Témata
Zdroj: DHI

Jak ušetřit za energie: Úspora vody v průmyslových podnicích

Prvním krokem k efektivnímu nakládání s vodou v průmyslových podnicích je takzvaný vodní audit. Ten se zabývá hospodařením s vodními zdroji, využíváním vody v podniku a nakládáním s procesní a odpadní vodou. Analyzuje vodní hospodářství, identifikuje rizika a navrhuje opatření pro snížení těchto rizik.

Tento článek je součástí seriálu:
Jak ušetřit za energie
Díly
Reklama

Metodika vodního auditu, resp. oficiální dokument certifikovaný MPO s názvem Nmet – metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, je určena pro hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Definuje, kdo audit zpracovává, a zpracovateli určuje minimální rozsah hodnocení a strukturu výsledné zprávy. Rovněž popisuje minimální a doporučený rozsah použitých postupů a metod, včetně nástrojů k jeho naplnění.

Jedním z hlavních objektů vodního auditu je nakládání s odpadní vodou. (Zdroj: DHI)

Metodika a vlastní vodní audit vycházejí z principu energetického auditu a ISO normy 46001 Water efficiency management systems, doplněné o odborné a praktické poznatky z provozní vodohospodářské praxe průmyslových podniků. Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného subjektu. Primárně se zabývá hospodařením s vodními zdroji, využíváním vody v podniku a nakládání s procesní a odpadní vodou, včetně vody srážkové. Stěžejní částí je analýza správy vodohospodářských dat, vodohospodářská bilance a analýzy rizik spojených s vodohospodářskou infrastrukturou, správou dat, a zejména rizik spojených s nedostatkem vodních zdrojů. Následně pak vodní audit identifikuje návrhy možných opatření na snížení těchto rizik a definuje indikativní parametry (KPI) opatření pro budoucí hodnocení jejich zavedení.

Součástí vodního auditu jsou rozsáhlé přílohy obsahující vstupní data o nakládání s vodou za několik předchozích let, bilance, grafická schémata hlavních vodních proudů v podniku, SWOT analýza, ale například i technologické návrhy úsporných opatření, a v případě potřeby i indikativní nabídky potenciálních dodavatelů.

Cíle vodního auditu:

• zhodnotit stávající stav hospodaření s vodou v průmyslovém podniku;
• najít potenciální úspory vody a snižovat rizika dopadů nedostatku vody;
• navrhnout reálná opatření (podklad pro investiční záměr, rámcová studie).

Opatření vedoucí k úspoře vody v průmyslu budou podpořena státní dotací s názvem Úspora vody v podnicích, v rámci Operačního programu MPO Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK).

Benefity pro průmyslové podniky

Hlavním účelem provedení vodního auditu je získání kompletních, nezávislých agregovaných informací o hospodaření s vodou v podniku za poslední tři roky a návrh potenciálních úspor a reálných (datových) podkladů pro investiční plán pro rozvoj podniku ve vztahu k udržitelnému hospodaření s vodou. V praxi však často jde o první takto ucelenou analýzu vodního hospodářství v podniku, která se dostane do rukou managementu společnosti. Audit nezřídka odhalí nemalý potenciál na úspory nejen vody, ale i energie (elektrické nebo tepelné), a to bez nutnosti nákladných investičních opatření.

Reklama
Reklama
Reklama

V současné době je zpracovaný dokument vodního auditu daného průmyslového podniku povinnou přílohou k dotační žádosti OPTAK – Úspory vody v podnicích. Tento fakt i v loňském roce exponenciálně akceleroval poptávky průmyslových podniků po zpracovatelích vodního auditu, v obdobné dotační výzvě z Národního plánu obnovy. Ať s dotací, nebo bez ní, vodní audit de facto nahrazuje investiční plán podniku v oblasti vodního hospodářství, s výhodou vyčíslení přínosů (úspor) konkrétních opatření z pohledu investičních i provozních nákladů.

Další přidanou hodnotou je přímá spojitost s programem Odpovědné hospodaření s vodou, resp. s možností získat tzv. Značku odpovědného hospodaření s vodou (OHV), udělovanou MŽP těm průmyslovým podnikům, které splní definovaná kritéria. Splnění těchto kritérií lze doložit právě na základě vodního auditu, zpracovaného podle výše uvedené metodiky MPO.

Nejefektivnější opatření jsou zavedení cirkulačního chlazení/oplachů a zařazení membránových separačních procesů. (Zdroj: DHI)

Průběh vodního auditu

Ze statistik MPO vyplývá, že zájem o vodní audity mezi průmyslovými podniky neustále roste. Obvyklý průběh je takový, že zástupce průmyslového podniku osloví zpracovatele se svojí představou, za jakým účelem chce vodní audit zpracovat. Zpracovatel si poté vyžádá veškeré potřebné podklady (od oficiálních smluvních dokumentů po interní provozní záznamy) a navrhne rozsah a časovou náročnost auditu. Prvním krokem je pak osobní návštěva auditora (často týmu zpracovatelů o více profesích) v průmyslovém areálu k zajištění zbývajících podkladů a fyzická prohlídka všech částí infrastruktury podniku, které jakýmkoli způsobem nakládají s vodou. Získávání podkladů může trvat i několik týdnů, až poté lze zahájit hloubkovou analýzu potenciálních úspor. Složitost a časová náročnost návrhů a technologických výpočtů jsou zpravidla závislé na komplexnosti technologického procesu v areálu a rozsahu předmětného auditu. Celkově je nutné počítat s termínem dodání vodního audit minimálně 2 až 3 měsíce, výjimkou však nejsou ani půlroční šetření. Součástí auditu mohou být i dodatečné měrné kampaně pro případ, že podnik nedisponuje dostatečnými daty o spotřebě vody tak, aby bylo možné sestavit vodní bilanci podniku. Je nutné poznamenat, že pro účely dotační žádosti není akceptováno „modelování“ spotřeby, resp. úspor vody, ale návrhová opatření musí být založena na skutečných spotřebách vody v jednotlivých proudech. Stanovení onoho kritéria „dostatečnosti provozních dat“ je vždy na auditorovi, který svou odborností ručí za finální výpočet potenciálních úspor. V případě čerpání dotačních prostředků na realizaci navržených opatření je rovněž nutné dokládat skutečné úspory na základě měřených spotřeb (před realizací a po ní). Konkrétní kritéria jsou uvedena vždy v aktuální dotační výzvě. Poslední známá dotační výzva předkládala podmínku uspoření alespoň 100 m3 vody za rok nebo snížení její celkové spotřeby minimálně o 5 %.

Reklama

Zkušenosti z realizovaných auditů v průmyslu

Jednou ze společností, jež vodní audity zpracovávají, je akciová společnost DHI, která již před vznikem certifikované metodiky dodala vodní audity několika výrobním i nevýrobním podnikům v ČR. Vedoucí týmu zpracovatelů vodního auditu v DHI je zároveň spoluautorem výše uvedené metodiky MPO. Zkušenosti s dosud realizovanými audity lze shrnout do níže uvedených bodů:

• většina podniků chce šetřit vodu, ale systematicky nesleduje její bilanci a náklady na vodní hospodářství až na výjimky nejsou zahrnuty v přidané hodnotě (ceně) jejich produktu;

• nejčastější návrhová opatření uspoří minimálně 10 % celkové spotřeby vody, výjimkou nejsou ani opatření přesahující úspory 50 %;

• mezi nejjednodušší návrhová opatření patří využití srážkových vod, nicméně tato opatření často nepokryjí ani nízká procenta celkové potřeby vody v podniku;

• nejefektivnější opatření jsou zavedení cirkulačního chlazení/oplachů a zařazení membránových separačních procesů;

• opatření s nejnižšími investičními náklady bez zásahu do fyzické infrastruktury jsou optimalizace sběru dat, vyhodnocování spotřeby vody a návrhy a realizace optimalizačních procesů pomocí digitalizačních nástrojů (specializovaný software);

• častý je požadavek průmyslových podniků na pořízení nové technologie v rámci výrobního postupu, která zaručí nižší specifickou spotřebu vody na jednotku produktu. (V případě financování opatření z dotační výzvy je nutné posoudit, zda se jedná o způsobilý výdaj.)

Vodní hospodářství je nedílnou součástí řady průmyslových provozů. (Zdroj: DHI)

Přesah do vodního hospodářství měst a obcí

Metodika vodního auditu je v některých oblastech nakládání s vodními zdroji použitelná i v hodnocení vodního hospodářství měst a obcí a veřejných, tedy nejen průmyslových, areálů a institucí (typicky školy, zoologické zahrady, aquaparky, centra veřejných služeb apod.). Vodní audit holisticky akcentuje potřebu sběru, vyhodnocování a využívání vodohospodářských dat (datově vedený rozvoj vodního hospodářství podniku), naprosto ve shodě s tezemi metodiky MMR Koncept inteligentních měst (2015), resp. její přílohy Chytré hospodaření s vodou ve městech (2019), jejímž spoluautorem je rovněž společnost DHI. Ta již od roku 1990 působí na českém trhu v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí a její aktivity jsou založeny na aplikaci moderních technologií vyvinutých na základě nejnovějších poznatků v oboru hydroinformatiky, hydrauliky, hydrochemie a hydrologie. DHI nejen distribuuje softwarové prostředky, ale zajišťuje i odborné konzultace a podporu vodohospodářské problematice, jak v privátním, tak i státním sektoru. Prvořadou snahou společnosti je přenést špičkové technologie do oblastí, kde ještě nejsou používány, včetně průmyslové výrobní i nevýrobní sféry. Jedná se především o témata protipovodňové ochrany, využití vodních zdrojů, zpracování moderních generelů měst, obcí a vodotečí a technologických optimalizací pomocí matematického modelování.

Vydání #9
Kód článku: 230935
Datum: 06. 09. 2023
Rubrika: Servis / Efektivita výroby
Autor:
Firma
DHI

Firma působí v oborech vodního hospodářství a životního prostředí na českém trhu od roku 1990. Aktivity společnosti jsou založeny na aplikaci moderních technologií vyvinutých na základě nejnovějších poznatků v oboru hydroinformatiky, hydrauliky a hydrologie.
Přestože se firma (která se mezitím transformovala na akciovou společnost a do níž posléze přistoupil jako významný zahraniční kapitálový partner Dánský hydraulický institut – DHI Water&Environment) časem

personálně rozrostla až na desetinásobek, stále si zachovává své původní poslání, stejně tak jako způsoby jeho naplňování. Mezi ně patří zejména trvale rozšiřovaná a prohlubovaná odborná úroveň zaměstnanců, značné kontinuální investice do vývoje softwarových nástrojů a v neposlední řadě důraz na bezprostřední komunikaci s vodohospodářskou praxí.
Společnost DHI je součástí skupiny DHI Group, která s ní stále prohlubuje přirozenou spolupráci především v oblasti vývoje programových prostředků a aplikací technologií. DHI Group představuje v oboru vodního hospodářství a životního prostředí nositele špičkových informačních technologií pro sektor voda. Transfer know-how je prováděn distribucí softwarových prostředků, které právě toto know-how z oboru vodního hospodářství obsahují na špičkové úrovni.
DHI nejen distribuuje softwarové prostředky, ale zajišťuje i odborné konzultace a podporu v oblasti vodohospodářské problematiky, a to jak v privátním, tak i státním sektoru. Prvořadou snahou společnosti je přenést špičkové technologie do oblastí, kde ještě nejsou používány. Jde především o témata protipovodňové ochrany, využití vodních zdrojů, zpracování moderních generelů měst, obcí a vodotečí. DHI významně spolupracuje při implementaci rámcové směrnice voda, jak v České republice, tak i v okolních státech.

Mezi hlavní cíle společnosti patří zejména:
· zajistit prodej softwarových prostředků včetně transferu znalostí, které s nimi souvisejí;
· poskytovat konzultační a expertní činnost v oboru vodního hospodářství a životního prostředí, především však generely systémů zásobování vodou, generely odvodnění měst a obcí, informační technologie spojené s protipovodňovou ochranou;
· realizovat přípravu a zpracování dat zejména pro další využití matematickými modely a v informačních systémech;
· zajišťovat monitoring v urbanizovaných povodích a měrné kampaně, resp. měření vybraných veličin v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí;
· vytvořit předpoklady pro založení centra hydroinformatiky (jako centra místní podpory technologií, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s jiným partnerem).

V současné době mezi hlavní činnosti, kterými se společnost DHI zabývá, patří vodohospodářská infrastruktura (aplikace hydroinformatiky v takzvané malé vodě – tedy ve stokových systémech, systémech zásobování pitnou vodou a v čistírenství) a říční hydraulika a vodní zdroje (tato činnost se naopak věnuje hydroinformatice v rámci tzv. velké vody – zjednodušeně řečeno říčních systémů, nádrží a podzemních vod).
Vzájemná kolegiální provázanost mezi odborníky přirozeně odpovídá vzájemnému propojení všech oborů v rámci vodního hospodářství.
Společnost DHI je v rámci celé společnosti DHI Group odpovědnou pobočkou pro celou střední a východní Evropu.
V poslední době úzce spolupracuje v rámci celé DHI Group na vybraných projektech v oboru (pro Evropskou unii, Světovou banku). Prvořadou snahou společnosti je upevnit své postavení respektované konzultační firmy nejen na domácím, ale i na zahraničním trhu.

Číst dál
Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Související články
Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Výzvy pro českou ekonomiku

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

„Kdo neumí řídit sám sebe, neumí obvykle řídit ani druhé,“ říká prezident České manažerské asociace Pavel Kafka

Pavel Kafka je jedním z nejzkušenějších českých manažerů, který mimo jiné v 90. letech vybudoval skupinu Siemens v ČR. O své znalosti z oblasti řízení, kompetenci českých manažerů a připravenosti české ekonomiky měřit se s konkurencí v zahraničí, jsme si povídali v redakci MM Průmyslového spektra.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaký má na vaše podnikání vliv státní byrokracie a jak ji vnímáte vy osobně? Můžete případně doložit na konkrétním příkladu z firemního života, kdy jste byli pod tlakem státních úřadů a různých regulací, které jste ze svého pohledu považovali za bezpředmětné?

Fórum výrobních průmyslníků

Co podle vás pomůže zvýšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Jakou nápravu nedostatků, jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury, shledáváte jako klíčové pro další rozvoj podnikání?

Knižní tipy

Knižní tipy pro čtenáře MM Průmyslového spektra

Je třeba udělat seriózní diagnózu českého průmyslu

Český průmysl je nemocný subdodavatelstvím a pouhým montováním. Jsme nad únosnou míru pouhým subdodavatelem Evropské unie, především Německa, mnohokrát subdodavatelem subdodavatelů. Z řemeslníka kdysi světové úrovně jsme se stali nádeníkem. Je třeba to změnit, přestat být závislý na odběratelích, kteří diktují, za kolik jim můžete jejich součástku nebo jejich díl vyrobit. Chopte se příležitosti a vytvořte svůj vlastní finální výrobek s vyšší mírou lidského umu, který můžete prodat komukoliv na světovém trhu, abyste se stali nezávislými!

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem řešíte nedostatek pracovníků ve výrobě, aby tento aspekt nebyl limitujícím faktorem pro přijímání nových zakázek a neovlivnil realizaci stávajících?

O budoucnost českého průmyslu strach nemám říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák

Při příležitosti konání MSV v Brně oslovila redakce MM Průmyslového spektra výraznou osobnost českého byznysu – prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslava Hanáka.Povídali jsme si s ním o tom, žese našemu průmyslu mimořádně daří, jaká jsou největší rizika pro další růst tuzemské ekonomiky, jak vnímá státní podporu v oblasti podnikání a proč fandí Evropské unii, přestože si myslí, že je to byrokratický moloch.

Inovátor, ktorý cestuje okolo sveta

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit