsobit různé nemoci i smrt. Pokud je používán jako ochranná atmosféra, může dojít k jeho nahromadění do nebezpečné koncentrace. Oxid uhelnatý je toxický, bezbarvý a bez zápachu. Vystavení nízkým koncentracím může způsobit bolest hlavy, otupělost a celkovou únavu. Toxické účinky jsou obdobné nedostatku kyslíku. Vystavení vysoké koncentraci oxidu uhelnatého způsobuje ztrátu vědomí.
Chrom - náhlé vystavení chromovému prachu nebo zplodinám může způsobit kašel a kýchání, bolest hlavy, potíže s dýcháním, bolest při hlubokém nádechu a horečku. Další symptomy zahrnují podráždění spojivky, bolest horních cest dýchacích, hnisání a perforaci nosní přepážky, chronickou bronchitidu a změnu barvy kůže. Některé formy chromu způsobují rakovinu dýchacích cest.
Měď - zplodiny a měděný prach způsobují podráždění horních cest dýchacích, kovovou pachuť v ústech, nechutenství, mentální zamlženost, v některých případech také změnu barvy kůže a vlasů. Měděný prach dráždí kůži, způsobuje bolest, zrudnutí a zánět. Může také způsobit zánět spojivek a zanícení rohovky.
Fluoridy - fluoridové zplodiny značně dráždí oči, nos a krk. Chronické vstřebávání fluoridu může způsobit sklerózu, řídnutí kostí a žilkování zubů. Fluoridy se mohou vytvářet při používání elektrod s vlastním ochranou, elektrod typu T-5 s tavidlovým plněním, elektrod s fluoridovým povrchem, také při používání některých typů tavidel při tavidlovém svařování a při elektrostruskovém svařování.
Oxid železitý - vdechnutí těchto zplodin nebo prachu může způsobit chřipkovité onemocnění trvající 24 až 48 hodin a také benigní zaprášení plic (sideróza). Čistý oxid železitý pravděpodobně nezpůsobuje změny plicních vláken, vdechnutí oxidu železitého smíšeného s jinými látkami ovšem může způsobit poškození plic.
Olovo - olověné zplodiny nebo jemný prach mohou při vdechnutí způsobit otravu olovem, anémii, svalovou slabost, nechutenství, zvracení, koliku nebo smrt. Proti vdechnutí olova je nutné se chránit obzvláště při svařování nebo řezání materiálů jako olovem pokrytá ocel nebo kovy, které jsou upraveny barvou s obsahem olova. Ve všech těchto případech olovo vytváří toxické zplodiny.
Mangan - manganový prach a zplodiny dráždí oči a sliznice dýchacího ústrojí. Brzké rozpoznání chronické otravy manganem je velmi obtížné. Projevy postupující nemoci se liší u jednotlivých případů. Znaky a symptomy mohou zahrnovat apatii, podrážděnost, ztrátu chuti k jídlu, bolest hlavy, slabost svalů na nohou a bolest kloubů. Běžné jsou také poruchy řeči. Chronická otrava manganem člověka činí nezpůsobilým (invalidním), není však zpravidla smrtelná.
Ozon - vzniká jako výsledek reakce elektrického oblouku a okolní atmosféry. Při svařovacích procesech, které používají velmi intenzivní oblouk,a mají velmi nízkou zplodinovou úroveň částic (například svařování hliníku v ochranné atmosféře), proto bude docházet k větší koncentraci ozonu. Ozon má zřetelnou vůni. Nadměrné vystavení působení ozonu se může projevit podrážděním očí, nosu a krku. Příliš velké vystavení může způsobit i smrt.
Fosgen - tento vysoce toxický plyn vzniká při kontaktu ultrafialových paprsků z elektrického oblouku s chlorovanými roztoky, jako například trichloretylenem. Materiál nebo zařízení, které bylo odmaštěno chlorovanými roztoky, by se ke svařování nemělo používat, dokud zcela nevyschne a roztok nezmizí. Svařování nebo řezání by se nemělo provádět v blízkosti odmašťovacích nádrží, které obsahují chlorované roztoky. Vytváření tohoto nebezpečného plynu lze předejít skladováním roztoků i jejich používáním v jiných místnostech, než kde se svařuje. Vdechnutí velké koncentrace fosgenu může způsobit plicní otok, který se zpravidla dostavuje po několika hodinách, kdy se žádné symptomy neprojevují. Fosgen nemá téměř žádné okamžité dráždivé účinky, takže nijak nevaruje na jeho vdechnutí i nebezpečné koncentrace.
Oxid křemičitý - krystalické formy oxidu křemičitého způsobují silikózu. Předpokládá se, že vdechnutý krystalický oxid křemičitý je toxický. Krystalickou formu oxidu křemičitého se ovšem ve zplodinách, které vznikají při svařování, prokázat nepodařilo. Oxid křemičitý je často součástí tavidla, proto dbejte na to, aby se při používání tavidlového systému vytvářelo co nejméně prachu.
Zinek - nevdechujte zplodiny vzniklé při svařování nebo řezání galvanizovaného plechu, mosazi nebo jiných zinkových slitin. Zinek může způsobit horečku, které se často říká "zinkový zápal". Symptomy se zpravidla projeví několik hodin po vystavení a zahrnují kovovou pachuť v ústech, pocit sucha v nose a v krku, slabost, únavu, bolesti ve svalech a kloubech, horečku, třes a nechutenství.

Hlučnost

Vysoká hlučnost, které je člověk vystaven po dlouhou dobu, způsobuje trvalé poškození sluchu. Úroveň hlučnosti závisí na pracovním prostředí a metodě svařování či řezání. Běžné MIG/MAG svařování zkratovým přenosem má hlučnost 85 - 90 dB(A), plazmové řezání se stlačeným plynem pak kolem 110 dB(A). Nejhlučnější je drážkování uhlíkovou elektrodou, které dosahuje úrovně 110 - 130 dB(A) a může překročit práh bolestivosti.
Způsoby osobní ochrany - nejlepším způsobem ochrany proti hlučnosti je používání tlumičů hluku nebo protihlukových sluchátek.
Ing. Pavel Guzuir
Veškeré obrázky, schémata, grafy a výpočty nalezente v tištěné podobě časopisu.

Další články

Technologie spojování/ dělení materiálů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: