Témata

DHI

Firma působí v oborech vodního hospodářství a životního prostředí na českém trhu od roku 1990. Aktivity společnosti jsou založeny na aplikaci moderních technologií vyvinutých na základě nejnovějších poznatků v oboru hydroinformatiky, hydrauliky a hydrologie.
Přestože se firma (která se mezitím transformovala na akciovou společnost a do níž posléze přistoupil jako významný zahraniční kapitálový partner Dánský hydraulický institut – DHI Water&Environment) časem

personálně rozrostla až na desetinásobek, stále si zachovává své původní poslání, stejně tak jako způsoby jeho naplňování. Mezi ně patří zejména trvale rozšiřovaná a prohlubovaná odborná úroveň zaměstnanců, značné kontinuální investice do vývoje softwarových nástrojů a v neposlední řadě důraz na bezprostřední komunikaci s vodohospodářskou praxí.
Společnost DHI je součástí skupiny DHI Group, která s ní stále prohlubuje přirozenou spolupráci především v oblasti vývoje programových prostředků a aplikací technologií. DHI Group představuje v oboru vodního hospodářství a životního prostředí nositele špičkových informačních technologií pro sektor voda. Transfer know-how je prováděn distribucí softwarových prostředků, které právě toto know-how z oboru vodního hospodářství obsahují na špičkové úrovni.
DHI nejen distribuuje softwarové prostředky, ale zajišťuje i odborné konzultace a podporu v oblasti vodohospodářské problematiky, a to jak v privátním, tak i státním sektoru. Prvořadou snahou společnosti je přenést špičkové technologie do oblastí, kde ještě nejsou používány. Jde především o témata protipovodňové ochrany, využití vodních zdrojů, zpracování moderních generelů měst, obcí a vodotečí. DHI významně spolupracuje při implementaci rámcové směrnice voda, jak v České republice, tak i v okolních státech.

Mezi hlavní cíle společnosti patří zejména:
· zajistit prodej softwarových prostředků včetně transferu znalostí, které s nimi souvisejí;
· poskytovat konzultační a expertní činnost v oboru vodního hospodářství a životního prostředí, především však generely systémů zásobování vodou, generely odvodnění měst a obcí, informační technologie spojené s protipovodňovou ochranou;
· realizovat přípravu a zpracování dat zejména pro další využití matematickými modely a v informačních systémech;
· zajišťovat monitoring v urbanizovaných povodích a měrné kampaně, resp. měření vybraných veličin v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí;
· vytvořit předpoklady pro založení centra hydroinformatiky (jako centra místní podpory technologií, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s jiným partnerem).

V současné době mezi hlavní činnosti, kterými se společnost DHI zabývá, patří vodohospodářská infrastruktura (aplikace hydroinformatiky v takzvané malé vodě – tedy ve stokových systémech, systémech zásobování pitnou vodou a v čistírenství) a říční hydraulika a vodní zdroje (tato činnost se naopak věnuje hydroinformatice v rámci tzv. velké vody – zjednodušeně řečeno říčních systémů, nádrží a podzemních vod).
Vzájemná kolegiální provázanost mezi odborníky přirozeně odpovídá vzájemnému propojení všech oborů v rámci vodního hospodářství.
Společnost DHI je v rámci celé společnosti DHI Group odpovědnou pobočkou pro celou střední a východní Evropu.
V poslední době úzce spolupracuje v rámci celé DHI Group na vybraných projektech v oboru (pro Evropskou unii, Světovou banku). Prvořadou snahou společnosti je upevnit své postavení respektované konzultační firmy nejen na domácím, ale i na zahraničním trhu.

Kontakty

Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10
Tel: +420 267 227 111

Sociální sítě

Facebook: @DHIgroup
Twitter: @dhigroup
YouTube: @DHIGroup
LinkedIn: @dhi

Články DHI

Jak ušetřit za energie: Úspora vody v průmyslových podnicích

Prvním krokem k efektivnímu nakládání s vodou v průmyslových podnicích je takzvaný vodní audit. Ten se zabývá hospodařením s vodními zdroji, využíváním vody v podniku a nakládáním s procesní a odpadní vodou. Analyzuje vodní hospodářství, identifikuje rizika a navrhuje opatření pro snížení těchto rizik.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce