Témata

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Tento článek je součástí seriálu:
Moderní vědecké řízení podniku
Díly
Prof. Milan Matějka

Patří mezi letité zastánce a bojovníky za zvyšování efektivity výrobních procesů dle ROI. Založil rodinou společnost, ve které vyvíjí systém PPROI a implementují jej do výrobních společností.

1. Vnímej podnik jako řízený organismus s cílem maximalizovat ROI

Reprodukce kapitálu podniku a ROI

Podnik je základní organizační jednotkou podnikání a jeho přirozený cíl je totožný s univerzálním cílem podnikání – maximalizovat výnos z jednotky investovaného kapitálu, tj. hodnotu ROI. Důležité je vnímání podniku jako organismu, který je v současnosti definován šířeji než jen jako biologická entita: „Živý, soběstačný systém, mající vlastnosti a funkce, určované nejen vlastnostmi a vztahy jeho jednotlivých částí, ale také charakterem celku, který tvoří, a vztahy částí k celku.“ To vše platí pro podnik beze zbytku.

Nepřetržitý život podniku probíhá prostřednictvím koloběhu kapitálu, ve kterém kapitál mění formy a reprodukuje hodnotu. Kapitál ve formě zdrojů se prostřednictvím procesů přeměňuje v kapitál ve formě produktů a po prodeji produktů zůstává jeho podstatná část podniku ve formě peněz, které se přeměňují buď v kapitál ve fyzických zdrojích, nebo v kapitál v produktech. Kapitál ve formě fyzických zdrojů zahrnuje pozemky, budovy, stroje aj. zařízení a nakupované materiály. Kapitál sloužící kompenzacím pracovníků a platbám za služby cirkuluje jen mezi peněžní formou zdrojů a kapitálem v produktech.

Cirkulace kapitálu

Závislost ROI podniku na informačním systému

Na rozdíl od biologických organismů nejsou konkrétní prvky podniku, a tedy ani hodnota ROI, primárně dány přírodou, a proměnlivost prvků podniku v čase je velká. Produkty, procesy a zdroje podniku musí být v zájmu maximalizace ROI voleny a řízeny lidmi v podniku. Je ale nemožné jen z hlavy lidí řídit portfolio a vlastnosti podnikových produktů a zdrojů i druhy a parametry procesů tak, aby ve vazbách vedly k maximální podnikové hodnotě ROI. Nutná je podpora informačním systémem, který úplně a přesně zobrazuje relevantní parametry produktů, procesů a zdrojů podniku dle jeho teritorií a obsahuje jejich matematické funkce, vyúsťující v podnikovou hodnotu ROI. PPROI je prvním a dosud jediným informačním systémem, který tuto podporu poskytuje.
(0);/*1569760970184*/">

ROI je mírou reprodukce kapitálu v příslušném období a je určena vzniklým, zaniklým a vázaným kapitálem. Čím vyšší je kladná hodnota ROI, tím víc podnik z jednotky disponibilního kapitálu přispívá daněmi celé společnosti, a tím větší prostředky vytváří pro vlastní rozvoj nebo pro bezprostřední uspokojení investorů (dividendami).Pro zvětšení klikněte na obrázek.

2. Mysli jako vnitropodnikový investor, měř penězočas určitým integrálem

Ekonomický zákon, zájem investora a komplexnost ROI

Maximalizace ROI představuje základní ekonomický zákon a respektuje hlavní zájem investora. Řídí-li manažeři cokoli v podniku s jiným cílem, jednají v rozporu se zájmy investorů. Činí-li tak manažeři, kteří jsou současně investory, jednají proti vlastnímu zájmu.

Unikátní vlastností ROI je i její komplexnost, správná reakce její hodnoty na hodnoty ostatních proměnných. Případná představa, že řízení zaměřené na nejlepší (nejvyšší nebo nejnižší) hodnoty dílčích proměnných vyústí v maximální hodnotu ROI, je lichá v důsledku možnosti rozporného hodnocení porovnávaných situací různými proměnnými.

Procesy podle produktů – oblasti vnitropodnikového investování

Kapitál je zhodnocován v procesech vymezených podle produktů. Tyto procesy se liší, vytvářejí produkty s rozdílnými vlastnostmi, různé jsou jejich ceny, náklady a vázaný kapitál, a proto i různé hodnoty ROI. Podniková hodnota ROI je určena hodnotami ROI v procesech pro jednotlivé produkty a podíly vázaného kapitálu v těchto procesech na celkovém vázaném kapitálu.

Měření vázaného kapitálu určitým integrálem v jednotkách penězočasu

V PPROI se měří vázaný kapitál v určitém prostoru a časovém intervalu určitým integrálem v peněžněčasových jednotkách. Obsahově nejde o nic převratného. Základním finančním principem, přirozeně uplatňovaným od vzniku peněz, je úměrnost očekávaného peněžního výnosu množství a době půjčených, resp. investovaných, peněz. Určitý integrál jen matematicky současně charakterizuje množství a dobu peněz. Vyjadřuje se v různých kombinacích měrných jednotek peněz a času, např. koruno-minutách nebo euro-letech. Tyto jednotky jsou převoditelné.

Vázaný kapitál v procesech pro určitý produkt je součtem určitých integrálů, charakterizujících stavy kapitálu obsaženého v objektech vztahujících se k příslušným procesům v úsecích času.

V manažerském účetnictví a v managementu obecně je vázaný kapitál v časech procesů pro produkty ignorován. Náklady produktů nemají časovou dimenzi a obvyklé očekávání zisku od nákladů je stejně absurdní, jako kdyby střadatel žádal od banky úrok z hodnoty vkladu bez ohledu na dobu vkladu. Finanční účetnictví naopak vázaný kapitál eviduje – v rozvaze, ale neobsahuje informace o procesech. Podnik nelze řídit k jeho objektivnímu cíli ani z dat manažerského účetnictví, ani z dat finančního účetnictví.

Pokračování příště

PPRO

Prof. Milan Matějka

matejka1@pproi.com

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Související články
Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit